ฐานข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรท้องถิ่นปี 2560(ใช่ไฟล์นี้ครับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
2
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบ ฯ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3
4
ข้อมูลบุคคลการศึกษาการปฏิบัติราชการโทษทางวินัยเครื่องราช ฯเครื่องราช ฯ
5
ลำดับ
คำนำชื่อสกุลเลขประจำตัวว / ด / ป/เกิด
วุฒิการ
สาขาสถาบันตำแหน่ง
ว/ด/ป/ที่เข้า
ระดับ
ตำแหน่ง
เงินเดือน
ว/ด/ป/ที่เข้า
ปีเกษียณ
ร้ายแรง/
ว/ด/ป/ที่
รับขั้น
รับเมื่อ
รับขั้น ร.จ.พ.รับเมื่อ
6
ที่
หน้าชื่อ
ประชาชน
ศึกษา
คณะที่จบปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง
ประเภทตำแหน่ง
รับราชการ
พ.ศ.
ไม่ร้ายแรง
ถูกลงโทษ
สูงสุด
(ราชกิจจาฯ)
(ราชกิจจาฯ)
7
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
8
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9
1นายรณชิต
สิงหเสมานนท์
3 7799 00051 83 0
8/12/2499ศศ.บ.รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปลัด อบจ.10/10/2554
บริหารงานท้องถิ่น
สูง73,14001/05/25252560ป.ช.5/12/2558
10
2ว่างรองปลัด อบจ.
บริหารงานท้องถิ่น
กลาง
11
3นายรักไทย
บำเพ็ญธรรม
3 7699 00347 71 2
24/10/2511สส.บ.
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.
1/4/2559
อำนวยการท้องถิ่น
กลาง39,88030/01/25352572ท.ม.5/12/2555
12
4
พ.อ.อ.
พินิจผลพานิช
3 4799 00137 46 0
29/1/2514ศศ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
01/12/2557
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น35,77001/04/25332574ต.ม.5/12/2552ร.จ.พ.5/12/2558
13
5 ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น
14
6นายชานน
แก้วมีศรี
1 7704 00384 03 3
17/1/2515น.บ.นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
1/9/2559
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น31,88015/7/25402575ท.ม.5/12/2556
15
7ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น
16
8นายณภัทรอุบลน้อย
3 7701 00018 45 7
27/6/2520รป.ม.
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
26/10/2558
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น24,49010/02/25492580ต.ช.5/12/2558
17
9นาย
วัชรินทร์
วรามิตร
3 4499 00114 16 8
3/6/2504รป.ม.
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
10/10/2554
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น39,63021/11/25262564ท.ม.5/12/2555ร.จ.พ.1/12/2552
18
10นาย
รุ่งวิทย์
ฟักเจริญ
3 7702 00382 77 1
7/2/2523น.บ.นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นิติกร16/11/2547วิชาการ
ชำนาญการ
24,97016/11/25472583ต.ช.5/12/2555
19
11
นางสาว
ส.ชวนพิศ
แพ่งอุทัย
3 8608 00048 84 6
16/7/2520ศศ.ม.รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นักทรัพยากรบุคคล
01/05/2558วิชาการ
ชำนาญการ
29,11003/01/25472580ต.ช.5/12/2555
20
12
นางสาว
กิ่งกาญจน์
ปิ่นทอง
3 7704 00063 73 3
7/10/2522บธ.บ.
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นักทรัพยากรบุคคล
22/03/2555วิชาการ
ปฏิบัติการ
22,60002/10/25512583จ.ม.5/12/2557
21
13
นางสาว
นภาพรราชนวม
3 9199 00010 76 7
22/7/2513รป.บ.
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นักจัดการงานทั่วไป (ฝ.พค.)
11/10/2548วิชาการ
ชำนาญการ
31,88004/04/25342573ต.ช.5/12/2552
22
14นาง
จันทร์จิรา
ภมรสูตร
3 7701 00233 49 8
5/2/2520รป.ม.
กรบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นักจัดการงานทั่วไป
28/12/2555วิชาการ
ชำนาญการ
26,46024/11/25462580ต.ม.5/12/2555
23
15
นางสาว
วิภาพุ่มแก้ว
3 7703 00164 62 7
13/11/2515รป.ม.
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
นักจัดการงานทั่วไป
03/05/2558วิชาการ
ชำนาญการ
26,46024/11/25462576ต.ม.5/12/2557
24
16นาย
ภูมินทร์
ภมรสูตร
3 7799 00063 25 1
27/2/2520
บธ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นักจัดการงานทั่วไป
17/12/2557วิชาการ
ปฏิบัติการ
22,98016/12/25512580จ.ม.5/12/2557
25
17นาง
กนกอรลภัส
แตงอ่อน
5 7701 00017 56 2
6/6/2516
บธ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นักจัดการงานทั่วไป
16/10/2556วิชาการ
ปฏิบัติการ
20,12024/11/25462576ต.ม.5/12/2557
26
18
นางสาว
พณิตา
พลายงามน้อย
3 7106 00124 97 3
3/8/2522บธ.บ.
บริหารธุรกิจ
สถาบันราชภัฎกาญจนบุรี
นักจัดการงานทั่วไป
1/4/2558วิชาการ
ปฏิบัติการ
19,48001/04/25542582
27
19
นางสาว
อำภาโพธิ์ทอง
3 7704 00349 60 2
10/9/2525ศศ.บ.
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นักจัดการงานทั่วไป
16/10/2556วิชาการ
ปฏิบัติการ
20,44024/11/25462585ต.ม.5/12/2556
28
20
พ.อ.อ.
กมลบริรักษ์
3 7001 01072 32 3
15/11/2516รป.บ.
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรุบรี
นักจัดการงานทั่วไป
26/08/2558วิชาการ
ปฏิบัติการ
27,80001/04/25382577ต.ม.5/12/2558
29
21นางกิตติยา
จันทร์ทิพย์
5 7008 00019 71 1
12/10/2520รป.ม.
การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นักจัดการงานทั่วไป(ฝ.บห.)
26/08/2558วิชาการ
ปฏิบัติการ
19,80001/05/25492581
30
22 ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป
วิชาการปก/ชก
31
23
นางสาว
พัทธนันท์
มรกต
3 9099 00617 19 0
12/12/2520ศศ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นักวิชาการประชาสัมพันธ์
01/01/2559วิชาการ
ปฏิบัติการ
19,80001/07/25472581
32
24 ว่าง
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
วิชาการปก/ชก
33
25ว่าง
นักสังคมสงเคราะห์
วิชาการปก/ชก
34
26ว่าง
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทั่วไปปง/ชง
35
27
นางสาว
จินตนาอ่างแก้ว
3 7799 00007 99 7
17/5/2517รป.บ.
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เจ้าพนักงานธุรการ
02/06/2557ทั่วไป
ชำนาญงาน
16,57001/06/25552577
36
28
นางสาว
จันทร์ทรา
รวยรื่น
3 7703 00229 63 0
29/7/2526บธ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เจ้าพนักงานธุรการ(ฝ.บห.)
01/04/2558ทั่วไป
ชำนาญงาน
16,19001/04/25542586
37
29นาง
กันตินันท์
โตสกุล
๑ ๖๒๐๑ ๐๐๐๖๗ ๖๑ ๔
2/11/2528ปวช.พณิชการ
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
เจ้าพนักงานธุรการ(ฝ.บค.)
1/8/2557ทั่วไป
ปฏิบัติิงาน
11,0401/8/25572589
38
30
นางสาว
ฐิติพร
จันทร์เพ็ญ
3 7701 00370 62 2
21/1/2522ปวส.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ
22/12/2557ทั่วไป
ปฏิบัติิงาน
12,22022/12/25572582
39
31 ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไปปง/ชง
40
32 ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไปปง/ชง
41
33ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไปปง/ชง
42
34ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไปปง/ชง
43
35นางจันทิสาแดงโชติ
5 1006 99119 83 9
7/11/2509ค.ม.
การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ
16/10/2556
อำนวยการท้องถิ่น
กลาง35,76001/07/25362570ท.ม.5/12/2553
44
36นางอุไรทัดรัตน์
3 8007 00020 62 1
3/6/2512รป.ม.
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
09/10/2555
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น30,22001/08/25372572ต.ช.5/12/2553
45
37นางเตือนใจศรีเกษม
3 9305 00309 86 4
7/8/2514รป.ม.
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หัวหน้าฝ่ายประชุมสภา
25/06/2557
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น31,88001/06/25402574ท.ม.5/12/2558
46
38 ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น
47
39ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป
วิชาการปก/ชก
48
40
นางสาว
สกุณา
พราหมณ์วิเชียร
3 7701 00046 06 0
17/2/2521รป.ม.
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
นักจัดการงานทั่วไป
12/06/2557วิชาการ
ชำนาญการ
24,01024/11/25462581ต.ม.5/12/2555
49
41 ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป
วิชาการปก/ชก ต.ช.5/12/2558
50
42ว่างนิติกรวิชาการปก/ชก
51
43
นางสาว
อัมพิกาคงคานนท์
3 1001 00065 43 4
17/2/2520ปวช. การขาย
พณิชยการราชดำเนินธนบุรี
เจ้าพนักงานธุรการ
01/08/2555ทั่วไป
ชำนาญงาน
19,58024/11/25462581ต.ม.5/12/2556
52
44ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไปปง/ชง
53
45ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไปปง/ชง
54
46ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไปปง/ชง
55
47ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไปปง/ชง
56
48ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไปปง/ชง
57
49
นางสาว
กฤษณี
สันติเมธากุล
3 7799 00066 93 4
17/5/2517รป.ม.
นโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
4/8/2558
อำนวยการท้องถิ่น
กลาง32,51005/01/25472577ท.ม.5/12/2555
58
50ว่าง
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและการพัฒนา
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น
59
51ว่าง
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น
60
52นาง
ทัศนาวลัย
ชุมแสงศรี
3 8009 01097 63 0
2/5/2518รป.ม.
การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
1/4/2559
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น29,11015/03/25472578ต.ช.5/12/2556
61
53ว่าง
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น
62
54
นางสาว
อารยา
ใจเสงี่ยม
3 7701 00008 20 6
2/11/2519รป.ม.
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
01/09/2559วิชาการ
ปฏิบัติการ
24,09016/02/25522580ต.ม.5/12/2558
63
55นายวิเชษฐ์
ประมวลทรัพย์
3 7799 00129 70 7
21/4/2525รป.ม.
การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
23/08/2556วิชาการ
ชำนาญการ
27,48024/11/25462585ต.ม.5/12/2555
64
56นางวันเพ็ญผลพานิช
3 7101 00442 06 2
20/11/2515ศศ.บ.
การจัดการทั่วไป
สถาบันราชภัฎเพชรบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
01/04/2558วิชาการ
ปฏิบัติการ
23,34001/04/25542576
65
57
นางสาว
สุภาวดีรอดกลาง
3 3010 00468 74 9
29/7/2520รป.ม.
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
19/11/2556วิชาการ
ปฏิบัติการ
19,48011/12/25512580
66
58
นางสาว
กัลยกรสาลีเขตต
๓ ๗๗๙๙ ๐๐๐๗๕ ๙๗ ๖
23/8/2521ศศ.บ.
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1/8/2554วิชาการ
ปฏิบัติการ
22,6001/8/25542581
67
59ว่าง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
วิชาการปก/ชก
68
60ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไปปง/ชง
69
61นาง
เพ็ญทิพย์
เอี่ยมเจริญ
3 7707 00064 37 9
29/10/2509ศศ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เจ้าพนักงานธุรการ
29/01/2551ทั่วไป
ชำนาญงาน
27,0303/10/25372570ต.ช.5/12/2555
70
62นาง
จิระวรรณ
ภมรสูตร
3 7799 00063 26 9
20/6/2505บธ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เจ้าพนักงานธุรการ
29/01/2551ทั่วไป
ชำนาญงาน
28,8803/10/25372565ต.ช.5/12/2552
71
63ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไปปง/ชง
72
64ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไปปง/ชง
73
65ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไปปง/ชง
74
66ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไปปง/ชง
75
67ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไปปง/ชง
76
68ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไปปง/ชง
77
69นางสมศรีแดงฉ่ำ
3 7706 00742 61 8
3/5/2511บธ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้อำนวยการกองคลัง
13/09/2556
อำนวยการท้องถิ่น
กลาง44,93010/9/25302571ท.ม.5/12/2548
78
70ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น
79
71นางพึงใจ
ตุ้มท่าไม้
3 7799 00030 16 6
9/3/2509บธ.บ.การบัญชี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
23/11/2548
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น39,63001/07/25312569ท.ม.5/12/2553
80
72 ว่าง
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น
81
73นาง
นิศารัตน์
เหลืองเจริญ
3 7798 00056 92 9
15/10/2500บธ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หัวหน้าฝ่ายบำเหน็จบำนาญ
10/10/2554
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น40,90002/08/25252561ท.ม.5/12/2555
82
74
นางสาว
วกรณิตาอาศัย
3 7705 00107 69 4
13/6/2522บธ.บ.การบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักวิชาการเงินและบัญชี
13/06/2557 วิชาการ
ชำนาญการ
22,17018/04/25482582
83
75นาง
จันทร์เพ็ญ
สุวรรณ์
3 8601 00584 81 8
26/11/2508บธ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
30/01/2557 วิชาการ
ชำนาญการ
31,88001/02/25392569ต.ช.5/12/2552
84
76
นางสาว
ศิรประพา
เรืองฤทธิ์
1 7704 00023 16 6
27/2/2529บธ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
03/06/2556 วิชาการ
ปฏิบัติการ
19,48003/06/25562589
85
77
นางสาว
สุพัตราวันเพ็ญ
3 7702 00125 09 3
11/11/2524บธ.ม.การบัญชี
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
นักวิชาการเงินและบัญชี
22/12/2557 วิชาการ
ชำนาญการ
25,47016/12/25512584
86
78นางนิตยา
แก้วเรือนทอง
3 7799 00111 71 9
22/9/2505
ศศ.บ.
การจัดการทั่วไป
วิทยาลัยครูเพชรบุรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
18/08/2546ทั่วไป
ชำนาญงาน
33,87001/07/25312565ต.ช.5/12/2552
87
79นาง
จรัสทิพย์
ทอดสนิท
3 7703 00498 89 4
25/8/2505บธ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
21/10/2546ทั่วไป
ชำนาญงาน
33,31018/02/25362565ต.ช.5/12/2552
88
80นาง
กัญญารัตน์
อิ้วสู
3 7701 00477 92 3
16/8/2515
บธ.บ.
การเงิน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
03/04/2557ทั่วไป
ชำนาญงาน
28,43022/08/25392575ต.ช.5/12/2558
89
81นางนวรัตน์อ่อนนุ่ม
3 7704 00027 12 5
17/12/2523ปวส.การบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
03/04/2557ทั่วไป
ชำนาญงาน
20,78024/11/25462584ต.ม.5/12/2556
90
82นางอันธิกาผาสด
3 7601 00525 90 1
6/3/2510ปวช. พณิชยการ
วิทยาลัยอาชีวเพชรบุรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
08/12/2546ทั่วไป
ชำนาญงาน
27,03002/05/25372570ต.ช.5/12/2552
91
83นายสมศักย์
บุญเลี่ยม
3 7798 00044 05 0
9/3/2510ปวส.พณิชยการ
โรงเรียนพณิชยการหัวหิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
04/12/2549ทั่วไป
ชำนาญงาน
26,12001/10/25352570ต.ช.5/12/2556
92
84
นางสาว
ภูริตาสีดอกไม้
3 7701 00043 27 3
29 /7/2525
บธ.บ.การจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1/1/2557ทั่วไป
ชำนาญงาน
16,5704/1/25552585
93
85
นางสาว
รภัทภรควรรณราช
1 7703 00007 95 9
26/3/2527บธ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
01/09/2559ทั่วไป
ปฏิบัติงาน
17,8801/9/25512587จ.ม.5/12/2556
94
86ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ทั่วไปปง/ชง
95
87ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ทั่วไปปง/ชง
96
88ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ทั่วไปปง/ชง
97
89ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ทั่วไปปง/ชง
98
90ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ทั่วไปปง/ชง
99
91ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ทั่วไปปง/ชง
100
92ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ทั่วไปปง/ชง
Loading...
 
 
 
อบจ.
ทม.ปข.
ทต.คลองวาฬ
ทต.กม.5
อบต.อ่าวน้อย
อบต.เกาะหลัก
อบต.ห้วยทราย
ทม.หัวหิน
อบต.คลองวาฬ
อบต.บ่อนอก
ทต.หนองพลับ
อบต.หินเหล็กไฟ
อบต.ทับใต้
อบต.บึงนคร
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่
อบต.ปากน้ำปราณ
อบต.หนองพลับ
ทต.ปราณบุรี
ทต.เขาน้อย
อบต.วังก์พง
อบต.เขาจ้าว
อบต.หนองตาแต้ม
อบต.ปราณบุรี
ทต.ปากน้ำปราณ
ทต.กุยบุรี
อบต.กุยเหนือ
ทต.ไร่ใหม่
อบต.เขาแดง
อบต.ดอนยายหนู
อบต.สามกระทาย
อบต.หาดขาม
อบต.กุยบุรี
ทต.บ้านกรูด
ทต.กำเนิดนพคุณ
อบต.ช้างแรก
ทต.ร่อนทอง
อบต.ธงชัย
อบต.กำเนิดนพคุณ
อบต.ชัยเกษม
อบต.ทองมงคล
อบต.พงศ์ประศาสน์
อบต.ร่อนทอง
อบต.แม่รำพึง
ทต.ทับสะแก
อบต.แสงอรุณ
อบต.นาหูกวาง
อบต.ทับสะแก
อบต.เขาล้าน
อบต.ห้วยยาง
อบต.อ่างทอง
ทต.บางสะพานน้อย
อบต.ปากแพรก
อบต.ทรายทอง
ทต.ไร่เก่า
อบต.ไชยราช
อบต.บางสะพาน
อบต.ไร่ใหม่
อบต.สามร้อยยอด
อบต.ศิลาลอย
อบต.ไร่เก่า
อบต.ศาลาลัย
 
 
Main menu