251227_Data School_2559_590811_ข้อมูลไม่สมบูรณ์.xlsx
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ประทับเวลาชื่อโรงเรียน2. สังกัด
3. ชื่อผู้บริหารโรงเรียน
5. รายชื่อกรรมการกำกับการสอบป. 26. รายชื่อกรรมการกำกับการสอบป. 34. รายชื่อกรรมการกำกับการสอบป. 17. รายชื่อกรรมการกำกับการสอบป. 4
8. รายชื่อกรรมการกลาง
9. รายชื่อคณะกรรมการบันทึกผลการประเมินและตรวจสอบความถูกต้อง
2
9/2/2017, 4:25:45สุมานัน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
นางสาวจงดี พฤฒิชัยวิบูลย์
นางสาวณัฐมน แจ่มเจริญนางเอื้องฟ้า ปลื้มจิตรนางกรุณา ผนึกดีนางสดศรี หอมกระจาย
นางสาวอรพินธร แก้วภู่
นายณัฏฐนนท์ พลอยมาทย์
3
9/2/2017, 6:34:31วัดบางขมิ้น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสมพงษ์ ตั้งประยูรเลิศ
นายเกียรตินภา พรมกุดตุ้มนางสาวอัญชลี ผึ้งทองนางสาวศวิตา ทัศนิยมนางณัฐภัสสร สุนทรจิระพัชญ์
นางพรลภัส อ้นไชยะ
นางพรลภัส อ้นไชยะ
4
9/2/2017, 17:56:51ทรงสรรพวิทย์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
นางณิชาภา จั่นวงศ์แก้ว
นายประกิตติตา จันทร์ทิบุตร นางนาฏระพี ริทัศน์โส
นางมณฑ์สิริ อั๋นประเสริฐ นางสาววรดี อภิชนสุข
นางสาวธิติมา พูนสวัสดิ์ นายภิญโญ จันทร์เติบ
นางพิมพ์ธร สินธนพิสุทธิ์ นางสาวรชุดา แพรศรี
นายอธิวัฒน์ อั๋นประเสริฐ
นางสาวอติกานต์ ดำครอง
5
9/2/2017, 18:11:25
6
9/2/2017, 18:18:59ทรงสรรพวิทย์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
นางณิชาภา จั่นวงศ์แก้ว
นางนาฏระพี ริทัศน์โส นายประกิตติตา จันทร์ทิบุตร
นางมณฑ์สิริ อั๋นประเสริฐ นางสาวเอื้อมพร แก้วมูลมุข
นางสาวธิติมา พูนสวัวัสดิ์ นายภิญโญ จันทร์เติบ
นางพิมพ์ธร สินธนพิสุทธิ์ นางสาวรชุดา แพรศรี
นายอธิวัฒน์ อั๋นประเสริฐ
นางสาวอติกานต์ ดำครอง
7
9/2/2017, 20:33:32ปัญจนะวิทย์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
นางสาวศรีสมร ศิริปัญจนะ
นางยุพิน กุศลจิตร์นางอุทิตย์ สิทธิศาสตร์นางทัศณีกรณ์ มิ่งมานางสาวปัญญา หมอนสวัสดิ์
นางสาวสมพรภักตร์ ศิริปัญจนะ
นางสาวสมพรภักตร์ ศิริปัญจนะ
8
9/2/2017, 20:43:49
อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
นางสาววันทนา แย้มเผื่อน
1. นายราเมฆ รัตนิล 2.นางสาวเมริษา บึงไกร
1. นางสาวณัฐณิชา แดงน้อย 2.นางสาวสการะ จันทะผา
1. นางสาวผกาสินี โชติไธสง 2.นางกิติมา มีชัย
1. นางบัวศรี เหลื่อมนอก 2.นางสาวณัฐวดี แก้วมณี
1. นางสาวทัศนีย์ อิ่มอำไพ 2. นายสารภี แคลงกลาง
นางสาวพัชรี แย้มโสม
9
9/2/2017, 20:54:34คลองสำโรง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายธนิต ประสมเชื้อ
1.นางสาวมุทิตา อังคุระษี 2.นางสาวอรุณณี จิตรจักร 3.นางฤทัยรัตน์ โรจน์พิทักษ์วงศ์ 4.นางสาวพรพิมล กุลทองคำ 5.นายเกรียงศักดิ์ โถสำริต 6.นางสาวพรรณี ลำดวล
1.นางสาวพรทิพย์ สีเหลือง 2.นางสาวธันญ์พิชชา ทองเติม 3.นางสาวทัศวรรณ สุขเกิดผล 4.นางสาวสุรีรัตน์ อ่อนสี
1.นางวาสินี มณีโชติ 2.นางสาวจันทร์ธิมา แกมเงิน 3.นางสาวภัทรินทร์ สัตย์พงษ์ 4.นางสาวพรนภัท ใสเย็น
1.นางสาวพัฒนาภรณ์ คุณพรหม 2.นางสาวภักธีมา บุตรเอก 3.นางสาวสายฝน อ๊อตบำรุง 4.นางสาวพวงเพชร สมุทรหล้า
1.นางสาวจิราภรณ์ สอาดดง 2.นางสาวจุฑาทิพย์ บัวหลวง
1.นางสาวพนัชกร ทรงรอด
10
9/2/2017, 21:58:31วัดแค
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางกันยารัตน์ จิตตเกษม
1.นางสาวกัลยกร บุญญะวัตร 2.นายอมฤทธิ์ เกตุจันทร์
นางสาวปวิตรา สุวรรณฉิมว่าที่ร้อยตรีหญิง สุนทรียา บุญตานางสาวกฤชษา สีหามาตย์
นางสาวธนัญญา สกุลซ้ง
นางสาวธนัญญา สกุลซ้ง
11
9/2/2017, 22:03:35ดรุณรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
นางสาวเตือนใจ นันทกิจ
1.นางสาวอัมพร หัมภานนท์ 2.นางสาวพรเพ็ญ แสงนาค 3. นางสาวนุชนาถ ทองแย้ม 4. นางสาวเด่นนภา ค้างคีรี
1.นางสาวสุดา ฉากไธสง 2.นางกรองแก้ว วัณณคุปต์ 3.นางสาวกุลชาติ เกาะลอย 4.นายสุรวิชญ์ พงษ์วัน
1.นางกาญจนา รัตนผล 2. นางสาวอมลวรรณ วันทอง 3. นางจารุณี สืบศรี 4. นางประทุม กิตติมงคล
1.นางอรุณี พงศ์ธราธร 2.นางสาวสายนที กระวลกิจ 3. นางสาวจารุนันท์ ติลภานนท์ 4.นายศรีสมบูรณ์ แสงม่วง
นางผ่องศรี รัตนสถิตย์
นางสาวพรเพ็ญ แสงนาค
12
9/2/2017, 22:56:52
อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
นางสาววันทนา แย้มเผื่อน
1. นายราเมฆ รัตนิล 2. นางสาวสการะ จันทะผา
1. นางสาวณัฐณิชา แดงน้อย 2. นางบัวศรี เหลื่อมนอก
1. นางสาวผกาสินี โชติไธสง 2. นางกิติมา มีชัย
1. นางสาวเมริษา บึงไกร 2. นางสาวณัฐวดี แก้วมณี
1. นางสาวทัศนีย์ อิ่มอำไพ 2. นายสารภี แคลงกลาง
นางสาวพัชรี แย้มโสม
13
10/2/2017, 0:03:52วัดใหญ่
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
14
10/2/2017, 0:45:17สันติดรุณ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
นางวรนันท์ ปรียากร
1.นางสาวจริญญา เจริญมิน1.นางสาวอรอุมา อินรอด
1.นางสุภาพร บินฮาซัน 2.นางมาลี บินสะลีม
1.นางสาววินันดา เลาะเมาะ
1.นางจิราภรณ์ บุญมา
1.นางสาวเอวิกา อิสดาเรส
15
10/2/2017, 2:07:27ศรีวิทยาปากน้ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
นางศรีสกุล กฤษณจินดา
1. นางมาลี บุณโยประการ 2. นางสาววิภาวรรณ จันทร์แก้ว 3. นางสุทธภา เพ็งเจริญ 4. นางสาวจิรา อ่อนทะเล 5. นางหนูทิพย์ บุญสม 6. นางสาวณฐอร กัญสิริโชติ 7. นางกาญจนา ขวัญจู 8. นางลดาวัลย์ พูลผล 9. นางสมัย แจ่มน้อย 10. นางณัฐธยาน์ กิขุนทด
1. นางมาลี บุณโยประการ 2. นางสาววิภาวรรณ จันทร์แก้ว 3. นางหนูทิพย์ บุญสม 4. นางสาวณฐอร กัญสิริโชติ 5. นางสายสุดา ประสานทอง 6. นางสาวบุญล้อม อินทร์งาม 7. นางสมัย แจ่มน้อย 8. นางณัฐธยาน์ กิขุนทด 9. นางสาววิภาดา หลวงเมือง 10. นางสุวรรณา ไข่ฟัก
1. นางรัตนา สาแก้ว 2. นางศิรินภา จิตต์รักธรรม 3. นางอ้อมใจ พรหมศร 4. นางยุพดี เทศโมลี 5. นางสาววิภาดา หลวงเมือง 6. นางสุวรรณา ไข่ฟัก 7. นางสายสุดา ประสานทอง 8. นางสาวบุญล้อม อินทร์งาม
1. นางอ้อมใจ พรหมศร 2. นางยุพดี เทศโมลี 3. นางสุทธภา เพ็งเจริญ 4. นางสาวจิรา อ่อนทะเล 5. นางกาญจนา ขวัญจู 6. นางลดาวัลย์ พูลผล 7. นางรัตนา สาแก้ว 8. นางศิรินภา จิตต์รักธรรม 9. นางเสาวลี ทองอิ่ม 10. นางดอกอ้อ มณีวงศ์
1. นางอัจฉราวรรณ สังข์วงษ์ 2. นายเดชนะ นิลพันธ์
นางสุขุมาลย์ คล้ายลี
16
10/2/2017, 10:08:29แอนจูดี้
17
10/2/2017, 23:37:04จตุพรวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
นางสาววรนารถ เพ็ชรไกร
ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิจิตรา หน่อรินทร์
นางสาวสุพัตรา อาวรณ์นางสาววรัญญา ไกรสุทธานางสาวนรารัตน์ หลาแก้ว
นางสาววชิรกร เพชรศรี
นางสาววชิรกร เพชรศรี
18
11/2/2017, 20:50:43บ้านบางจาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายตรี ศตสังวัตสร์
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ นางฉวีวรรณ เดชเดชา
น.ส.ฐิติรัตน์ ฟอมไธสง นายประวัติ ทาสะโก
น.ส.ปริชมน สาอาจ น.ส.วิมลพัช หนูโงนนายชัยฤทธิ์ สว่างใจ นายอัมพร นันนวล
น.ส.ผ่องศรี เฉินยืนยง
น.ส.เพ็ญนภา สุพรรณ
19
13/2/2017, 17:56:08วัดโยธินประดิษฐ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายจิระพงศ์ ศุภศรี
นางไพเราะห์ สุวรรณขันธ์และนางสาวสมพร บุษบา
นางสาววลัย สุทธิพิบูลย์ และ นางสาวลัคนา อัคนิฐมนตรี
นางสอาด พันธุ์พานิช และ นางสาวสุจิตรา สนธิภักดี
นางนันทนา บัวสุข และ นายก้องหล้า ศิลาวรรณ
นางวิจิตรา กิตติราช
นางสุจินันท์ นิลเพชร
20
13/2/2017, 18:55:56วัดคลองมอญ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวเพ็ญรุ่ง กลิ่นอยู่
นางสาวสมลักษณ์ เย็นอุดมนางสาวกัญชลี บุญญนันท์นางสาววรวลัญธ์ หร่ายมณีนายเรวัต บุญธรรม
นางสาววาสนา แสงเลิศ
นางสาวยลรวี สอนเสถียร
21
13/2/2017, 19:57:50วัดคลองมอญ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวเพ็ญรุ่ง กลิ่นอยู่
นางสาวนิรมล ขันตีนางสาวสมลักษณ์ เย็นอุดมนายเรวัต บุญธรรมนางสาวอรทัย ดวงศรี
นางสาววาสนา แสงเลิศ
นางสาวยลรวี สอนเสถียร
22
13/2/2017, 22:29:31
23
13/2/2017, 22:50:47
ป้อมพระจุลจอมเกล้า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวเปรมอนันต์ เต่าทอง
1.นางสาวศรีวรรณ พึ่งชื่น(อยู่ร.ร) 2.นายเสฏฐวุฒิ ขยันกสิกร 3.นายสิทธิชัย ใยอิ่ม (อยู่ ร.ร.) 4.นางพรพิมล ดวงสวัสดิ์
1.นางสาวเอมอร เชื่อมทอง (อยู่ ร.ร.) 2.นางสาวพรรณี ปักษา 3.นางสุนารี นรานุต (อยู่ ร.ร.) 4. นางสุทิตา ศรีลาศักดิ์
1.นางสาวพรรณี ปักษา (อยู่ร.ร.) 2.นางสาวเอมอร เชื่อมทอง
1.นายเสฏฐวุฒิ ขยันกสิกร (อยู่ ร.ร.) 2. นางสาวศรีวรรณ พึ่งชื่น 3. นางสาววนิดา กาศักดิ์ (อยู่ ร.ร.) 4.นายสิทธิชัย ใยอิ่ม
1.นางสาวนันทนา เต่าทอง 2.นางสาวทิพวรรณ ดวงศรี
นางสาวเอมอร เชื่อมทอง
24
13/2/2017, 22:57:40
ฉัตรทิพย์เทพวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายวัยชัย ทัศนิยมนางสาวปวีณ์สุดา ผดุงวาทนายชาติชาย ยันตะศรีนางสางสาววิภาภรณ์ ศรีเจริญนายสุรัตน์ วงศ์เนียม
นางสาวสุรีวัลย์ ปรางอยู่
25
13/2/2017, 23:25:12อู่ทิพย์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
รองศาสตราจารย์ลินจง อินทรัมพรรย์
1.นางสาวฉัตรรัตน์ ดั้นไพรสน 2.นางสาวศิริพร พรหมอุ่น 3.นางสาวนิภาวรรณ ตาดทอง 4.นางสาวปิยภรณ์ แก้วฝ่าย 5.นางสาวศิริลักษณ์ ยอดศรี 6.นางสาวรัตนาภรณ์ เขียวอ่อน
1.นางสาวบุญรอด อ๊อดกัน 2.นางสาวพิมพ์มาดา สัจจานิตย์ 3.นางสาวธันยวีร์พร พุฒจันทร์ 4.นางสาวนภาพรรณ เอนกศิลป์ 5.นางสาววรรณยุพา แตงพวง 6.นางสาวนฤมล ชัยพรม
1.นางสาวชลดา ใจช่วง 2.นางสาวพิมพ์มาดา สัจจานิตย์ 3.นางสาวโสรยา เพ็ชรัตน์ 4.นางสาวนฤมล ชัยพรม 5.นางสาวกมลวรรณ พรพุทธศาสตร์ 6.นางสาวนภาพรรณ เอนกศิลป์
1.นางสาวอรทัย ชูใจ 2.นางสาวศิริพร พรหมอุ่น 3.นางสาวกนกวรรณ กูดซ้าย 4.นางสาวปิยภรณ์ แก้วฝ่าย 5.นางสาวพัชรนันท์ ทองเกิด 6.นางสาวรัตนาภรณ์ เขียวอ่อน
นางพรพรหม อยู่สมบูรณ์
นางสาวนฤมล ชัยพรม
26
13/2/2017, 23:44:58
อนุบาลพระสมุทรเจดีย์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางวรีวรรณ สิงห์ทอง
วันที่ 23 1. นางสัมฤทธิ์ อารมณ์สุขโข (อยู่โรงเรียน) 2. นางสาวกมลนันท์ ริมปิรังษี 3. นางสาววาสนา มัดทองหลาง (อยู่โรงเรียน) 4. นางสาวอบนวล แก้วพวง 5. นางแสงเดือน ฐิติพันธ์รังสฤต (อยู่โรงเรียน) 6. นางสุภาพร นาคแท้ 7. นางอัชลีย์ บัวทรง (อยู่โรงเรียน) 8. นายนันทวัฒน์ เล็กสุวัฒน์ 9. นายวีรพงศ์ บุญประจักษ์ (อยู่โรงเรียน) 10. นางสาวสุประวีณ์ เทศนา
วันที่ 24 1. นางศิริลักษณ์ พิญญะชิต (อยู่โรงเรียน) 2. นางสาวสุชัญญา นามพรม 3. นางสาวประภาศรี เนื้อนิ่ม (อยู่โรงเรียน) 4. นางสาวสุประวีณ์ เทศนา 5. นางสาลี จันทร์ตรี (อยู่โรงเรียน) 6. นางกุลิสรา สุขเกษม 7. นางวนิดา อมะลัษเฐียร (อยู่โรงเรียน) 8. นางสาวเจนจิรา เพียรงาน 9. นางสาวศิริกาญจนา สรชาติ (อยู่โรงเรียน) 10. นางนิรมล เจียมวิจักษณ์
วันที่ 23 1. นางอรพิน บวรอิทธิกร (อยู่โรงเรียน) 2. นางสาวสุชัญญา นามพรม 3. นางปราณี ด้วงทอง (อยู่โรงเรียน) 4. นางสาวเจนจิรา เพียรงาน 5. นางวิภาดา ทองรัตน์ (อยู่โรงเรียน) 6. นางนิรมล เจียมวิจักษณ์ 7. นางวาสนา ม่วงเสน (อยู่โรงเรียน) 8. นางกุลิสรา สุขเกษม
วันที่ 24 1. นางสาวพัชนี แว่วสอน (อยู่โรงเรียน) 2. นางสาวอบนวล แก้วพวง 3. นายเฉลิมชัย เบ้าจูม (อยู่โรงเรียน) 4. นางสาวปิยะนุช นาถมทอง 5. นางรัชดาภรณ์ บุญคำภา (อยู่โรงเรียน) 6. นายนันทวัฒน์ เล็กสุวัฒน์ 7. นายสองยศ ประกอบผล (อยู่โรงเรียน) 8. นายกฤตพล ฉิมจันทร์ 9. นายวีรพงศ์ บุญประจักษ์ (อยู่โรงเรียน) 10. นางสาวกมลนันท์ ริมปิรังษี
1. นางสาวเปรมศรี ปิตุรักษ์พงษา 2. นางมณฑา มาอุ่น 3. นายธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ 4. นายสมโชค พรามเพ็ชร
นางสาวสุพรรษา เลิศเสม
27
14/2/2017, 0:21:50วัดบางกระสอบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวพรทิพย์ ชูบัว
นางจุฬากร อยู่นานนายศุภชัย กันหานางสาวหฤทัย บุญประสพนางฉอเราะ พจนวัฒนพันธุ์
นายสุรศักดิ์ ทิพย์สมบัติบุญ
นางฉอเราะ พจนวัฒนพันธุ์
28
14/2/2017, 1:36:42ซิกข์วิทยาลัย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
นายสมพร รอดรังนกนายทวี ฉายชัยภูมินางสาวพรประภา วงค์ธรรมนางวรรณี ไชยสุริยานางนฤมล นารินทร์
นางสาวพนัสดา อุลุชาฎะ
นางสาวสุมาลิน สุขเจริญศรี
29
14/2/2017, 1:36:54
30
14/2/2017, 1:37:10
31
14/2/2017, 1:47:36
เทศบาล 1 (บางครุ อุปการราษฎร์)
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
นางอารีวรรณ เติมสายทอง ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ
นางรุ่งนภา จำปาเทศนางสาวสกุลตลา เผื่อนน้อยนางสาวกุลญาลักษณ์ อ่อนแก้วนายทนงศักดิ์ ศรีประสงค์
นางสาวมะยุรี เหมาะสง่า
นางสาวนนิดศรา สารจันทร์
32
14/2/2017, 1:52:01
เทศบาล 1 (บางครุ อุปการราษฎร์)
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
นางอารีวรรณ เติมสายทอง ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียน
นางรุ่งนภา จำปาเทศนางสาวสกุลตลา เผื่อนน้อยนางสาวกุลญาลักษณ์ อ่อนแก้วนายทนงศักดิ์ ศรีประสงค์
นางสาวมะยุรี เหมาะสง่า
นางสาวนนิดศรา สารจันทร์
33
14/2/2017, 2:03:12
อนุบาลวัดพิชัยสงคราม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสมถวิล รัตนมาลัย
ห้องสอบที่ 1 1)นางสาวหงสรถ สวัสดี 2) นางสาวทิพย์วรินทร จงประดิษฐ์นันท์ ห้องสอบที่ 2 1) นางสาวจุฑารัตน์ แสงงิ้ว 2) นางพัชราพร มูลศรี ห้องสอบที่ 3 1) นางสาวบุษบา ไพรวัน 2) นางสาวนลิน พ่วงความสุข ห้องสอบที่ 4 1) นางสาวพรรณรำไพ สุวรรณปาล 2) นายณัฏฐ์ฐศักดิ์ สูงรัง ห้องสอบที่ 5 1) นางสาวจุฑารัตน์ หม่อนดี 2) นางสาวลัดดาวัลย์ สิงคลีบุตร ห้องสอบที่ 6 1) นายวรายุทธ์ อารมดี 2) นางสาวมณฑณี วาชะอุ้ม
ห้องสอบที่ 1 1)นางสาวอัญชนา จรตระการ 2) นางอำไพ พยัคฆ์มีธรรม ห้องสอบที่ 2 1) นางสาววิไลรักษ์ ไปวันเสาร์ 2) นางสาวสุภารัตน์ บุญขาว ห้องสอบที่ 3 1) นายวรายุทธ์ อารมดี 2) นางสาวขวัญใจ แก้วรัมย์ ห้องสอบที่ 4 1) นางสาวนฤมล เนื้อนิ่ม 2) นางนุชนินธร พันธ์เพ็ง ห้องสอบที่ 5 1) นางสาวณัฐพร บุญบำรุง 2) นางสุรีพร ศรีสวัสดิ์ ห้องสอบที่ 6 1) นางสาวนฤมล เสาสูง 2) นางสาวมณฑณี วาชะอุ้ม
ห้องสอบที่ 1 1) นางอำไพ พยัคฆ์มีธรรม 2) นางสาวอัญชนา จรตระการ ห้องสอบที่ 2 1) นางสาวสุภารัตน์ บุญขาว 2) นางสาวอภิรดี จีนเกิด ห้องสอบที่ 3 1) นางสาวขวัญใจ แก้วรัมย์ 2) นางณัฐปภัสร์ พรธนพงศ์เกษม ห้องสอบที่ 4 1) นางสาวฐิติพรรณ วรเดชพงศ์ภัค 2) นายวันชัย มีสัตย์ ห้องสอบที่ 5 1) นางสุรีพร ศรีสวัสดิ์ 2) นางนุชนินธร พันธ์เพ็ง ห้องสอบที่ 6 1) นายเอกชัย ยิ้มเอี่ยม 2) นางสาวอรอุมา อุทรักษ์
ห้องสอบที่ 1 1)นางสาวทิพย์วรินทร จงประดิษฐ์นันท์ 2) นางสาวนลิน พ่วงความสุข ห้องสอบที่ 2 1) นางพัชราพร มูลศรี 2) นางณัฐปภัสร์ พรธนพงศ์เกษม ห้องสอบที่ 3 1) นายณัฏฐ์ฐศักดิ์ สูงรัง 2) นางสาวอภิรดี จันเกิด ห้องสอบที่ 4 1) นางสาวขวัญหทัย วิเวกอรุณ 2) นางสาวพรรณรำไพ สุวรรณปาล ห้องสอบที่ 5 1) นางสุภาวดี วงศ์จิตตาโภค 2) นางสาวจุฑารัตน์ หม่อนดี ห้องสอบที่ 6 1) นางสาวลัดดาวัลย์ สิงคลีบุตร 2) นางสาวอรอุมา อุทรักษ์
1) นางสาววัชรีพร จับเกตุ ป.1-2 : 2) นางสาววิไลรักษ์ ไปวันเสาร์ 3) นางสาวณัฐพร บุญบำรุง 4)นายทศพร น้อยสุขะ 5) นางสาวนฤมล เสาสูง ป.3-4 : 6)นางสาวฐิติพรรณ วรเดชพงศ์ภัค 7)ว่าที่ร้อยตรีวีระยุทธ สุทธิมีชัย 8) นางสาวหงสรถ สวัสดี 9) นายทศพร น้อยสุขะ
ป. 1-2 : 1)นางสาวกนกฉัตร โกมลมณี 2)นางสาวขวัญชนก บัวทรง 3) ว่าที่ร้อยตรีวีระยุทธ สุทธิมีชัย 4) นางสาวขวัญหทัย วิเวกอรุณ ป.3-4 : 1) นางสาวกนกฉัตร โกมลมณี 2) นางสาวขวัญชนก บัวทรง 3) นายเอกชัย ยิ้มเอี่ยม 4) นางสาวจุฑารัตน์ แสงงิ้ว
34
14/2/2017, 2:17:53
เทศบาล 1 (บางครุ อุปการราษฎร์)
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
นางอารีวรรณ เติมสายทอง ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางรุ่งนภา จำปาเทศนางสาวสกุลตลา เผื่อนน้อยนางสาวกุลญาลักษณ์ อ่อนก้วนายทนงศักดิ์ ศรีประสงค์
นางสาวนวลปรางค์ นาคจู
นางวนิดา สีดา
35
14/2/2017, 2:24:43
มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร
(ห้องสอบที่ 1) 1. นางสาวฑิติวรรณ หงษ์ทอง 2. นางสาวพิมพิลา บุญเลิศ (ห้องสอบที่2) 1.นางประนอม รัตนะรัต 2.นางสาวชลธิชา ธีรปัญญาธรรม
(ห้องสอบที่ 1) 1. นางราตรี จิตรอารีรัตน์ 2. นางสาวฑิติวรรณ หงษ์ทอง (ห้องสอบที่ 2) 1.นางสาวพิมพิลา บุญเลิศ 2. นางประนอม รัตนะรัต
(ห้องสอบที่ 1) 1. นางสวง ตั้งประยูรเลิศ 2.นางราตรี จิตอารีรัตน์ (ห้องสอบที่ 2) 1. นางสาวอัญชลี พงษ์ศิลา 2. นางสาวยุวดี นุตกลาง
(ห้องสอบที่ 1) 1. นางชญาณ์นันท์ วิพัชรพรสกุล 2. นางสาวยุวดี นุตกลาง (ห้องสอบที่ 2)1. นางมุทิตา ฟักน่วม 2.นางสาวอัญชลี พงษ์ศิลา (ห้องสอบที่ 3) 1.นางสาวชลธิชา ธีรปัญญาธรรม 2.นางสาวศรัณย์ญุตา กุศลส่ง
1.นางสาวมลฤดี วงค์รอบ 2.นางสาวนภา ไตรภูมิ
นางสาวมลฤดี วงค์รอบ
36
14/2/2017, 2:27:14สุขเจริญผลแพรกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
นางเพ็ญศรี สุขเจริญผล
ห้องที่ 1 : 1)นางสาวดาว พงษ์พรต 2)นายเทอดชัย แก่นยางหวาย / ห้องที่ 2 : 1)นางสาวอรวรรณ สีเห็มทอง 2)นายศุภชัย ดีเลิศ / ห้องที่ 3 : 1)นางสาวอำนวย จันตรี 2)นายภูริวัจน์ มรรคะตรานนท์ / ห้องที่ 4 : 1)นางสาวญาดา ฉลาดพันธ์ 2)นายปรัชญา พระพรหม / ห้องที่ 5 : 1)นางประนอม อภิวัฒนาวา 2)นางสาววลัยพร อินทรวสุ
ห้องที่ 1 : 1)นางสาวกัญวรา เพ็งเจริญ 2)นายสมภาร ศรีผุย / ห้องที่ 2 : 1)นางกรกนก จันทร์หอม 2)นายธวัชชัย ดุลยปภัสสร / ห้องที่ 3 : 1)นางสาวเกวลี ทรัพย์นุต 2)นางสาวธนะวรรณ สวนสุจริต / ห้องที่ 4 : 1)นางสาวนันท์นภัส เผื่อกลาง 2)นางสาวพรพิศ บุญศรีภูมิ / ห้องที่ 5 : 1)นางสาววิมนภา เพ็ชรไพทูรย์ 2)นายวันฉลอง อยู่เย็น
ห้องที่ 1 : 1)นางสาวกัญวรา เพ็งเจริญ 2)นายสมภาร ศรีผุย / ห้องที่ 2 : 1)นางกรกนก จันทร์หอม 2)นายธวัชชัย ดุลยปภัสสร / ห้องที่ 3 : 1)นางสาวเกวลี ทรัพย์นุต 2)นางสาวธนะวรรณ สวนสุจริต / ห้องที่ 4 : 1)นางสาวนันท์นภัส เผื่อกลาง 2)นางสาวพรพิศ บุญศรีภูมิ / ห้องที่ 5 : 1)นางสาววิมนภา เพ็ชรไพทูรย์ 2)นายวันฉลอง อยู่เย็น
ห้องที่ 1 : 1)นางสาวดาว พงษ์พรต 2)นายเทอดชัย แก่นยางหวาย / ห้องที่ 2 : 1)นางสาวอรวรรณ สีเห็มทอง 2)นายศุภชัย ดีเลิศ / ห้องที่ 3 : 1)นางสาวอำนวย จันตรี 2)นายภูริวัจน์ มรรคะตรานนท์ / ห้องที่ 4 : 1)นางสาวญาดา ฉลาดพันธ์ 2)นายปรัชญา พระพรหม / ห้องที่ 5 : 1)นางประนอม อภิวัฒนาวา 2)นางสาววลัยพร อินทรวสุ
นายสมาน พื้นผา
นางสาวณัชทัชพร ศรีเจริญ
37
14/2/2017, 2:36:08วัดชมนิมิตร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายไพทูร จันตะเภา
ห้อง 1 1.นางบังอร แสงพริ้ง 2.นายประสงค์ สุขแจ่ม ห้อง 2 1.นางสาวนภาลัย ขันแก้ว 2.นางสาวเกศณี ลิ่มไทย
ห้อง 1 1.นางสาววิมล วิมุกตะลพ 2.นายมนัส ลครสิงห์ ห้อง2 1. นางสาววราณิดา ผาสุขชีวัน 2.นายธนกฤต หอมชื่น
ห้อง 1 1.นางลัดดา ปัญญาภรณ์ประสาท 2.นายธนกฤต หอมชื่น ห้อง2 1.นางนงนุช รัตนประพิศ 2.นางสาวอุไรพร จันทะพันธ์
ห้อง 1 1.นายนรินทร์ อินทร์เสน่ห์ 2.นางสาวเซียะไน้ แซ่ฉั่ว ห้อง2 1.นางอารยา ทับสกุล 2.นางสาวนภาลัย ขันแก้ว
นางศิริวรรณ จำเมือง
นางสาวภัทรพร ปัญญาภรณ์ประสาท
38
14/2/2017, 4:02:07วัดด่านสำโรง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายณัฐพล นุชอุดม
ห้อง 1 นางสาวกมลทิพย์ ทองนาค ครูชำนาญการพิเศษ นางมัลลิกา ชูเชิด ครู ห้อง 2 นางอรัญญา ศรีอรุณ ครูชำนาญการพิเศษ นางสาววราภรณ์ ทันเกตุ ครูอัตราจ้าง ห้อง 3 นางสาวอุ่นเรือน หมูแก้ว ครูชำนาญการ นางอาภาภัทร อินทอง ครู ห้อง 4 นางสาวศศิกร กมลรัตนกุล ครูผู้ช่วย นางสาวเขมณัฏฐ์ ไตรรัชต์ธนสาร ครูอัตราจ้าง ห้อง 5 นายชนุตร์ เกตุฉันท์ ครูผู้ช่วย นางนงเยาว์ รินากุล ครูอัตราจ้าง ห้อง 6 นางสาวสุชัญญา จันดอนแดง ครู นายปิยะพงษ์ คชวิน ครูอัตราจ้าง
ห้อง 1 นางสังเวียน อินทรประสงค์ ครูชำนาญการพิเศษ นางสาวผกาวรรณ จันทร์ศร ครูผู้ช่วย ห้อง 2 นางสาวนิลุบล ดวงตานนท์ ครูผู้ช่วย นางพิมมาศ ศรีพลอย ครูอัตราจ้าง ห้อง 3 นางนิศารัตน์ ทองคำ ครูชำนาญการพิเศษ นางวารุณี สังฆะศรี ครู ห้อง 4 นางมาลี ชูช่าง ครูชำนาญการพิเศษ นางสาวปิยาภรณ์ อยู่พลอย ครู ห้อง 5 นางธิดา พรมาลัยรุ่งเรือง ครูชำนาญการ นางสาวสุชัญญา จันดอนแดง ครู ห้อง 6 นางนาฎยา นันทกสิกร ครูชำนาญการพิเศษ นายนิพนธ์ ศิริเลิศกิตติกุล ครูผู้ช่วย
ห้อง 1 นางดารณี สิงห์ด้วง ครูชำนาญการพิเศษ นางวารุณี สังฆะศรี ครู ห้อง 2 นางสาวนิลุบล ดวงตานนท์ ครูผู้ช่วย นางสาวอัจฉรา พุดม่วง ครูอัตราจ้าง ห้อง 3 นางสาวกรรญยวีย์ กานต์กิตติสกุล ครู นางสาวสุจิตรา นนทวงษา ครูผู้ช่วย ห้อง 4 นางสาวสมปอง อ้นศรีวงค์ ครูผู้ช่วย นายนิพนธ์ ศิริเลิศกิตติกุล ครูผู้ช่วย ห้อง 5 นางสาวโชติกาญจน์ สิงห์รอด ครู นางสาวนันทวัน แสงสว่าง ครูผู้ช่วย ห้อง 6 นางสาวสุวีณา มาโต ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ นางราตรี จงจิรวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ
ห้อง 1 นางศิริวรรณ พุ่มเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ นางสาวผกาวรรณ จันทร์ศร ครูผู้ช่วย ห้อง 2 นางเสาวนิจ ทองมูล ครูชำนาญการพิเศษ นายอลงกรณ์ ศิริชนะ ครูผู้ช่วย ห้อง 3 นางเสาวคนธ์ พรหมสุทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ นายศักรินทร์ อารี ครูผู้ช่วย ห้อง 4 นางสาวอรวรรณ เตชนันท์ ครูผู้ช่วย นางสาวศศิกร กมลรัตนกุล ครูผู้ช่วย ห้อง 5 นางสาวนริตษา ด้วงมหาสอน ครู นายชนุตร์ เกตุฉันท์ ครูผู้ช่วย ห้อง 6 นางสาวชลิตา พึ่งพุ่มทอง ครูผู้ช่วย นายกมล อินทรประสงค์ ครูอัตราจ้าง
1. นางนิรัติกาล สำรวมสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน 2. นางนลินภัสร์ ธีระวรรณสาร ครูชำนาญการพิเศษ 3. นางณัฐมน บุญเสริม ครูชำนาญการพิเศษ 4. นางลำดวน ขอเหนี่ยวกลาง ครูชำนาญการ
นายวิทยา โสภากุล ตำแหน่งครูผู้ช่วย
39
14/2/2017, 7:22:24
เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง)
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
นายเอกพจน์ กันภัย
ห้องสอบที่ 1 นางธัญญาภรณ์ โกศัย และ นางสาวฤทัยรักษ์ ดำทองสุก ห้องสอบที่ 2 นางเพชรจี มะโร และนางพิศวาส เอื้อมตามบุญ ห้องสอบที่ 3 นางสาววัชราภรณ์ โมกภา และ ว่าที่เรือตรีพิจักษณ์ พุทธประเสริฐ
ห้องสอบที่ 1 นางรัสรินทร์ เลิศอัคราวัชร์ และนางประภัสสร แถมสุข ห้องสอบที่ 2 นางสาวสุปราณี คำคุ้ม และ นางทิพวรรณ มาอุ่น ห้องสอบที่ 3 นางสาวจงลักษณ์ สินพรม และนางสาวสุดาทิพย์ ไชยทิพย์ ห้องสอบที่ 4 นางสาวอรุณวรรณ ศิริสมบัติ
ห้องสอบที่ 1 นางประภัสสร แถมสุข และ นางรัสรินทร์ เลิศอัคราวัชร์ ห้องสอบที่ 2 นางทิพวรรณ มาอุ่น และ นางสาวสุปราณี คำคุ้ม ห้องสอบที่ 3 นางสาวสุดาทิพย์ ไชยทิพย์ และ นางสาวจงลักษณ์ สินพรม
ห้องสอบที่ 1 นางสาวฤทัยรักษ์ ดำทองสุก และ นางธัญญาภรณ์ โกศัย ห้องสอบที่ 2 นางสาวมลิวรรณ บุดดาหล และนางสาวเพชรจี มะโร ห้องสอบที่ 3 นางพิศวาส เอื้อมตามบุญ และนางสาววัชราภรณ์ โมกภา ห้องสอบที่ 4 ว่าที่เรือตรีพิจักษณ์ พุทธประเสริฐ และนางสาวจารุณี ธัญญฐิติกร
1.นายปรมัตถ์ ไชยชาญ 2.นางสาวจินันท์ธิณี เสียงล้ำ
นางสาวมณีรัตน์ ทองนพคุณ
40
14/2/2017, 7:28:11
เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง)
เพิ่มชื่อ ห้องที่ 5 นางสาวภิญญาพัชร์ ภู่ทอง และนายชาญชัย มหาดไทย
41
14/2/2017, 18:08:22วัดด่านสำโรง
แก้ไข รายชื่อกรรมการกำกับการสอบ ครับ(เปลี่ยนสลับเอาครูประจำชั้นเป็นคนแรก)
ห้อง 1 นางสาวกมลทิพย์ ทองนาค ครูชำนาญการพิเศษ นางมัลลิกา ชูเชิด ครู ห้อง 2 นางสาววราภรณ์ ทันเกตุ ครูอัตราจ้าง นางอรัญญา ศรีอรุณ ครูชำนาญการพิเศษ ห้อง 3 นางอาภาภัทร อินทอง ครู นางสาวอุ่นเรือน หมูแก้ว ครูชำนาญการ ห้อง 4 นางสาวเขมณัฏฐ์ ไตรรัชต์ธนสาร ครูอัตราจ้าง นางสาวศศิกร กมลรัตนกุล ครูผู้ช่วย ห้อง 5 นางนงเยาว์ รินากุล ครูอัตราจ้าง นายชนุตร์ เกตุฉันท์ ครูผู้ช่วย ห้อง 6 นางสาวสุชัญญา จันดอนแดง ครู นายปิยะพงษ์ คชวิน ครูอัตราจ้าง
ห้อง 1 นางสังเวียน อินทรประสงค์ ครูชำนาญการพิเศษ นางสาวผกาวรรณ จันทร์ศร ครูผู้ช่วย ห้อง 2 นางพิมมาศ ศรีพลอย ครูอัตราจ้าง นางสาวนิลุบล ดวงตานนท์ ครูผู้ช่วย ห้อง 3 นางนิศารัตน์ ทองคำ ครูชำนาญการพิเศษ นางวารุณี สังฆะศรี ครู ห้อง 4 นางมาลี ชูช่าง ครูชำนาญการพิเศษ นางสาวปิยาภรณ์ อยู่พลอย ครู ห้อง 5 นางธิดา พรมาลัยรุ่งเรือง ครูชำนาญการ นางสาวสุชัญญา จันดอนแดง ครู ห้อง 6 นางนาฎยา นันทกสิกร ครูชำนาญการพิเศษ นายนิพนธ์ ศิริเลิศกิตติกุล ครูผู้ช่วย
ห้อง 1 นางดารณี สิงห์ด้วง ครูชำนาญการพิเศษ นางวารุณี สังฆะศรี ครู ห้อง 2 นางสาวอัจฉรา พุดม่วง ครูอัตราจ้าง นางสาวนิลุบล ดวงตานนท์ ครูผู้ช่วย ห้อง 3 นางสาวสุจิตรา นนทวงษา ครูผู้ช่วย นางสาวกรรญยวีย์ กานต์กิตติสกุล ครู ห้อง 4 นางสาวสมปอง อ้นศรีวงค์ ครูผู้ช่วย นายนิพนธ์ ศิริเลิศกิตติกุล ครูผู้ช่วย ห้อง 5 นางสาวนันทวัน แสงสว่าง ครูผู้ช่วย นางสาวโชติกาญจน์ สิงห์รอด ครู ห้อง 6 นางสาวสุวีณา มาโต ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ นางราตรี จงจิรวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ
ห้อง 1 นางศิริวรรณ พุ่มเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ นางสาวผกาวรรณ จันทร์ศร ครูผู้ช่วย ห้อง 2 นายอลงกรณ์ ศิริชนะ ครูผู้ช่วย นางเสาวนิจ ทองมูล ครูชำนาญการพิเศษ ห้อง 3 นางเสาวคนธ์ พรหมสุทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ นายศักรินทร์ อารี ครูผู้ช่วย ห้อง 4 นางสาวอรวรรณ เตชนันท์ ครูผู้ช่วย นางสาวศศิกร กมลรัตนกุล ครูผู้ช่วย ห้อง 5 นางสาวนริตษา ด้วงมหาสอน ครู นายชนุตร์ เกตุฉันท์ ครูผู้ช่วย ห้อง 6 นางสาวชลิตา พึ่งพุ่มทอง ครูผู้ช่วย นายกมล อินทรประสงค์ ครูอัตราจ้าง
42
14/2/2017, 20:15:06วัดบางกอบัว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายปรีชา ลิ้มสุริวงศ์
1.นางสาวปิยธิดา มะวงษ์ (อยู่โรงเรียน) 2.นางสุชาดา ฉายสินธุ์ (ไปต่างโรงเรียน)
1. นางสุชาดา ฉายสินธุ์ (อยู่โรงเรียน) 2.นางสาวสุพัตรา เสถียรบุตร (ไปต่างโรงเรียน)
1.นางสาวสุพัตรา เสถียรบุตร (อยู่โรงเรียน) 2. นางสาวสุภาวดี ต้นหลุบเลา (ไปต่างโรงเรียน)
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ ชูช่าง (อยู่โรงเรียน) 2. นางสาวสุภาวดี ต้นหลุบเลา (ไปต่างโรงเรียน)
นางกาญจนา บุญเพ็ง
นางสาวอรุณนี วรรณทวี
43
14/2/2017, 22:04:00ภรวิชญ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
นางสาวปราณิสรา แพหมอ
1. นางสาวนิตยา สุริเยศ 2. นางสาวสุภาพร น้อยศรี
1. นางสาวชมพูนุช ปานเงิน 2. นางสาวธิดารัตน์ หนองกก
1. นางสาวประกายทิพย์ ชาาวาปี 2. นางสาวกัญญาณัฐ ชมพร
นางสาวภาวิณี สร้างไธสง
1. นางสาวยุวดี เครือเทียน 2. นางสาววนิดา ช่างปรีชา
นางสาวนิตยา สุริเยศ
44
14/2/2017, 22:10:18
สิริเบญญาลัย ( ป.1-3)
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
นางรัชดา ดีจะมาลา
1.นางสาวสุนารี แดนกาไสย 2. นายอดิศักดิ์ แสงบุตร 1.นางสาวญาณิศา สอนสะอาด 2.นายอธิธนทัศน์ อาจะ 1.นางสาวกรณ์วิกา ทองงาม 2.นางสาวศันสนีย์ บุญเกิด 1.นางสาวนิติกาญจน์ โชคทวีประสิทธิ์ 2.นางสาวนุจรินทร์ อินเมือง
1.นางสาวญาณิศา สอนสะอาด 2.นางสาวสุดาพร เรืองสุขสุด 1.นางสาวธนภร เกตุแก้ววรกุล 2.นางสาวนิติกาญจน์ โชคทวีประสิทธิ์ 1.นางวาริษา ตั้งมั่นดี 2.นางดนิตา บุญยอดสี
1.นางดนิตา บุญยอดสี 2.นางสาวธนภร เกตุแก้ววรกุล 1.นางสาวสุดาพร เรืองสุดสุข 2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราวดี เซาะไทสง 1. นางสาวภัทราวรรณ บรรจบปี 2. นางวาริษา ตั้งมั่นดี 1. นางสาวพัชรีพร สุขจิตร 2. นายวิระชา ทักษิณ
-
นางสาวโสมอุษา วุฒิปราณี นางสาวศรุตา ใยรัก
นายวิระชา ทักษิณ
45
14/2/2017, 22:16:33ทรงวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
นางทรรศนา นาคหาญ
นางศศินันท์ รุ่งรัตน์วรนนท์ / นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวผ่อง / นางสาวอรวรรยา พูนสวิน / นางนวรินทร์ ยินดีผลเจริญ / นางดารินทร์ ปานนพภา / นางอัจฉราภรณ์ วุ่งซิ้ว / นางสาวศุภากร มีศรี / นางสาวสมบัติ บำรุงชาติ / นางวรรณีรัตน์ สุวรรณภูมิ / นายสุโชติ สัมพันธ์แพ
นางกัญจน์ณิชา รักแผน / นางสาวนลินี นิ่มศิริ / นางรัชนี ชาญตะกั่ว / นางอารีย์ โภคินรวีโรจน์ / นายอัครพร นันแก้ว / นางอัจฉราภรณ์ วุ่นซิ้ว / นางสุดารัตน์ เดชขุน / นางสาวสมบัติ บำรุงชาติ / นางสาวจิตติมา กันปนก / นายสุโชติ สัมพันธ์แพ
นางพรรณี เอมประดิษฐ/ นางเจนจิรา ตุ่ยไชย / นางสาวนาถลดา คำยา / นางสาวพิทยาภรณ์ สีโท / นางจิตตานันท์ อธินนท์ธนากรณ์ / นางนารีรัตน์ อันชนะกรกิจ / นางสาวนิตยา ไชยเทพ / นางสุดารัตน์ เดชขุน / นางสาวขวัญใจ มาสุวัฒนะ / นางสาวดรุณี แสงขำ / นางสาวจิตติมา กันปนก / นางสาวศศิพร ตู้เจริญ
นายปราโมทย์ ศรีเลิศ / นางสาวสุดารัตน์ รักสกุล / นายจินตวัฒน์ รัศมีปลั่ง / นางจิรปรียา ทรัพย์อินทร์ / นางสาวสุธรรมา สุตันติวรรณกุล
นางสมลักษณ์ จันทร์ทอง / นางรัตตินันท์ ทัศนะทวีโรจน์
นางรัตตินันท์ ทัศนะทวีโรจน์
46
14/2/2017, 22:52:05ทรงวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
นางทรรศนา นาคหาญ
นางศศินันท์ รุ่งรัตน์วรนนท์ / นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวผ่อง / นางสาวอรวรรยา พูนสิน / นางนวรินทร์ ยินดีผลเจริญ / นางดารินทร์ ปานนพภา / นางอัจฉราภรณ์ วุ่นซิ้ว / นางสาวศุภากร มีศรี / นางสาวสมบัติ บำรุงชาติ / นางวรรณีรัตน์ สุวรรณภูมิ / นายสุโชติ สัมพันธ์แพ
นางกัญจน์ณิชา รักแผน / นางสาวนลินี นิ่มศิริ / นางรัชนี ชาญตะกั่ว / นางอารีย์ โภคินรวีโรจน์ / นายอัครพร นันแก้ว / นางอัจฉราภรณ์ วุ่นซิ้ว / นางสุดารัตน์ เดชขุน / นางสาวสมบัติ บำรุงชาติ / นางสาวจิตติมา กันปนก / นายสุโชติ สัมพันธ์แพ
นางพรรณี เอมประดิษฐ/ นางเจนจิรา ตุ่ยไชย / นางสาวนาถลดา คำยา / นางสาวพิทยาภรณ์ สีโท / นางจิตตานันท์ อธินนท์ธนากรณ์ / นางนารีรัตน์ อันชนะกรกิจ / นางสาวนิตยา ไชยเทพ / นางสุดารัตน์ เดชขุน / นางสาวขวัญใจ มาสุวัฒนะ / นางสาวดรุณี แสงขำ / นางสาวจิตติมา กันปนก / นางสาวศศิพร ตู้เจริญ
นายปราโมทย์ ศรีเลิศ / นางสาวสุดารัตน์ รักสกุล / นายจินตวัฒน์ รัศมีปลั่ง / นางจิรปรียา ทรัพย์อินทร์ / นางสาวสุธรรมา สุตันติวรรณกุล / นางสาวนิตยา ไชยทพ / นางวรรณีรัตน์ สุวรรณภูมิ / นางสาวอรวรรยา พูนสิน / นางสาวขวัญใจ มาสุวัฒนะ / นางสาวดรุณี แสงขำ
นางสมลักษณ์ จันทร์ทอง / นางรัตตินันท์ ทัศนะทวีโรจน์
นางรัตตินันท์ ทัศนะทวีโรจน์
47
14/2/2017, 23:06:11อนุบาลสุขสวัสดิ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายนพดล อารมณ์สุขโข
นางอุษา ยุติธรรม นางสาวรตนกมล สาลิวงษ์ นางสาวพวงพยอม พุ่มจันทร์ นางสาวมลธิดา กนกพรไพบูลย์ นางสาวกันทิมา คณิตกุล นายมนูญ จันทร์ศักดิ์ศรี นางสุริยา อภิวงศ์งาม นายฤทธิกร ปุ่นวงศ์ นางปัฐยารัตน์ สิริโภคากร นางสาววนิดา เพ็ชรรัตน์
นางสาววราภรณ์ จงราช นางสาวรตนกมล สาลิวงษ์ นายชโนภาส แก้วนอก นางสาวมลธิดา กนกพรไพบูลย์ นางเอมอร ช้างมณี นายมนูญ จันทร์ศักดิ์ศรี นางสาวณัฐธยาน์ วันภักดี นายฤทธิกร ปุ่นวงศ์ นางสาวโชติญาดา ศรีโยธี นางสาววินดา เพ็ชรรัตน์
นางสาววรรณวิภา ตรุษงาม นางสาวเกษา ศรีวะวงศ์ นางสาวมัลลิกา ทรายแหลมทอง นางสาววลัยภรณ์ บัวคลี่ นางสุกานดา นกสกุล นางสาวทัสนีย์ แก้วสลับสี นางกมลภัทร บุญเชิด นางสาวกัญจนภัค คำปรีชา
นางวารุณี บุญเหลือ นางสาวสาธิตา แสนบุญเรือง นายสุขสันต์ กลิ่นจรุง นางสาวกัญจนภัค คำปรีชา นางรพีกร กฤชาพาสงค์ นางสาวทัสนีย์ แก้วสลับสี นางสาวสรัญญา เรือนเรือง นางสาวพนิตสุชา จำเมือง
นางสาวนฤมล พูนวัฒนะพิสุทธิ์
นางสาววรรณวิภา ตรุษงาม นางสาวพวงพยอม พุ่มจันทร์ นางสาวพนิตสุชา จำเมือง นางสาวสาธิตา แสนบุญเรือง
48
14/2/2017, 23:13:35
อนุบาลเทศบาลตำบลด่านสำโรง ( ป.1-3)
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
สิบโทศักดา แจ่มแจ้ง
1.นางสาวอัญธิกา ศรีบุญเรือง 2.นางสาวเรวดี ภูนิโรจน์ 1.นางสาวโสภาวรรณ ขันเลื่อน 2.นางสาวยุวดี ทรงวิรัชธร 1.นางสุพร วรรณกลาง 2.นายณรงค์ชัย ทองสาร 1.นางบุญเรือน เพ็งกระจ่าง 2. นางสาวปาณิศา เหมือนอุย
1.นายสงกรานต์ ขันสมบัติ 2.นางสาวปาณิศา เหมือนอุย 1.นางสาวดวงกมล แก้วสีดา 2.นางสาวชาลิษา ชิดโคกสูง 1.นางเสาวลักษณ์ พันธ์ทอง 2.นางสาวเรวดี ภูนิโรจน์
1.นางสาวดรรชนี ธรรมสโรช 2.นางเสาวลักษณ์ พันธ์ทอง 1.นางสาวชาลิษา ชิดโคกสูง 2.นางสาวดวงกมล แก้วสีดา 1.นางสาวธนัตดา ลาลุน 2.นายสงกรานต์ ขันสมบัติ 1.นางสาวมนธิชา ไตรทอง 2.ว่าที่เรือโทจอมเจตน์ ปวีร์กุลวัฒน์
-
นางสาวอังศวีร์ สกุลพลไพศาล
นางสาวเรวดี ภูนิโรจน์
49
15/2/2017, 0:11:08เทศบาลวัดทรงธรรม
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
นางสาววารี บ่อพืชน์
ห้องสอบที่ 1:1. นางมธุรส จัตุรงค์ 2.ว่าที่เรือตรีกวีชัย บุญประเทือง ห้องสอบที่ 2: 1.นางอ้อมสร้อย ทิพย์ลุ้ย 2.นายปรีดา ศิลปประเสริฐ ห้องสอบที่ 3: 1. นายทวีศักดิ์ คณนา 2.นางสาวธมนวรรณ แสงอรุณ ห้องสอบที่ 4: 1. นางสาววราภรณ์ พรเจริญ 2.นางจิระวรรณ เส็งชุนวรพงค์
ห้องสอบที่ 1: 1. นางสาวเตือนใจ ศรีพระราม 2.นางหนึ่งฤทัย จันทร์มาลา ห้องสอบที่ 2: 1.นางปานทิพย์ กินูญ 2.นางสาวฉันทนา ชำนิ ห้องสอบที่ 3: 1. นางนันทิตา กลิ่นรอด 2. นางสาวเลิศลัคน์ ภาคาผล ห้องสอบที่ 4: 1. นางนันท์นภัส เลื่องลือสนธิกิจ 2.นางอรพินธ์ อาจจะบก
ห้องสอบที่ 1 1. นางหนึ่งฤทัย จันทร์มาลา 2.นางสาวเตือนใจ ศรีพระราม ห้องสอบที่ 2 : 1.นางสาวฉันทนา ชำนิ 2.นางนันทิตา กลิ่นรอด ห้องสอบที่ 3: 1. นางสาวเลิศลัคน์ ภาคาผล 2.นางนันท์นภัส เลื่องลือสนธิกิจ ห้องสอบที่ 4: 1. นางอรพินท์ อาจจะบก 2.นางปานทิพย์ กินูญ
ห้องสอบที่ 1: 1. ว่าที่เรือตรีกวีชัย บุญประเทือง 2.นางมธุรส จัตุรงค์ ห้องสอบที่ 2: 1. นายปรีดา ศิลปประเสริฐ 2.นางอ้อมสร้อย ทิพย์ลุ้ย ห้องสอบที่ 3: 1.นางสาวธมนวรรณ แสงอรุณ 2.นายทวีศักดิ์ คณนา ห้องสอบที่ 4: 1. นางจิระวรรณ เส็งชุนวรพงค์ 2.นางสาววราภรณ์ พรเจริญ
1. นางสาวพรรณทิพา อินทพงศ์ 2. นางกรวรรณ คำบุญ 3. นายอดิศัย น้อยวิลัย
นางกัญญาณัฐ ลิไธสง
50
15/2/2017, 0:13:03ประภามนตรี 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
นายเจต ประภามนตรีพงศ์
ไม่ประสงค์เข้าร่วมสอบ
1.นางดาวรุ่ง โพธิยานนท์ (อยู่โรงเรียนเดิม) 2.นางสาวเกตุสุดา ทุอุดม (อยู่โรงเรียนเดิม) 3.นางสาวพัฐสุดา ยะตัน (ไปต่างโรงเรียน) 4.นางสาวพกามาศ เจือจันทร์ (ไปต่างโรงเรียน)
ไม่ประสงค์เข้าร่วมสอบ
1.นางสาววิจิตรา ชนะค้า (อยู่โรงเรียนเดิม) 2.นางสาวกัญญนันทน์ รื่นเริงธนวัชร์ (อยู่โรงเรียนเดิม) 3.นางสาวกรรณิการ์ จันธฤชา (ไปต่างโรงเรียน) 4.นางสาวสุดารัตน์ คงแก้ว (ไปต่างโรงเรียน)
นางสาวรัชฎาภรณ์ เรืองฤทธิ์
นางสาวปัทมา จ้อยพุฒ
51
15/2/2017, 0:19:03วัดสวนส้ม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายธวัช โพธิ์แก้ว
(ห้อง1)นางนงนุช ลอยหา(คุมสอบที่โรงเรียน) ,นางสาวมณฑิรา อินทร์พร(คุมสอบต่างโรงเรียน) (ห้อง2)นางชุติมา หนูจันทร์แก้ว(คุมสอบที่โรงเรียน) ,นางอัฐจนา เพียรวาณิช(คุมสอบต่างโรงเรียน) (ห้อง 3)นางอภิชา สาดอนขวาง(คุมสอบที่โรงเรียน) , นางธัญวดี รัตนะผล(คุมสอบต่างโรงเรียน)
(ห้อง1)นางสาวนุชกานต์ เชื้อดี (คุมสอบที่โรงเรียน) ,นายสมสิน แก้วบุราณ(คุมสอบต่างโรงเรียน) (ห้อง2)นางสุพัตรา รักสวน (คุมสอบที่โรงเรียน) ,นางสาวอภิรดี อยู่ดี(คุมสอบต่างโรงเรียน) (ห้อง3)นางรติรศ วิจักษณบุญ(คุมสอบที่โรงเรียน) ,นางสาวอาภาพร พานทอง(คุมสอบต่างโรงเรียน)
(ห้อง1)นางทิพวรรณ ยาวไธสง (คุมสอบที่โรงเรียน) ,นางสาวปาณิสรา ธนกุลกาญกรณดี(คุมสอบต่างโรงเรียน) (ห้อง2) นางสาวศุธร ศรบุญทอง (คุมสอบที่โรงเรียน) ,นายประสงค์ ปาระมีศรี(คุมสอบต่างโรงเรียน) (ห้อง3)นางวรรณา สำรวย (คุมสอบที่โรงเรียน) ,นางสาวกัณฐรัตน์ ช้างกลาง(คุมสอบต่างโรงเรียน)
(ห้อง1)นางสุพรรณี อยู่คุ้ม(คุมสอบที่โรงเรียน) ,นายสมศักดิ์ พันธ์คำ(คุมสอบต่างโรงเรียน) (ห้อง2)นางสาววาสนา เส็งมา(คุมสอบที่โรงเรียน) ,นายประสงค์ ปาระมีศรี(คุมสอบต่างโรงเรียน) (ห้อง3)นางสุดสวาท กาซูยี(คุมสอบที่โีรงเรียน) ,นางสาวกัณฐรัตน์ ช้างกลาง(คุมสอบต่างโรงเรียน) (ห้อง4)นางอุไร อิศรางกูร ณ อยุธยา(คุมสอบที่โรงเรียน) ,นางกุศล กรุณกิจ(คุมสอบต่างโรงเรียน) (ห้อง5)นางศุภากร รังสิมาเทวัญ(คุมสอบที่โรงเรียน) ,นางสาวมณฑิรา อินทร์พร(คุมสอบต่างโรงเรียน)
นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ , นางอุทัยวรรณ ภัททกวงศ์
นางสาวกันต์ฤทัย บุญเสริม
52
15/2/2017, 0:36:50วัดบางกะเจ้ากลาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางวัชรีย์ จันทรา
นางศิวิไล มั่งคั่งนางสาวพรรณี เปรมปรีชาวงศ์นางสาวระวีวรรณ ชื่นกำไรนางสาวระวีวรรณ ชื่นกำไร
นางวัชรีย์ จันทรา
นางสาวพรรณี เปรมปรีชาวงศ์
53
15/2/2017, 0:37:07วัดบางกะเจ้ากลาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
54
15/2/2017, 1:11:05เอี่ยมสุรีย์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายปิติชาย ตันปิติ
ห้องสอบที่ 1 1.นางสาวจิตติภร แสงศรี 2.นางสาวนิชพร นาคสมบูรณ์ ห้องสอบที่ 2 1.นางเรศวรัญญา รอดดี 2.นายณัฐกร ศรีทับทิม ห้องสอบที่ 3 1.นางจิตรา งามเหมาะ 2.นางสาวรุจิเรข เที่ยงตรง ห้องสอบที่ 4 1.นางบังอร มณีเนตร 2.นางณธิดา ศรีสุวงศ์ ห้องสอบที่ 5 1.นางสาวสุรีพร จันทร์งาม 2.นางสุภาพร จันทร์แจ่มหล้า
ห้องสอบที่ 1 1.นางประพาพรรณ์ ควรคิด 2.นายวิชัย มาศรีน้อย ห้องสอบที่ 2 1.นางกฤศมณ กลิ่นสวัสดิ์ 2.นายณัฐกร ศรีทับทิม ห้องสอบที่ 3 1.นางสาวภรัณยา บุตรเจริญ 2.นายอดุลย์เดช คล่องดี ห้องสอบที่ 4 1.นางสาวรุจิเรข เที่ยงตรง 2.นายสิงห์ สมิดรัมย์ ห้องสอบที่ 5 1.นางสุธี เคารพ 2.นางสาวพรทิพย์ มีฉลาด ห้องสอบที่ 6 1.ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ วันเพ็ง 2.นางสาวนิธิยา ทับเปลี่ยน
ห้องสอบที่ 1 1.นางสุนันทา วรครุธ 2.นายวิชัย มาศรีน้อย ห้องสอบที่ 2 1.นางอำไพ สายชล 2.นางสาวจันทวรรณ จักรมา ห้องสอบที่ 3 1.นางสาววัฒชราพร ผดุงโชค 2.นางสาวชุลีพร ยอดใสย์ ห้องสอบที่ 4 1.นางสาววิไลลักษณ์ มีทิศ 2.นางสาวพรทิพย์ มีฉลาด ห้องสอบที่ 5 1.นางอรุณี ขาวไพบูลย์ 2.นายสิงห์ สมิดรัมย์ ห้องสอบที่ 6 1.ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ วันเพ็ง 2.นางสาวนิธิยา ทับเปลี่ยน
ห้องสอบที่ 1 1.นางสาวนิชพร นาคสมบูรณ์ 2.นางณธิดา ศรีสุวงศ์ ห้องสอบที่ 2 1.นางดุษฎี เมฆแดง 2.นายวิชัย มาศรีน้อย ห้องสอบที่ 3 1.นางสาวดอดซ้อน ศิริปี 2.นางสาวชุลีพร ยอดใสย์ ห้องสอบที่ 4 1.นางภัทรา หาญเขตต์ 2.นางสาวจันทวรรณ จักรมา ห้องสอบที่ 5 1.นางสาวณัฐธยาน์ แสงโลชา 2.นางสุภาพร จันทร์แจ่มหล้า
1.นางรินทร์จิรา ชัยพรธนาวัฒน์ 2.นายจรัญ หลำต๋ำ 3.นางพรเพ็ญ โพธิ์แจ่ม 4.นางสุวิมล ตันปิติ
นางสาวพิมพนิต เอกพรประสิทธิ์
55
15/2/2017, 1:32:05นิลรัตน์อนุสรณ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายพงษ์ระวี มูลภักดี
นางสาวมุกดา นาคทองนางสาวพชร สว่างวงษ์นางนิตยา ขันธุแสงนายณัฐวุฒิ เพ็ชรแดง
นางสาวนงเยาว์ พรมจิตร
นายลภัส เรืองประวัติ
56
15/2/2017, 1:33:04วัดคู่สร้าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวณฐมน บุญมาเลิศ
นางสาวสุภาพร ยิ่งรัมย์ นางกานต์ธีรา ม่วงอ่อน นางสาววันเพ็ญ ไวย์สุวรรณ นางบุญรัตน์ บุญชู
นางพรนิพา พนะจะโปะ นางสุรีย์ มาลากุล ณ อยุธยา นายจักรพงษ์ นาวงษ์ศรี นางสาวศรีประภา เพริดฤทธิ์
นางสาวศรินภรณ์ ทวยทุย นางทานตะวัน แก้วทอง นายจักรพงษ์ นาวงษ์ศรี นางสาวศรีประภา เพริดฤทธิ์
นางจารุวรรณ มาท้วม นางสาววันเพ็ญ ไวย์สุวรรณ นางสาวสุภาพร ยิ่งรัมย์ นางสาวณัฐสรางค์ พัฒนไพศาลสิน
นางสาวบัณฑิดา ศุพุทธมงคล
นางจารุวรรณ มาท้วม
57
15/2/2017, 1:33:04วัดคู่สร้าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวณฐมน บุญมาเลิศ
นางสาวสุภาพร ยิ่งรัมย์ นางกานต์ธีรา ม่วงอ่อน นางสาววันเพ็ญ ไวย์สุวรรณ นางบุญรัตน์ บุญชู
นางพรนิพา พนะจะโปะ นางสุรีย์ มาลากุล ณ อยุธยา นายจักรพงษ์ นาวงษ์ศรี นางสาวศรีประภา เพริดฤทธิ์
นางสาวศรินภรณ์ ทวยทุย นางทานตะวัน แก้วทอง นายจักรพงษ์ นาวงษ์ศรี นางสาวศรีประภา เพริดฤทธิ์
นางจารุวรรณ มาท้วม นางสาววันเพ็ญ ไวย์สุวรรณ นางสาวสุภาพร ยิ่งรัมย์ นางสาวณัฐสรางค์ พัฒนไพศาลสิน
นางสาวบัณฑิดา ศุพุทธมงคล
นางจารุวรรณ มาท้วม
58
15/2/2017, 1:34:22วัดคู่สร้าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
59
15/2/2017, 1:58:42วัดบางน้ำผึ้งนอก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางศิริรัตน์ อ่ำตระกูล
นายจักรนะเลศ กะมะละครนายธนพันธุ์ เตโชว่าที่ร้อยตรีหญิงสุมาลี พลเดชานายศุทธิธรรม รู้แสวง
นางสาวณัฐกฤตา วิชัยวงค์
นางสาวภิรมณ์ญา ภูนาวัง
60
15/2/2017, 2:34:29วัดบางหญ้าแพรก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายเอกพงษ์ ตรีเนตร
ห้องสอบที่ 1 นางจรี ปานทอง(อยู่โรงเรียน), ว่าที่ร้อยตรีกมลศักร ศรีอุทัย(สนามสอบอื่น), ห้องสอบที่ 2 นางสาวจริยาภรณ์ ขันอาษา(อยู่โรงเรียน), นายชุมพล พาทิพย์(สนามสอบอื่น), ห้องสอบที่ 3 นางรัตนา บุญแจ่ม(อยู่โรงเรียน), นางสาวนัฐรินทร์ สียางนอก (สนามสอบอื่น)
ห้องสอบที่ 1นางสาวอภิรดี เกตุเงิน(อยู่โรงเรียน), นางโยษิตา เหียบขุนทด(สนามสอบอื่น), ห้องสอบที่ 2 นางสาวสุจิตรา แสนพิมพ์(อยู่โรงเรียน), ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์ สิงหนสาย(สนามสอบอื่น), ห้องสอบที่ 3 นางสาวนริศรา จันทะคัด(อยู่โรงเรียน), นายสมหวัง พูลแข(สนามสอบอื่น)
ห้องสอบที่ 1 นางอุไร ศรีเคลือบ(อยู่โรงเรียน), นางโยษิตา เหียบขุนทด(สนามสอบอื่น), ห้องสอบที่ 2 นางวงเดือน ก๋งเทมินทร์(อยู่โรงเรียน), ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์ สิงหนสาย(สนามสอบอื่น),ห้องสอบที่ 3 นางสาวสุมาลี ชูบุญ(อยู่โรงเรียน), นายสมหวัง พูลแข(สนามสอบอื่น)
ห้องสอบที่ 1 นางสาวลักขณา เอี่ยมผ่อง(อยู่โรงเรียน), ว่าที่ร้อยตรีกมลศักร ศรีอุทัย(สนามสอบอื่น), ห้องสอบที่ 2 นางสาวสุจิตตรา อุปนันท์(อยู่โรงเรียน), นายชุมพล พาทิพย์(สนามสอบอื่น), ห้องสอบที่ 3 นางสาวสุกัญญา บุญฉิม(อยู่โรงเรียน), นางสาวนัฐรินทร์ สียางนอก(สนามสอบอื่น)
นางจารุจิตต์ ธีรพร
นางสาวสำเรือง สุ่มจันทร์
61
15/2/2017, 2:35:53เทพกรศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
นายบุญระวี นิ่มมา
นางสาวจุติมา สาลี นางสาววรรณรักษ์ ธีระวรรณสาร (ขออยู่โรงเรียนเทพกรศึกษา)
นางฉลองใจ สมัครการ นางสาวสุดา อินรอด (ขออยู่โรงเรียนเทพกรศึกษา)
นางฉลองใจ สมัครการ นางสาวสุดา อินรอด (ขออยู้โรงเรียนเทพกรศึกษา)
นางชุติมา ทาบโลหะ นางนงเยาว์ พยัพเมฆ (ขออยู่โรงเรียนเทพกรศึกษา)
นางสาวกมลวรรณ ลูกอินทร์
นางสาวกมลวรรณ ลูกอินทร์
62
15/2/2017, 3:09:47วัดบางหัวเสือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางปัทมาพร ศรีอาภัย
นางสุวรรณ บุญสูง(คุมสอบ รร.) นายยุทธนา พิพรพงษ์(คุมสอบต่างโรงเรียน)
นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ พรายจรูญ(คุมสอบ รร.) นางสาวปิยาภรณ์ นาชัยสินธุ์(คุมสอบต่างโรงเรียน)
นายยิ่งศักดิ์ อยู่เจริญ(คุมสอบ รร.) นางอัญชลี ดอนละไพร(คุมสอบต่างโรงเรียน)
นางสาวจินตนา วาทีนุเคราะห์(คุมสอบ รร.) นางสาวอาริศา นอขุนทด(คุมสอบต่างโรงเรียน)
นางสาววรรธนภรณ์ ศรีสุข
63
15/2/2017, 4:18:51วัดแหลม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสุรพล มูลศรี1. นายณัฐพร หวานฉ่ำ1. นายจักรกฤษณ์ น้อยสวัสดิ์1. นางสาวอัญชลี สงฆ์ทอง1. นางสาวนันทิชา เกิดนุช
1. นางสาวอรวรรณ ฟ้อนงามดี
1. นางสาววิยะดา ทองเฟื่อง
64
15/2/2017, 5:03:52วัดแหลม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสุรพล มูลศรี
1. นายณัฐพร หวานฉ่ำ 2. นางสาวศิริพร สกุลฮูฮา
1. นายจักรกฤษณ์ น้อยสวัสดิ์ 2. นายไกรศร รักสวน
1. นางสาวอัญชลี สงฆ์ทอง 2. นางณัทธินันท์ สำรวมจิตต์
1. นางสาวนันทิชา เกิดนุช 2. นางกัลยากร สกุลโพน
1. นางสาวอรวรรณ ฟ้อนงามดี
1. นางสาววิยะดา ทองเฟื่อง
65
15/2/2017, 7:11:47คลองบางปู
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายอานุ ช้างกลางนายศรีจุลา จุลาศรีนางสาวณิชชยา เทศารินทร์นางนุชลี น้ำผึ้งนายกิตตินวรัตน์ รักษาพงศ์
นางสุธินันท์ งามเกรียงไกร
นางสุธินันท์ งามเกรียงไกร
66
15/2/2017, 18:45:18เทศบาล 2 (วัดใน)
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
นางกัญญา มีนายน
1.นางบุปผา กายะสิทธิ์2.นายณัฐพร อุทัยขาม3.นางพัชนีย์ คงเกิด4.นางสาวสุทิศา โตจำศิลป์5.นางสุณิสา ผ่องสวัสดิ์ 6.นางอรนุช ภูมิเรศสุนทร
1.นางพรรณิภา ภัทรกรรม2.นางศิรดา เบญมาตย์3.นางศิริพร เสือทองคำ4.นางสาคร เพ็ชรเย็น5.นางวันเพ็ญ มฤคทัต6.นางวิณารัตน์ ปานรอด
1. นางจันทนา คูมีชัย 2.นางสาวบุศรินทร์ จันทร์ประเสริฐ3.นางสาวณัฐหทัย หงส์ทอง4.นางกัลยา ปรีชากุล5.นางสาวสำเนียง ช่วยพัฒน์6.นางวัลวิสา สุขอินทร์
นางกันต์รพี นภันต์ภีมพล2.นางสาวพิศมัย แซ่โฮ้ว3.นางอรพร ประเสริฐพูนผล4.นางสาววีรภรณ์ ฟื้นสุวรรณ5.นางณัฐวดี โกมลารชุน6.นางสุมาลี อภินันโท
นางสาวราตรี ปัญญพิมพ์ 2.นางสาววัจนากาญ ภูวงษ์
นางสาวจินตรัตน์ เหง้าชมพู
67
15/2/2017, 18:46:32เทศบาล 2 (วัดใน)
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
68
15/2/2017, 19:08:25คลองนาเกลือน้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายธรรมศักดิ์ ฝอยทอง
1.นายสมชาย สุขุมพันธ์ 2.นางอนงค์ ตาลประสาท
1.นางชุติกาญจน์ วีระสมบูรณ์ศิลป์ 2.นางกาญจนา ธีระกุล
1.นางศิริวรรณา ปิ่นแก้ว 2.นางสาวแพรวพรรณ ประดิษฐ์ผล
1.นางเปรมิกา ต้นโพธิ์ธรรม 2.นางบุปผา บุญธรรม
นางจันทรธิมา สุคนธทรัพย์
นางสาวอารีย์ ปานเงิน
69
15/2/2017, 19:33:41วัดบางโปรง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายปิยสนธิ์ เชื้อทอง
1.นางสาวพรทิพย์ เกไธสง 2.นายธนากฤษฎาวุฒิ เงินเก่า 3.นางสาวพรศิริ กรุดนอก 4.นายภูสิทธิ์ จันทร์ยิ้ม
1.นางสาววลัยรัตน์ สว่างแจ้ง 2.นางสาวฤทัยรัตน์ บุญมา
1.นางปัณพรศิริ ศรีนาเครือธนัต 2.นางสาวอรอุมา เครือศรี
1.นางสาวรัตนาพร เมยประโคน 2.นายยุทธพงษ์ พิพิธกุล
นางสาวญาณิศา ปลอดโปร่ง
นางสาวพัทธ์ธีรา พึ่งเขื่อนขันธ์
70
15/2/2017, 19:36:12คลองแสนสุข
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวชวัลรัตน์ แจ่มสุข
ห้องสอบที่ 1 นางสาวชวิศา โฉมอยู่ นางสาวสุธิษา ศรพรหม ห้องสอบที่ 2 นางเยาวเรศ กิจแก้ว นางสาวเสาวลักษณ์ พรมสอน ห้องสอบที่ 3 นางสาวภัคพินันท์ คำเหลือจิรชัย นายธัชกฤช พงศ์วัชร์
ห้องสอบที่ 1 นางวนิดา ในพรมราช นางสาวพชนัชชา สิงห์ศิฬิ ห้องสอบที่ 2 นางพัชรี สุขนิยม นางสาวสุธิษา ศรพรหม ห้องสอบที่ 3 นายจิรายุตม์ มีเหมาะ นางสาวเสาวลักษณ์ พรมสอน
ห้องสอบที่ 1 นางอาทิตยา บาเดช นางสาวพรนัชชา สิงห์ศิฬิ ห้องสอบที่ 2 นางมัทนที พนมสวย นายสุรศักดิ์ ทองแท้
ห้องสอบที่ 1 นางสาวสุกฤตา รื่นเจริญ นายสุรศักดิ์ ทองแท้ ห้องสอบที่ 2 นายพีระ จันทร์ทองแก้ว นายธัชกฤช พงศ์วัชร์ ห้องสอบที่ 3 นางสาวสุมารี คุณพิภาค นางสาวภัคพินันท์ คำเหลือจิรชัย
นางสาวณัษฐพร มังคละ
นางสาวปรัศนีย์ ผลนา
71
15/2/2017, 19:52:39วัดบางน้ำผึ้งใน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวปรีเปรม เค้าอ้น
นายวิโรจน์ อิโนนางบุญมี ชาติพราหมณ์นางมาลี พงศ์เทพูปถัมภ์นางเมทินี พาทยโกศล
นายนันทวุฒิ ขันคำ
นายวชิระพันธ์ สุราษฎร์มณี
72
15/2/2017, 19:56:27คลองสำโรง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายธนิต ประสมเชื้อ
1.นางสาวมุทิตา อังคุระษี 2.นางสาวอรุณณี จิตรจักร 3.นางฤทัยรัตน์ โรจน์พิทักษ์วงศ์ 4.นางสาวธันญ์พิชชา ทองเติม 5.นายเกรียงศักดิ์ โถสำริต 6.นางสาวพรรณี ลำดวล
1.นางสาวพรพิมล กุลทองคำ 2.นางสาวพรทิพย์ สีเหลือง 3.นางสาวทัศวรรณ สุขเกิดผล 4.นางสาวสุรีรัตน์ อ่อนสี
1.นางวาสินี มณีโชติ 2.นางสาวจันทร์ธิมา แกมเงิน 3.นางสาวพัฒนาภรณ์ คุณพรหม 4.นางสาวพรนภัท ใสเย็น
1.นางสาวภัทรินทร์ สัตย์พงษ์ 2.นางสาวภักธีมา บุตรเอก 3.นางสาวสายฝน อ๊อตบำรุง 4.นางสาวพวงเพชร สมุทรหล้า
นางสาวจิราภรณ์ สอาดแดง นางสาวจุฑาทิพย์ บัวหลวง
นางสาวพนัชกร ทรงรอด
73
15/2/2017, 19:59:28วัดมหาวงษ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางรัชนี อุทัยรัตน์
นางกนิษฐา ตันติวิทยมาศ นางสาวขจิตพรรณ บุญหาร นางสาวโชติกา หอมหุน นางสาวพนิดา อุทก
นางอนงค์ สินธุศิริ จันทนา เลิศสถาพรสุข นางสาววทันยา ขำพงษ์ไผ่ นายทองคูณ ลาพานิช
นางสาวศุภลักษณ์ คงเทศน์ นางสาวนันทิรา สิงห์ทิศ นางสาวนริศรา ภาระศรี นายสรณวร วีระเดชา
นางภัทราวรรณ ไมจังหาร นายศุภกร สิทธิทา นายสุริยา สาชะนำ นางสาวทัศริยา ลาพานิช
นางถวิล จั่นมุ้ย นางวีระนุช ปติตังโข
นางสาววรรษมน ไฝกิ่ง
74
15/2/2017, 20:06:11ดิษลี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
นางวัญชลี คำจริง
นางสาวพรทิพย์ พิมูลชาติ นางสาวเพลินพิศ ศิรินุพงศ์ นางสาวชวนพิศ ตันศิริ
นายอำนวย ทองบุญรอด นางสาวทัศนีย์ บุตรวงษ์
นางสาวสุนีรัตน์ สมเนทอง นายอำนวย ทองบุญรอด นางสาววิลาสินี ดุจจานุทัศน์
นางสาวเพลินพิศ ศิรินุพงศ์ นางสาวทัศนีย์ บุตรวงษ์
นางอัญชิษฐา กนิษฐรัต
นายธนงศักดิ์ จันทมาศ
75
15/2/2017, 20:17:45นาคดีอนุสรณ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายครรชิต เผื่อนด้วง
(ห้อง 1) 1.นางสุริยพร จำปาทอง 2.นางสาวแสงรวี พิณสุวรรณ (ห้อง 2) 1.นางยุวนิษฐา เจริญผล 2.นางสาวศศิกานต์ ศิริสุข (ห้อง 3) 1.นางวันเพ็ญ บูรณะพล 2.นายพรภวิษย์ มนตร์วัชรินทร์ (ห้อง 4) 1.นายนุชา เฉยดิษฐ 2.นายนันทวัฒน์ รุ่งแสง (ห้อง 5) 1.นายวิรุฬ กันตะนน 2.นางศิริมา ทองแท่ง (ห้อง 6) 1.นางสาวเอษนีย์ เพ็ชรณรงค์ 2.นางสาวหทัยวรรณ พันธุมิตร (ห้อง 7) 1.นายพุฒินันทน์ นาคบุตร 2.นางสาวปรียาภรณ์ คำผุด
(ห้อง 1) 1.นางพรรณชนก มีมงคล 2.นายณัทณเอก ชินโช (ห้อง 2) 1.นายเกศชดา หาแก้ว 2.นางสาวปุณยนุช ทองแท่ง (ห้อง 3) 1.นางนิราพร เพ็งศรีโคตร 2.นางสาวพรพิมล ฤทธาพรม (ห้อง 4) 1.นายศุภชัย ศรีอาจ 2.นางสาวณัฐกุล โยคะโส (ห้อง 5) 1.นางสาวอังสุมา อบภิรมย์ 2.นางสาวฤทัย ทาวุ่น (ห้อง 6) 1.นายสันทัด บุญทวี 2.ว่าที่ร้อยตรีเจนยุทธ ทั่งกลาง (ห้อง 7) 1.นางสาวศุภมาส เผื่อนด้วง 2.นางสาวปรียาภรณ์ คำผุด
(ห้อง 1) 1.นางสาวปวริศา ลือโสภา 2.นายณัทณเอก ชินโช (ห้อง 2) 1.นายเกศชดา หาแก้ว 2.นางสาวปุณยนุช ทองแท่ง (ห้อง 3) 1.นางนิราพร เพ็งศรีโคตร 2.นางสาวพรพิมล ฤทธาพรม (ห้อง 4) 1.นางสาวชญานิษฐ์ สุขพอดี 2.นางสาวณัฐกุล โยคะโส (ห้อง 5) 1.นางสาวอังสุมา อบภิรมย์ 2.นางสาวชื่นฤดี มากสอน (ห้อง 6) 1.นายสันทัด บุญทวี 2.ว่าที่ร้อยตรีเจนยุทธ ทั่งกลาง (ห้อง 7) 1.นายศุภชัย ศรีอาจ 2.นางสาวกานดา ดำรงชัยณรงค์
(ห้อง 1) 1.นางสุริยพร จำปาทอง 2.นางสาวแสงรวี พิณสุวรรณ (ห้อง 2) 1.นางเนตรทราย มีวัฒนา 2.นางวันเพ็ญ บูรณะพล (ห้อง 3) 1.นางสาวหทัยวรรณ พันธุมิตร 2.นางสาวชื่นฤดี มากสอน (ห้อง 4) 1.นายพรภวิษย์ มนตร์วัชรินทร์ 2.นางสาวปวริศา ลือโสภา (ห้อง 5) 1.นายวิรุฬ กันตะนน 2.นางศิริมา ทองแท่ง (ห้อง 6) 1.นางยุวนิษฐา เจริญผล 2.นางสาวกานดา ดำรงชัยณรงค์ (ห้อง 7) 1.นางสาวเอษนีย์ เพ็ชรณรงค์ 2.นางสาวศศิกานต์ ศิริสุข
1.นางประกายรัตน์ ดรุณพันธ์ 2.นางจันทนา ศรีหิรัญ 3.นายไพโรจน์ เอื้อเฟื้อ 4.นางมณี เนื่องนาคา 5.นางสุธัญญารัตน์ จงสุวัฒน์ชัย 6.นางสาวรัตนาภรณ์ สอดสูงเนิน
นายพรชัย จงสุวัฒน์ชัย
76
15/2/2017, 20:18:14
77
15/2/2017, 20:18:18วัดปุณหังสนาวาส
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางอรวี นิจจอหอ
1. นายเสรี โพธิ์ปานพะเนา 2. นางสาวเหมือนฝัน บุญเรือง
1.นางสาวอัญชลี ศรีนคร 2. นายบุญช่วย งานยางหวาย
1. นางสาวสุคนธา หมอสินธ์ุ 2. นางสาววรรณพร สิงห์บุญ
1. นางชุลีกร ขนวน 2. นายวุฒิพงศ์ แย้มประดิษฐ์
นางสาวปวีณา คงโนนกอก
นางสาววรรณภา เหล่าไพศาลพงษ์
78
15/2/2017, 20:22:08วัดท้องคุ้ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายธีรศักดิ์ นรดี
นางจีรนุช นิลทองนางทิพพิมล โพธิ์ศิริพงศ์นางพจนารถ นิลทองนายเยาว์ ทาแปง
นางวรรษา ขันทองคำ
นายเยาว์ ทาแปง
79
15/2/2017, 20:22:30วัดไตรมิตรวราราม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสมหมาย เนียมฉาย
นางสาวมัลลิกา ศิรานนทการณ์นางอรัญญา จักหงษ์สุวรรณนางสาวมณีนุช บุราณรัตน์นางวัชรี มีสร้อย
นางสาวศิริพร กุลวัฒน์
นายสุรชัย บุญช่วย
80
15/2/2017, 20:32:28
81
15/2/2017, 20:36:15พลอยจาตุรจินดา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางอมรพันธ์ พุ่มภชาติ
1.นางวรรณา กองสมบัติ 2.นายอดิศักธ์ พรหมวรุณรักษ์
1.นางสาวจุฬาลักษณ์ เหล่ายนต์ 2.นางสาวธนันธร แก้ววิจิตร
1.นางสาวชมนภัส บัวสุข 2.นางสาวพชรพรรณ พึ่งพรพันธ์
1.นางสาวสาวิตรี โคตรศรี 2.นางสาวจุรีรัตน์ ศรีโยธี
นางสาววนิดา บุญญาวิวัฒน์
นายประธาน ขรรค์เจนการ
82
15/2/2017, 20:36:19
83
15/2/2017, 20:42:51
วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสมชาติ สุดสาคร
1.นางสาวฉวี เรืองวรรณ 2.นางเครือฟ้า ปรางทิพย์ 3.นางสาวทิพรัตน์ แก้วนุช 4.นางสาวพิชามญชุ์ แซกรัมย์
1.นายธนัท สืบสร้อย 2.นางสาวกัญญารัตน์ เจริญราษฎร์ 3.นางสาวสำราญ ใบบัวเผื่อน 4.นางลดาวัลย์ เพียรเหมือน
1.นางสาวพรประภา ศิลารักษ์ 2.นายสุษิร ด้วงกลัด 3.นายณัฐวุฒิ รัตนอมรเวช 4.นางสาวกัญญารัตน์ เจริญราษฎร์
1.นายจุมพลภัทร์ มากสวัสดิ์ 2.นายสมร เทพทอง 3.นายปราโมทย์ สมุทรประเสริฐ 4.นางสาววิไล ลีประโคน
1.นางสาวแขไข อาจวิชัย 2.นางสุภาพร เกิดโมลี
นางสาวสุภาพร บุตรสุข
84
15/2/2017, 21:13:06คลองมหาวงก์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสมชาย พึ่งอิ่ม
ห้องสอบที่ 1 1. นางสาวกชกร ตาตุ 2. นางวนิดา เต่ารั้ง ห้องสอบที่ 2 1. นายสุนัน โมลาสี 2. นายสุกิตติ์ เรืองเกษม ห้องสอบที่ 3 1. นางสาวปวีณา อาษา 2. นางวิภาวรรณ จันทร์ศรี
ห้องสอบที่ 1 1. นางสาวบุษยา ศรีจันทรา 2. นายสายันต์ สิงห์ศรี ห้องสอบที่ 2 1. นายรัฐพล โพธิ์ศรี 2. นายอารดี พันธ์ุยาง ห้องสอบที่ 3 1. นางสาวณัฐฐาวีรกาญจน์ ชุมพล 2. นางสุชาดา โชติช่วง
ห้องสอบที่ 1 1. นางขนิษฐา เกรียงพานิช 2. นายวันชัย เรืองศรี ห้องสอบที่ 2 1. นางสาวชุติกาญจน์ ม่วงวงษ์ 2. นางสาวอุมาวดี อารีรมย์ ห้องสอบที่ 3 1. นางพรทิพา สายะโสภณ 2. นายภูมิภัทร กรประเสริฐ
ห้องสอบที่ 1 1. นางสาวพรรนิภา กัตโร 2. นางพรทิพย์ ปรีหะจินดา ห้องสอบที่ 2 1. นางสาวสุพรรณี ซ่อนกลิ่น 2. นางสาวทิพวรรณ ลิ้มรัตน์ ห้องสอบที่ 3 1. นางอังคณา ลิ้มควรสุวรรณ 2. นายธีรพล ทิพย์ลุ้ย ห้องสอบที่ 4 1. นายณัฐพล วงศ์อิศเรศ 2. นายทัศชัย รจนาสันห์
1. นางศจีมาศ อินทโสภา 2. นางสุวรรษา พันธุ์ภักดี 3. นางสาวปิ่นฤทัย คงพระบาท
นางสาวสุณีลักษ์ แก้วดวง
85
15/2/2017, 21:24:09
วัดกลาง(ธรรมวิธานราษฎร์วิทยา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวอุษณีย์ จำเมือง
นางนิภานันท์ ทรัพย์นิวัตต์นายวรพล เสนารักษ์นางสาวนัฏปภัสร์ อินสานางสาวนุชนารถ คล้ายกร
นางสาวธีรตา ทุมประสิทธิ์
นางสาวสุกฤตา นิตยโรจน์
86
15/2/2017, 22:06:57
87
15/2/2017, 22:12:54วัดไตรมิตรวราราม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสมหมาย เนียมฉาย
1.นางสาวมัลลิกา ศิรานนทการณ์ 2.นางสาวธัญญาภรณ์ จิตอารีย์
1.นางอรัญญา จักหงษ์สุวรรณ 2.นางสาวพัชรี ชินสงวนเกียรติ
1.นางสาวมณีนุช บุราณรัตน์ 2.นางสาวณัทกุลพัชร ดาศรี
1.นางวัชรี มีสร้อย 2.นางสาวเกษรกมล ดำทรัพย์
นางสาวศิริพร กุลวัฒน์
นายสุรชัย บุญช่วย
88
15/2/2017, 22:26:19ศึกษาสรรค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
นางเพชรรุ้ง ฆารรักษา
นางจารุณี ฐานคร นายวัลลภ เปียหลิ่ม นางสาวนริศรา ไกรศรี นางดาวรุ่ง แก้วประเสริฐ
นางดาวรุ่ง แก้วประเสริฐ นางสาวภัทราวรรณ พ่วงพุก นางสมัย โยทะคง นายกิตติศักดิ์ อัครโสภณ
นางสมัย โยทะคง ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ มุทธเสน นางสาวปวีณา จันทะสิน นางสาวภัทราวรรณ พ่วงพุก
นางจารุณี ฐานคร นายไชยา สิบแอง นางอังคณา ธรรมศิริ นายวัลลภ เปียหลิ่ม
นางสุปราณี จันทะบุตร
นางสาวอนงรักษ์ เกตุกุล
89
15/2/2017, 22:41:27ศึกษาสรรค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
นางเพชรรุ้ง ฆารรักษา
นางจารุณี ฐานคร นายวัลลภ เปียหลิ่ม นางสาวนริศรา ไกรศรี นางดาวรุ่ง แก้วประเสริฐ
นางดาวรุ่ง แก้วประเสริฐ นางสาวภัทราวรรณ พ่วงพุก นางสมัย โยทะคง นายกิตติศักดิ์ อัครโสภณ นางสาวนริศรา ไกรศรี ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ ุมุทธเสน
นางสมัย โยทะคง ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ มุทธเสน นางสาวปวีณา จันทะสิน นางสาวภัทราวรรณ พ่วงพุก
นางจารุณี ฐานคร นายไชยา สิบแอง นางอังคณา ธรรมศิริ นายวัลลภ เปียหลิ่ม
นางสุปราณี จันทะบุตร
นางสาวอนงรักษ์ เกตุกุล
90
15/2/2017, 22:42:48
วัดราษฎร์รังสรรค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางชวนชม เอี่ยมทัศนะ
นางสาวเสาวณีย์ อำไพร นางสาวสิริน นารีสิรินางสาววิภาดา รักใสนายนิพล เพ็ชรรักษ์0
นางสาวจิริพร กองเกิด
91
15/2/2017, 22:43:09
92
15/2/2017, 22:43:56ทอรัก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
นางสาวเนตรนภา เต็มใจ
1.นางสาวพีรดา จันทะเสน 2.นางสาวณัฐสุดา ขาวศาสตร์
1.นางสุกัญญา ภาโสม 2.นางสาววาสนา น่วมมานพ
1.นางนุสลา ฤทธิ์มหา 2.นางสาวหทัยรัตน์ เข็มทอง
1.นางสาวพัชรี กาญจนจันทร์ 2.นายสมพร คำพิลึก
นางสาวสาฟีหน๊ะ เด็นเพชรหน้ง
นางสาวอชิรญาณ์ ตั้งพงษ์
93
15/2/2017, 22:46:42วัดกองแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวอรการย์ สินธุ์สุวรรณ
1.นางพรสุดา ใยละออ 2.นางสาวจินตนา มูลสัน
1.นางสาวนันทพร ปราณีราษฎร์ 2.นางสาวศลิษา พุทธกิจ
1.นางสาวพรทิพย์ นิ่ิมสนิท 2.นางสาวจุฑาพัฒน์ ศรีศักดิ์
1.นางเอื้ออารีย์ เทียนสว่าง 2.นางสาวปิยะฉัตร สมบุญ
นางสาวอิสรีย์ ทานะ
นางสาวอิสรีย์ ทานะ
94
15/2/2017, 22:50:29วัดใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางรุ่งสุรีย์ สิงหราช
ห้องสอบที่ 1 1.นางจินตนา ปลื้มศรี 2.นางพรชนก โปตะวนิช ห้องสอบที่ 2 1.นางสาวนิศากร ศรีไสว 2. นางสาวรานี รอดเนียม ห้องสอบที่ 3 1.นางสาวสรัลพร บัวระภา 2.นายจักรกฤษณ์ แก้วประเสริฐ
ห้อง1 1.นางนพวรรณ มูลณี 2.นางสาววริศรา อินทร์รอด ห้อง 2 1.นางเพิ่มพูล สุวรรณสม 2.นางศรีนวล ศิริหล้า ห้อง 3 1.นางสาวพิทยา อิสสระกุล 2.นายสุรเชษฐ์ โพธิ์อ่อน
ห้อง 1 นางอัมพาพันธ์ ปานขาว 2.นางสาววริศรา อินทร์รอด ห้องที่ 2 1.นางสาวกนกวรรณ มูลศรี 2.นางศรีนวล ศิริหล้า ห้องที่ 3 1.นางสาวพนิตพิชา คงศิริ 2. นายสุรเชษฐ์ โพธิ์อ่อน
ห้อง 1 1.นางชยาภรณ์ ประกอบผล 2.นางพรชนก โปตะวนิช ห้อง 2 1.นายธนกฤษ เกษมสุขทวี 2.นางสาวรานี รอดเนียม ห้อง 3 1.นางสาววิไลลักษณ์ ภู่กรุด 2.นายจักรกฤษณ์ แก้วประเสริฐ
นางสาวสุขุมาล เจริญรัมย์
นางสาวอจลญา ไพโรจน์เพชรายุทธ
95
15/2/2017, 22:59:25พิบูลประชาบาล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายศักดิ์เดช แก้วน้อย
นางอิสรีย์ พิมลสิงห์ นางสาวศิริลักษณ์ ไตรยศ นายพรพจน์ ภูผายาง นางสาวรุ่งทิวา บูราณศรี นางสาวพิไลลักษณ์ วงค์หนองแล้ง นายวงศ์อมร พูลเกษม นางสาวสุชาดา จงกลณี นายเอื้ออังกูร แท่งทอง
นางสุขอุษา สุขวัฒน์ นายสุรชัย สุขประเสริฐ นางจำลอง ตะกรุดแก้ว นางสาวรุ่งทิพย์ ยวงลำใย นางสาวอมรา แก้วทราย นางสาววิชชุลดา ไชยกันทะ นางสาวศุภรานันท์ นาสะกาด นางนิภากร หิงสันเทียะ
นางสาวจุรีวรรณ จันทีนอก นายสุรชัย สุขประเสริฐ นางสาวรัตนาภรณ์ พลสิมมา นางสาวรุ่งทิพย์ ยวงลำใย นายธรนิศ บุญทัน นางสาววิชชุลดา ไชยกันทะ นางสิริพร ม่วงอากาศ นางนิภากร หิงสันเทียะ
นางสาวอรพรรณ ฉิมพลี นางสาวศิริลักษณ์ ไตรยศ นางสาวประภาภรณ์ สุวรรณเวียง นางสาวรุ่งทิวา บูราณศรี นายวันชนะ วุฒิทศพร นายวงศ์อมร พูลเกษม นายนพดล ลีเลิศยานนท์ นายเอื้ออังกูร แท่งทอง
นางรัตนาภรณ์ สันตะวาลิ้ม นางสาวโศภิตา ทัดบุบผา นางอาลัย ศรีคำ
นางสาววิไลภรณ์ สินสร้าง
96
15/2/2017, 23:17:46สันติดรุณ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
นางวรนันท์ ปรียากร
1.นางสาววินันดา เลาะเมาะ 2.นางนฤมล วรหวัง
1.นางสาววินันดา เลาะเมาะ 2.นางนฤมล วรหวัง
1.นางสาวอรอุมา อินรอด 2.นางสาวจริญญา เจริญมิน 3.นางสุภาพร บินฮาซัน 4.นางสาวดรินธร เมฆลอย
1.นางสาวอรอุมา อินรอด 2.นางสาวจริญญา เจริญมิน 3.นางสุภาพร บินฮาซัน 4.นางสาวดรินธร เมฆลอย
นางมาลี บินสะลีม
นางสาวมาเรียม ดาอุเส็น
97
15/2/2017, 23:25:19ณัฎฐเวศม์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
นางสายสมร ใจยิ้ม
นางสาวมณี ศิริเจริญนางสาวจิตติมา นาคจูนางยุพาภรณ์ นิลชูจิตรนางละออ ทาไว
นางสุรพร ปิตะบุตร
นางสาวสุปราณี ไชยสนาม
98
15/2/2017, 23:39:31วัดไตรสามัคคี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายวรพงษ์ หาญเขตต์
1. นางรัชนก พุฒดี 2. นางสาวรังสิยา พุทธ 3. นางสาวจันทร์จิรา เดิมทำรัมย์ 4. นางสาวสุดารัตน์ สุดอ้น
1. นางสาวเกษณี ปักเขตานัง 2. นายสาธร พยุงวงษ์ 3. นางกอบกาญจน์ สุทธิพิทักษ์ 4. นางสาวเพชรลดา คมพุดซา 5. นางวิวัฒน์ วุฒิยาสาร 6. นางสาวเกศริน มาดลย์
1. นางสาวพัชรินทร์ พวงวงษ์ 2. นางสาวเยาวพา บัวเงิน 3. นางนารี บุตรา 4. นางสาวนุชจรีย์ พิศวงปราการ
1. นางจินตนา พิลาจันทร์ 2.นายวีรวัฒ ชาบำเหน็จ 3. นางสาวปุญทรัสมิ์ ปิติรุจิภุคพงศ์ 4. นางสาวตรองฤทัย ธิมาชัย
นางสาวชูศรี แดงเผือก
นางสาวขวัญฤทัย กุลเพชรชโลทร
99
16/2/2017, 0:08:00พลอยจาตุรจินดา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางอมรพันธ์ พุ่มภชาติ
1.นางวรรณา กองสมบัติ 2.นายอดิศักดิ์ พรหมวรุณรักษ์
1.นางสาวจุฬาลักษณ์ เหล่ายนต์ 2.นางสาวธนันธร แก้ววิจิตร
1.นางสาวชมนภัส บัวสุข 2.นางสาวพชรพรรณ พึ่งพรพันธ์
1.นางสาวสาวิตรี โคตรศรี 2.นางสาวจุรีรัตน์ ศรีโยธี
นางสาววนิดา บุญญาวิวัฒน์
นายประธาน ขรรค์เจนการ
100
16/2/2017, 0:13:48วัดป่าเกด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสุรีรัตน์ เปลี่ยนบางช้าง
นางสาวเบ็ญจวรรณ ซึ่งรัมย์ / นางสาวสุลักษณ์ นาคเล็ก
นางสาวสายฝน นิตยโรจน์ / นางสาวชนันรัตน์ จันทรวงศ์ษา
นางสาวชนันรัตน์ จันทรวงศ์ษา / นางสาวอภิรพร แววโคกสูง
นางนฤมล ทิพย์สมบัติบุญ / นางสาวอภิรพร แววโคกสูง
นางภาวิณี ครุฑปักษี
นายพินิจ หงษ์ภู่
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
School 2559_ข้อมูลไม่สมบูรณ์
แผ่น3
แผ่น2
ESRI_MAPINFO_SHEET
แผ่น1