วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบจัดทำแผน / รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
หน่วยงาน...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.........
3
4
ชื่อกิจกรรม แผน รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 4
5
ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6
รวมทั้งสิ้น แผน 6,437,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - -
7
ผล
งบแผ่นดิน
3,900,797.00 769,995.00 220,493.00 349,350.00 200,152.00 1,656,278.00 392,729.00 391,811.00 871,738.00 433,029.00 433,029.00 - - - - - -
8
งบรายได้
2,635,800.00 87,934.00 21,609.00 14,999.00 51,326.00 462,725.00 124,125.00 13,700.00 324,900.00 117,780.00 117,780.00 - - - - - -
9
1. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนสาขา แผน 842,920.00 326,000.00 - - -
10
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผล
งบแผ่นดิน
842,920.00 326,000.00 34,209.00 82,230.00 726,481.00 126,028.00 132,822.00 467,631.00 - -
11
งบรายได้
- - - - -
12
2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและบูรณาการ แผน 1,340,000.00 300,000.00 - - -
13
พันธกิจสู่งานพันธกิจสัมพันธ์ของคณะ
ผล
งบแผ่นดิน
1,340,000.00 300,000.00 59,130.00 17,185.00 63,116.00 448,671.00 100,934.00 143,740.00 203,997.00 174,926.00 174,926.00 -
14
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสังคม
งบรายได้
189,000.00 - 189,000.00 189,000.00 - -
15
3. กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียน แผน 1,667,000.00 545,000.00 - - -
16
การสอนและบริหารงานทั่วไป ผล
งบแผ่นดิน
848,200.00 430,000.00 101,068.00 165,339.00 23,216.00 284,799.00 123,297.00 23,944.00 137,558.00 168,473.00 168,473.00 -
17
งบรายได้
818,800.00 115,000.00 8,609.00 28,326.00 55,625.00 51,625.00 4,000.00 - -
18
4. กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา แผน 1,042,080.00 232,080.00 - - -
19
ผล
งบแผ่นดิน
284,080.00 162,080.00 10,700.00 63,040.00 66,252.00 6,000.00 30,800.00 29,452.00 29,700.00 29,700.00 -
20
งบรายได้
758,000.00 70,000.00 13,000.00 14,999.00 23,000.00 100,700.00 72,500.00 3,200.00 25,000.00 117,780.00 117,780.00 -
21
5. กิจกรรมประกันคุณภาพ แผน 600,000.00 175,000.00 - - -
22
ผล
งบแผ่นดิน
275,000.00 175,000.00 29,595.00 27,585.00 15,590.00 97,470.00 23,470.00 40,900.00 33,100.00 59,930.00 59,930.00 -
23
งบรายได้
325,000.00 - 17,400.00 17,400.00 - -
24
6. กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการทำวิจัย
แผน 200,000.00 - - - -
25
ผล
งบแผ่นดิน
110,597.00 77,992.00 20,000.00 41,992.00 16,000.00 32,605.00 13,000.00 19,605.00 - -
26
งบรายได้
- - - -
27
7. กิจกรรมทุนเรียนดีนักศึกษา แผน 195,000.00 - - - -
28
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
29
งบรายได้
195,000.00 - - - -
30
8. กิจกรรมบริการวิชาการแก่บุคคล แผน 550,000.00 100,000.00 - - -
31
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผล
งบแผ่นดิน
200,000.00 100,000.00 500.00 500.00 - -
32
งบรายได้
350,000.00 - 100,000.00 6,500.00 93,500.00 - -
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet2
Sheet3
 
 
Main menu