ABCDE
1
รายชือผู้รับผิดชอบดูแลห้องต่างๆ
2
โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร
3
ที่ห้องกลุ่มงาน ห้องเรียนและห้องศูนย์ต่างๆผู้รับผิดชอบหมายเหตุสถานะ
4
1อาคารอำนวยการนางสุณีวรรณ หยดย้อยยืนยันแล้ว
5
2ห้องควบคุมเสียงศุนย์ภาษาอังกฤษ 1นางสาวอภิญญา ตาระกายืนยันแล้ว
6
3ศุนย์ภาษาอังกฤษ 1นางสาวอภิญญา ตาระกายืนยันแล้ว
7
4ศุนย์ภาษาอังกฤษ 2นางสาวอภิญญา ตาระกายืนยันแล้ว
8
5สวัสดิการร้านค้า(สหกรณ์)นางภทรพร เจริญมาก ยืนยันแล้ว
9
6ห้องเบเกอรี่นางสาวรุ้งทอง แก้วโสตยืนยันแล้ว
10
7หอประชุมนายสุพล ปานสุวรรณยืนยันแล้ว
11
8ห้องคอม1ครูกัมพุวัณ บุญสาธรยืนยันแล้ว
12
9ห้องคอม2นายนิวัฒน์ เรืองศิลป์ยืนยันแล้ว
13
10ห้องคอม3นายนิวัฒน์ เรืองศิลป์ยืนยันแล้ว
14
11ห้องพยาบาล
นางสาวสุนทรี วัฒนกิจไพศาล
ยืนยันแล้ว
15
12ห้องสมุดนางสาวกัมพุวัณ บุญสาธรยืนยันแล้ว
16
13ห้องแนะแนวนางสาวอภิิญญา ตาระกายืนยันแล้ว
17
14ห้องพละศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสุภัทรชัย พิมพา
ยืนยันแล้ว
18
15ห้องนาฏศิลป์ นางสาวภัครินทร์ สอาดยืนยันแล้ว
19
16ห้องดนตรีไทยนายชัยพร ปัญจศิริเลขยืนยันแล้ว
20
17ห้องดนตรีสากลนายชัยพร ปัญจศิริเลขยืนยันแล้ว
21
18ห้อง เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนางสาวชลากร พรประสิทธิ์ยืนยันแล้ว
22
19ห้องการงานอาชีพ อาคาร 3นายสุพล ปานสุวรรณยืนยันแล้ว
23
20ห้องบุคลากรนายถิรินทร์ สงข์ขาวยืนยันแล้ว
24
21ห้องวิชาการ(ห้องเล็ก)นายทรงเดช เศรษฐพันธุ์ยืนยันแล้ว
25
22โรงเรือนเกษตรนางสาวชลากร พรประสิทธิ์ยืนยันแล้ว
26
23ห้องประชาสัมพันธ์นายศุภณัฐ เพชรล้อมยืนยันแล้ว
27
24ห้องรองผูอำนวยการนายสุุพล านสุวรรณยืนยันแล้ว
28
25ห้องพักครูอาคาร 2นายภาคินัย ชีอยู่ยืนยันแล้ว
29
26ห้องพักครู ภาษาอังกฤษนางสาวอภิญญา ตาระกายืนยันแล้ว
30
27ห้อง 2101นายทรงเดช เศรษฐพันธุ์ยืนยันแล้ว
31
28ห้อง 2102นายทรงเดช เศรษฐพันธุ์ยืนยันแล้ว
32
29ห้อง 2103
ว่าที่ร้อยตรีสุภัทรชัย พิมพา
ยืนยันแล้ว
33
30ห้อง 2104นายนิวัฒน์ เรืองศิลป์ยืนยันแล้ว
34
31ห้อง 2105นางสาวกัมพุวัณ บุญสาธรยืนยันแล้ว
35
32ห้อง 2106ห้องว่างยืนยันแล้ว
36
33ห้อง 2108นายถิริรนทร์ สังข์ขาวยืนยันแล้ว
37
34ห้อง 2201นายภาคินัย ชีอยู่ยืนยันแล้ว
38
35ห้อง 2202ห้องว่่างยังไม่ยืนยัน
39
36ห้อง 2203นางสาวรุ้งทอง แก้วโสตยืนยันแล้ว
40
37ห้อง 2204นายชัยพร ปัญจศิริเลข นางสาวสุนทรี วัฒนกิจไพศาลยืนยันแล้ว
41
38ห้อง 2205นางภทรพร เจริญมาก นายสุพล ปานสุวรรณยืนยันแล้ว
42
39ห้อง 2206นางมาลินี สรรค์ประสิทธิ์ยืนยันแล้ว
43
40ห้อง 2207นางสุณีวรรณ หยดย้อยยืนยันแล้ว
44
41ห้อง 2208นางมาลินี สรรค์ประสิทธิ์ยืนยันแล้ว
45
42ห้อง 3101นางสาวบุญยิ่ง เกื้อกูลยืนยันแล้ว
46
43ห้อง 3102ครูศิริลักณ์ ป๊กคำยืนยันแล้ว
47
44ห้อง 3103ครูศิริลักณ์ ป๊กคำยืนยันแล้ว
48
45ห้อง 3104ครูไพรินทร์ ทำนาเมืองยืนยันแล้ว
49
46ห้อง 3105นางสาวบุุญยิ่ง เกื้อกูลยืนยันแล้ว
50
47ห้อง 3106นางสาวชลากร พรประสิทธิ์ยืนยันแล้ว
51
48ห้อง 3107นางสาวรุ้งทอง แก้วโสตยืนยันแล้ว
52
49ห้อง 3201ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร จุฬายืนยันแล้ว
53
50ห้อง 3202ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร จุฬายืนยันแล้ว
54
51ห้อง 3203ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร จุฬายืนยันแล้ว
55
52ห้อง 3204นายทวีศักดิ์ ทำนาเมืองยืนยันแล้ว
56
53ห้อง 3205ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร จุฬายืนยันแล้ว
57
54ห้อง 3206ครููอภิญญา ตาระกายืนยันแล้ว
58
55ห้อง 3207ครูไพรินทร์ ทำนาเมืองยืนยันแล้ว
59
56ห้อง 3208ห้องว่างยังไม่ยืนยัน
60
61
(นายชัยพร ปัญจศิริเลข)