รายวิชาเปิดสอน ภาค 3-2560 .xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
รายวิชาที่จะเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 3/2560
2
3
ลำดับประเภทรหัสชื่อวิชาหน่วยกิตคณะผู้สอนสาขาจำนวน (คน)จำนวนลงทะเบียนหมายเหตุตารางสอน
4
1บังคับ975-152Fundamental English Reading And Writing3(3-0-6) วศษ.สอนข้ามคณะ sec 01 นิดา เหมงาม sec 02 รัตนา เจงพิบูลพงศ์ SE,E-Biz,IT,CoE80sec 01 =42 คน
sec 02 =41 คน
2 sec
Sec 01 Mon,Wed 13.30 - 16.30 R. 6506
Sec 02 Mon,Wed 13.30 - 16.30 R 6505
5
2เลือก English975-252English Conversation3(3-0-6) วศษ.สอนข้ามคณะ (JONATHAN HUGO)SE,E-Biz,IT,CoE40311 secTue , Thu 13.30 - 16.30 R 6207
6
3เลือก English975-452English For Job Application3(3-0-6) วศษ.สอนข้ามคณะ (องค์ปรางค์ แสงสุรินทร์)SE,E-Biz,IT,CoE40sec 01 =29 คน
sec 02 =17 คน
2 sec
Sec 01 Tue , Thu 13.30 - 16.30 R 6211
Sec 02 Tue , Thu 09.00 - 12.00 R 6211
7
4บังคับ322-171Physical Science Mathematic I3(3-0-6)ทส.สอนข้ามคณะ (จินดา สวัสดิ์ทวี)CoE,IT5065(เทียบกับวิชา Mathematics I)Mon,Tue 09.00 - 12.00 6308
8
5บังคับ322-172Physical Science Mathematic II3(3-0-6)ทส.สอนข้ามคณะ (วันจิตรา โต๊ะหวันหลง)CoE,IT4070(เทียบกับวิชา Mathematics II)Tue,Fri 09.00 - 12.00 6303
9
6บังคับ322-201Physical Science Mathematic III3(3-0-6)ทส.สอนข้ามคณะ (วันจิตรา โต๊ะหวันหลง)CoE5039Mon , Wed 09.00 - 12.00 6303
10
7บังคับ976-120Mathematics3(3-0-6)ทส.สอนข้ามคณะ ( ปริยาภรณ์ รูปโอ )SE,E-Biz30421 secMon,Wed 09.00 - 12.00 6304
11
8บังคับ242-400Practical Training0(0-320-0)CoCอาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาที (อ.ประสานงาน)CoE 9991031 secไม่มีตารางสอน
12
9บังคับ976-393Practical Training0(0-320-0)CoCอาจารย์มณีเนตร พวงมณี (อ.ประสานงาน)E-Biz99941 sec
13
10บังคับ977-393Practical Training0(0-320-0)CoCอาจารย์มณีเนตร พวงมณี (อ.ประสานงาน)SE99991 sec
14
11บังคับ140-291Career Training0(0-320-0)CoCอาจารย์มณีเนตร พวงมณี (อ.ประสานงาน)IT999111 sec
15
12บังคับ976-140
Software and Computer Programming
3(2-2-5) CoCดร.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง ทุกสาขา/ทุกชั้นปี/ทุกคณะ60241 secWed ,Thu 08.30 - 12.30 1207
เปิดเพิ่มเติม วันที่ 25/05/61
16
13สาขา E-Biz ชีพเลือก/สาขาอื่นๆ เป็นเลือกเสรี976-311 Organization Behavior
3(3-0-6)
CoCอ.อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์ทุกสาขา/ทุกชั้นปี/ทุกคณะ60141 secThu 09.00 - 12.00 ,Fri 13.30 - 16.30 6221
เปิดเพิ่มเติม วันที่ 25/05/61
17
14วิชาแกน สาขา IT976-121Statistical Method
3(3-0-6)
CoCดร.กฤตศิลป์ ศิลานนท์
สาขา SE และ IT รหัส 57-58
541 secTue,Thu,Fri 09.00 - 12.00 6302สาขา SE เกรดออกขอให้ทำเรื่องเทียบโอนวิชา 977-320
18
15
วิชาแกน
242-212
Probability and Statistics
2(2-0-4)
CoEดร.กฤตศิลป์ ศิลานนท์ CoE60591 sec
19
16
วิชาแกน
242-360MODELING AND ANALYSIS FOR NETWORK COMMUNICATIONS
3(3-0-6)
CoEดร.ฉกาจกิจ แท่นชัยกุลCoE221 secThu ,Fri 13.00 - 16.00 6203
20
17
วิชาแกน
242-402COMPUTER ENGINEERING PROJECT II
3(0-9-0)
CoEอ.พัชรี เทพนิมิตรCoE111 secอาจารย์ผู้สอนนัดเอง
21
18บังคับ
140-491
Project in Information Technology II
3(0-9-0)
CoCอ.มณีเนตร พวงมณี* (อ.ประสานงาน)IT51ดร.กาญจนา ทองกลิ่น, ดร.วรวิกา วัฒนสุนทร, ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ, ดร.นวนล ธีระอัมพรพันธุ์, ดร.ขวัญกมล ดิฐกัญจน์, ดร.จิรวัฒน์ แท่นทองMon 13.00 - 15.00
1103A
22
19
เลือกเสรี
975-332 Photography
3(2-3-4)
CoCอ.นพวิชญ์ นาคเพ่งพิศ (อ.พิเศษ)ทุกสาขา/ทุกชั้นปี/ทุกคณะ60521 secTue,Thu 13.30 - 16.30 1202A
เปิดเพิ่มเติม วันที่ 25/05/61
23
20พละ975-143 Badminton
1(0-2-1)
CoC
อ.เอกวัฒน์ วชิระพันธุ์ (อ.พิเศษ)
ICT ,CoE ทุกชั้นปี 400ปิดวิชานี้ เนื่องจากจำนวนนศ.น้อย
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu