ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
1. จำนวนสถานศึกษาในจังหวัดพังงา จำแนกตามกระทรวง และสังกัด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
2
กระทรวง/สังกัด
จำนวนโรงเรียน
นักเรียนครู
3
จำนวนสถานศึกษาทั้งสิ้น27157,0593,488
4
1. กระทรวงศึกษาธิการ18445,9312,792
5
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา (สพป.)14023,0581,403
7
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (สพม.14)139,079690
8
สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)
9
- ราชประชานุเคราะห์ 35167484
10
- โสตศึกษาจังหวัดพังงา17510
11
- ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา118823
12
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)166,788277
13
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)43,297229
14
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)82,77276
15
2. กระทรวงมหาดไทย8510,367610
16
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
17
- โรงเรียนในสังกัด อปท.156,723337
18
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก703,644273
19
3. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)276186
20
วิทยาลัยชุมชนพังงา131146
21
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา145040
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100