แจ้งบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
Comment only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
ประทับเวลากลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
เลขทะเบียนเครื่องปรับอากาศ
สถานที่(ห้องใด)เลือกรายการลงชื่อผู้แจ้งสถานะ
2
24/1/2018, 16:34:23ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิตบ.ป.200/60ห้อง 527
เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า
ทินกร ชินวงศ์ดำเนินการแล้ว
3
24/1/2018, 16:35:34กลุ่มบริหารวิชาการบ.ป 91/47
สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
น้ำหยดศุภิศรา เสือทองดำเนินการแล้ว
4
24/1/2018, 16:36:43ห้องเรียนพิเศษ ญี่ปุ่น-ห้อง 145มีไอน้ำออกจากตัวเครื่องศุภิศรา เสือทองดำเนินการแล้ว
5
24/1/2018, 16:37:42
งานพัฒนาสื่อนวัฒกรรมเทคโนโลยี
บป 105/47ห้องคอมฯ 3ไฟลัดวงจรสุพรรษา ประมนต์ดำเนินการแล้ว
6
24/1/2018, 16:38:19ภาษาต่างประเทศ-ห้อง 331น้ำหยดชัฎฎาภรณ์ อินราดำเนินการแล้ว
7
26/1/2018, 15:44:38ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต-ห้อง 144เครื่องปรับอากาศติดแต่ไม่เย็นอั๋น อ้วนดำเนินการแล้ว
8
2/2/2018, 15:46:23บริหารทั่วไป-สำนักงานบริหารทั่วไปน้ำหยดอนุวัฒน์ ติ้งโหยบดำเนินการแล้ว
9
13/2/2018, 12:50:27งานห้องสมุดบป 64/44ห้องสมุดครู
เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า
นางวันดี แสงจันทร์ดำเนินการแล้ว
10
13/2/2018, 14:08:53งานห้องสมุดบ.ป.65/44ห้องสมุดครูเครื่องปรับอากาศติดแต่ไม่เย็นนางวันดี แสงจันทร์ดำเนินการแล้ว
11
13/2/2018, 14:10:15งานห้องสมุดบ.ป.69/44ห้องอ้างอิง
เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า
นางวันดี แสงจันทร์ดำเนินการแล้ว
12
13/2/2018, 14:11:15งานห้องสมุดบ.ป.71/44ห้องเฉลิมพระเกีรยติ
เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า
นางวันดี แสงจันทร์ดำเนินการแล้ว
13
13/2/2018, 14:12:23งานห้องสมุดบ.ป.72/44ห้องดิจิตตอล
เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า
นางวันดี แสงจันทร์ดำเนินการแล้ว
14
13/2/2018, 14:13:13งานห้องสมุดบ.ป.73/44ห้องดิจิตตอล
เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า
นางวันดี แสงจันทร์ดำเนินการแล้ว
15
13/2/2018, 14:14:45งานห้องสมุดบ.ป.75/44ห้องสมุดกลาง
เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า
นางวันดี แสงจันทร์ดำเนินการแล้ว
16
13/2/2018, 14:15:59งานห้องสมุดบ.ป.76/44ห้องสมุดกลาง
เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า
นางวันดี แสงจันทร์ดำเนินการแล้ว
17
13/2/2018, 14:17:33งานห้องสมุดบ.ป.77/44ห้องสมุดกลางเครื่องปรับอากาศติดแต่ไม่เย็นนางวันดี แสงจันทร์ดำเนินการแล้ว
18
13/2/2018, 14:19:08งานห้องสมุดบ.ป.83/44ระหว่างทางเดิน
เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า
นางวันดี แสงจันทร์ดำเนินการแล้ว
19
20/2/2018, 15:50:43งบประมาณบป.97/47ห้องงบประมาณน้ำหยดครบุณฑริกดำเนินการแล้ว
20
13/3/2018, 14:25:35โสตทัศนศึกษาตัวแรกขวามือห้องมุกดาหารเครื่องปรับอากาศติดแต่ไม่เย็นพิมพ์ชนกดำเนินการแล้ว
21
13/3/2018, 14:26:41โสตทัศนศึกษาตัวที่สองขวามือห้องมุกดาหารน้ำหยดพิมพ์ชนกดำเนินการแล้ว
22
20/3/2018, 14:50:24ภาษาต่างประเทศไม่เลขทะเบียน321 และ 331
เครื่องปรับอากาศติดแต่ไม่เย็น และน้ำเย็น
กิตติพรดำเนินการแล้ว
23
21/3/2018, 12:03:52กลุ่มงานบริหารวิชาการบป 205/60144เครื่องปรับอากาศติดแต่ไม่เย็น
นายอรรถวิท แก้ววิจิตร
ดำเนินการแล้ว
24
21/3/2018, 12:05:06กลุ่มบริหารวิชาการบป 205/60144เครื่องปรับอากาศติดแต่ไม่เย็น
นายอรรถวิท แก้ววิจิตร
ดำเนินการแล้ว
25
22/3/2018, 13:05:17งานโสตฯทั้ง 7 เครื่องห้องประชุมโสน2ล้างเครื่องปรับอากาศพิมพ์ชนกดำเนินการแล้ว
26
23/3/2018, 14:20:54บริหารงบประมาณบ.ป 98/47สำนักงานงบประมาณเครื่องปรับอากาศติดแต่ไม่เย็นบุณฑริก ไชยพุทธดำเนินการแล้ว
27
23/3/2018, 14:22:31บริหารงบประมาณบป 96/47ห้องการเงินเครื่องปรับอากาศติดแต่ไม่เย็นบุณฑริก ไชยพุทธดำเนินการแล้ว
28
23/3/2018, 15:34:08กลุ่มบริหารงานวิชาการบป 205/60144ล้างเครื่องปรับอากาศ
นายอรรถวิท แก้ววิจิตร
ดำเนินการแล้ว
29
23/3/2018, 16:08:57กลุ่มบริหารงานวิชาการบป 206/60144ล้างเครื่องปรับอากาศ
นายอรรถวิท แก้ววิจิตร
ดำเนินการแล้ว
30
5/4/2018, 16:05:31วิชาการห้องโรเนียวห้องโรเนียวเครื่องปรับอากาศติดแต่ไม่เย็นนัฐพลดำเนินการแล้ว
31
16/5/2018, 12:18:05กลุ่มบริหารงานทั่วไปบป.109/58 บป.110/58 บป.107/56พยาบาล
ล้างเครื่องปรับอากาศ / เครื่องปรับอากาศติดแต่ไม่เย็น
ครูมานิดา อภิชิตโสภา
ดำเนินการแล้ว
32
16/5/2018, 12:20:25งบประมาณบป.96/47ห้องงบประมาณเครื่องปรับอากาศติดแต่ไม่เย็นครูบุณฑริก ไชยพุทธดำเนินการแล้ว
33
18/5/2018, 9:16:53ภาษาต่างประเทศบป7/59341เครื่องปรับอากาศติดแต่ไม่เย็นพิชชากานต์ ถินต่ายดำเนินการแล้ว
34
22/5/2018, 12:17:48สนับสนุนตัวซ้ายมือแรกจากประตูทางเข้าห้องโสน 2เครื่องปรับอากาศติดแต่ไม่เย็นพิมพ์ชนกดำเนินการแล้ว
35
22/5/2018, 12:20:29สนับสนุนตัวที่ 2 ซ้ายมือจากหน้าเวทีหอประชุมอาคาร 45 ปี
เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า
พิมพ์ชนกดำเนินการแล้ว
36
22/5/2018, 12:22:26สนับสนุน
ตัวแรกสุดซ้ายมือจากประตูทางเข้า
หอประชุมอาคารสวัสดิ์ ผลโภค
ไม่เย็น มีกลิ่นเหม็น เหมือนมีซากสัตว์ตาย
พิมพ์ชนกดำเนินการแล้ว
37
23/5/2018, 11:21:50ภาษาต่างประเทศ
4เครื่องทั้งหมดในห้องศูนย์ภาษาญี่ปุ่น
341เครื่องไม่ติด และไม่มีความเย็นพิชชากานต์ดำเนินการแล้ว
38
28/5/2018, 12:56:29
ศูนย์พัฒนาสื่อและนวัตกรรม (ห้องคอมพิวเตอร์)
บป211/60 บป212/60 บป213/60 บป10/41 บป8/41 บป103/47 บป104/47 บป105/47 บป106/47 บป4/59 บป5/59 บป12/41
ห้องพักครู ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3
ล้างเครื่องปรับอากาศ
นายไตรรงค์ ชัฎอนันต์
ดำเนินการแล้ว
39
31/5/2018, 12:56:41
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
บป200/60 ,201/605เครื่องปรับอากาศติดแต่ไม่เย็นอรธิราดำเนินการแล้ว
40
4/6/2018, 11:18:48ห้องเรียนพิเศษภาษาจีนเครื่องติดหน้ากระดาน146
เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า
พิชชากานต์ดำเนินการแล้ว
41
25/6/2018, 9:44:32คอมพิวเตอร์บป 4/59ห้องเซิร์ฟเวอร์น้ำหยดนายณรัช มีนมณีดำเนินการแล้ว
42
7/7/2018, 13:02:10บริหารงานบุคคล-หัวหน้าระดับล้างเครื่องปรับอากาศสุรนสรถดำเนินการแล้ว
43
7/7/2018, 13:02:51บริหารงานบุคคล-ห้องรับรองเครื่องปรับอากาศติดแต่ไม่เย็นสุรนารถดำเนินการแล้ว
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu