ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3
สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
4
5
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนงบประมาณ (บาท)
6
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
23 76,842,500.00
7
วิธีคัดเลือก00.00
8
วิธีเฉพาะเจาะจง
133 22,813,562.00
9
วิธีประกวดแบบ00.00
10
รวม156 99,656,062.00
11
12
ปัญหา/อุปสรรค
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ข้อเสนอแนะ
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100