11sariin medee
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEF
1
Санхүү, Эдийн засгийн сайдын 2003 оны 49 тоот
Улсын тайлан ТГ-4
2
тушаалаар батлав.
3
52-р сургуулийн төсвийн гүйцэтгэлийн 11-р сарын мэдээ
4
/өссөн дүнгээр,мян.төг/
5
ҮЗҮҮЛЭЛТМӨРТӨЛӨВЛӨГӨӨГҮЙЦЭТГЭЛ
6
Мөнгөн хөрөнгийн 2014оны 1р сарын 1ний үлдэгдэл
100
7
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл200
8
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
3042000
9
I. ОРЛОГЫН ДҮН5=6+7+8+9+10+1112196160001219053721
10
Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих612123465001211285000
11
Төлбөртэй үйлчилгээний орлого900
12
Туслах үйл ажиллагааны орлого1072695007768721
13
ХЧТА тэтгэмж11
14
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН12=13+4112196160001218853721
15
А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН13=14+3712196160001218853721
16
1. Бараа үйлчилгээний зардал14=15+18+2111942195001193457257
17
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил15=16+17883007200889196012.5
18
Үндсэн цалин16838067800845801148.5
19
Үр дүнгийн урамшил4493940043394864
20
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл
18=19+20101536800101536800
21
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл198307556483075564
22
Тэтгэврийн даатгал6461432764614327
23
Тэтгэмжийн даатгал73844957384495
24
ҮОМШӨвчний даатгал92306189230618
25
Ажилгүйдлийн даатгал18461241846124
26
Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж201846123618461236
27
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал21=22+…+36209675500202724444.4
28
Бичиг хэрэг2278618002678600
29
Гэрэл, цахилгаан231122880011902929
30
Түлш, халаалт243565630027511396
31
Тээвэр (шатахуун)2511397001585000
32
Шуудан, холбоо2626006001373523.4
33
суваг ашигласны түрээс14025001170400
34
Ном хэвлэл1154600417000
35
Цэвэр, бохир ус271113530010748774
36
Дотоод албан томилолт282729000
37
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх29126144007338108
38
Эд хогшил худалдан авах \Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс\
3072052004129700
39
Жижиг эд хогшил худалдан авах0
40
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл3135652003176254
41
Үдийн цайны зардал100472300120388800
42
Эм, баглаа боодол331234700200000
43
Урсгал засвар3467352007735200
44
Биеийн тамирын уралдаан тэмцээн875400680000
45
Төлбөр хураамж2346200588760
46
аудит10000000
47
Татаас ба урсгал шилжүүлэг37=382539650025396464
48
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг38=39+402539650025396464
49
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал
2539650025396464
50
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж
2539650025396464
51
Шагнал, урамшил11744001100000
52
Төсөл арга хэмжээ
53
Мөнгөн хөрөнгийн 2014 оны 8-р сарын 31-ний үлдэгдэл
440200000.08
54
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл450200000.08
55
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
4705720524
56
III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО4811
57
АЖИЛЛАГСАД БҮГД49=50+51+52114123
58
Удирдах ажилтан5055
59
Гүйцэтгэх ажилтан518997
60
Үйлчлэх ажилтан522121
61
хүүхдийн тоо5322402610
62
Захирал......................................Б.Балган
Хянаж хүлээн авсан:
63
Тамга
64
Нягтлан бодогч.........................Д.Пүрэвханд
Мэргэжилтэн:.........................................
65
2014 оны 11 сарын 29 ны өдөроны сарын өдөр
66
Loading...
Main menu