ประจำเดือน กุมภาพันธ์ แบบรายงาน สงป. 301 302 สำนักงาน กศน.จ.ลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
1
2
***ขอความกรุณาอย่าปรับแก้ไขตาราง***
3
หน่วยงาน/สถานศึกษาเรียงตามตัวอักษรรายการผู้รับทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูง กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนครูที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ กพด.เด็กที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ กพด.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องผู้เข้าร่วมหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องผู้รับบริการในพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัยผู้รับบริการที่ได้รับบริการติวเข้ม
เต็มความรู้
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่
ได้รับบริการติวเข้ม
เพิ่มสูงขึ้น
แหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบล
ที่มีความพร้อมในการให้บริการ
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถ
อ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น
ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
มาใช้บริการ/เข้าร่วม
กิจกรรมที่จัดบริการ
ของ กศน.ตำบล
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้
ความเข้าใจตามจุดมุ่งหมาย
ของกิจกรรมที่กำหนด
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีเจตคติ
ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม
ที่กำหนด
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีทักษะ
ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม
ที่กำหนด
ผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประชาชนที่ผ่าน
การอบรมตาม
หลักสูตรที่กำหนด
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
กระทรวงศึกษาธิการ
ครู กศน.ต้นแบบการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสามารถ
เป็นวิทยากรแกนนำได้
ประชาชนที่เข้ารับการ
อบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อพัฒนาอาชีพ
ชุมชน / ประชาชน
ที่ดำเนินกิจกรรมการ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
ในรูปแบบต่าง ๆ
ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่มีการนำกลับไปใช้
ประโยชน์ (กก.)
จำนวนบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นวิทยากร
แกนนำหลักสูตร
เกี่ยวกับดิจิทัล
จำนวน
ประชาชนที่เข้า
รับการอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับ
ดิจิทัล
จำนวน
ร้านค้า Online
ที่จัดตั้ง
โดยผู้เข้ารับการ
อบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับดิจิทัล
จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในโครงการ
Smart Farmer
ข้อเสนอแนะ
4
1) พัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมที่ใช้งบพัฒนาทักษะชีวิต2) พัฒนาอาชีพหลักสูตรชั้นเรียนอาชีพอาชีพระยะสั้น /กลุ่มสนใจ
(ต่อยอดอาชีพเดิม)
3) พัฒนาสังคมและชุมชน4) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง1) ห้องสมุด2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน3) กิจกรรมที่จัดในศูนย์วิทยาศาสตร์1) ก่อนประถมศึกษา
(ใน ศศช.)
2) ระดับประถมศึกษา3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย5) ระดับ ปวช.70 ชม.420 ชม.
5
หลักสูตรที่มากกว่า 31 ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง1 อำเภอ 1 อาชีพทวิศึกษาทวิภาคี
6
อำเภอเมืองลำพูนจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)1278196151200173531003009015
7
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)1240201161214191661501529015
8
จำนวนแห่ง
9
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)1240201161214191661501529015
10
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ1767638003
11
พัฒนาตนเอง0001914387
12
สร้างรายได้027109000
13
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ255867000
14
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)5490830002960019100670000
15
อำเภอป่าซางจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)396935578221064221303420900000010162296000000140200000
16
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)39693557822106422164426000000001016229600000014000000
17
จำนวนแห่ง9770000
18
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)39693557822106420644260000000000000
19
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ000000
20
พัฒนาตนเอง93557810106422100000
21
สร้างรายได้00000000000
22
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ00000000000
23
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)86251750033800400021600160000000000000000000000000000
24
อำเภอแม่ทาจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)425301090254490120150241227351
25
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)425301090254490120150241227351
26
จำนวนแห่ง
27
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)4253010902544120120
28
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ2311
29
พัฒนาตนเอง283301044251290
30
สร้างรายได้523121
31
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ5115
32
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)7110021001025020000525048000
33
อำเภอบ้านโฮ่งจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)136751530162060
34
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)166871530342061
35
จำนวนแห่ง3
36
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)1668715303461
37
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
38
พัฒนาตนเอง16687133034
39
สร้างรายได้
40
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ2
41
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)31,3008,60013,0003,3006,400
42
อำเภอเวียงหนองล่องจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)1412520402630
43
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)1412520402630
44
จำนวนแห่ง
45
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)1412520402630
46
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
47
พัฒนาตนเอง2520392630
48
สร้างรายได้1
49
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
50
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)32183237513000593331207755
51
อำเภอทุ่งหัวช้างจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)1752545383235108150100491061763030
52
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)2352560404070245160195491061763810130
53
จำนวนแห่ง
54
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)23525604040703830
55
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ245
56
พัฒนาตนเอง2570
57
สร้างรายได้40
58
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ604030
59
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)99,475.002,87540,50013,3002880014,000.0056,90003,50035280975201619202,00045,600
60
อำเภอบ้านธิจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)303040
61
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)303040
62
จำนวนแห่ง
63
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)303040
64
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
65
พัฒนาตนเอง40
66
สร้างรายได้
67
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
68
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)10,0003,600
69
อำเภอลี้จำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)2735040937020240100
70
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)273504093702050245180
71
จำนวนแห่ง
72
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)273504093702050
73
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
74
พัฒนาตนเอง504093702050
75
สร้างรายได้
76
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
77
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)794505750315003440046003200
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
สงป.301-302
แบบสรุปผลสำรวจความพึงพอใจ
แผ่น1
 
 
Main menu