results - แบบสำรวจความพึงพอใจต่อกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณ (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
Timestampวิชาที่ท่านสอน
1. กิจกรรมน่าสนใจ มีประโยชน์ ได้ความรู้
2. สามารถนำความรู้จากกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ได้จริง
3. กิจกรรมเหมาะสมกับระยะเวลา
4. ท่านคิดว่าวิชาวิทยาการคำนวณมีความสำคัญมากน้อยเพียงใด
5. ท่านคิดว่าวิชาวิทยาการคำนวณ มีระดับความยากง่ายเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนมากน้อยเพียงใด
1. วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เหมาะสมกับเนื้อหากิจกรรม
2. วิทยากรตอบข้อซักถามและให้ข้อเสนอแนะ ได้อย่างเหมาะสม
3. เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกอย่างดี และไม่เลือกปฏิบัติ
กิจกรรม หรือหัวข้อบรรยายใด ที่ท่านชื่นชอบมากที่สุด เพราะอะไรกิจกรรม หรือหัวข้อบรรยายใด ที่ท่านชื่นชอบน้อยที่สุด เพราะอะไรความคิดเห็นเพิ่มเติม
2
12/4/2018 15:07:15คอมพิวเตอร์54444545ชอบกิจกรรมที่ได้ลงมือปฎิบัติฟังบรรยายอย่างเดียวอยากให้มีกิจกรรมที่หลายหลายกว่านี้
3
12/4/2018 15:07:45วิทยาศาสตร์43355445codeอธิบายหนังสือ
4
12/4/2018 15:08:09วิทยาศาสตร์54454555เล่นเกม กิจกรรมโยคะ CS เพราะยังไม่ค่อยเข้าใจ
5
12/4/2018 15:08:15วิทยาศาสตร์44454444เทคโนโลยีกับอาชีพไม่มี
6
12/4/2018 15:08:41วิทยาศาสตร์55455555โยคะและเกมส์ไม่มีอยากให้ระยะเวลาจัดกิจกรรมมากกว่านี้
7
12/4/2018 15:08:42วิทยาการคำนวณ44554444มีกิจกรรมเสริมในเวลาอบรมทำให้การอบรมไม่เบื่อหลักสูตร Code.org
8
12/4/2018 15:08:44เคมี/ชีวะ55544555กิจกรรมตอบคำถามไม่มีกิจกรรมสนุกสนาน ได้ความรู้ ไม่น่าเบื่อ ได้ประโยชน์มาก
9
12/4/2018 15:08:58
วิทยาศาสตร์ ,เทคโนโลยี
55355445เว็บ code.org สามารถนำไปใช้สอนกับเด็กนักเรียนให้เกิดประโยชน์มากๆไม่มีน่าจะมีเนื้อหาของระดับมัธยม ให้มสกกว่านี้
10
12/4/2018 15:09:09เคมี/ฟิสิกส์55555555เทคโนโลยีกับอาชีพไม่มีอยากจะให้ประเทศไทยพัฒนาการเรียนการสอนในระบบแบบนี้ทุกสาขาวิชาเพื่อให้เด็กมีการพัฒนาทางด้วยเทคโนโลยีกับการเรียนการสอน
11
12/4/2018 15:09:21
การงานอาชีพและเทคโทโลยี
55455555เล่นเกมไม่มีครับ
12
12/4/2018 15:09:41คณิตศาสตร์44445555เทคโนโลยีกับอาชีพ เพราะได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าอบรมไม่มีกิจกรรมมีความเหมาะสมกับเวลา มีกิจกรรมให้ทำ ไม่น่าเบื่อ
13
12/4/2018 15:09:51วิทยาศาสตร์44233545การให้ผู้เข้ารับการอบรม มีส่วนร่วมในการอบรมเวลา และ ช่วงการเข้าอบรมมีเวลาน้อยมากๆอยากให้มีการติดตาม ประเมินผลและได้มีการจัดอบรมขึ้นอีกครั้ง เพราะอยากให้มีัการต่อเนื่อง่ครับ หวังว่าจักได้รับความร้วมมือด้วยดี
14
12/4/2018 15:10:07
สังคม คณิตศาสตร์ ชีววิทยา
44454444เขียนcode เพราะสนุกได้ฝึกปฏิบัติ เข้าใจง่าย -ควรมีการจัดกิจกรรมให้ต่อเนื่องเพื่อเป็นการต่อยอด
15
12/4/2018 15:10:14วิทยาศาสตร์55355444โยคะไม่มี
16
12/4/2018 15:11:09
คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์
44445545codingบทเรียนแต่ละช่วงชั้น ส่วนใหญ่จะมีแต่ระดับปฐมเพิ่มเนื้อหาของส่วนมัธยมศึกษาให้มากกว่าเดิม
17
12/4/2018 15:12:48วิทยาการคำนวณ44455555ชอบทั้งหมดไม่มีขอบคุณที่มอบความรู้และมุมมองใหม่ ๆ ให้ครูโรงเรียนพระปริยัติ
18
12/4/2018 15:15:47
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
44354545การให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีส่วนร่วมในการอบรม และร่วมแสดงออกในการอบรมครั้งนี้การฟังอย่างเดียว ไม่ม่ีส่วนร่วมอยากให้จัดอีกครั้ง
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...