รายชื่อ นร โพธาฯ 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
id
prefix
firstname
lastname
class
room
ordinal
ระดับชั้น
username
passwordfirstnamelastnameemailsex
2
33206ด.ช.ชุติวัตต้นษรM10101ม.ต้น33206Abc@3320661-M1-01-01-ด.ช.ชุติวัตต้นษร33206@photha.com61-M1-01-01-ด.ช.ชุติวัต ต้นษร33206ด.ช.ชุติวัต ต้นษร1
3
33207ด.ช.เชษฐาอ้ายหนูM10102ม.ต้น33207Abc@3320761-M1-01-02-ด.ช.เชษฐาอ้ายหนู33207@photha.com61-M1-01-02-ด.ช.เชษฐา อ้ายหนู33207ด.ช.เชษฐา อ้ายหนู1
4
33223ด.ช.ดนุสรณ์คล้ายเมืองM10103ม.ต้น33223Abc@3322361-M1-01-03-ด.ช.ดนุสรณ์คล้ายเมือง33223@photha.com
61-M1-01-03-ด.ช.ดนุสรณ์ คล้ายเมือง
33223
ด.ช.ดนุสรณ์ คล้ายเมือง
1
5
33246ด.ช.ธนสิทธิศรีทองสุขM10104ม.ต้น33246Abc@3324661-M1-01-04-ด.ช.ธนสิทธิศรีทองสุข33246@photha.com
61-M1-01-04-ด.ช.ธนสิทธิ ศรีทองสุข
33246
ด.ช.ธนสิทธิ ศรีทองสุข
1
6
33289ด.ช.พงศธรหุ่นเครือM10105ม.ต้น33289Abc@3328961-M1-01-05-ด.ช.พงศธรหุ่นเครือ33289@photha.com
61-M1-01-05-ด.ช.พงศธร หุ่นเครือ
33289ด.ช.พงศธร หุ่นเครือ1
7
33300ด.ช.พิพัฒน์
ชิตชูตระกูล
M10106ม.ต้น33300Abc@3330061-M1-01-06-ด.ช.พิพัฒน์
ชิตชูตระกูล
33300@photha.com
61-M1-01-06-ด.ช.พิพัฒน์ ชิตชูตระกูล
33300
ด.ช.พิพัฒน์ ชิตชูตระกูล
1
8
33301ด.ช.พิพัฒน์โพธารสM10107ม.ต้น33301Abc@3330161-M1-01-07-ด.ช.พิพัฒน์โพธารส33301@photha.com
61-M1-01-07-ด.ช.พิพัฒน์ โพธารส
33301ด.ช.พิพัฒน์ โพธารส1
9
33311ด.ช.ภัคนภศิริพิรุณM10108ม.ต้น33311Abc@3331161-M1-01-08-ด.ช.ภัคนภศิริพิรุณ33311@photha.com
61-M1-01-08-ด.ช.ภัคนภ ศิริพิรุณ
33311ด.ช.ภัคนภ ศิริพิรุณ1
10
33312ด.ช.ภาคิน
กิจเจริญศรี
M10109ม.ต้น33312Abc@3331261-M1-01-09-ด.ช.ภาคิน
กิจเจริญศรี
33312@photha.com
61-M1-01-09-ด.ช.ภาคิน กิจเจริญศรี
33312
ด.ช.ภาคิน กิจเจริญศรี
1
11
33322ด.ช.เมธิกรณ์ทิมาM10110ม.ต้น33322Abc@33322
61-M1-01-10-ด.ช.เมธิกรณ์
ทิมา33322@photha.com61-M1-01-10-ด.ช.เมธิกรณ์ ทิมา33322ด.ช.เมธิกรณ์ ทิมา1
12
33329ด.ช.รัตนโชติภู่หัสดรM10111ม.ต้น33329Abc@33329
61-M1-01-11-ด.ช.รัตนโชติ
ภู่หัสดร33329@photha.com
61-M1-01-11-ด.ช.รัตนโชติ ภู่หัสดร
33329
ด.ช.รัตนโชติ ภู่หัสดร
1
13
33339ด.ช.วิรุฬห์บุญสองM10112ม.ต้น33339Abc@3333961-M1-01-12-ด.ช.วิรุฬห์บุญสอง33339@photha.com
61-M1-01-12-ด.ช.วิรุฬห์ บุญสอง
33339ด.ช.วิรุฬห์ บุญสอง1
14
33349ด.ช.ศุภกรโสภาM10113ม.ต้น33349Abc@3334961-M1-01-13-ด.ช.ศุภกรโสภา33349@photha.com61-M1-01-13-ด.ช.ศุภกร โสภา33349ด.ช.ศุภกร โสภา1
15
33352ด.ช.ศุภฤกษ์ชมภูนุชM10114ม.ต้น33352Abc@3335261-M1-01-14-ด.ช.ศุภฤกษ์ชมภูนุช33352@photha.com
61-M1-01-14-ด.ช.ศุภฤกษ์ ชมภูนุช
33352ด.ช.ศุภฤกษ์ ชมภูนุช1
16
33373ด.ช.อดิศรรักดีM10115ม.ต้น33373Abc@3337361-M1-01-15-ด.ช.อดิศรรักดี33373@photha.com61-M1-01-15-ด.ช.อดิศร รักดี33373ด.ช.อดิศร รักดี1
17
33396ด.ช.เอกพัชร์ภูมิอินทร์M10116ม.ต้น33396Abc@33396
61-M1-01-16-ด.ช.เอกพัชร์
ภูมิอินทร์33396@photha.com
61-M1-01-16-ด.ช.เอกพัชร์ ภูมิอินทร์
33396
ด.ช.เอกพัชร์ ภูมิอินทร์
1
18
33408ด.ญ.กัลยา
ทองเนื้ออิ่ม
M10117ม.ต้น33408Abc@3340861-M1-01-17-ด.ญ.กัลยา
ทองเนื้ออิ่ม
33408@photha.com
61-M1-01-17-ด.ญ.กัลยา ทองเนื้ออิ่ม
33408
ด.ญ.กัลยา ทองเนื้ออิ่ม
2
19
33426ด.ญ.จิราพรจีนขาวขำM10118ม.ต้น33426Abc@3342661-M1-01-18-ด.ญ.จิราพรจีนขาวขำ33426@photha.com
61-M1-01-18-ด.ญ.จิราพร จีนขาวขำ
33426ด.ญ.จิราพร จีนขาวขำ2
20
33430ด.ญ.จุฑามาศสีมาวงค์M10119ม.ต้น33430Abc@3343061-M1-01-19-ด.ญ.จุฑามาศสีมาวงค์33430@photha.com
61-M1-01-19-ด.ญ.จุฑามาศ สีมาวงค์
33430ด.ญ.จุฑามาศ สีมาวงค์2
21
33440ด.ญ.ชลธิชารสชุ่มM10120ม.ต้น33440Abc@3344061-M1-01-20-ด.ญ.ชลธิชารสชุ่ม33440@photha.com61-M1-01-20-ด.ญ.ชลธิชา รสชุ่ม33440ด.ญ.ชลธิชา รสชุ่ม2
22
33472ด.ญ.ณัฐธิดานิ่มอิ่มM10121ม.ต้น33472Abc@3347261-M1-01-21-ด.ญ.ณัฐธิดานิ่มอิ่ม33472@photha.com
61-M1-01-21-ด.ญ.ณัฐธิดา นิ่มอิ่ม
33472ด.ญ.ณัฐธิดา นิ่มอิ่ม2
23
33473ด.ญ.
ณัฐนันทน์
มุมแดงM10122ม.ต้น33473Abc@33473
61-M1-01-22-ด.ญ.ณัฐนันทน์
มุมแดง33473@photha.com
61-M1-01-22-ด.ญ.ณัฐนันทน์ มุมแดง
33473ด.ญ.ณัฐนันทน์ มุมแดง2
24
33491ด.ญ.ธนพรสิริภพกุลM10123ม.ต้น33491Abc@3349161-M1-01-23-ด.ญ.ธนพรสิริภพกุล33491@photha.com
61-M1-01-23-ด.ญ.ธนพร สิริภพกุล
33491ด.ญ.ธนพร สิริภพกุล2
25
33513ด.ญ.นันทิยาสาระภิรมย์M10124ม.ต้น33513Abc@3351361-M1-01-24-ด.ญ.นันทิยาสาระภิรมย์33513@photha.com
61-M1-01-24-ด.ญ.นันทิยา สาระภิรมย์
33513
ด.ญ.นันทิยา สาระภิรมย์
2
26
33521ด.ญ.
ปภาวรินท์
โพธิธรรมM10125ม.ต้น33521Abc@33521
61-M1-01-25-ด.ญ.ปภาวรินท์
โพธิธรรม33521@photha.com
61-M1-01-25-ด.ญ.ปภาวรินท์ โพธิธรรม
33521
ด.ญ.ปภาวรินท์ โพธิธรรม
2
27
33535ด.ญ.ปิยธิดารัตนซ้อนM10126ม.ต้น33535Abc@3353561-M1-01-26-ด.ญ.ปิยธิดารัตนซ้อน33535@photha.com
61-M1-01-26-ด.ญ.ปิยธิดา รัตนซ้อน
33535ด.ญ.ปิยธิดา รัตนซ้อน2
28
33538ด.ญ.ปิยาภาพงษ์โพธิ์M10127ม.ต้น33538Abc@3353861-M1-01-27-ด.ญ.ปิยาภาพงษ์โพธิ์33538@photha.com
61-M1-01-27-ด.ญ.ปิยาภา พงษ์โพธิ์
33538ด.ญ.ปิยาภา พงษ์โพธิ์2
29
33541ด.ญ.พนิดาเหรียญงามM10128ม.ต้น33541Abc@3354161-M1-01-28-ด.ญ.พนิดาเหรียญงาม33541@photha.com
61-M1-01-28-ด.ญ.พนิดา เหรียญงาม
33541ด.ญ.พนิดา เหรียญงาม2
30
33558ด.ญ.พิมพา
อินทรสุวรรณ์
M10129ม.ต้น33558Abc@3355861-M1-01-29-ด.ญ.พิมพา
อินทรสุวรรณ์
33558@photha.com
61-M1-01-29-ด.ญ.พิมพา อินทรสุวรรณ์
33558
ด.ญ.พิมพา อินทรสุวรรณ์
2
31
33565ด.ญ.ภทรพรรณชินณบดีM10130ม.ต้น33565Abc@3356561-M1-01-30-ด.ญ.ภทรพรรณชินณบดี33565@photha.com
61-M1-01-30-ด.ญ.ภทรพรรณ ชินณบดี
33565ด.ญ.ภทรพรรณ ชินณบดี2
32
33567ด.ญ.ภัชวรีย์พูลสวัสดิ์M10131ม.ต้น33567Abc@33567
61-M1-01-31-ด.ญ.ภัชวรีย์
พูลสวัสดิ์33567@photha.com
61-M1-01-31-ด.ญ.ภัชวรีย์ พูลสวัสดิ์
33567
ด.ญ.ภัชวรีย์ พูลสวัสดิ์
2
33
33574ด.ญ.
มนัสพัฒน์
เพ็งจันทร์M10132ม.ต้น33574Abc@33574
61-M1-01-32-ด.ญ.มนัสพัฒน์
เพ็งจันทร์33574@photha.com
61-M1-01-32-ด.ญ.มนัสพัฒน์ เพ็งจันทร์
33574
ด.ญ.มนัสพัฒน์ เพ็งจันทร์
2
34
33581ด.ญ.มุทิตาแซ่อึ้งM10133ม.ต้น33581Abc@3358161-M1-01-33-ด.ญ.มุทิตาแซ่อึ้ง33581@photha.com
61-M1-01-33-ด.ญ.มุทิตา แซ่อึ้ง
33581ด.ญ.มุทิตา แซ่อึ้ง2
35
33590ด.ญ.ลภัสรดารุณรุทธิ์M10134ม.ต้น33590Abc@3359061-M1-01-34-ด.ญ.ลภัสรดารุณรุทธิ์33590@photha.com
61-M1-01-34-ด.ญ.ลภัสรดา รุณรุทธิ์
33590
ด.ญ.ลภัสรดา รุณรุทธิ์
2
36
33613ด.ญ.
ศิริภัสสร
ขำบางM10135ม.ต้น33613Abc@33613
61-M1-01-35-ด.ญ.ศิริภัสสร
ขำบาง33613@photha.com
61-M1-01-35-ด.ญ.ศิริภัสสร ขำบาง
33613ด.ญ.ศิริภัสสร ขำบาง2
37
33630ด.ญ.สุทธิดาหาใหม่M10136ม.ต้น33630Abc@3363061-M1-01-36-ด.ญ.สุทธิดาหาใหม่33630@photha.com
61-M1-01-36-ด.ญ.สุทธิดา หาใหม่
33630ด.ญ.สุทธิดา หาใหม่2
38
33638ด.ญ.สุพิตราใจรื่นM10137ม.ต้น33638Abc@3363861-M1-01-37-ด.ญ.สุพิตราใจรื่น33638@photha.com
61-M1-01-37-ด.ญ.สุพิตรา ใจรื่น
33638ด.ญ.สุพิตรา ใจรื่น2
39
33664ด.ญ.อรวรรณเวชสุวรรณM10138ม.ต้น33664Abc@3366461-M1-01-38-ด.ญ.อรวรรณเวชสุวรรณ33664@photha.com
61-M1-01-38-ด.ญ.อรวรรณ เวชสุวรรณ
33664ด.ญ.อรวรรณ เวชสุวรรณ2
40
33672ด.ญ.อาภัสราชมภูนุชM10139ม.ต้น33672Abc@3367261-M1-01-39-ด.ญ.อาภัสราชมภูนุช33672@photha.com
61-M1-01-39-ด.ญ.อาภัสรา ชมภูนุช
33672ด.ญ.อาภัสรา ชมภูนุช2
41
33676ด.ญ.เอมอร
วงษ์ศรีสังข์
M10140ม.ต้น33676Abc@3367661-M1-01-40-ด.ญ.เอมอร
วงษ์ศรีสังข์
33676@photha.com
61-M1-01-40-ด.ญ.เอมอร วงษ์ศรีสังข์
33676
ด.ญ.เอมอร วงษ์ศรีสังข์
2
42
33188ด.ช.จรัสมะลิซ้อนM10201ม.ต้น33188Abc@3318861-M1-02-01-ด.ช.จรัสมะลิซ้อน33188@photha.com61-M1-02-01-ด.ช.จรัส มะลิซ้อน33188ด.ช.จรัส มะลิซ้อน1
43
33205ด.ช.ชินวัตร
อุ้ยฟักเจริญ
M10202ม.ต้น33205Abc@3320561-M1-02-02-ด.ช.ชินวัตร
อุ้ยฟักเจริญ
33205@photha.com
61-M1-02-02-ด.ช.ชินวัตร อุ้ยฟักเจริญ
33205
ด.ช.ชินวัตร อุ้ยฟักเจริญ
1
44
33257ด.ช.ธีรภัทรวันเพ็ญM10203ม.ต้น33257Abc@3325761-M1-02-03-ด.ช.ธีรภัทรวันเพ็ญ33257@photha.com
61-M1-02-03-ด.ช.ธีรภัทร วันเพ็ญ
33257ด.ช.ธีรภัทร วันเพ็ญ1
45
33284ด.ช.
ปีติรัตน์
สุขจันทร์M10204ม.ต้น33284Abc@33284
61-M1-02-04-ด.ช.ปีติรัตน์
สุขจันทร์33284@photha.com
61-M1-02-04-ด.ช.ปีติรัตน์ สุขจันทร์
33284
ด.ช.ปีติรัตน์ สุขจันทร์
1
46
33286ด.ช.พงศกรธรรมจงM10205ม.ต้น33286Abc@3328661-M1-02-05-ด.ช.พงศกรธรรมจง33286@photha.com61-M1-02-05-ด.ช.พงศกร ธรรมจง33286ด.ช.พงศกร ธรรมจง1
47
33303ด.ช.พิรันธรหมวดนุ่มM10206ม.ต้น33303Abc@3330361-M1-02-06-ด.ช.พิรันธรหมวดนุ่ม33303@photha.com
61-M1-02-06-ด.ช.พิรันธร หมวดนุ่ม
33303ด.ช.พิรันธร หมวดนุ่ม1
48
33304ด.ช.พิสัณฑ์
พิริยอารีกุล
M10207ม.ต้น33304Abc@3330461-M1-02-07-ด.ช.พิสัณฑ์
พิริยอารีกุล
33304@photha.com
61-M1-02-07-ด.ช.พิสัณฑ์ พิริยอารีกุล
33304
ด.ช.พิสัณฑ์ พิริยอารีกุล
1
49
33305ด.ช.พีรดนย์เนี๊ยะอั๋นM10208ม.ต้น33305Abc@3330561-M1-02-08-ด.ช.พีรดนย์เนี๊ยะอั๋น33305@photha.com
61-M1-02-08-ด.ช.พีรดนย์ เนี๊ยะอั๋น
33305
ด.ช.พีรดนย์ เนี๊ยะอั๋น
1
50
33317ด.ช.ภูผาภู่คงM10209ม.ต้น33317Abc@3331761-M1-02-09-ด.ช.ภูผาภู่คง33317@photha.com61-M1-02-09-ด.ช.ภูผา ภู่คง33317ด.ช.ภูผา ภู่คง1
51
33326ด.ช.
รณัสถ์ชัย
ทองประเสริฐ
M10210ม.ต้น33326Abc@33326
61-M1-02-10-ด.ช.รณัสถ์ชัย
ทองประเสริฐ
33326@photha.com
61-M1-02-10-ด.ช.รณัสถ์ชัย ทองประเสริฐ
33326
ด.ช.รณัสถ์ชัย ทองประเสริฐ
1
52
33330ด.ช.วรากร
สิงห์ทองทราย
M10211ม.ต้น33330Abc@3333061-M1-02-11-ด.ช.วรากร
สิงห์ทองทราย
33330@photha.com
61-M1-02-11-ด.ช.วรากร สิงห์ทองทราย
33330
ด.ช.วรากร สิงห์ทองทราย
1
53
33338ด.ช.วิรัตน์แย้มขยายM10212ม.ต้น33338Abc@3333861-M1-02-12-ด.ช.วิรัตน์แย้มขยาย33338@photha.com
61-M1-02-12-ด.ช.วิรัตน์ แย้มขยาย
33338ด.ช.วิรัตน์ แย้มขยาย1
54
33369ด.ช.
สุภัทรชัย
เกิดคำM10213ม.ต้น33369Abc@33369
61-M1-02-13-ด.ช.สุภัทรชัย
เกิดคำ33369@photha.com
61-M1-02-13-ด.ช.สุภัทรชัย เกิดคำ
33369ด.ช.สุภัทรชัย เกิดคำ1
55
33380ด.ช.อภิรักษ์ป๊อกตั้งM10214ม.ต้น33380Abc@33380
61-M1-02-14-ด.ช.อภิรักษ์
ป๊อกตั้ง33380@photha.com
61-M1-02-14-ด.ช.อภิรักษ์ ป๊อกตั้ง
33380
ด.ช.อภิรักษ์ ป๊อกตั้ง
1
56
33382ด.ช.อภิวัชร์อายุมั่นM10215ม.ต้น33382Abc@33382
61-M1-02-15-ด.ช.อภิวัชร์
อายุมั่น33382@photha.com
61-M1-02-15-ด.ช.อภิวัชร์ อายุมั่น
33382
ด.ช.อภิวัชร์ อายุมั่น
1
57
33399ด.ญ.กนิษฐาบุรัตน์M10216ม.ต้น33399Abc@3339961-M1-02-16-ด.ญ.กนิษฐาบุรัตน์33399@photha.com
61-M1-02-16-ด.ญ.กนิษฐา บุรัตน์
33399ด.ญ.กนิษฐา บุรัตน์2
58
33402ด.ญ.
กมลลักษณ์
ห้วยหงษ์ทอง
M10217ม.ต้น33402Abc@33402
61-M1-02-17-ด.ญ.กมลลักษณ์
ห้วยหงษ์ทอง
33402@photha.com
61-M1-02-17-ด.ญ.กมลลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง
33402
ด.ญ.กมลลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง
2
59
33425ด.ญ.
จินดาวรรณ
เปลี่ยนแก้ว
M10218ม.ต้น33425Abc@33425
61-M1-02-18-ด.ญ.จินดาวรรณ
เปลี่ยนแก้ว
33425@photha.com
61-M1-02-18-ด.ญ.จินดาวรรณ เปลี่ยนแก้ว
33425
ด.ญ.จินดาวรรณ เปลี่ยนแก้ว
2
60
33442ด.ญ.ชลลดาเท่าเทียมM10219ม.ต้น33442Abc@3344261-M1-02-19-ด.ญ.ชลลดาเท่าเทียม33442@photha.com
61-M1-02-19-ด.ญ.ชลลดา เท่าเทียม
33442ด.ญ.ชลลดา เท่าเทียม2
61
33447ด.ญ.
ชุตินันท์
มีจั่นเพ็ชร์
M10220ม.ต้น33447Abc@33447
61-M1-02-20-ด.ญ.ชุตินันท์
มีจั่นเพ็ชร์
33447@photha.com
61-M1-02-20-ด.ญ.ชุตินันท์ มีจั่นเพ็ชร์
33447
ด.ญ.ชุตินันท์ มีจั่นเพ็ชร์
2
62
33449ด.ญ.ซียอนคิมM10221ม.ต้น33449Abc@3344961-M1-02-21-ด.ญ.ซียอนคิม33449@photha.com61-M1-02-21-ด.ญ.ซียอน คิม33449ด.ญ.ซียอน คิม2
63
33476ด.ญ.ณัฐพรสนสุทธิM10222ม.ต้น33476Abc@3347661-M1-02-22-ด.ญ.ณัฐพรสนสุทธิ33476@photha.com61-M1-02-22-ด.ญ.ณัฐพร สนสุทธิ33476ด.ญ.ณัฐพร สนสุทธิ2
64
33482ด.ญ.
ณิชานันทน์
แซ่ลี้M10223ม.ต้น33482Abc@33482
61-M1-02-23-ด.ญ.ณิชานันทน์
แซ่ลี้33482@photha.com
61-M1-02-23-ด.ญ.ณิชานันทน์ แซ่ลี้
33482
ด.ญ.ณิชานันทน์ แซ่ลี้
2
65
33492ด.ญ.ธนพรเสนาธรรมM10224ม.ต้น33492Abc@3349261-M1-02-24-ด.ญ.ธนพรเสนาธรรม33492@photha.com61-M1-02-24-ด.ญ.ธนพร เสนาธรรม33492ด.ญ.ธนพร เสนาธรรม2
66
33496ด.ญ.ธัญกรสุคลธาM10225ม.ต้น33496Abc@3349661-M1-02-25-ด.ญ.ธัญกรสุคลธา33496@photha.com61-M1-02-25-ด.ญ.ธัญกร สุคลธา33496ด.ญ.ธัญกร สุคลธา2
67
33504ด.ญ.ธาริกาคำสุวรรณM10226ม.ต้น33504Abc@3350461-M1-02-26-ด.ญ.ธาริกาคำสุวรรณ33504@photha.com
61-M1-02-26-ด.ญ.ธาริกา คำสุวรรณ
33504ด.ญ.ธาริกา คำสุวรรณ2
68
33514ด.ญ.
นันท์นภัส
ทองชมภูนุชM10227ม.ต้น33514Abc@33514
61-M1-02-27-ด.ญ.นันท์นภัส
ทองชมภูนุช33514@photha.com
61-M1-02-27-ด.ญ.นันท์นภัส ทองชมภูนุช
33514
ด.ญ.นันท์นภัส ทองชมภูนุช
2
69
33547ด.ญ.พรลภัสพุมมาM10228ม.ต้น33547Abc@3354761-M1-02-28-ด.ญ.พรลภัสพุมมา33547@photha.com61-M1-02-28-ด.ญ.พรลภัส พุมมา33547ด.ญ.พรลภัส พุมมา2
70
33553ด.ญ.พัชรีขำเจริญM10229ม.ต้น33553Abc@3355361-M1-02-29-ด.ญ.พัชรีขำเจริญ33553@photha.com61-M1-02-29-ด.ญ.พัชรี ขำเจริญ33553ด.ญ.พัชรี ขำเจริญ2
71
33563ด.ญ.แพรวาคำสวายM10230ม.ต้น33563Abc@3356361-M1-02-30-ด.ญ.แพรวาคำสวาย33563@photha.com61-M1-02-30-ด.ญ.แพรวา คำสวาย33563ด.ญ.แพรวา คำสวาย2
72
33598ด.ญ.
วัชราภรณ์
แป้นมูลM10231ม.ต้น33598Abc@33598
61-M1-02-31-ด.ญ.วัชราภรณ์
แป้นมูล33598@photha.com
61-M1-02-31-ด.ญ.วัชราภรณ์ แป้นมูล
33598
ด.ญ.วัชราภรณ์ แป้นมูล
2
73
33615ด.ญ.ศิริวรรณอนุกูลM10232ม.ต้น33615Abc@33615
61-M1-02-32-ด.ญ.ศิริวรรณ
อนุกูล33615@photha.com
61-M1-02-32-ด.ญ.ศิริวรรณ อนุกูล
33615ด.ญ.ศิริวรรณ อนุกูล2
74
33621ด.ญ.
สิรินทิพย์
พุ่มฉายาM10233ม.ต้น33621Abc@33621
61-M1-02-33-ด.ญ.สิรินทิพย์
พุ่มฉายา33621@photha.com
61-M1-02-33-ด.ญ.สิรินทิพย์ พุ่มฉายา
33621
ด.ญ.สิรินทิพย์ พุ่มฉายา
2
75
33635ด.ญ.สุพรรณีสิ้นแต้M10234ม.ต้น33635Abc@3363561-M1-02-34-ด.ญ.สุพรรณีสิ้นแต้33635@photha.com
61-M1-02-34-ด.ญ.สุพรรณี สิ้นแต้
33635ด.ญ.สุพรรณี สิ้นแต้2
76
33642ด.ญ.สุริตานกงามM10235ม.ต้น33642Abc@3364261-M1-02-35-ด.ญ.สุริตานกงาม33642@photha.com61-M1-02-35-ด.ญ.สุริตา นกงาม33642ด.ญ.สุริตา นกงาม2
77
33648ด.ญ.โสมนัสชูเลิศM10236ม.ต้น33648Abc@3364861-M1-02-36-ด.ญ.โสมนัสชูเลิศ33648@photha.com61-M1-02-36-ด.ญ.โสมนัส ชูเลิศ33648ด.ญ.โสมนัส ชูเลิศ2
78
33652ด.ญ.อตินุชชินนะM10237ม.ต้น33652Abc@3365261-M1-02-37-ด.ญ.อตินุชชินนะ33652@photha.com61-M1-02-37-ด.ญ.อตินุช ชินนะ33652ด.ญ.อตินุช ชินนะ2
79
33656ด.ญ.อพิรญาจังพานิชM10238ม.ต้น33656Abc@3365661-M1-02-38-ด.ญ.อพิรญาจังพานิช33656@photha.com
61-M1-02-38-ด.ญ.อพิรญา จังพานิช
33656ด.ญ.อพิรญา จังพานิช2
80
33659ด.ญ.อภิษฏาพลเดชM10239ม.ต้น33659Abc@3365961-M1-02-39-ด.ญ.อภิษฏาพลเดช33659@photha.com61-M1-02-39-ด.ญ.อภิษฏา พลเดช33659ด.ญ.อภิษฏา พลเดช2
81
33662ด.ญ.อรปรีญา
มานะศิริสมบัติ
M10240ม.ต้น33662Abc@3366261-M1-02-40-ด.ญ.อรปรีญา
มานะศิริสมบัติ
33662@photha.com
61-M1-02-40-ด.ญ.อรปรีญา มานะศิริสมบัติ
33662
ด.ญ.อรปรีญา มานะศิริสมบัติ
2
82
33208ด.ช.ฐิติกรพูนะกูลM10301ม.ต้น33208Abc@3320861-M1-03-01-ด.ช.ฐิติกรพูนะกูล33208@photha.com
61-M1-03-01-ด.ช.ฐิติกร พูนะกูล
33208ด.ช.ฐิติกร พูนะกูล1
83
33209ด.ช.ฐิติพงศ์ยาศิริM10302ม.ต้น33209Abc@33209
61-M1-03-02-ด.ช.ฐิติพงศ์
ยาศิริ33209@photha.com
61-M1-03-02-ด.ช.ฐิติพงศ์ ยาศิริ
33209ด.ช.ฐิติพงศ์ ยาศิริ1
84
33214ด.ช.ณัฐกฤตวิชชุนากรM10303ม.ต้น33214Abc@3321461-M1-03-03-ด.ช.ณัฐกฤตวิชชุนากร33214@photha.com
61-M1-03-03-ด.ช.ณัฐกฤต วิชชุนากร
33214ด.ช.ณัฐกฤต วิชชุนากร1
85
33226ด.ช.ทวีวัฒน์
วงษ์พิทักษ์
M10304ม.ต้น33226Abc@33226
61-M1-03-04-ด.ช.ทวีวัฒน์
วงษ์พิทักษ์
33226@photha.com
61-M1-03-04-ด.ช.ทวีวัฒน์ วงษ์พิทักษ์
33226
ด.ช.ทวีวัฒน์ วงษ์พิทักษ์
1
86
33242ด.ช.ธนภัทรมนัสสาM10305ม.ต้น33242Abc@3324261-M1-03-05-ด.ช.ธนภัทรมนัสสา33242@photha.com61-M1-03-05-ด.ช.ธนภัทร มนัสสา33242ด.ช.ธนภัทร มนัสสา1
87
33245ด.ช.ธนวัฒน์สีลาคำM10306ม.ต้น33245Abc@3324561-M1-03-06-ด.ช.ธนวัฒน์สีลาคำ33245@photha.com
61-M1-03-06-ด.ช.ธนวัฒน์ สีลาคำ
33245ด.ช.ธนวัฒน์ สีลาคำ1
88
33251ด.ช.ธราธรจันเกษมM10307ม.ต้น33251Abc@3325161-M1-03-07-ด.ช.ธราธรจันเกษม33251@photha.com61-M1-03-07-ด.ช.ธราธร จันเกษม33251ด.ช.ธราธร จันเกษม1
89
33253ด.ช.
ธัญพิสิษฐ์
ย้อยดีM10308ม.ต้น33253Abc@33253
61-M1-03-08-ด.ช.ธัญพิสิษฐ์
ย้อยดี33253@photha.com
61-M1-03-08-ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ ย้อยดี
33253
ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ ย้อยดี
1
90
33342ด.ช.วุฒิชัยอุ่นเวียงM10309ม.ต้น33342Abc@3334261-M1-03-09-ด.ช.วุฒิชัยอุ่นเวียง33342@photha.com
61-M1-03-09-ด.ช.วุฒิชัย อุ่นเวียง
33342
ด.ช.วุฒิชัย อุ่นเวียง
1
91
33358ด.ช.สวิตต์ช่างเกวียนM10310ม.ต้น33358Abc@3335861-M1-03-10-ด.ช.สวิตต์ช่างเกวียน33358@photha.com
61-M1-03-10-ด.ช.สวิตต์ ช่างเกวียน
33358
ด.ช.สวิตต์ ช่างเกวียน
1
92
33381ด.ช.อภิรักษ์วรภักดีM10311ม.ต้น33381Abc@33381
61-M1-03-11-ด.ช.อภิรักษ์
วรภักดี33381@photha.com
61-M1-03-11-ด.ช.อภิรักษ์ วรภักดี
33381ด.ช.อภิรักษ์ วรภักดี1
93
33387ด.ช.อัครพนธ์เทียนเย็นM10312ม.ต้น33387Abc@33387
61-M1-03-12-ด.ช.อัครพนธ์
เทียนเย็น33387@photha.com
61-M1-03-12-ด.ช.อัครพนธ์ เทียนเย็น
33387
ด.ช.อัครพนธ์ เทียนเย็น
1
94
33393ด.ช.
อิทธิพัทธ์
ดอกนางแย้มM10313ม.ต้น33393Abc@33393
61-M1-03-13-ด.ช.อิทธิพัทธ์
ดอกนางแย้ม33393@photha.com
61-M1-03-13-ด.ช.อิทธิพัทธ์ ดอกนางแย้ม
33393
ด.ช.อิทธิพัทธ์ ดอกนางแย้ม
1
95
33213ด.ญ.ณัฐกมลหุ่นโกนM10314ม.ต้น33213Abc@3321361-M1-03-14-ด.ญ.ณัฐกมลหุ่นโกน33213@photha.com
61-M1-03-14-ด.ญ.ณัฐกมล หุ่นโกน
33213ด.ญ.ณัฐกมล หุ่นโกน2
96
33411ด.ญ.กาญจนา
วิวัฒน์มงคลชัย
M10315ม.ต้น33411Abc@3341161-M1-03-15-ด.ญ.กาญจนา
วิวัฒน์มงคลชัย
33411@photha.com
61-M1-03-15-ด.ญ.กาญจนา วิวัฒน์มงคลชัย
33411
ด.ญ.กาญจนา วิวัฒน์มงคลชัย
2
97
33450ด.ญ.ญาณิศาหมื่นจงM10316ม.ต้น33450Abc@3345061-M1-03-16-ด.ญ.ญาณิศาหมื่นจง33450@photha.com
61-M1-03-16-ด.ญ.ญาณิศา หมื่นจง
33450ด.ญ.ญาณิศา หมื่นจง2
98
33451ด.ญ.ญาตาวีหงษ์บินM10317ม.ต้น33451Abc@3345161-M1-03-17-ด.ญ.ญาตาวีหงษ์บิน33451@photha.com
61-M1-03-17-ด.ญ.ญาตาวี หงษ์บิน
33451ด.ญ.ญาตาวี หงษ์บิน2
99
33487ด.ญ.
ทิพย์มณฑา
มุสิกวัตM10318ม.ต้น33487Abc@33487
61-M1-03-18-ด.ญ.ทิพย์มณฑา
มุสิกวัต33487@photha.com
61-M1-03-18-ด.ญ.ทิพย์มณฑา มุสิกวัต
33487
ด.ญ.ทิพย์มณฑา มุสิกวัต
2
100
33493ด.ญ.ธนัชชาพวงสดM10319ม.ต้น33493Abc@3349361-M1-03-19-ด.ญ.ธนัชชาพวงสด33493@photha.com61-M1-03-19-ด.ญ.ธนัชชา พวงสด33493ด.ญ.ธนัชชา พวงสด2
Loading...
Main menu