ยโสธร
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 2
2
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเลินกทา จังหวัด ยโสธร
3
รหัสหลักสูตร ๑๑๐๑-๘๓๐๒ ชื่อหลักสูตร เทคโนโลยีงานซ่อมสีรถยนต์ เวลา ๗๕ ชั่วโมง
4
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
5
6
ที่รหัสประจำตัวเลขที่วุฒิบัตรเลขประจำตัวประชาชนชื่อ - สกุลผลการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำแนกเป็น
7
ผู้ฝึกอบรม(กรุณาทำเครื่องหมาย / )
8
นร./นศ.
ประชาชนทั่วไป
9
1
๖๐๑๑๐๑๐๐๔๓
๔๐๘/๒๕๖๐
๑๓๕๐๘๐๐๓๑๓๙๗๑
นายธนากร ภาวะนิชP
10
2
๖๐๑๑๐๑๐๐๔๔
๔๐๙/๒๕๖๐
๑๓๕๐๘๐๐๓๒๒๔๕๘
นายธนาวุฒิ ผายพันธ์P
11
3
๖๐๑๑๐๑๐๐๔๕
๔๑๐/๒๕๖๐
๑๓๕๐๘๐๐๓๐๙๒๓๑
นายถิรชัย พิมพ์ภาคP
12
4
๖๐๑๑๐๑๐๐๔๖
๔๑๑/๒๕๖๐
๑๓๕๐๘๐๐๐๘๗๓๔๘
นายจักรพงษ์ โยธา๓.๕P
13
5
๖๐๑๑๐๑๐๐๔๗
๔๑๒/๒๕๖๐
๑๓๕๐๘๐๘๐๐๓๑๑๗๐๗
นายฐิติพงษ์ ดอกไม้ทอง
P
14
6
๖๐๑๑๐๑๐๐๔๘
๔๑๓/๒๕๖๐
๑๓๕๐๘๐๐๒๙๑๗๙๐
นายณรงค์ฤทธิ์ กำลังดี
P
15
7
๖๐๑๑๐๑๐๐๔๙
๔๑๔/๒๕๖๐
๑๔๙๙๙๐๐๓๐๑๒๖๓
นายอลงกรณ์ อายุยืน๓.๕P
16
8
๖๐๑๑๐๑๐๐๕๐
๔๑๕/๒๕๖๐
๑๓๕๐๘๐๐๓๑๐๐๙๓
นายวุฒิชัย สารจันทร์๓.๕P
17
9
๖๐๑๑๐๑๐๐๕๑
๔๑๖/๒๕๖๐
๑๓๕๐๘๐๐๓๑๑๗๘๒
นายวิศิษฐ์ ทวีโคตร๓.๕P
18
10
๖๐๑๑๐๑๐๐๕๒
๔๑๗/๒๕๖๐
๑๔๙๙๙๐๐๓๐๖๔๔๓
นายเจษฏา จารุสาร๓.๕P
19
11
๖๐๑๑๐๑๐๐๕๓
๔๑๘/๒๕๖๐
๑๓๕๐๓๐๐๑๘๐๕๐๖
นายวิษณุพงศ์ เด่นดวงP
20
12
๖๐๑๑๐๑๐๐๕๔
๔๑๙/๒๕๖๐
๑๓๕๐๘๐๐๓๒๑๐๒๘
นายเตมี เคยสนิทP
21
13
๖๐๑๑๐๑๐๐๕๕
๔๒๐/๒๕๖๐
๑๓๕๐๘๐๐๓๐๘๐๘๑
นายภานุพงศ์ หงษ์สอ๓.๕P
22
14
๖๐๑๑๐๑๐๐๕๖
๔๒๑/๒๕๖๐
๑๓๕๐๘๐๐๓๑๓๕๕๖
นายอภิวัฒิ ทับแสงP
23
15
๖๐๑๑๐๑๐๐๕๗
๔๒๒/๒๕๖๐
๑๓๕๐๘๐๐๓๑๖๐๒๔
นายฐาปกรณ์ สู่เสนP
24
16
๖๐๑๑๐๑๐๐๕๘
๔๒๓/๒๕๖๐
๑๓๕๐๘๐๐๓๐๕๕๒๙
นายสิทธิชา โสภา๓.๕P
25
17
๖๐๑๑๐๑๐๐๕๙
๔๒๔/๒๕๖๐
๑๑๐๓๗๐๒๓๗๘๗๘๐
นายพิสุทธิ แก้วก่าP
26
18
๖๐๑๑๐๑๐๐๖๐
๔๒๕/๒๕๖๐
๑๓๕๐๓๐๐๑๕๓๖๖๕
นายอนุชา วรรณจันทร์P
27
19
๖๐๑๑๐๑๐๐๖๑
๔๒๖/๒๕๖๐
๑๓๕๐๙๐๐๐๑๖๙๖๑
นายอภิวัฒน์ ปาละบุตรP
28
20
๖๐๑๑๐๑๐๐๖๒
๔๒๗/๒๕๖๐
๑๓๕๐๘๐๐๒๗๖๕๐๒ห
นายศักดิ์สิทธิ์ บันทิพัมน์
๓.๕P
29
21
30
22
31
23
32
24
33
25
34
26
35
27
36
28
37
29
38
30
39
40
41
42
จำนวนผู้สำเร็จ
ชายหญิงอนุมัติผลการฝึกอบรมและสำเร็จการฝึกอบรม
43
การฝึกอบรม200เมื่อวันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
44
ลงชื่อ...........................................................
45
(นายธนกร ไชยกุล)
46
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
47
48
นายสุรชาติ โลบุญผู้กรอก
49
นางปพรรณพร บัวคำ ผูู้ทาน
50
ลงชื่อ ....................................................
หัวหน้างานทะเบียน
51
(นางณิชยา แดงอาจ)
52
53
54
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 2
55
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเลินกทา จังหวัด ยโสธร
56
รหัสหลักสูตร ๑๑๐๑-๘๒๐๗ ชื่อหลักสูตร เทคโนโลยีงานซ่อมตัวถังรถยนต์ เวลา ๗๕ ชั่วโมง
57
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
58
59
ที่รหัสประจำตัวเลขที่วุฒิบัตรเลขประจำตัวประชาชนชื่อ - สกุลผลการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำแนกเป็น
60
ผู้ฝึกอบรม(กรุณาทำเครื่องหมาย / )
61
นร./นศ.
ประชาชนทั่วไป
62
1
๖๐๑๑๐๑๐๐๖๓
๔๒๘/๒๕๖๐
๑๔๙๐๒๐๐๑๑๒๓๕๔
นายธนวัฒน์ บุญทศ3.5P
63
2
๖๐๑๑๐๑๐๐๖๔
๔๒๙/๒๕๖๐
๑๓๕๐๘๐๐๓๒๒๔๙๑
นายกมล รักษาวงค์3P
64
3
๖๐๑๑๐๑๐๐๖๕
๔๓๐/๒๕๖๐
๑๓๕๐๘๐๐๒๗๒๗๖๑
นายธนโชติ ภาวะนิตย์3.5P
65
4
๖๐๑๑๐๑๐๐๖๖
๔๓๑/๒๕๖๐
๑๓๕๐๘๐๐๓๑๓๓๓๕
นายอวยชัย โพธิยา3.5P
66
5
๖๐๑๑๐๑๐๐๖๗
๔๓๒/๒๕๖๐
๑๓๗๙๙๐๐๑๖๓๘๐๕
นายวิชชากร พาริวงค์3P
67
6
๖๐๑๑๐๑๐๐๖๘
๔๓๓/๒๕๖๐
๑๓๕๐๘๐๐๓๑๐๒๒๑
นายศักดิ์ศรี อาษา3P
68
7
๖๐๑๑๐๑๐๐๖๙
๔๓๔/๒๕๖๐
๑๓๕๐๘๐๐๓๑๒๖๐๖
นายกฤษณ ผิวทอง3.5P
69
8
๖๐๑๑๐๑๐๐๗๐
๔๓๕/๒๕๖๐
๑๓๕๐๘๐๐๒๙๕๖๕๕
นายปัญญา มาประสม3P
70
9
๖๐๑๑๐๑๐๐๗๑
๔๓๖/๒๕๖๐
๑๓๕๐๑๐๐๔๖๘๗๔๓
นายวิชัย โบสหอม3P
71
10
๖๐๑๑๐๑๐๐๗๒
๔๓๗/๒๕๖๐
๑๓๕๐๘๐๐๒๗๑๕๔๓
นายณัฐพล ยวนยี3P
72
11
๖๐๑๑๐๑๐๐๗๓
๔๓๘/๒๕๖๐
๑๓๕๐๘๐๐๓๑๑๙๗๙
นายณัฐวุฒิ พรทิพย์3P
73
12
๖๐๑๑๐๑๐๐๗๔
๔๓๙/๒๕๖๐
๑๓๕๐๘๐๐๓๑๖๓๔๒
นายกิตติพศ ชินภา3.5P
74
13
๖๐๑๑๐๑๐๐๗๕
๔๔๐/๒๕๖๐
๑๔๕๐๙๐๐๑๗๓๓๖๔
นายณรงค์ แก้วศรีลา3.5P
75
14
๖๐๑๑๐๑๐๐๗๖
๔๔๑/๒๕๖๐
๑๑๐๐๗๐๓๐๒๗๗๒๔
นายณภคดล กุลพิรักษ์3.5P
76
15
๖๐๑๑๐๑๐๐๗๗
๔๔๒/๒๕๖๐
๑๓๕๐๘๐๐๓๑๒๘๙๔
นายกิจกร แผ้วพลสง3.5P
77
16
๖๐๑๑๐๑๐๐๗๘
๔๔๓/๒๕๖๐
๑๔๙๐๒๐๐๑๑๔๔๘๙
นายไพฑูรย์ สาธารณะสุข
3.5P
78
17
๖๐๑๑๐๑๐๐๗๙
๔๔๔/๒๕๖๐
๑๑๑๙๙๐๐๘๗๕๑๓๑
นายธนกฤต นารีสุข3.5P
79
18
๖๐๑๑๐๑๐๐๘๐
๔๔๕/๒๕๖๐
๑๓๕๐๕๐๐๐๗๔๔๗๕
นายพลาวุฒิ หมายดี3.5P
80
19
๖๐๑๑๐๑๐๐๘๑
๔๔๖/๒๕๖๐
๑๓๕๐๓๐๐๑๗๕๔๕๖
นายณัฐวุฒิ ค้าข้าว3P
81
20
๖๐๑๑๐๑๐๐๘๒
๔๔๗/๒๕๖๐
๑๓๕๐๘๐๐๒๙๑๙๒๐
นายภูวนนท์ ครองบุญ3P
82
21
83
22
84
23
85
24
86
25
87
26
88
27
89
28
90
29
91
30
92
93
94
95
จำนวนผู้สำเร็จ
ชายหญิงอนุมัติผลการฝึกอบรมและสำเร็จการฝึกอบรม
96
การฝึกอบรม20เมื่อวันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
97
ลงชื่อ...........................................................
98
(นายธนกร ไชยกุล)
99
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
100
Loading...
Main menu