ฐานข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรท้องถิ่นปี 2560(ใช่ไฟล์นี้ครับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
2
3
4
ข้อมูลบุคคลการศึกษาการปฏิบัติราชการโทษทางวินัยเครื่องราช ฯเครื่องราช ฯ
5
คำนำชื่อสกุลเลขประจำตัวว / ด / ป/เกิด
วุฒิการ
สาขาสถาบันตำแหน่ง
ว/ด/ป/ที่เข้า
ระดับ
ตำแหน่ง
เงินเดือน
ว/ด/ป/ที่เข้า
ปีเกษียณ
ร้ายแรง/
ว/ด/ป/ที่
รับขั้น
รับเมื่อ
รับขั้น ร.จ.พ.รับเมื่อ
6
หน้าชื่อ
ประชาชน
ศึกษา
คณะที่จบปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง
ประเภทตำแหน่ง
รับราชการ
พ.ศ.
ไม่ร้ายแรง
ถูกลงโทษ
สูงสุด
(ราชกิจจาฯ)
(ราชกิจจาฯ)
7
8
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9
ว่างปลัด อบจ.
บริหารงานท้องถิ่น
สูง
10
นาง
จารีรัตน์
บุญประดิษฐ
3 7105 00607 20 4
8/7/2508ศศ.ม.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองปลัด อบจ.1/8/2561
บริหารงานท้องถิ่น
กลาง
11
ว่างรองปลัด อบจ.
บริหารงานท้องถิ่น
กลาง
12
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.
อำนวยการท้องถิ่น
กลาง
13
พ.อ.อ.
พินิจผลพานิช
3 4799 00137 46 0
29/1/2514ศศ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
01/12/2557
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น35,77001/04/25332574ต.ม.5/12/2552ร.จ.พ.5/12/2558
14
นาง
จันทร์จิรา
ภมรสูตร
3 7701 00233 49 8
5/2/2520รป.ม.
กรบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นักจัดการงานทั่วไป
28/12/2555วิชาการ
ชำนาญการ
26,46024/11/25462580ต.ม.5/12/2555
15
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป
วิชาการ
ปก./ชก.
16
นางกิตติยา
จันทร์ทิพย์
5 7008 00019 71 1
12/10/2520รป.ม.
การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นักจัดการงานทั่วไป
26/08/2558วิชาการ
ปฏิบัติการ
19,80001/05/25492581
17
นางสาว
จันทร์ทรา
รวยรื่น
3 7703 00229 63 0
29/7/2526บธ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เจ้าพนักงานธุรการ
01/04/2558ทั่วไป
ชำนาญงาน
16,19001/04/25542586
18
นางสาว
ฐิติพร
จันทร์เพ็ญ
3 7701 00370 62 2
21/1/2522ปวส.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ
22/12/2557ทั่วไป
ปฏิบัติิงาน
12,22022/12/25572582
19
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป
ปง./ชง.
20
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น
21
นางสาว
ส.ชวนพิศ
แพ่งอุทัย
3 8608 00048 84 6
16/7/2520ศศ.ม.รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นักทรัพยากรบุคคล
01/05/2558วิชาการ
ชำนาญการ
29,11003/01/25472580ต.ช.5/12/2555
22
นางสาว
กิ่งกาญจน์
ปิ่นทอง
3 7704 00063 73 3
7/10/2522บธ.บ.
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นักทรัพยากรบุคคล
22/03/2555วิชาการ
ชำนาญการ
22,60002/10/25512583จ.ม.5/12/2557
23
นางสาว
กฤษณาอังกุล
3 7703 00476 31 9
24/3/2525บธ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นักทรัพยากรบุคคล
27/8/2561วิชาการ
ปฏิบัติการ
15,06016/12/2558
24
นาง
กันตินันท์
โตสกุล
1 6201 00067 61 4
2/11/2528ปวช.พณิชยการ
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
เจ้าพนักงานธุรการ
1/8/2557ทั่วไป
ปฏิบัติิงาน
11,0401/8/25572589
25
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป
ปง./ชง.
26
นายชานน
แก้วมีศรี
1 7704 00384 03 3
17/1/2515น.บ.นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
1/9/2559
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น31,88015/7/25402575ท.ม.5/12/2556
27
นาย
รุ่งวิทย์
ฟักเจริญ
3 7702 00382 77 1
7/2/2523น.บ.นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นิติกร16/11/2547วิชาการ
ชำนาญการ
24,97016/11/25472583ต.ช.5/12/2555
28
นายอดุลเดช
จินตศิริกูล
1 7699 00252 83 9
21/9/2534น.บ.นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นิติกร1/2/2561วิชาการ
ปฏิบัติการ
1/2/2561
29
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป
ปง./ชง.
30
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น
31
นางสาว
นภาพรราชนวม
3 9199 00010 76 7
22/7/2513รป.บ.
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นักจัดการงานทั่วไป
11/10/2548วิชาการ
ชำนาญการ
31,88004/04/25342573ต.ช.5/12/2552
32
นางสาว
พณิตา
พลายงามน้อย
3 7106 00124 97 3
3/8/2522บธ.บ.
บริหารธุรกิจ
สถาบันราชภัฎกาญจนบุรี
นักจัดการงานทั่วไป
1/4/2558วิชาการ
ปฏิบัติการ
19,48001/04/25542582
33
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข
วิชาการ
ปก./ชก.
34
ว่างนักพัฒนาชุมชนวิชาการ
ปก./ชก.
35
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป
ปง./ชง.
36
นายณภัทรอุบลน้อย
3 7701 00018 45 7
27/6/2520รป.ม.
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
26/10/2558
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น24,49010/02/25492580ต.ช.5/12/2558
37
นาย
ภูมินทร์
ภมรสูตร
3 7799 00063 25 1
27/2/2520
บธ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นักจัดการงานทั่วไป
17/12/2557วิชาการ
ปฏิบัติการ
22,98016/12/25512580จ.ม.5/12/2557
38
นางสาว
อำภาโพธิ์ทอง
3 7704 00349 60 2
10/9/2525ศศ.บ.
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นักจัดการงานทั่วไป
16/10/2556วิชาการ
ปฏิบัติการ
20,44024/11/25462585ต.ม.5/12/2556
39
นางสาว
พัทธนันท์
มรกต
3 9099 00617 19 0
12/12/2520ศศ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นักวิชาการประชาสัมพันธ์
01/01/2559วิชาการ
ปฏิบัติการ
19,80001/07/25472581
40
ว่าง
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
วิชาการ
ปก./ชก.
41
นาย
วัชรินทร์
วรามิตร
3 4499 00114 16 8
3/6/2504รป.ม.
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
10/10/2554
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น39,63021/11/25262564ท.ม.5/12/2555ร.จ.พ.1/12/2552
42
นางสาว
วิภาพุ่มแก้ว
3 7703 00164 62 7
13/11/2515รป.ม.
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
นักจัดการงานทั่วไป
03/05/2558วิชาการ
ชำนาญการ
26,46024/11/25462576ต.ม.5/12/2557
43
พ.อ.อ.
กมลบริรักษ์
3 7001 01072 32 3
15/11/2516รป.บ.
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรุบรี
นักจัดการงานทั่วไป
26/08/2558วิชาการ
ปฏิบัติการ
27,80001/04/25382577ต.ม.5/12/2558
44
ว่างนักพัฒนาการกีฬาวิชาการ
ปก./ชก.
45
นางสาว
จินตนาอ่างแก้ว
3 7799 00007 99 7
17/5/2517รป.บ.
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เจ้าพนักงานธุรการ
02/06/2557ทั่วไป
ชำนาญงาน
16,57001/06/25552577
46
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป
ปง./ชง.
47
นางจันทิสาแดงโชติ
5 1006 99119 83 9
7/11/2509ค.ม.
การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ
16/10/2556
อำนวยการท้องถิ่น
กลาง35,76001/07/25362570ท.ม.5/12/2553
48
นางอุไรทัดรัตน์
3 8007 00020 62 1
3/6/2512รป.ม.
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
09/10/2555
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น30,22001/08/25372572ต.ช.5/12/2553
49
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป
วิชาการ
ปก./ชก.
50
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป
ปง./ชง.
51
นางเตือนใจศรีเกษม
3 9305 00309 86 4
7/8/2514รป.ม.
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หัวหน้าฝ่ายประชุมสภา
25/06/2557
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น31,88001/06/25402574ท.ม.5/12/2558
52
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป
วิชาการ
ปก./ชก.
53
นางสาว
อัมพิกาคงคานนท์
3 1001 00065 43 4
17/2/2520ปวช. การขาย
พณิชยการราชดำเนินธนบุรี
เจ้าพนักงานธุรการ
01/08/2555ทั่วไป
ชำนาญงาน
19,58024/11/25462581ต.ม.5/12/2556
54
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป
ปง./ชง.
55
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น
56
นางสาว
สกุณา
พราหมณ์วิเชียร
3 7701 00046 06 0
17/2/2521รป.ม.
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
นักจัดการงานทั่วไป
12/06/2557วิชาการ
ชำนาญการ
24,01024/11/25462581ต.ม.5/12/2555
57
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป
ปง./ชง.
58
นางสาว
กฤษณี
สันติเมธากุล
3 7799 00066 93 4
17/5/2517รป.ม.
นโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
4/8/2558
อำนวยการท้องถิ่น
กลาง32,51005/01/25472577ท.ม.5/12/2555
59
นาง
ทัศนาวลัย
ชุมแสงศรี
3 8009 01097 63 0
2/5/2518รป.ม.
การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
1/4/2559
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น29,11015/03/25472578ต.ช.5/12/2556
60
นางสาว
อารยา
ใจเสงี่ยม
3 7701 00008 20 6
2/11/2519รป.ม.
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
01/09/2559วิชาการ
ปฏิบัติการ
24,09016/02/25522580ต.ม.5/12/2558
61
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป
ปง./ชง.
62
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและการพัฒนา
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น
63
นางวันเพ็ญผลพานิช
3 7101 00442 06 2
20/11/2515ศศ.บ.
การจัดการทั่วไป
สถาบันราชภัฎเพชรบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
01/04/2558วิชาการ
ปฏิบัติการ
23,34001/04/25542576
64
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป
ปง./ชง.
65
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น
66
นายวิเชษฐ์
ประมวลทรัพย์
3 7799 00129 70 7
21/4/2525รป.ม.
การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
23/08/2556วิชาการ
ชำนาญการ
27,48024/11/25462585ต.ม.5/12/2555
67
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ
ปก./ชก.
68
นาง
เพ็ญทิพย์
เอี่ยมเจริญ
3 7707 00064 37 9
29/10/2509ศศ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เจ้าพนักงานธุรการ
29/01/2551ทั่วไป
ชำนาญงาน
27,0303/10/25372570ต.ช.5/12/2555
69
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น
70
นางสาว
กัลยกรสาลีเขตต
3 7799 00075 97 6
23/8/2521ศศ.บ.
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1/8/2554วิชาการ
ปฏิบัติการ
22,6001/8/25542581
71
นาง
จิระวรรณ
ภมรสูตร
3 7799 00063 26 9
20/6/2505บธ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เจ้าพนักงานธุรการ
29/01/2551ทั่วไป
ชำนาญงาน
28,8803/10/25372565ต.ช.5/12/2552
72
นางสมศรีแดงฉ่ำ
3 7706 00742 61 8
3/5/2511บธ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้อำนวยการกองคลัง
13/09/2556
อำนวยการท้องถิ่น
กลาง44,93010/9/25302571ท.ม.5/12/2548
73
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น
74
นางสาว
วกรณิตาอาศัย
3 7705 00107 69 4
13/6/2522บธ.บ.การบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักวิชาการเงินและบัญชี
13/06/2557 วิชาการ
ชำนาญการ
22,17018/04/25482582
75
นางนิตยา
แก้วเรือนทอง
3 7799 00111 71 9
22/9/2505
ศศ.บ.
การจัดการทั่วไป
วิทยาลัยครูเพชรบุรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
18/08/2546ทั่วไป
ชำนาญงาน
33,87001/07/25312565ต.ช.5/12/2552
76
นาง
จรัสทิพย์
ทอดสนิท
3 7703 00498 89 4
25/8/2505บธ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
21/10/2546ทั่วไป
ชำนาญงาน
33,31018/02/25362565ต.ช.5/12/2552
77
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ทั่วไป
ปง./ชง.
78
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ทั่วไป
ปง./ชง.
79
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ทั่วไป
ปง./ชง.
80
นางสาว
อรอนงค์
นันทรัพย์
3 7701 00340 47 2
17/4/2521บธ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เจ้าพนักงานธุรการ
03/04/2557ทั่วไป
ชำนาญงาน
21,19024/11/25462581ต.ม.5/12/2555
81
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป
ปง./ชง.
82
นางพึงใจ
ตุ้มท่าไม้
3 7799 00030 16 6
9/3/2509บธ.บ.การบัญชี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
23/11/2548
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น39,63001/07/25312569ท.ม.5/12/2553
83
นาง
จันทร์เพ็ญ
สุวรรณ์
3 8601 00584 81 8
26/11/2508บธ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
30/01/2557 วิชาการ
ชำนาญการ
31,88001/02/25392569ต.ช.5/12/2552
84
นาง
กัญญารัตน์
อิ้วสู
3 7701 00477 92 3
16/8/2515
บธ.บ.
การเงิน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
03/04/2557ทั่วไป
ชำนาญงาน
28,43022/08/25392575ต.ช.5/12/2558
85
นางสาว
ภูริตาสีดอกไม้
3 7701 00043 27 3
29 /7/2525
บธ.บ.การจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1/1/2557ทั่วไป
ชำนาญงาน
16,5704/1/25552585
86
นางสาว
รภัทภรควรรณราช
1 7703 00007 95 9
26/3/2527บธ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
01/09/2559ทั่วไป
ปฏิบัติงาน
17,8801/9/25512587จ.ม.5/12/2556
87
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ทั่วไป
ปง./ชง.
88
นาง
สิริวิภา
กาฬนภาพันธุ์
3 7799 00010 75 1
25/12/2508รป.ม.
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เจ้าพนักงานธุรการ
04/12/2549ทั่วไป
ชำนาญงาน
28,88001/11/25332569ต.ช.5/12/2552ร.จ.พ.5/12/2558
89
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป
ปง./ชง.
90
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น
91
นางสาว
ศิรประพา
เรืองฤทธิ์
1 7704 00023 16 6
27/2/2529บธ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
03/06/2556 วิชาการ
ปฏิบัติการ
19,48003/06/25562589
92
นางนวรัตน์อ่อนนุ่ม
3 7704 00027 12 5
17/12/2523ปวส.การบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
03/04/2557ทั่วไป
ชำนาญงาน
20,78024/11/25462584ต.ม.5/12/2556
93
นางอันธิกาผาสด
3 7601 00525 90 1
6/3/2510ปวช. พณิชยการ
วิทยาลัยอาชีวเพชรบุรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
08/12/2546ทั่วไป
ชำนาญงาน
27,03002/05/25372570ต.ช.5/12/2552
94
นายสมศักย์
บุญเลี่ยม
3 7798 00044 05 0
9/3/2510ปวส.พณิชยการ
โรงเรียนพณิชยการหัวหิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
04/12/2549ทั่วไป
ชำนาญงาน
26,12001/10/25352570ต.ช.5/12/2556
95
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ทั่วไป
ปง./ชง.
96
นางสาว
มนัสนันท์
จันทร
3 7704 00005 43 1
2/3/2520
บธ.บ.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
08/12/2557ทั่วไป
ชำนาญงาน
18,81001/12/25512580ต.ม.5/12/2558
97
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ทั่วไป
ปง./ชง.
98
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป
ปง./ชง.
99
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป
ปง./ชง.
100
นาง
นิศารัตน์
เหลืองเจริญ
3 7798 00056 92 9
15/10/2500บธ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หัวหน้าฝ่ายบำเหน็จบำนาญ
10/10/2554
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น40,90002/08/25252561ท.ม.5/12/2555
Loading...
Main menu