ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
4
DayDateTimeFieldSizeDivGame IDHome TeamVisiting TeamL/F/C
5
Sat 9/93-5SM111v11U15SM1-1
6
Sat 9/98-10SM211v11U15SM2-1
7
Sat 9/910-12SM211v11U15SM2-1
8
Sat 9/912-2SM211v11U15SM2-3GU15 BlackMeridenL
9
Sat 9/93-5SM211v11U15SM2-4BU15 BlackAnsoniaF
10
Sat 9/98-10SM311v11U15SM3-1
11
Sat 9/910-11:30SM3A9v9U12SM3-2
12
Sat 9/910-11:30SM3B9v9U12SM3-3
13
Sat 9/911:30-1SM3A9v9U12SM3-4
14
Sat 9/911:30-1SM3B9v9U12SM3-5
15
Sat 9/91-2:30SM3A9v9U12SM3-6
16
Sat 9/91-2:30SM3B9v9U12SM3-7
17
Sat 9/92:30-4:30SM311v11U15SM3-8
18
Sat 9/91:30-3LTC9v9U12LT1-1
19
Sat 9/93-4:30LTC9v9U12LT1-2
20
Sat 9/94:30-6LTC9v9U12LT1-3
21
Sat 9/911-12EN17v7RecEN1-1Boys 3/4 RecBoys 3/4 RecF
22
Sat 9/911-12EN27v7RecEN2-1Girls 3/4 RecGirls 3/4 RecF
23
Sat 9/912-1EN17v7RecEN1-2Boys 3/4 RecBoys 3/4 RecF
24
Sat 9/912-1EN27v7RecEN2-2Girls 3/4 RecGirls 3/4 RecF
25
Sat 9/91-2EN17v7RecEN1-3Boys 3/4 RecBoys 3/4 RecF
26
Sat 9/91-2EN27v7RecEN2-3
27
Sat 9/91-2:30EN17v7U10EN1-4
28
Sat 9/91-2:30EN27v7U10EN2-4
29
Sat 9/92:30-4EN17v7U10EN1-5
30
Sat 9/92:30-4EN27v7U10EN2-5
31
Sat 9/94-5:30EN17v7U10EN1-6
32
Sat 9/94-5:30EN27v7U10EN2-6
33
34
Sun 9/108-10SM111V11U15SM1-10
35
Sun 9/1010-12SM111V11U15SM1-11
36
Sun 9/1012-2SM111V11U15SM1-12
37
Sun 9/102-4SM111V11U15SM1-13
38
Sun 9/108-10SM211V11U15SM2-10
39
Sun 9/1010-12SM211V11U15SM2-11Men's AdultMen's AdultF
40
Sun 9/1012-2SM211V11U15SM2-12
41
Sun 9/102-4SM211V11U15SM2-13
42
Sun 9/108-9:30SM3A9v9U12SM3-10
43
Sun 9/108-9:30SM3B9v9U12SM3-11
44
Sun 9/109:30-11SM3A9v9U12SM3-12
45
Sun 9/109:30-11SM3B9v9U12SM3-13
46
Sun 9/1011-12:30SM3A9v9U12SM3-14GU12 GoldClintonF
47
Sun 9/1011-12:30SM3B9v9U12SM3-15
48
Sun 9/1012:30-2SM3A9v9U12SM3-16
49
Sun 9/1012:30-2SM3B9v9U12SM3-17
50
Sun 9/102-3:30SM3A9v9U12SM3-18GU12 BlackSeymourL
51
Sun 9/102-3:30SM3B9v9U12SM3-19
52
Sun 9/103:30-5SM3A9v9U12SM3-20GU11 GoldGuilfordF
53
Sun 9/103:30-5SM3B9v9U12SM3-21BU11 GoldHKL
54
Sun 9/109:30-11LTC9v9U12LT1-10
55
Sun 9/1011-12:30LTC9v9U12LT1-11
56
Sun 9/1012:30-2LTC9v9U12LT1-12
57
Sun 9/102-3:30LTC9v9U12LT1-13
58
Sun 9/103:30-5LTC9v9U12LT1-14
59
Sun 9/105-6:30LTC9v9U12LT1-15
60
Sun 9/101-2:30EN17v7U10EN1-10
61
Sun 9/101-2:30EN27v7U10EN2-10
62
Sun 9/102:30-4EN17v7U10EN1-11
63
Sun 9/102:30-4EN27v7U10EN2-11
64
Sun 9/104-5:30EN17v7U10EN1-12
65
Sun 9/104-5:30EN27v7U10EN2-12
66
67
Sat 9/233-5SM111v11U15SM1-1
68
Sat 9/238-10SM211v11U15SM2-1
69
Sat 9/2310-12SM211v11U15SM2-1
70
Sat 9/2312-2SM211v11U15SM2-3GU13 GoldOrange/AmityL
71
Sat 9/232-4SM211v11U15SM2-4
72
Sat 9/238-10SM311v11U15SM3-1
73
Sat 9/2310-11:30SM3A9v9U12SM3-2GU12 BlackAnsoniaF
74
Sat 9/2310-11:30SM3B9v9U12SM3-3BU11 GoldSouth WindsorF
75
Sat 9/2311:30-1SM3A9v9U12SM3-4
76
Sat 9/2311:30-1SM3B9v9U12SM3-5
77
Sat 9/231-2:30SM3A9v9U12SM3-6
78
Sat 9/231:30-3:00SM3B9v9U12SM3-7
79
Sat 9/233:00-4:30SM311v11U15SM3-8
80
Sat 9/231:30-3LTC9v9U12LT1-1
81
Sat 9/233-4:30LTC9v9U12LT1-2
82
Sat 9/234:30-6LTC9v9U12LT1-3
83
Sat 9/239-10:15EN17v7RecEN1-1Boys 3/4 RecBoys 3/4 RecF
84
Sat 9/239-10:15EN27v7RecEN2-1Girls 3/4 RecGirls 3/4 RecF
85
Sat 9/23
10:15-11:30
EN17v7RecEN1-2Boys 3/4 RecBoys 3/4 RecF
86
Sat 9/23
10:15-11:30
EN27v7RecEN2-2Girls 3/4 RecGirls 3/4 RecF
87
Sat 9/23
11:30-12:45
EN17v7RecEN1-3Boys 3/4 RecBoys 3/4 RecF
88
Sat 9/23
11:30-12:45
EN27v7RecEN2-3
89
Sat 9/231-2:30EN17v7U10EN1-4
90
Sat 9/231-2:30EN27v7U10EN2-4
91
Sat 9/232:30-4EN17v7U10EN1-5
92
Sat 9/232:30-4EN27v7U10EN2-5
93
Sat 9/234-5:30EN17v7U10EN1-6
94
Sat 9/236-8Strong11v11U15ST1BU13 GoldSouth Windsor C
95
96
Sun 9/248-10SM111V11U15SM1-10
97
Sun 9/2410-12SM111V11U15SM1-11
98
Sun 9/2412-2SM111V11U15SM1-12
99
Sun 9/242-4SM111V11U15SM1-13
100
Sun 9/247-9SM211V11U15SM2-10