องค์ประกอบการดำเนินงานตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว 2557
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAG
1
องค์ประกอบการดำเนินงานตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ระดับ รพ.สต.
2
มาตรฐานผลการประเมิน30484950515253545556575859606162636465666768697071727374
3
คะแนนเต็มห้วยเหนือโคกโพนบังอีงจะกงใจดีกันจานอาวอยหนองคล้าขนุนปรือใหญ่ปรือคันทับทิม
06
หนองลุงสม
บูรณ์
หัวเสือตะ
เคียน
กวางขาวคลองกลางโคกเพชรปรา
สาท
บ่อทองสำโรงฯนาก็อกกฤษ
ณา
วิทย์ตรอยนิคมฯโนน
4
1. มาตรฐานการพัฒนาระบบข้อมูลการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว
(50 คะแนน)
5
1.1 ข้อมูลการคัดกรองสุขภาพ
6
-ข้อมูลตามกลุ่มศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน( Barthel Activities of Daily Living : ADL )5
7
-โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง5
8
-ภาวะซึมเศร้า5
9
-ข้อเข่าเสื่อม5
10
1.2 ข้อมูลสังคม – เศรษฐานะ ในระดับตำบลและหมู่บ้าน10
11
-ยากจน ถูกทอดทิ้ง ถูกทำร้าย ขาดที่อยู่อาศัย/เครื่องนุ่งห่ม/อาหาร
12
1.3 ข้อมูลการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ10
13
-ทางการแพทย์/สาธารณสุข
14
-ทางสังคม
15
1.4 การไหลเวียน/รายงานข้อมูล5
16
-ตามกำหนดงานตรวจราชการ
17
-ระบบคืนข้อมูลให้ชุมชน/ส่วนท้องถิ่น
18
1.5 กำหนดหน่วยงาน/ทีมงานผู้รับผิดชอบข้อมูลของตำบล/อำเภอ5
19
รวม500000000000000000000000000000
20
2. ชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์คุณภาพชมรมผู้สูงอายุคุณภาพเขต 7
(100 คะแนน)
21
2.1 ผ่านประเมินระดับพื้นฐาน ( 50 – 59 คะแนน )
22
2.2 ผ่านประเมินระดับดี ( 60 – 69 คะแนน )
23
2.3 ผ่านประเมินระดับดีมาก ( 70 – 79 คะแนน )
24
2.4 ผ่านประเมินระดับดีเด่น ( 80 – 100 คะแนน )
25
รวม1000000000000000000000000000000
26
3.เกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ในชุมชน เขต 7 อุบลราชธานี (50 คะแนน)
27
1.ด้านการพัฒนาศักยภาพ ( 20 คะแนน )
28
1.1 การสร้างและพัฒนาอาสาสมัครด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (อผส.) ให้เพียงพอ และครอบคลุมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทุกกลุ่ม โดย การประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน เป็นต้น2
29
1.2 การพัฒนาศักยภาพ อผส./อสม. จิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ เพียงพอต่อการแนะนำผู้สูงอายุและครอบครัว2
30
1.3 การเพิ่มศักยภาพให้ อผส./อสม. จิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ สามารถดูแล ให้คำแนะนำการออกกำลังกาย ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุกลุ่ม 2 (ติดบ้าน) กลุ่ม 3 (ติดเตียง)3
31
1.4 การเพิ่มศักยภาพให้ อผส./อสม. สามารถคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุเบื้องต้น9
32
-การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และประเมินดัชนีมวลกาย
( 1 คะแนน )
33
-การคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิต ( 2 คะแนน )
34
-การประเมินความสามารถในกิจวัตรประจำวันผู้สูงอายุ
( 2 คะแนน )
35
-การคัดกรองภาวะซึมเศร้าด้วย 2 Qs ( 2 คะแนน )
36
-การคัดกรองภาวะสมองเสื่อมสำหรับบุคคลในครอบครัว ใช้ประเมินผู้สูงอายุ 14 ข้อ ( 2 คะแนน )
37
1.5 การเพิ่มศักยภาพให้ อผส./อสม. จิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ สามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้สูงอายุและครอบครัว2
38
1.6 เจ้าหน้าที่มีการให้คำปรึกษาการทำงานแก่ อผส./อสม. ด้วยการประชุมประจำเดือน หรือการนิเทศ เป็นต้น 2
39
รวมคะแนน ด้านการพัฒนาศักยภาพ200000000000000000000000000000
40
2.ด้านกำหนดบทบาทหน้าที่และแผนปฏิบัติงาน ( 30 คะแนน )
41
2.1 มีการกำหนดระบบหรือแผนแนวทางการดำเนินงานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านของ อผส.เป็นลายลักษณ์อักษร3
42
2.2 มีการประชุมกำหนดแผนการปฏิบัติงาน ระหว่าง อผส. จนท.สธ. อปท. และผู้เกี่ยวข้อง3
43
2.3 มีการดำเนินงานตามแผน5
44
ร้อยละ 80 ขึ้นไป ( 5 คะแนน )
45
ร้อยละ 70 – 79 ( 4 คะแนน )
46
ร้อยละ 60 – 69 ( 3 คะแนน )
47
ร้อยละ 50 – 59 ( 2 คะแนน )
48
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ( 1 คะแนน )
49
2.4 มีคำสั่งแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ อผส. ในการดูแลผู้สูงอายุที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร2
50
2.5 มีการกำหนดสัดส่วนการดูแลระหว่าง อผส. ต่อจำนวนผู้สูงอายุที่เหมาะสมชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดสัดส่วน อผส. 1 คน ต่อ ผู้สูงอายุอย่างน้อย 5 คน หรือตามความเหมาะสมกับพยาธิสภาพของผู้สูงอายุ3
51
2.6 มีการกำหนดปริมาณ (จำนวนครั้ง) ในการเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้าน ที่เหมาะสมชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดการเยี่ยมผู้สูงอายุ แบ่งตามกลุ่มผู้สูงอายุที่เหมาะสม 3
52
2.7 มีการกำหนดความสามารถของ อผส. อสม. ในการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านแบบองค์รวม (กาย จิต สังคม) และครอบคลุมทั้ง 4 มิติ(การส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสภาพ) เช่น 6
53
-การให้คำแนะนำการดูแลผู้สูงอายุตามสภาพปัญหา แนะนำการกินยา การรับประทานอาหาร ฯลฯ ( 1 คะแนน )
54
-การสำรวจ/พัฒนาฐานข้อมูล ( 1 คะแนน )
55
-การคัดกรอง/การเฝ้าระวัง ( 1 คะแนน )
56
-การให้ความรู้ตามหลัก 5 อ. ( 1 คะแนน )
57
-การพยาบาลพื้นฐาน ( 1 คะแนน )
58
-อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ( 1 คะแนน )
59
2.8 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน หรือการส่งต่อข้อมูลผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการส่งต่อ เพื่อรับบริการด้านสุขภาพและด้านสวัสดิการ/บริการทางสังคม(ตามแบบรายงานของ พมจ. หรือที่กำหนดขึ้น) สม่ำเสมอตามที่กำหนด5
60
ร้อยละ 80 ขึ้นไป ( 5 คะแนน )
61
ร้อยละ 70 – 79 ( 4 คะแนน )
62
ร้อยละ 60 – 69 ( 3 คะแนน )
63
ร้อยละ 50 – 59 ( 2 คะแนน )
64
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ( 1 คะแนน )
65
66
รวมคะแนน ด้านการกำหนดบทบาทหน้าที่และแผนการปฏิบัติงาน300000000000000000000000000000
67
รวมคะแนนทั้ง 2 ด้าน500000000000000000000000000000
68
4. มาตรฐานการบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการและที่บ้าน (Home Health Care : HHC)โดยทีมสุขภาพซึ่งเป็นบุคลากรสาธารณสุข (70 คะแนน)
69
ด้านนโยบายและทิศทางการพัฒนา ( 10 คะแนน )
70
1.มีนโยบายการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการและที่บ้านที่ชัดเจนของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ3
71
2.มีการกำหนดเป้าหมายของงานผู้สูงอายุ (พันธกิจ วิสัยทัศน์ ) กำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน3
72
3.มีรูปธรรมของการสนับสนุนให้มีคลินิกผู้สูงอายุในสถานบริการในโรงพยาบาลเพื่อเป็นต้นแบบและรองรับบริการแก่เครือข่ายบริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ4
73
รวมคะแนนด้านนโยบายและทิศทางการพัฒนา100000000000000000000000000000
74
ด้านบริการดูแลสุขภาพในสถานบริการ ( 20 คะแนน)
75
1.มีการจัดตั้งและดำเนินการคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลครอบคลุมบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ/คลินิกโรคเรื้อรัง/คลินิกทั่วไปได้มาตรฐานตามแนวทางการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุกรมการแพทย์ หรือกรมสนับสนุนบริการ10
76
2.มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและทีมงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน5
77
3.มีระบบการวิเคราะห์ข้อมูลบริการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยบริการรวมคะแนนด้านบริการดูแลสุขภาพในสถานบริการ5
78
รวมคะแนนด้านบริการดูแลสุขภาพในสถานบริการ200000000000000000000000000000
79
ด้านการบริการดูแลที่บ้าน (Home Health Care) ( 40 คะแนน )
80
1.มีฐานข้อมูลภาวะสุขภาพผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องดูแลที่บ้าน และเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน5
81
-ฐานข้อมูลตามเกณฑ์จำแนกประเภทผู้ที่ต้อง HHC โดยทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาล และประเภทที่ต้อง HHC โดยทีม สอ./PCU
82
83
2.ทีมสุขภาพมีระบบการประเมินปัญหาของผู้ป่วยสูงอายุและวางแผน ก่อนจำหน่ายให้ความรู้เฉพาะด้านในการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยที่บ้านแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุต่อที่บ้าน5
84
-ระบบวางแผนจำหน่ายและดูแลต่อเนื่องกรณี case ในเขตและนอกเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล
85
-มีระบบส่งต่อและติดตามการตอบรับผู้ป่วยสูงอายุนอกเขตรับผิดชอบที่ส่งต่อไปยังเครือข่ายบริการให้ได้รับการดูแลที่บ้านต่อเนื่อง
86
3.มีศูนย์ประสานงานเยี่ยมบ้าน มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ ในการสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านสำหรับ case ที่ต้องใช้อุปกรณ์/เครื่องมือในการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน5
87
4.มีระบบเยี่ยมและติดตามดูแลผู้สูงอายุที่บ้านอย่างต่อเนื่องตามแผนการเยี่ยมจนสามารถจำหน่าย case ได้10
88
-มี Flow Chart และขั้นตอนบริการ แนวทางการปฏิบัติงานดูแล HHC ผู้สูงอายุที่มีComplicate เจ็บป่วยเรื้อรังต้องการความช่วยเหลือ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข/ผู้ดูแลในครอบครัว/อผส./อสม. จิตอาสา
89
-มีข้อกำหนด/ตารางปฏิบัติงานของทีมสหสาขาวิชาชีพ/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน สอ.PCU ในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านสำหรับ Case ที่ Complicate เจ็บป่วยเรื้อรังและCase ที่ต้อง Home Visit
90
5.มีทีมให้คำปรึกษาที่ชัดเจน ทั้งในระดับโรงพยาบาลและตำบล สามารถให้บริการแก่เครือข่ายบริการและผู้ดูแลสม่ำเสมอ8
91
-ในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข
92
-ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และอสม. จิตอาสา
93
6.มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เช่น ในที่ประชุมของหน่วยงานสาธารณสุข อปท. ชมรมผู้สูงอายุ อสม.กองทุนสุขภาพ ฯลฯ5
94
7.มีระบบรายงานทุกเดือน และรายปี2
95
รวมคะแนนการบริการการบริการดูแลที่บ้าน400000000000000000000000000000
96
รวมคะแนนทั้ง 3 ด้าน700000000000000000000000000000
97
5.บริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตำบลในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ประกอบด้วย (100 คะแนน)
98
1.สนับสนุนชมรมให้จัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก (50คะแนน )
99
1.จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เช่น20
100
-การให้ความรู้ด้านสุขภาพช่องปาก
Loading...
 
 
 
รายละเอียดการประเมิน
สรุปการประเมิน7องค์ประกอบหลักLTC