ตรวจสอบรายชื่อ ประกวดโครงงาน (มัธยมปลาย)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCFGHIJKLMNO
1
Timestampชื่อสถานศึกษาคำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล ครูผู้ควบคุมชื่อโครงงาน
คนที่ 1 คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล
คนที่ 2 คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล
คนที่ 3 คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล
2
7/25/2019 9:49:18โรงเรียนเทศบาล5 เด่นห้านายสัมพัทธ์ นิ่มพิศาลนวัตกรรมการออกแบบแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งนายกรชวัล เฌอมือนางสาวชฎาภรณ์ ท้าวกันทา
นางสาวศิริวรรณ สุริยะวงศ์
3
7/30/2019 16:03:33ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกนางสาวนุชนาฏ บุญศรีการศึกษาชนิดของพืชที่มีต่อการดูดซับน้ำทิ้งจากโรงอาหารของโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก นายนนทกร กาวีนางสาวปาณิศา เมืองดีนางสาวเหมือนดาว ปงเมฆ
4
7/31/2019 13:04:03
โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ
นางบุษบง ชัยเทพ นางสาวจันทร์เพ็ญ ไพรเสถียรสุข
การศึกษาความเป็นไปได้ในการประดิษฐ์เครื่องเขย่าถุงเลือดต้นทุนต่ำนายธีร์ ธรรมรักษ์
นายชวัลวิทย์ รวมมิตรสมัคร
นายอภิรักต์ คำมาปัน
5
7/31/2019 13:27:00ดอยงามวิทยาคม
นางสาวศิรินภา คำหล้าทราย, นายเจนณรงค์ พุ่มแตง
ธนาคารขยะอิเล็กทรอนิกส์นายเกียรติพงศ์ ไชยมาลานางสาวภัทราพร ไชยเสนานางสาวกมลทิพย์ ไชยพนัส
6
7/31/2019 17:51:28ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร,นางสาวเยาวเรศ โอดเทิง
การคัดแยกแมลงหางดีดจากซากก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าเพื่อใช้ควบคุมเชื้อราก่อโรคพืช
นายพันธกานต์ อินยาศรีนางสาวพัทธ์ธีรา ตุ้ยยวง
7
8/1/2019 15:34:47
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
นางทัศนีย์ จันทร์ลา,นานจีระศักดิ์ คำนิล,นายก่อสกุล วิลังคะ
ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากเปลือกส้มโอในการกำจัดโลหะในน้ำบาดาลนางสาวจุฑาทิพย์ ยะถาคำนางสาวจิราวรรณ เรียนภาร
8
8/2/2019 10:49:03วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายนางสาวนาคสุรีย์ แสงแก้วการพัฒนาเครื่องเลื่อยโดยใช้อุปกรณ์เสริมนายปิง สิงห์คำนายกฤษติกรณ์ แสงเครือ
9
8/2/2019 11:25:28วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
นางสาวณภลินชนก ไชยประเสริฐ, นายชาติธนู จะเรียมพันธุ์ และนายวิษณุ สิงคะราช
ดอกเตอร์ฟาร์ม(Docter Farm)นายนภสินธุ์ ต๊ะติ๊บนายคริษฐ์ พรมณีนายปัญญาพล ศิริวงค์
10
8/6/2019 16:29:50
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
นายณัฐชานนท์ อาทิตยา
ระบบเปิดปิดประตูบานพับด้วยโทรศัพท์มือถือ
นางสาวพาขวัญ ดวงทับจันทร์
นายเกียรติศักดื์ หัสตินางสาวจารุวรรณ แก้วมาตร
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...