16. แบบสอบถามงานบริการวิชาการ วิจัย บทความตีพิมพ์ ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ (1 พฤศจิกายน 2557 – 30 เมษายน 2558)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
ลำดับที่ชื่อผู้ทำบริการวิชาการชื่องานบริการวิชาการลักษณะการบริการวิชาการเจ้าของโครงการค่าตอบแทนชม.ภาระงาน/งวดวันที่เริ่มวันที่สิ่นสุดFile ประกอบLink ที่เกี่ยวข้องบันทึกเพิ่มเติม
2
ไม่ต้องใส่เลือกรายการจากปุ่มลูกศรที่อยู่บริเวณขวาบนในช่องรายการใส่ชื่องานเลือกรายการจากปุ่มลูกศรที่อยู่บริเวณขวาบนในช่องรายการใส่เจ้าของใส่ค่าตอบแทนไม่ต้องใส่วันเดือนปีวันเดือนปีวิธีทำใส่ Linkตามต้องการ
3
1ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน3.6 ให้คำปรึกษาทางวิชาชีพโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น153112557http://goo.gl/JwTIrF
4
2ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 13 – 14 ธันวาคม 574.3 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ บทความภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี101312255714122557http://goo.gl/CVtcMp
5
3ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศตรวจสอบบทความ 3 พฤศจิกายน 574.3 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ บทความภาษาไทยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์103112557http://goo.gl/l8Fk55
6
4ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศวิทยากร ล้านช้าง 43.3 วิทยากรพิเศษ อาจารย์บรรยายพิเศษคณะศิลปกรรมศาสตร์301012255715122557http://goo.gl/aFQ5md
7
5ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศออกแบบมณฑปบุรพาจารย์3.5 การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เช่น ออกแบบวัดชัยศรี10024122557http://goo.gl/hTjQOI
8
6ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศออกแบบการก่อสร้างพระพุทธปฐมปวัตตฐญาณ3.5 การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เช่น ออกแบบคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์1003012558http://goo.gl/O7Ue6m
9
7ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศประเมินคุณสมบัติผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง3.6 ให้คำปรึกษาทางวิชาชีพฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ151332558http://goo.gl/8ZNGP4
10
8ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศผู้ทรงคุณวุณิพิจารณาบทความทางวิชาการ4.3 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ บทความภาษาไทยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม102332558http://goo.gl/XvlQsk
11
9ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศที่ปรึกษาข้อเสนอโครงการวิจัย 26 ธันวาคม 25575.1 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณางานวิจัย ข้อเสนอโครงการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย1026122557http://goo.gl/qaqpql
12
10ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศออกแบบวางผังอาคารภายในบริเวณวัดปีปผลิวนาราม3.5 การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เช่น ออกแบบวัดปีปผลิวนาราม1001062557http://goo.gl/pC04MEลงให้กรณีพิเศษ ย้อน 1 งวด
13
11ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศออกแบบสำนักงานสถาบันเอดส์3.5 การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เช่น ออกแบบสถาบันเอดส์1002172557http://goo.gl/m0Scaeลงให้กรณีพิเศษ ย้อน 1 งวด
14
12ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศออกแบบวัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่ กาฬสินธุ์3.5 การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เช่น ออกแบบวัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่1008102557http://goo.gl/ypnAaVลงให้กรณีพิเศษ ย้อน 1 งวด
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
31
29
32
30
33
ค่าตอบแทนรวมรวมชม.
34
0600
Loading...
 
 
 
งานบริการวิชาการ ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
งานวิจัย ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
บทความตีพิมพ์วารสาร ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
บทความตีพิมพ์การประชุม ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
รวมคะแนน
data basic