DLTV 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAG
1
ีี
2
คำชี้แจง ตอนที่ 2 ในช่องการปฏิบัติ (มี,ไม่มี) กรณีมีให้เลือกตัวเลขผลการปฏิบัติ 1-4 ลงในแต่ละข้อ
กรณีไม่มีให้เลือกเลข 0 ลงในช่องว่าง
3
4
ที่โรงเรียนศูนย์ชื่อ-สกุล ผอ.ร.ร.เบอร์โทร ผอ.ร.ร.ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปตอนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานระดับสถานศึกษาตอนที่ 3 ข้อค้นพบที่เป็นจุดเด่น/วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ/ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
5
มาตรฐานที่ 1
ด้านการดำเนินงานพื้นฐานระดับสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2
ด้านผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3
ด้านครูผู้สอน
1) ข้อค้นพบที่เป็นจุดเด่น/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)2)ปัญหาและอุปสรรค3)ข้อเสนอแนะ
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
อื่นๆ
ข้อ 4
อื่นๆ
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อสังเกต/เอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อสังเกต/เอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อสังเกต/เอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
7
1บ้านโสกจานโนนสัง 1
นายชัชวาลย์ ก่านพรมมา
8801394901และ216
ครูไม่ครบชั้น
1444444
เอกสารคู่มือ,สังเกตสภาพจริง,คำสั่ง
4444
คำสั่ง,บันทึกการประชุม,ภาพถ่าย
,แบบนิเทศชั้นเรียน
443434
แบบบันทึกนิเทศ,คำสั่ง
-มีการสอนเสริมทุกชั้นเรียน
-มีคำสั่งผู้รับผิดชอบ
-ครูไม่ครบชั้น
-ควรปรับระดับเสียงโทรทัศน์ให้มีระดับใกล้เคียงกัน
8
2
บ้านโคกกลาง (โนนสัง)
โนนสัง 1
นางสาวรัชศวรรณ มูลหา
8336845681และ216
ครูไม่ครบชั้น
1444444
เอกสารคู่มือ,สังเกตสภาพจริง,คำสั่ง
4444
คำสั่ง,บันทึกการประชุม,ภาพถ่าย
,แบบนิเทศชั้นเรียน
444444
แบบบันทึกนิเทศ,คำสั่ง
สังเกต,สอบถาม
-มีการสอนเสริมทุกชั้นเรียน
-มีคำสั่งผู้รับผิดชอบ
-ครูไม่ครบชั้น
9
3
บ้านหนองนกเขียน
โนนสัง 1
นายเธียรภัทร์ โชติพันธ์
9516858921และ2111444444สอบถาม,สังเกต4333
แบบนิเทศชั้นเรียน,แบบบันทึก
การสอนซ่อมเสริม,คำสั่ง
444444สังเกต,สอบถาม
-ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
-นักเรียน 2 ชั้น
เรียนในห้องเดียวกัน
-ครูไม่ครบชั้น
10
4
บ้านกุดฉิม (โนนสัง)
โนนสัง 1
นายกมล สมอหอม (รักษาการ)
0216
ครูไม่ครบชั้น
1343442
บันทึกนิเทศชั้นเรียน,สังเกต
2222
สอบถาม,สังเกต,บันทึกนิเทศชั้นเรียน
344344
แบบบันทึกนิเทศ,คำสั่ง
-บุคลากรสามารถซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV
และคอมพิวเตอร์ได้
-ครูไม่ครบชั้น
11
5บ้านหนองทุ่มโนนสัง 1001และ216
ครูไม่ครบชั้น
1444444
บันทึกนิเทศชั้นเรียน,สังเกต
3333
สอบถาม,สังเกต,บันทึกนิเทศชั้นเรียน
444444สังเกต,สอบถาม
-ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
-ครูไม่ครบชั้น
12
6บ้านท่าศิลาโนนสัง 1
นายสุทธ อ้วนสาเล
8786586561และ211
ครูไม่ครบชั้น
1444444
เอกสารคู่มือ,สังเกตสภาพจริง,คำสั่ง
4443
คำสั่ง,บันทึกการประชุม,ภาพถ่าย
,แบบนิเทศชั้นเรียน
333333
ใบงาน,แบบทดสอบ,ภาพถ่าย
-ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
-ครูไม่ครบชั้น
13
7บ้านกุดแห่โนนสัง 1
(เรียนรวม บ้านค้อ)
14
8บ้านโคกใหญ่โนนสัง 2
นายชัยณรงค์ ไชยโย
8722695531และ211
ครูไม่ครบชั้น
1444434ดูจากสภาพจริง4444
บันทึกการนิเทศ ภาพถ่าย
433443
ใบงาน บันทึกการสอน
นักเรียนมีแฟ้มสะสมงานทุกคน
ครูไม่ครบชั้น
15
9
บ้านหนองลุมพุก
โนนสัง 2
นายกานต์ โง่นทอง
9347868821และ211
ครูไม่ครบชั้น
1443424
ดููสภาพจริง คำสั่ง คู่มือครู
4444
บันทึกการนิเทศ คำสั่งแต่งตั้ง
433322สภาพจริง ใบงาน
ใช้DLTV ทุกชั้นเรียน นักเรียนอ่านคล่อง
ครูไม่ครบชั้น
16
10บ้านโนนปอแดงโนนสัง 2
นายสุมคริต เตชะ
1และ211
ครูไม่ครบชั้น
1444444
คำสั่งแต่งตั้ง ดูสภาพจริง
4444
บันทึกการนิเทศ ภาพถ่าย
433434
ใบงาน บันทึกการสอน
นัักเรียนมีแฟ้มสะสมงานจากDLTV ทุกชั้นทุกคน
ครูไม่ครบชั้น
17
11
บ้านหนองสะแบง
โนนสัง 2
นางยุวรา ศิริวงษ์ขันธ์
8957216231และ211
ครูไม่ครบชั้น
1443423
ดูสภาพจริง คำสั่งแต่งตั้ง
4443ปฏิทินดำเนินงาน344434ใบงาน
ใช้้DLTV แก้ปัญหาครูต่ำเกณฑ์
ครูไม่ครบชั้น
18
12บ้านหนองตานาโนนสัง 2
นายสุริยา นาใจรีบ
1และ211
ครูไม่ครบชั้น
1
ครูสอนเพิ่มเติม
444444ดูสภาพจริง 4443232432สอบถาม ใบงาน
ใช้DLTV ในการเรียนการสอน
ครูไม่ครบชั้น
ควรปรับความสูงของทีวีลงอีก
19
13
บ้านหนองกุงคำไฮ
โนนสัง 2
นายสุริเดช ภานิล
8126392511และ2111444444
คำสั่งแต่งตั้ง ดูสภาพจริง
4444บันทึกการนิเทศ433433
ใบงาน ดูสภาพจริง
ใช้DLTV มาช่วยในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ขาดแคลนสื่อ อุปกรณ์
20
14บ้านข่าน้อยโนนสัง 3นายจรุง นวลลออ9439218541และ2121444444
เอกสารคู่มือ,สังเกตสภาพจริง,คำสั่ง
3333บันทึกการประชุม333333
แบบบันทึกนเิทศ
21
15บ้านโนนตาลโนนสัง 3
นายอานุภาพ พัฒนา
6358273081และ2111444444
เอกสารคู่มือ,สังเกตสภาพจริง,คำสั่ง
4444
แบบนิเทศชั้นเรียน
444444คำสั่ง
22
16
บ้านโคกม่วงชุม
โนนสัง 3
นายอนิรุทธิ์ เขตสมุทร์
9332036621และ2133444444
เอกสารคู่มือ,สังเกตสภาพจริง,คำสั่ง
4444333333สถาพจริง
23
17
บ้านโนนสว่าง (โนนสัง)
โนนสัง 3
นายทวีเดต คำแพงศรี
9467919241และ2123444444
เอกสารคู่มือ,สังเกตสภาพจริง,คำสั่ง
4444สังเกต สัมภาษณ์444444สภาพจริง
มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เอื้อต่อการเรียนการสอน
24
18บ้านห้วยบงโนนสัง 3
นายชวาลชัย สุ่มมาตย์
807583357211ข้อ1และข้อ2443443
เอกสารคู่มือ,สังเกตสภาพจริง,คำสั่ง
3444บันทึกประชุม333333สัมภาษณ์
25
19บ้านโนนเมืองโนนสัง 3
นายวีรศกดิ์ เขตสมุทร
9731998631และ211ข้อ1และข้อ2443444
เอกสารคู่มือ,สังเกตสภาพจริง,คำสั่ง
3333สัังเกต สัมภาษณ์443332สัมภาษณ์
26
20
บ้านวังมนสาขาชัยมงคล
โนนสัง 3
นายพนมไพร อาจจันดา
8921504302161433332
เอกสารคู่มือ,สังเกตสภาพจริง,คำสั่ง
3333สังเกต333333สัมภาษณ์
27
21บ้านหนองเม็กโนนสัง 4นายยอดชัย หนูมี862387120226
มีครูต่ำเกณฑ์
1444434
สังเกต สัมภาษณ์ เอกสาร
3333
สภาพจริง เอกสาร สัมภาษณ์
433443
สัมภาษณ์ สภาพจริง เอกสาร
28
22บ้านกุดคอเมยโนนสัง 4นายพงษ์ เกตุพัด2111443443
สังเกต สัมภาษณ์ เอกสาร
2333
สภาพจริง เอกสาร สัมภาษณ์
433333
สัมภาษณ์ สภาพจริง เอกสาร
0
29
23
นิคมสงเคราะห์ 2
โนนสัง 4
นายธวัชชัย พรมเป
9839075802111443443
สังเกต สัมภาษณ์ เอกสาร
3443
สังเกต สัมภาษณ์ เอกสาร
333333
สัมภาษณ์ สภาพจริง เอกสาร
30
24บ้านโสกช้างโนนสัง 4
นางอุดรทิพย์ แก้วก่า
สังเกต สัมภาษณ์ เอกสาร
2111
สังเกต สัมภาษณ์ เอกสาร
333333
สัมภาษณ์ สภาพจริง เอกสาร
31
25บ้านดงบากโนนสัง 4
นายสุชาติ แวววงศ์
443333
สังเกต สัมภาษณ์ เอกสาร
3333
สังเกต สัมภาษณ์ เอกสาร
431222
สังเกต สัมภาษณ์ เอกสาร
32
26
บ้านกุดกวางสร้อย
โนนสัง 5
นายวีระชาติหาญวาระ
0211
ข้อ 1 ปฐมวัย,ประถมศึกษา
1444433
สังเกต สัมภาษณ์ เอกสาร คำสั่ง ภาพถ่าย
3444
สภาพจริง เอกสาร สัมภาษณ์
433333
สัมภาษณ์ สภาพจริง เอกสาร
0
33
27
บ้านหนองเล้าข้าว
โนนสัง 5
นายสังวร นามบุญลือ
0211
ข้อ 1 ปฐมวัย,ประถมศึกษา
1444434
สังเกต สัมภาษณ์ เอกสาร คำสั่ง ภาพถ่าย
4444
สภาพจริง เอกสาร สัมภาษณ์
333334
ครูคอยดูแลนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม มีใบงาน ใบความรู้ สรุปสาระสำคัญ มีการสอนซ่อมเสริม
0
34
28
บ้านโนนสูงหนองสวรรค์
โนนสัง 5
นายยุทธกล ดรอินทร์
819748850221
ข้อ 3 ทั้งข้อ 1,2
2
ใช้ทั้งสองรูปแบบ
444434
สภาพจริง สังเกต เอกสาร
4444สังเกต สัมภาษณ์433333
ดูแลนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม มีใบงาน ครูสรุปสาระสำคัญ สอนซ่อมเสริม
0
35
29บ้านหินสิ่วโนนสัง 5
นางชินาภา โพธิ์ศรา
0211
ข้อ 1 ปฐมวัย,ประถมศึกษา
1434433
สังเกต สัมภาษณ์ เอกสาร
3444
สังเกต สัมภาษณ์ สมุดนิเทศ
433333
ดูแลนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม มีใบงาน ครูสรุปสาระสำคัญ สอนซ่อมเสริม
0
36
30
บ้านโสกก้านเหลือง
โนนสัง 5นายสุธี วรจิตร0211
ข้อ 1 ปฐมวัย,ประถมศึกษา
1444433
สังเกต สัมภาษณ์ เอกสาร
3444สังเกต สัมภาษณ์433333
สังเกต ใบงาน เอกสารสอนซ่อมเสริม
0
37
31
นิคมโคกม่วงศรีสมพร
โนนสัง 5
นายชัยยุทธ อุ่นใจ
0211
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,3,4และ 6 เรียนรวมกับโรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์
1444433
สภาพจริง สังเกต เอกสาร
3344
สังเกต สัมภาษณ์ เอกสารนิเทศ
233333
มีการสรุป มีใบงาน มีการสอนซ่อมเสริม
0
38
32นิคมวัฒนา 6โนนสัง 5
นายเสถียร ทาขุลี
0211
ข้อ 1 ปฐมวัย,ประถมศึกษา
3
ใช้ DLTV เป็นบางชั่วโมงเท่านั้น
443323
สังเกต สภาพจริง เอกสาร การมอบหมายงาน
2444
สังเกต สัมภาษณ์ เอกสาร เอกสารการนิเทศ
422433
สังเกต ใบงาน เอกสารสอนซ่อมเสริม
39
33
บ้านหนองบัวเงิน
โนนสัง 5
นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์
0211
ข้อ 1 ปฐมวัย,ประถมศึกษา
1444434
สัังเกตสถาพจริง เอกสาร คำสั่ง
2444
สังเกต สัมภาษณ์ เอกสาร เอกสารการนิเทศ
433333
สังเกต ใบงาน เอกสารสอนซ่อมเสริม
0
40
34
บ้านหนองแวงป่งสัง
โนนสัง 5
นายอภิธร แก้วอุดร
0211
ข้อ 1 ปฐมวัย,ประถมศึกษา
1443433
สังเกต สภาพจริง เอกสาร
3444
สังเกต สัมภาษณ์ เอกสาร เอกสารการนิเทศ
422334
ใช้ DLTV เป็นสื่อในบางวิชา ครูสอนเพิ่มเติมนอกเหนือจากตารางออกอากาศ
41
35
บ้านโสกแคนหนองหญ้าปล้อง
โนนสัง 5
นายสมพร อินทรักษา
810552744211
ข้อ 1 ปฐมวัย,ประถมศึกษา
1443323
สังเกต สภาพจริง สัมภาษณ์ เอกสารคำสั่ง
2344
สังเกต เอกสารคำสั่ง
323333
ไม่ได้ใช้ DLTV จัดกิจกรรมโดยครู
0
42
36ปรางค์กู่โนนสัง 5นางนคร ฉลาดแย้ม0211
ข้อ 1 ปฐมวัย,ประถมศึกษา
1444434
สังเกต สภาพจริง เอกสาร คำสั่ง
4444
สังเกต สัมภาษณ์ เอกสาร
433333
สัมภาษณ์ เอกสาร ตารางสอน
43
37
นิคมสงเคราะห์ 3
โนนสัง 5
นางสุภิญญา วงษ์นาม
934163737211
ข้อ 1 ปฐมวัย,ประถมศึกษา
1444334
สังเกต สภาพจริง เอกสาร
2444
ใช้ DLTV เฉพาะ ป. 1-3 ส่วน ป. 4-6 ใช้เป็นบางวิชาเท่านั้น
33333400
44
38บ้านสุขเกษมเมือง 1
45
39บ้านเสาเล้าเมือง 1
46
40
บ้านนาวังเวิน
เมือง 1
47
41บ้านห้วยลึกเมือง 1
48
42บ้านตำแยเมือง 1
49
43บ้านทรายงามเมือง 2
นายนิทศน์ พลสนอง
1และ211ข้อ1และข้อ24444443344442333
50
44บ้านนาอ่างเมือง 2
นางวัชรินทร์ เหล่าโพธิ์
9334264572131444443
สภาพจริง มีระบบ BB มีคู่มือในแต่ละห้อง และคำสั่ง
4444
มีบันทึกประชุม คำสั่ง แผนปฏิบัติการ ตามสภาพจริง และบันทึกนิเทศ
444444
มีการจัดระบบตามสภาพจริง แผนการสอน ใบความรู้ ใบงาน
มีการใช้ DLTV อย่างเป็นระบบ
51
45บ้านกุดเต่าเมือง 2
นางสาววราภรณ์ เจริญชัย
88334683321114434444444444443
มีีแผนปฏิบัติการชัดเจน มีการใช้ DLTV เป็นรูปธรรม
52
46
บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา
เมือง 2นายฉลาด นามเคน9357109461และ211ข้อ1และข้อ24344434443344434มีการใช้ CLTV
53
47บ้านข้องโป้เมือง 2
นายเฉลิมชาติ ชลธาร
1และ21ข้อ1 ข้อ2 ข้อ414434443444434444
54
48
บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ
เมือง 2
นายเฉลิมชาติ ชลธาร
55
49บ้านดอนนาดีเมือง 2
นายประคอง หวันเสนา
081-8724025
21114444444444444444
56
50บ้านหินคูณเมือง 2
นายประคอง หวันเสนา
22214444444444444444
57
51บ้านห้วยค้อเมือง 3นายพรมดี สาลี9341704042111444434
สัังเกตสถาพจริง เอกสาร คำสั่ง
4444
คำสั่ง บันทึกการประชุม สภาพจริง ภาพแบบนิเทศ ภาพถ่าย
433333
สภาพจริง ห้องเรียน กำหนดการสอน แผนการสอน ใบงาน แบบทดสอบ
มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอและทันสมัย ใช้งานได้ดี ครูเตรียมการก่อนจัดการเรียนการสอนดีมาก
ตัวนักเรียขาดความกระตือรือร้นในกิจกรรมการเรียนการสอน
ควรจัดงบประมาณเพื่อการซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้เสมอ
58
52บ้านโคกม่วยเมือง 3นางสมใจ ท้าวพา8176832522111444443
มีเครื่องสำรองไฟ อุปกรณ์และคู่มือครบ คำสั่ง
4433
มีการนิเทศจากผู้บริหารทุกภาคเรียน
434333
สภาพจริิง เอกสาร ทดสอบ กำหนดการครบ
อุปกรณ์ครบ มีการสอนซ่อมเสริม
ไม่พบปัญหา
ต้องการอุปกรณ์เครืองใหม่
59
53
บ้านศรีสุขนาล้อม
เมือง 3
นายสุริยน ประชามาตย์
8336217802131444444
ของจริง และภาพถ่าย คำสั่ง
4444
แผนนิเทศ โครงการสนับการเรียนการสอน
444444
สภาพจริง ใบงาน กำหนดการสอน ร่องรอยการสังงาน สังเกตจากภาพถ่าย บันทึกการสอน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น
ควรจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ครบเพียงพอต่อนักเรียน
60
54
บ้านเพ็กเฟื้อย
เมือง 4
นายกมล บุญจันทร์
01และ21214444443444
มีการเตรียมสื่อของครู คอมพิ้วเตอร์ เครื่องปริ้น
433333
ครูขาดความรู้ในการปริ้นงาน เวลาในการจัดกิจกรรมอื่นมากเกินไป
61
55บ้านห้วยไร่เมือง 4
นางวิไลพร บุญหาร
081-0472829
1และ2111
สอนซ่อมเสริม
4444444444444444
ให้เตรียมการสอนล่วงหน้า แบบฝึก ใบงาน ใบความรู้
62
56
บ้านหนองผำโคกสวรรค์
เมือง 4
นางสาววาสนา แสงมุกดา
086-2198307
1และ21114444444444444444
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จาก สพป.นภ.1
63
57บ้านโนนขมิ้นเมือง 4
นายโชคชัย ขันบุตรศรี
9667020561และ216
ครูไม่ครบชั้น ครู4 คน
1
เรียนรวมอบ.ป1-3 มาเรียนบ้านโนนขมิ้น ป.4-6ไปเรียนบ้านโนนคูณ
4344443443444444
อุปกรณชำรุดบ่อย
64
58บ้านโนนคูณเมือง 4
นายคงฤทธิ์ นันทะแสง(รก.ผอ.)
9500585531และ211
ใช้บางวิชา วิชาหลักหรือวิชาที่ครูไม่ถนัด
1
ครูไม่ครบชั้น/มีครู 2 คน
4444443444433333
65
59บ้านโนนม่วงเมือง 5
นายปริญญาวุธ วัจนสุนทร
08786416981และ21114444433343322322
สภาพห้องเรียน อุปกรณ์ พร้อมใช้งาน
ขาดสิ่งเสริม
จัดสรรงบสนับสนุน
66
60บ้านดอนหันเมือง 5
นางสมทรัพย์ รัตนวงษ์ (รก.)
08105377291และ216
พนักงานราชการ 1 ธุรการ 1 นักการ 1
14344322222223222
นักเรียนมีจำนวนน้อย ควรจะจัดได้ดี
1. ครูขาดขวัญกำลังใจในการทำงาน (ขาดผู้บริหาร) 2. ได้จัดระบบการเรียนที่ยั่งยืน
ครูควรจัดระบบการเรียนการสอนผ่านดาวเทียมหรืออินเทอร์เน็ตให้มากขึ้น และควรมีการกำกับติดตามอย่างจริงจัง
67
61
บ้านห้วยหามต่าง
เมือง 5
นางสาวกนกทิพย์ สินธระโก (รก.)
08896526391และ216
ต่ำเกณฑ์ (ธุรการ1 นักการ 1)
14444233333333333
68
62บ้านบุ่งบกเมือง 5
นายอุทัย วรสิทธิ์
09428986941และ216
ครูไม่ครบชั้น
14444333344444444
1. นักเรียนได้เรียนรู้ตามตัวชี้วัด 2. นักเรียนได้เรียนรู้กับครูที่จบตรงกลุ่มสาระ
นักเรียนที่มีพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ช้าจะตามไม่ทันเพื่อน
ครูควรติดตามและดูแลอย่างใกล้ชิด
69
63
บ้านหนองบัวโซม
เมือง 6
นายทองฉันท์ ผดาวัน
8994175092และ3111444444
ระบบไฟฟ้า,อุปกรณ์รับสัญญาณตามห้องต่างๆ,ระบบอินเตอร์เน็ต ร.ร.,โทรทัศน์ตามห้องเรียน,คำสั่ง
4444
สมุดนิเทศประจำชั้นเรียน
444444
บริบทในห้องเรียน,บันทึกสอนซ่อมเสริม
ครูปลายทางมีการสอนไปพร้อมกัน อธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่นักเรียนไม่เข้าใจ
นัักเรียนบางคนค่อนข้างสมาธิสั้น การสนใจค่อยข้างน้อย
แต่ละห้องควรใช้จอโทรทัศน์ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อความชัดเจนในการดู
70
64
บ้านโคกกลางโนนงาม
เมือง 6
นางอัญญารัตน์ ทาแก้ว
611216879211344433434444433
71
65
บ้านหนองปลาขาว
เมือง 6
นายพรชัย จิตเจริญ
8723709152111444404คำสั่ง4444444444
-ตรงตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง -นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ -นักเรียนได้ฝึกทำแบบฝึก
สอนเนื้อหาน้อยเกินไป
72
66
บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง
เมือง 6
นายประมวล กองวงศ์
8984136002121443444
ทีวี,อินเตอร์เน็ต,คู่มือ,คำสั่ง
3343
แผนปฏิบัติการประจำปี,คู่มือ,บันทึกการประชุม,แบบนิเทศ
333333
ใบความรู้,แผนการจัดการเรียนรู้,ตารางการสอนซ่อมเสริม
-เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning -รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย -การวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายและตามสภาพจริง
-ขาดสื่อการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี เช่นคอมพิวเตอร์ -ขาดอุปกรณ์ในการทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ขาดแคลนให้เพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน
73
67
บ้านกองแป่มหนองสวรรค์
เมือง 6
นายกฤษศักดิ์ดา สุกเหลือง
9135918711และ2111444443
อินเตอร์เน็ต,คำสั่ง
3443บันทึกการประชุม433443
74
68
บ้านคึมชาดห้วยบง
เมือง 6
75
69บ้านภูพานทองเมือง 7
นางไพลูลย์ แก่งมงคล
081 2600 373
21114444343333433323
76
70บ้านห้วยทรายเมือง 7
นางไพลูลย์ แก่งมงคล
21114444343333433323
77
71บ้านภูพานคำเมือง 7
นายวีระพันธ์ สาฆะ
21114444443333433333
78
72
บ้านอ่างบูรพา
เมือง 7
นายไพฑูลย์ สุปัญญา
81871391821114444444444312333
79
73บ้านลำภูเมือง 7
นางรุ่งรัตน์ หวันเสนา
087 861 6371
21114444444444333434
80
74บ้านกุดจิกเมือง 8
นายโยธิน ทองทิพย์
1และ21
ครูไม่ครบชั้น
1
ใช้ป.1, ชำรุดป.2-6
1133223333433333
81
75บ้านโนนอุดมเมือง 8
นางพัชณีวรรณ จวบศรี (รักษาการ)
1และ214
ครููไม่ครบชั้น
1ชำรุด3204444433444333
82
76บ้านหนองกุงเมือง 8
นายอุดม ดอนศรีโครต
1และ21
ครูไม่ครบชั้น
1ชำรุด4444444444444444ครูเตรียมการสอน,สื่อ
ครูไม่ครบชั้น
ครูควรสรุปเนื้อหาในแต่ละวิชา
83
77บ้านมอใต้
ศรีบุญเรือง 1
นายนสนาน สิงห์โคตร (รก.)
08001157131และ21114444443443433433
84
78บ้านห้วยไผ่
ศรีบุญเรือง 1
นายยุทธศิลป์ อินทร์เพชร (รก.)
09644855531และ2111444443
สังเกตบรรยากาศห้องเรียน ,สัมภาษณ์,โรงเรียนที่ไปเรียนรวมยืมไป 3 ชุด,คำสั่ง(ไม่เป็นปัจจุบัน)
2432
สังเกต,สัมภาษณ์,บันทึกนิเทศห้องเรียน
422221
สังเกตการจัดกิจกรรมการสอน,บันทึกการสอนซ่อมเสริม
การเตรียมการ/วางแผน การจัดการเรียนการสอนไม่ตรงกับต้นทาง เนื่องจากใช้เอกสารเดิมๆ ที่ไม่เป็นปัจจุบันกับภาคเรียนที่เรียนอยู่ขณะนี้
85
79
บ้านโปร่งแจ้ง
ศรีบุญเรือง 1
นางพิไลลักษณ์ สดดีเดช (รก.)
08197486611และ21114444443443444443
86
80
บ้านห้วยกวางทอง
ศรีบุญเรือง 1
นายปรีชา สังฆรัตน์ (รก.)
0903381071และ21
ไม่มีการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากนักเรียนไปเรียนรวม
87
81
บ้านโนนสว่าง (ศรีบุญเรือง)
ศรีบุญเรือง 1
นายนิพนธ์ นามแก้ว (รก.)
09452337771และ21114444443443333433
88
82
บ้านโคกสูงโคกสวรรค์
ศรีบุญเรือง 2
นายตริณวัชร์ นิตย์ด่านกลางกุน
093-0988757
11
มีครูไม่ครบชั้น สอนไม่ตรงวิชาเอก
14324444444444444
89
83บ้านหนองแตง
ศรีบุญเรือง 2
นายวรวุฒิ ทองสง่า
11114444343344443
ใช้การสอนโดยระบบย้อนหลัง ในกรณีสอนไม่ทันและอธิบายเพิ่มเติม
การจัดกิจกรรมของทางโรงเรียนไม่สอดคล้องกับโรงเรียนต้นทาง
90
84
บ้านหนองบัวน้อย
ศรีบุญเรือง 2
นางธิดาพร เสริมเปล่งศรี
093-3280111
11114444444444444444
คุณครูกำกับติดตาม ร่วมกับการเรียน DLTV
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
91
85บ้านนาแพง
ศรีบุญเรือง 2
นายราชันย์ ผลวัฒนา
211
พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง
14444433444433333
92
86
บ้านห้วยหว้าวังทอง
ศรีบุญเรือง 2
นายภัทรพล จันทร์สด
21114444443334433434
ทุกห้องเรียนตาม DLTV มีความเหมาะสมและปริ้นใบงานตาม DLTV ให้นักเรียนตามชั่วโมงและในชั่วโมงถัดไป
ขาดอุปกรณ์ในการเรียนและทดลอง
ขาดวัสดุเรียนที่เหมาะสม
93
87
บ้านโนนหว้าทอง
ศรีบุญเรือง 3
นายปัญญา ขนานแข็ง
6505904421และ222ข้อ1และข้อ24444444444444444
-แบบบันทึกการนิเทศภายใน,การสังเกต, สัมภาษณ์,สอบถาม
94
88
บ้านตะเคียนทอง
ศรีบุญเรือง 3
นายตั๊ด กะสี81052550021114444444444444444
95
89
บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
ศรีบุญเรือง 3
นางชนม์ชนิกา ใบลี
9342699451และ21214444444444444444
96
90
บ้านสันป่าพลวง
ศรีบุญเรือง 3
นายเสมือน อุดมรักษ์
8873834791และ211
ครูไม่ครบชั้น
14343434344444434
97
91
บ้านหนองคังคา
ศรีบุญเรือง 3
นางวราภรณ์ คุณฝ่าย
9285228181และ21114444444444444444
98
92
บ้านนาสำราญรุ่งเรือง
ศรีบุญเรือง 3
นายโกสุม ระภักดี
8874506651และ21214444334444433343
99
93บ้านคอกวัว
ศรีบุญเรือง 3
1และ21112222222222222222
100
94บ้านผาสุก
ศรีบุญเรือง 3
นายนเรนทร์ เขียวเสน
1และ210
ครูต่ำเกณฑ์
14444413333333233
Loading...