คำสั่งกลุ่มบริหารงานบุคคล : โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม