ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
2
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3
4
ข้อมูลบุคคลการศึกษาการปฏิบัติราชการโทษทางวินัยเครื่องราช ฯเครื่องราช ฯ
5
ลำดับ
คำนำ
ชื่อสกุล
เลขประจำตัว
ว/ด/ป/เกิด
วุฒิการ
สาขาสถาบันตำแหน่ง
ว/ด/ป/ที่เข้า
ระดับ
ตำแหน่ง
เงินเดือน
ว/ด/ป/ที่เข้า
ปีเกษียณ
ร้ายแรง/
ว/ด/ป/ที่
รับขั้น
รับเมื่อ
รับขั้น ร.จ.พ.
รับเมื่อ
6
ที่
หน้าชื่อ
ประชาชน
ศึกษา
คณะที่จบปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง
ประเภทตำแหน่ง
รับราชการ
พ.ศ.
ไม่ร้ายแรง
ถูกลงโทษ
สูงสุด
(ราชกิจจาฯ)
(ราชกิจจาฯ)
7
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
8
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9
1
ว่าที่ ร.ต.
ธีรยุทธ
ธีระโสพิศ
3 8603 00264 45 1
1/10/2510ร.บ.รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปลัด อบจ.1/7/2562
บริหารงานท้องถิ่น
สูง50,17030/04/25302570ท.ช.
10
2นางจันทิสาแดงโชติ
5 1006 99119 83 9
7/11/2509ค.ม.
การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รองปลัด อบจ.3/8/2563
อำนวยการท้องถิ่น
กลาง44,93001/07/25362570ท.ม.5/12/2553
11
3นางดวงใจเสมแก้ว
5 7198 00168 18 9
15/9/2515รป.ม.รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รองปลัด อบจ.3/8/2563
บริหารงานท้องถิ่น
กลาง41,93008/06/25352575
12
4นายชานน
แก้วมีศรี
3 7704 00384 03 3
17/1/2515น.บ.นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.
1/10/2563
อำนวยการท้องถิ่น
กลาง39,19015/7/254015/7/2540ท.ม.5/12/2556
13
5
พ.อ.อ.
พินิจผลพานิช
3 4799 00137 46 0
29/1/2514ศศ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
01/12/2557
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น42,89001/04/25332574ต.ม.5/12/2552ร.จ.พ.5/12/2558
14
6นาง
จันทร์จิรา
ภมรสูตร
3 7701 00233 49 8
5/2/2520รป.ม.
กรบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นักจัดการงานทั่วไป
28/12/2555วิชาการ
ชำนาญการ
33,00024/11/25462580ต.ม.5/12/2555
15
7
นางสาว
พณิตา
พลายงามน้อย
3 7106 00124 97 3
3/8/2522บธ.บ.
บริหารธุรกิจ
สถาบันราชภัฎกาญจนบุรี
นักจัดการงานทั่วไป
1/4/2558วิชาการ
ชำนาญการ
24,49001/04/25542582
16
8นางกิตติยา
จันทร์ทิพย์
5 7008 00019 71 1
12/10/2520รป.ม.
การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นักจัดการงานทั่วไป
16/11/2563วิชาการ
ชำนาญการ
23,34001/05/25492581
17
9
นางสาว
จันทร์ทรา
รวยรื่น
3 7703 00229 63 0
29/7/2526บธ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เจ้าพนักงานธุรการ
01/04/2558ทั่วไป
ชำนาญงาน
21,19001/04/25542586
18
10
นางสาว
ฐิติพร
จันทร์เพ็ญ
3 7701 00370 62 2
21/1/2522รป.บ.
วิทยาการจัดการ (การบริหารงานทั่วไป)
มหาวิิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เจ้าพนักงานธุรการ
22/12/2557ทั่วไป
ชำนาญงาน
16,92022/12/25572582
19
11ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไปปง./ชง.
20
12
นางสาว
ส.ชวนพิศ
แพ่งอุทัย
3 8608 00048 84 6
16/7/2520 ศศ.ม.รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
1/7/2563
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น36,31003/01/25472580ต.ช.5/12/2555
21
13ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการปก./ชก.
22
14
นางสาว
กิ่งกาญจน์
ปิ่นทอง
3 7704 00063 73 3
7/10/2522บธ.บ.
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นักทรัพยากรบุคคล
22/03/2555วิชาการ
ชำนาญการ
28,56002/10/25512583จ.ม.5/12/2557
23
15
นางสาว
กฤษณาอังกุล
3 7703 00476 31 9
24/3/2525บธ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นักทรัพยากรบุคคล
27/8/2561วิชาการ
ปฏิบัติการ
17,88016/12/25582585
24
16นาง
กันตินันท์
โตสกุล
1 6201 00067 61 4
2/11/2528ปวช.พณิชยการ
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
เจ้าพนักงานธุรการ
1/8/2557ทั่วไป
ปฏิบัติิงาน
13,7601/8/25572589
25
17ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไปปง./ชง.
26
18ว่าง
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น
27
19นาย
รุ่งวิทย์
ฟักเจริญ
3 7702 00382 77 1
7/2/2523น.บ.นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นิติกร25/9/2562วิชาการ
ชำนาญการพิเศษ
33,14016/11/25472583ต.ช.5/12/2555
28
20
นางสาว
ฌัชชาเกิดชม
1 7799 90001 29 6
16/9/2527น.บ.นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นิติกร1/10/2562วิชาการ
ปฏิบัติการ
16,2201/10/25622597
29
21ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไปปง./ชง.
30
22นางจันทิมาปิ่นทอง
3 7004 008460487
8/9/2510รป.บ.
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม
1/7/2563
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น32,45016/3/25372570
31
23
นางสาว
นภาพรราชนวม
3 9199 00010 76 7
22/7/2513รป.บ.
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นักจัดการงานทั่วไป
11/10/2548วิชาการ
ชำนาญการ
39,08004/04/25342573ต.ช.5/12/2552
32
24
นางสาว
แพรวพรรณณ์
เพ็ชรรัตน์
1 1014 01096 94 5
3/9/2530บธ.บ.
การจัดการทั่วไป
วิทยาลัยรัชต์ภาคย์
นักจัดการงานทั่วไป
1/2/2561วิชาการ
ปฏิบัติการ
17,57001/02/25612590
33
25ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข
วิชาการปก./ชก.
34
26ว่างนักพัฒนาชุมชนวิชาการปก./ชก.
35
27ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไปปง./ชง.
36
28นายณภัทรอุบลน้อย
3 7701 00018 45 7
27/6/2520รป.ม.
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
26/10/2558
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น31,34010/02/25492580ต.ช.5/12/2558
37
29นาย
ภูมินทร์
ภมรสูตร
3 7799 00063 25 1
27/2/2520
บธ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นักจัดการงานทั่วไป
17/12/2557วิชาการ
ชำนาญการ
29,11016/12/25512580จ.ม.5/12/2557
38
30
นางสาว
อำภาโพธิ์ทอง
3 7704 00349 60 2
10/9/2525ศศ.บ.
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นักจัดการงานทั่วไป
16/10/2556วิชาการ
ชำนาญการ
26,46024/11/25462585ต.ม.5/12/2556
39
31
นางสาว
พัทธนันท์
มรกต
3 9099 00617 19 0
12/12/2520ศศ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นักวิชาการประชาสัมพันธ์
01/01/2559วิชาการ
ชำนาญการ
25,47001/07/25472581
40
32นาย
วัชรินทร์
วรามิตร
3 4499 00114 16 8
3/6/2504รป.ม.
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
10/10/2554
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น47,99021/11/25262564ท.ม.5/12/2555ร.จ.พ.1/12/2552
41
33
นางสาว
วิภาพุ่มแก้ว
3 7703 00164 62 7
13/11/2515รป.ม.
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
นักจัดการงานทั่วไป
03/05/2558วิชาการ
ชำนาญการ
33,00024/11/25462576ต.ม.5/12/2557
42
34
พ.อ.อ.
กมลบริรักษ์
3 7001 01072 32 3
15/11/2516รป.บ.
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรุบรี
นักจัดการงานทั่วไป
26/08/2558วิชาการ
ชำนาญการ
34,68001/04/25382577ต.ม.5/12/2558
43
35นาย
ไตรรัตน์
มีอารีย์
3 7702 00361 85 4
24/1/2516ค.บ.พลศึกษา
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
นักพัฒนาการกีฬา17/09/2561วิชาการ
ปฏิบัติการ
27,80005/01/25522582
44
36นางจินตนา
อุุดมศิลป์
3 7799 00007 99 7
17/5/2517รป.บ.
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เจ้าพนักงานธุรการ
02/06/2557ทั่วไป
ชำนาญงาน
21,62001/06/25552577
45
37 ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไปปง./ชง.
46
38
นางสาว
ชลียาทึงขำ
3 7005 00174 58 8
23/5/2515รป.ม.
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ
4/1/2564
อำนวยการท้องถิ่น
กลาง43,30001/07/2536ท.ช.5/12/2558
47
39นางอุไรทัดรัตน์
3 8007 00020 62 1
3/6/2512รป.ม.
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
09/10/2555
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น37,41001/08/25372572ต.ช.5/12/2553
48
40ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป
วิชาการปก./ชก.
49
41
นางสาว
จันทวรรณ
โบว์สุวรรณ
1 2101 00090 86 5
5/3/2539ปวช.
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล
เจ้าพนักงานธุรการ
15/5/2563ทั่วไป
ปฏิบ้ติงาน
10,7001/2/25612569
50
42 ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไปปง./ชง.
51
43นางเตือนใจศรีเกษม
3 9305 00309 86 4
7/8/2514รป.ม.
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หัวหน้าฝ่ายประชุมสภา
25/06/2557
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น39,08001/06/25402574ท.ม.5/12/2558
52
44ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป
วิชาการปก./ชก.
53
45
นางสาว
อัมพิกาคงคานนท์
3 1001 00065 43 4
17/2/2520ปวช. การขาย
พณิชยการราชดำเนินธนบุรี
เจ้าพนักงานธุรการ
01/08/2555ทั่วไป
ชำนาญงาน
24,73024/11/25462581ต.ม.5/12/2556
54
46 ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น
55
47
นางสาว
สกุณา
พราหมณ์วิเชียร
3 7701 00046 06 0
17/2/2521รป.ม.
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
นักจัดการงานทั่วไป
12/06/2557วิชาการ
ชำนาญการ
30,79024/11/25462581ต.ม.5/12/2555
56
48ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไปปง./ชง.
57
49
นางสาว
กฤษณี
สันติเมธากุล
3 7799 00066 93 4
17/5/2517รป.ม.
นโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
4/8/2558
อำนวยการท้องถิ่น
กลาง40,56005/01/25472577ท.ม.5/12/2555
58
50นาง
ทัศนาวลัย
ชุมแสงศรี
3 8009 01097 63 0
2/5/2518รป.ม.
การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
1/4/2559
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น35,77015/03/25472578ต.ช.5/12/2556
59
51
นางสาว
อารยา
ใจเสงี่ยม
3 7701 00008 20 6
2/11/2519รป.ม.
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
01/09/2559วิชาการ
ชำนาญการ
29,11016/02/25522580ต.ม.5/12/2558
60
52ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการปก./ชก.
61
53ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไปปง./ชง.
62
54ว่าง
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและการพัฒนา
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น
63
55นางวันเพ็ญผลพานิช
3 7101 00442 06 2
20/11/2515ศศ.บ.
การจัดการทั่วไป
สถาบันราชภัฎเพชรบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
01/04/2558วิชาการ
ชำนาญการ
28,03001/04/25542576
64
56ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไปปง./ชง.
65
57ว่าง
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น
66
58นายวิเชษฐ์
ประมวลทรัพย์
3 7799 00129 70 7
21/4/2525รป.ม.
การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
23/08/2556วิชาการ
ชำนาญการ
33,00024/11/25462585ต.ม.5/12/2555
67
59ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการปก./ชก.
68
60นาง
เพ็ญทิพย์
เอี่ยมเจริญ
3 7707 00064 37 9
29/10/2509ศศ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เจ้าพนักงานธุรการ
29/01/2551ทั่วไป
ชำนาญงาน
33,8703/10/25372570ต.ช.5/12/2555
69
61ว่าง
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น
70
62
นางสาว
กัลยกรสาลีเขตต
3 7799 00075 97 6
23/8/2521ศศ.บ.
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1/8/2554วิชาการ
ชำนาญการ
27,4801/8/25542581
71
63นาง
จิระวรรณ
ภมรสูตร
3 7799 00063 26 9
20/6/2505บธ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เจ้าพนักงานธุรการ
29/01/2551ทั่วไป
ชำนาญงาน
33,8703/10/25372565ต.ช.5/12/2552
72
64นางสมศรีแดงฉ่ำ
3 7706 00742 61 8
3/5/2511บธ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้อำนวยการกองคลัง
13/09/2556
อำนวยการท้องถิ่น
กลาง55,84010/9/25302571ท.ม.5/12/2548
73
65ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น
74
66
นางสาว
วกรณิตาอาศัย
3 7705 00107 69 4
13/6/2522บธ.บ.การบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักวิชาการเงินและบัญชี
13/06/2557 วิชาการ
ชำนาญการ
28,56018/04/25482582
75
67
นางสาว
ศิรประพา
เรืองฤทธิ์
1 7704 00023 16 6
27/2/2529บธ.ม.การบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
03/06/2556 วิชาการ
ชำนาญการ
24,49003/06/25562589
76
68นางนิตยา
แก้วเรือนทอง
3 7799 00111 71 9
22/9/2505
ศศ.บ.
การจัดการทั่วไป
วิทยาลัยครูเพชรบุรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
18/08/2546ทั่วไป
ชำนาญงาน
41,55001/07/25312565ต.ช.5/12/2552
77
69นาง
จรัสทิพย์
ทอดสนิท
3 7703 00498 89 4
25/8/2505บธ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
21/10/2546ทั่วไป
ชำนาญงาน
40,25018/02/25362565ต.ช.5/12/2552
78
70นางรัชนกพ่วงจาด
3 7702 00370 47 1
27/2/2525ปวส.การบัญชี
วิทยาลััยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
02/12/2562ทั่วไป
ปฏิิบัติงาน
11,9602/12/25622565
79
71ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ทั่วไปปง./ชง.
80
72ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ทั่วไปปง./ชง.
81
73
นางสาว
อรอนงค์
นันทรัพย์
3 7701 00340 47 2
17/4/2521บธ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เจ้าพนักงานธุรการ
03/04/2557ทั่วไป
ชำนาญงาน
27,03024/11/25462581ต.ม.5/12/2555
82
74ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น
83
75
นางสาว
ชุติมาชูจิต
1 7705 00036 928
27/09/2530บธ.บ.การเงิน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นักวิชาการเงิินและบัญชี
01/02/2561วิชาการ
ปฏิบัติการ
17,29001/02/25612591
84
76นาง
กัญญารัตน์
อิ้วสู
3 7701 00477 92 3
16/8/2515
บธ.บ.
การเงิน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
03/04/2557ทั่วไป
ชำนาญงาน
34,43022/08/25392575ต.ช.5/12/2558
85
77
นางสาว
ภูริตาสีดอกไม้
3 7701 00043 27 3
29 /7/2525
บธ.บ.การจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1/1/2557ทั่วไป
ชำนาญงาน
21,6204/1/25552585
86
78
นางสาว
รภัทภรควรรณราช
1 7703 00007 95 9
26/3/2527บธ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
01/09/2559ทั่วไป
ชำนาญงาน
23,3701/9/25512587จ.ม.5/12/2556
87
79ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ทั่วไปปง./ชง.
88
80ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ทั่วไปปง./ชง.
89
81 ว่าง
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น
90
82นาง
จันทร์เพ็ญ
สุวรรณ์
3 8601 00584 81 8
26/11/2508บธ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
30/01/2557 วิชาการ
ชำนาญการ
38,52001/02/25392569ต.ช.5/12/2552
91
83นางนวรัตน์อ่อนนุ่ม
3 7704 00027 12 5
17/12/2523ปวส.การบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
03/04/2557ทั่วไป
ชำนาญงาน
26,58024/11/25462584ต.ม.5/12/2556
92
84นางอันธิกาผาสด
3 7601 00525 90 1
6/3/2510ปวช. พณิชยการ
วิทยาลัยอาชีวเพชรบุรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
08/12/2546ทั่วไป
ชำนาญงาน
31,76002/05/25372570ต.ช.5/12/2552
93
85นายสมศักย์
บุญเลี่ยม
3 7798 00044 05 0
9/3/2510ปวส.พณิชยการ
โรงเรียนพณิชยการหัวหิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
04/12/2549ทั่วไป
ชำนาญงาน
31,76001/10/25352570ต.ช.5/12/2556
94
86ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ทั่วไปปง./ชง.
95
87
นางสาว
มนัสนันท์
จันทร
3 7704 00005 43 1
2/3/2520
บธ.บ.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
08/12/2557ทั่วไป
ชำนาญงาน
24,27001/12/25512580ต.ม.5/12/2558
96
88นาย
ณรงค์ฤทธิ์
รักวัฒนศิริกุล
1 7702 00085 94 0
28/12/2537ปวส.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
02/12/2562ทั่วไป
ปฏิบัติงาน
11,96002/12/25622598
97
89นาง
สิริวิภา
กาฬนภาพันธุ์
3 7799 00010 75 1
25/12/2508รป.ม.
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เจ้าพนักงานธุรการ
04/12/2549ทั่วไป
ชำนาญงาน
34,99001/11/25332569ต.ช.5/12/2552ร.จ.พ.5/12/2558
98
90ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบำเหน็จบำนาญ
อำนวยการท้องถิ่น
ต้น
99
91
นางสาว
สุพัตราวันเพ็ญ
3 7702 00125 09 3
11/11/2524บธ.ม.การบัญชี
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
นักวิชาการเงินและบัญชี
22/12/2557 วิชาการ
ชำนาญการ
32,45016/12/25512584
100
92
นางสาว
ปลิดา
เพ็ชรรัตน์
1 7799 00258 19 5
13/10/2542ปวส.การบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
02/12/2562ทั่วไป
ปฏิบัติิงาน
11,9602/12/25622603