รายชื่อนักเรียน 1-61 M.4
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
BANGKAPI SCHOOL
2
List of the students M.4/1
Academic year 2561
HomeRoom : 421 (คณะการะเกด)
3
Advisor
2. นางสาวโสภณา ทองขาวEnglish-Chinese
4
No.
Stu.No.
Name-Lastname
5
1
43840
นายสัณหณัฐขัตติสะ
6
2
43879
นายติณณ์นันทโชติ
7
3
43886
นายธัชชัยตาตะนันท์
8
4
43954
นายอนวัตน์ซี่ซ้าย
9
5
43992
เด็กชายจุลภัทร
ดอกจันทร์
10
6
43995
นายเทวินทร์
คิดสวย
11
7
44001
นายปฏิพลผัดสา
12
8
44010
นายสิทธิพงศ์
ทองคง
13
9
44045
นายชนาเทพ
รอดสังวาลย์
14
10
44051
นายณัฐพนธ์ไพรวัลย์
15
11
44063
นายรัฎชานนท์
พุ่มกะฐิน
16
12
44064
นายวรเมธสารินทร์
17
13
44409
นายปิยะวัฒน์
ธงทองชัย
18
14
44411
นายพงษ์ศธรวุ่นคง
19
15
44412
นายภาคภูมิ
พิชิตชัยโสภา
20
16
44413
นายภาณุทัศน์
มานะทัศน์
21
17
46443
นายธนะพันธ์
สาและ
22
18
46445
นายภคินคชสวัสดิ์
23
19
43843
นางสาวกรแก้ว
ตันติพงษ์ศิริกุล
24
20
43846
นางสาวจิตตินันท์
แซ่อึ้ง
25
21
43851
นางสาวณัฐภรณ์
จำปาทิพย์
26
22
43859
นางสาวเบญจมาภรณ์
พงษ์สว่าง
27
23
43866
นางสาวยุภาพร
ขุนวิลัย
28
24
43908
นางสาวนภัสสร
บุญมา
29
25
43911
เด็กหญิงปาลิตา
ประยูรไทย
30
26
43914
นางสาวพัชราภา
ทรัพย์พลี
31
27
43918
นางสาวภัครุจจี
บางสาลี
32
28
43923
นางสาวศิริรัตน์
ขาวพรม
33
29
43925
นางสาวสุทธินันท์
จันทคัด
34
30
43958
นางสาวจุฑากาญจน์
คงทอง
35
31
43977
นางสาววนัสนันท์
กาดีโรจน์
36
32
44129
นางสาวขวัญจิรา
ไพบูลย์เกษมศรี
37
33
44132
นางสาวฉัตรนภา
ประเสริฐพรรังสี
38
34
44134
นางสาวฐิติพาภรณ์
แก้วมีชัย
39
35
44139
นางสาวปฏิมากรณ์
ทิพมงคล
40
36
44188
นางสาวชญาดา
พวงผกา
41
37
44246
นางสาวนิรดี
ศัตรู
42
38
44249
นางสาวปลายฟ้า
กิ่งสกุล
43
39
44316
นางสาวศิรินญา
ทองละเอียด
44
40
44433
นางสาวพรรษา
กลัดประเสริฐ
45
41
46446
นางสาวกมลวรรณ
โกมลยกุล
46
42
46447
นางสาวกันติศา
ไพศาลอุดมพงศ์
47
43
46448
นางสาวณัฐนรีย์
อนันทบริพงศ์
48
44
46449
นางสาวรุ้งตะวัน
พรหมสุวิชา
49
45
46450
นางสาวสุกานดา
วงศ์มีแก้ว
50
46
46451
นางสาวสุมินตรา
ปานใหม่
51
47
46452
นางสาวอาภัสรา
กีรติกุลยา
52
1-ก.ค.-61
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
4-1อังกฤษ-จีน
4-2อังกฤษ-ญี่ปุ่น
4-3อังกฤษ-ฝรั่งเศส-เยอรมัน
4-4อังกฤษ-เกาหลี
4-5 อังกฤษ-คณิต1
4-6อังกฤษ-คณิต2
4-7วิทย์-คณิต
4-8วิทย์-คณิต
4-9วิทย์-คณิต
Sheet7
Sheet1
 
 
Main menu