กำหนดการอบรมCG-15-19-มค61ขุขันธ์.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางอบรมนักบริบาลผู้สูงอายุ Care Giver : CG หลักสูตร 70 ชั่วโมง : กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
2
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561 ภาคทฤษฎี : ระหว่างวันที่ 15 - 19 มกราคม 2561
3
ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ
4
08.30 - 09.30 น.09.30 - 10.00 น.11.00 - 12.00 น.
12.00-
13.00 - 14.30 น.14.30 - 16.30 น.
5
13.00 น.
6
15-ม.ค.-61ลงทะเบียนPre test
กลุ่ม1 การวัดสัญาณชีพ (อุณหภูมิ,ชีพจร,
พักรับประทานอาหารกลางวันกลุ่ม1 การประเมินภาวะวิกฤตหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ การฟื้นคืนชีพ
7
พิธีเปิดการอบรม
การหายใจ, ความดันโลหิต)
กลุ่ม2 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
8
โดยท่านสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์
กลุ่ม2 การประเมินกิจวัตรประจำวัน
กลุ่ม3 การปฐมพยาบาลผู้สูงอายุ หน้ามืด วิงเวียน เป็นลม มีอาการลมชัก
9
(ADL)เพื่อแบ่งประเภทผู้สูงอายุ
โดย คุณเพ็ญประภา ศรีฤทธิประดิษฐ์ หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.ขุขันธ์ และทีมจากหน่วยงาน
10
กลุ่ม3 การเช็ดตัวลดไข้, อาการท้องร่วง
อุบติเหตุฉุกเฉินรพ.ชุชันธ์
11
การห้ามเลือด, กระดูกหัก, เท้าแพลง
12
โดยทีมCMรพ.สต.CUPขุขันธ์/รพ.ศรีรัตนะ
13
16-ม.ค.-61
การใช้ยาสำหรับผู้สูงอายุ
ความสุข 5 มิติ สำหรับผู้สูงอายุ
นโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/สิทธิผู้สูงอายุ/
การจัดบริการด้วยหัวใจเป็นมนุษย์ (ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง)
14
โดย ภก.นพพร สุทธิพันธ์
โดย ทีมรพ.วังหิน
จริยธรรมของผู้ดูแลสูงอายุ
กลุ่ม1 การดูแลผู้ป่วยเจาะคอ, การดูดเสมหะ, การให้ออกซิเจน, การใช้เครื่องดูดเสมหะ
15
หัวหน้าฝ่าเภสัชกรรม รพ.ขุขันธ์
โดย คุณมธุรส เทศะบำรุง
กลุ่ม2 การดูแลผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง และผู้ป่วยสายสวนปัสสาวะ
16
หัวหน้าตึกผู้ป่วยในชาย รพ.ขุขันธ์
กลุ่ม3 การดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ และการล้างแผล
17
โดยคุณอังคณาลักษณ์ แสวงดี หัวหน้าศูนย์ดูแลต่อเนื่อง และทีม CCC รพ.ขุขันธ์
18
17-ม.ค.-61
- ภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ
การดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับ
การจัดสถานที่อยู่อาศัยสิ่งแวดล้อม
การเฝ้าระวังการติดเชื้อในการดูแลผู้สูงอายุ
- การทำกายภาพบำบัด/การเคาะปอด
19
- การจัดเตรียมอาหารเหลว
ผู้สูงอายุ
ที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง(ที่บ้าน)
- การจัดท่าผู้ป่วย, การลุกจากเตียง
20
โดยคุณภราดร ประชุมฉลาด
โดย ทพ.ญ.เสาวนีย์ บุพตา
โดยครูอมรรัตน์ ศรีแก้ว และทีมจิตอาสา
โดยคุณนภาผ่อง แสนทวีสุข
- การบริหารเพื่อป้องกันข้อติด
21
นักโภชนาการ รพ.ขุขันธ์
ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.ขุขันธ์
ข้าราชการบำนาญหัวหน้า IC รพ.ขุขันธ์
โดยคุณสุธาสินี สืบสนธ์ นักกายภาพบำบัด รพ.ขุขันธ์
22
18-ม.ค.-61
ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า
โรคที่พบบ่อยในผุ้สูงอายุ : โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง,โรคตาภูมิปัญญาไทยกับการดูแลผู้สูงอายุ การประคบ การนวดคลายเครียด ยึดเหยียดกล้ามเนื้อ
23
กินข้าวอร่อย โรคสมองเสื่อม, โรคซึมเศร้า,โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ, โรคข้อเข่าเสือม, แก้ปัญหาข้อติด ป้องกันเอ็นติด
24
โดย ทีมรพ.ภูสิงห์
โรคหลอดเลือสมอง,โรคมะเร็ง, โดยทีมแพทย์แผนไทย รพ.ขุนหาญ
25
โดย พญ.แสงระวี ศรีเสน แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ขุขันธ์
26
19-ม.ค.-61กิจกรรมการทำสมาธิ, ออกกำลังกาย, สันทนาการ, สำหรับผู้สูงอายุ
การบันทึกรายงานการดูแลผู้สูงอายุ
การแลกเปลี่ยนเรียรู้จากทีม Care Giver : CG
- สรุปบทเรียน ปัญหา อุปสรรค
27
โดยคุณครูมาลินี สวัสดิกุล และทีมจิตอาสาข้าราชการบำนาญ
โดยคุณสมจันทร์ บัวเขียว
พื้นที่ศสม.ห้วยเหนือ (รพ.ขุขันธ์)
- แนวทางการฝึกปฎิบัติในพื้นที่
28
หัวหน้าศสม.ห้วยเหนือ (รพ.ขุขันธ์)
โดย คุณวิรันตรี นัยนิตย์ และทีมงาน CG
- Post Test / ปิดการอบรม
29
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.30 น. และ 14.30 น. การแต่งกาย : ชุดสุภาพ/เน้นสวมกางเกง
30
วันที่ 22 - 26 มกราคม 2561 ฝึกปฏิบัติงานใน รพ.สต. เป้าหมาย อำเภอส่งแบบประเมินทักษะ ณ สสจ.ศรีสะเกษ ภายใน 31 มกราคม 2561
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ตาราง
เป้าหมายอบรมฯ
รายชื่อวิทยากรเพิ่มเติม
 
 
Main menu