ขอเชิญเข้าอบรมการใช้ฐานข้อมูล Britannica Academic Edition (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Timestampคำนำหน้านามชื่อ-นามสกุลผู้เข้าร่วมอบรม
โปรดระบุหน่วยงาน/คณะที่ท่านสังกัด
2
4/7/2015 10:07:55นางสาววรรณภรณ์ อนุอัน
บรรณารักษ์ นักวิชาการ
สำนักบรรณสารการพัฒนา
3
4/10/2015 18:11:58นางภาวณา เขมะรัตน์
บรรณารักษ์ นักวิชาการ
สำนักบรรณสารการพัฒนา
4
4/12/2015 17:25:14นางสาวยุบุญ พฤหัสไพลินอาจารย์ นักศึกษานักศึกษา ICO
5
4/13/2015 6:02:42น.ส.
ชนาภา เมืองงามสมบูรณ์
อาจารย์ นักศึกษาภาษาและการสื่อสาร
6
4/15/2015 11:15:31นายคณิสร์ ธาดามาตากุลอาจารย์ นักศึกษาสถิติประยุกต์
7
4/16/2015 8:43:12นายศุภกร จูฑะพลอาจารย์ นักศึกษา
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
8
4/16/2015 17:07:25นาย
ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา
อาจารย์ นักศึกษาHROD
9
4/16/2015 17:10:46น.ส.กชวร จุ๋ยมณีอาจารย์ นักศึกษานศ.ป.เอก พม.
10
4/16/2015 19:17:09นาย
ธนิส พูนวงศ์ประเสริฐ
อาจารย์ นักศึกษา
คณะภาษาและการสื่อสาร
11
4/16/2015 21:32:02นางกนกวรรณ จันทร
บรรณารักษ์ นักวิชาการ
สำนักบรรณสารการพัฒนา
12
4/16/2015 22:24:24นายกิติทัศ อัมพุชอาจารย์ นักศึกษาคณะสถิติประยุกต์
13
4/17/2015 11:26:25นางสาวสุภาวณีย์ ทิมทองอาจารย์ นักศึกษา
คณะพัฒนาทรัพยากรมนถษย์
14
4/19/2015 19:37:02นายสุทธิชัย รักจันทร์อาจารย์ นักศึกษา
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
15
4/20/2015 13:22:19นางสาว
จิตรลดา โรจน์รัตนวิจิตร
อาจารย์ นักศึกษาสถิติประยุกต์
16
4/20/2015 14:47:30นาง
บุษกร แก้วพิทักษ์คุณ
บรรณารักษ์ นักวิชาการ
สำนักบรรณสารการพัฒนา
17
4/24/2015 17:30:53นายณัฐ สุภะอาจารย์ นักศึกษาเศรษฐศาสตร์
18
4/27/2015 11:10:01นางสาวศุภนิจ ศรีรักษ์
บรรณารักษ์ นักวิชาการ
บส
19
4/27/2015 15:09:37ปัทมา หมัดนุรักษ์
บรรณารักษ์ นักวิชาการ
สำนักบรรณสารการพัฒนา
20
6/21/2018 15:08:36น.ส.อัญมณี ทองทั่ว
บรรณารักษ์ นักวิชาการ
บส.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Form Responses 1
 
 
Main menu