ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
4
DANH SÁCH LỚP LT HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023
5
6
7
8
STTMÃ MHMÃ LỚPTÊN MÔN HỌC
MÃ GIẢNG VIÊN
TÊN GIẢNG VIÊNSĨ SỐTỐ TCTHỰC HÀNHHTGDTHỨTIẾTCÁCH TUẦNPHÒNG HỌCKHOÁ HỌCHỌC KỲNĂM HỌCHỆ ĐTKHOA QLNBDNKTGHICHUĐã ĐK
9
1IE204IE204.N21.VB2Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm80348Võ Ngọc Tân3030LT767891022022VB2CQKTTT2023-05-292023-08-05VN15
10
2IE106IE106.N22.VB2Thiết kế giao diện người dùng80275Tạ Thu Thủy3030LT723451022022VB2CQKTTT2023-05-292023-07-15VN22
11
3IE505IE505.N21.VB2Khóa luận tốt nghiệp30100KLTN**1*022022VB2CQKTTT2023-02-272023-06-17VN1
12
4IE207IE207.N21.VB2Đồ án3020ĐA**1*022022VB2CQKTTT2023-02-272023-06-17VN1
13
5MA004MA004.N21.VB2Cấu trúc rời rạc80200Cao Thanh Tình3040LT767891B1.081622022VB2CQBMTL2023-02-272023-05-06Khóa 3 đợt 2VN22
14
6MA004MA004.N21.VB2Cấu trúc rời rạc80200Cao Thanh Tình3040LT411,12,131B1.081622022VB2CQBMTL2023-02-272023-05-06Khóa 3 đợt 2VN22
15
7IE213IE213.N21.VB2Kỹ thuật phát triển hệ thống Web80266Võ Tấn Khoa3030LT723451B2.16022022VB2CQKTTT2023-05-292023-08-05VN15
16
8IE213IE213.N21.VB2Kỹ thuật phát triển hệ thống Web80266Võ Tấn Khoa3030LT311,12,131B2.16022022VB2CQKTTT2023-05-292023-08-05VN15
17
9NT213NT213.N21.VB2Bảo mật web và ứng dụng80299Nguyễn Tấn Cầm3020LT723451B2.161522022VB2CQMMT&TT2023-02-272023-04-22Đ1VN13
18
10IE204IE204.N21.VB2Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm80348Võ Ngọc Tân3030LT511,12,131B2.16022022VB2CQKTTT2023-05-292023-08-05VN15
19
11NT213NT213.N21.VB2Bảo mật web và ứng dụng80299Nguyễn Tấn Cầm3020LT511,12,131B2.161522022VB2CQMMT&TT2023-02-272023-04-22Đ1VN13
20
12IE307IE307.N21.VB2
Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động
80348Võ Ngọc Tân3030LT311,12,131B2.161522022VB2CQKTTT2023-02-272023-05-06VN14
21
13IE307IE307.N21.VB2
Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động
80348Võ Ngọc Tân3030LT767891B2.161522022VB2CQKTTT2023-02-272023-05-06VN14
22
14IE106IE106.N22.VB2Thiết kế giao diện người dùng80275Tạ Thu Thủy3030LT411,12,131B2.16022022VB2CQKTTT2023-05-292023-07-15VN22
23
15IE105IE105.N21.VB2
Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin
80299Nguyễn Tấn Cầm3030LT767891B2.16022022VB2CQKTTT2023-05-292023-07-15VN22
24
16IE105IE105.N21.VB2
Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin
80299Nguyễn Tấn Cầm3030LT611,12,131B2.16022022VB2CQKTTT2023-05-292023-07-15VN22
25
17IE106IE106.N21.VB2Thiết kế giao diện người dùng80275Tạ Thu Thủy3030LT767891B2.181622022VB2CQKTTT2023-02-272023-04-22VN14
26
18IT003IT003.N21.VB2Cấu trúc dữ liệu và giải thuật80155Nguyễn Thị Quý2030LT767891B2.181722022VB2CQKHMT2023-05-152023-07-22Đ2VN20
27
19IT003IT003.N21.VB2Cấu trúc dữ liệu và giải thuật80155Nguyễn Thị Quý2030LT511,12,131B2.181722022VB2CQKHMT2023-05-152023-07-22Đ2VN20
28
20IE104IE104.N21.VB2Internet và công nghệ Web80266Võ Tấn Khoa3030LT311,12,131B2.181622022VB2CQKTTT2023-02-272023-05-06VN15
29
21IE104IE104.N21.VB2Internet và công nghệ Web80266Võ Tấn Khoa3030LT723451B2.181622022VB2CQKTTT2023-02-272023-05-06VN15
30
22IE221IE221.N21.VB2Kỹ thuật lập trình Python80265Phạm Thế Sơn3030LT723451B2.18022022VB2CQKTTT2023-05-292023-08-05VN13
31
23IE221IE221.N21.VB2Kỹ thuật lập trình Python80265Phạm Thế Sơn3030LT311,12,131B2.18022022VB2CQKTTT2023-05-292023-08-05VN13
32
24IE106IE106.N21.VB2Thiết kế giao diện người dùng80275Tạ Thu Thủy3030LT511,12,131B2.181622022VB2CQKTTT2023-02-272023-04-22VN14
33
25IE212IE212.N21.VB2Công nghệ Dữ liệu lớn80434Đỗ Trọng Hợp3030LT511,12,131B2.20022022VB2CQKTTT2023-05-292023-08-05VN13
34
26IE212IE212.N21.VB2Công nghệ Dữ liệu lớn80434Đỗ Trọng Hợp3030LT767891B2.20022022VB2CQKTTT2023-05-292023-08-05VN13
35
27IT012IT012.N21.VB2Tổ chức và Cấu trúc Máy tính II80350Ngô Hiếu Trường2030LT311,12,131B2.201722022VB2CQKTMT2023-05-152023-07-22Đ2VN20
36
28IT012IT012.N21.VB2Tổ chức và Cấu trúc Máy tính II80350Ngô Hiếu Trường2030LT723451B2.201722022VB2CQKTMT2023-05-152023-07-22Đ2VN20
37
29IT002IT002.N21.VB2Lập trình hướng đối tượng80360Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh3030LT311,12,131B2.201722022VB2CQCNPM2023-02-272023-05-06Khóa 4 đợt 3VN20
38
30IT005IT005.N21.VB2Nhập môn mạng máy tính80012Bùi Thị Thanh Bình3030LT767891B2.201722022VB2CQMMT&TT2023-02-272023-05-06Khóa 4 đợt 3VN20
39
31IT005IT005.N21.VB2Nhập môn mạng máy tính80132Trần Bá Nhiệm3030LT511,12,131B2.201722022VB2CQMMT&TT2023-02-272023-05-06Khóa 4 đợt 3VN20
40
32IT002IT002.N21.VB2Lập trình hướng đối tượng80360Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh3030LT723451B2.201722022VB2CQCNPM2023-02-272023-05-06Khóa 4 đợt 3VN20
41
33IE103IE103.N21.VB2Quản lý thông tin80438
11162
Lưu Thanh Sơn
Nguyễn Thành Phong
3030LT723451B2.221622022VB2CQKTTT2023-02-272023-05-06VN21
42
34IE103IE103.N21.VB2Quản lý thông tin80438
11162
Lưu Thanh Sơn
Nguyễn Thành Phong
3030LT611,12,131B2.221622022VB2CQKTTT2023-02-272023-05-06VN21
43
44
45
46
Người lập bảngTrưởng Phòng Đào Tạo Đại Học
47
48
49
50
51
Trần Bá NhiệmNguyễn Lưu Thuỳ Ngân
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100