ภาษาไทย ม.ค.62
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานข้อมูลการอ่านการเขียนนักเรียนชั้น ป.1 เดือน มค 2562
2
โรงเรียน.............................ศูนย์เครือข่าย...............สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
3
จำนวนนักเรียนปกติที่เข้าสอบ 99คนจำนวนนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ที่เข้าสอบ1คนนักเรียนทั้งหมดรวม100คน
4
คำชี้แจง โปรดคลิกเลือกเครื่องหมาย / (แทนเด็กปกติ) หรือ X (แทนเด็กพิเศษ) ในช่องระดับคุณภาพการอ่านและการเขียน จากการประเมินนักเรียนแต่ละคน
5
เลขที่ชื่อ - นามสกุลนักเรียนทั้งหมดตามบัญชีระดับคุณภาพการอ่านออกเสียงระดับการอ่านรู้เรื่องระดับคุณภาพการเขียนคำระดับคุณภาพการเขียนประโยคหมายเหตุ
6
ดีมากดีพอใช้ปรับปรุงดีมากดีพอใช้ปรับปรุงดีมากดีพอใช้ปรับปรุงดีมากดีพอใช้ปรับปรุง
7
2
ด.ญ.ปุณยนุช ไชยรักษ์
////
8
3
ด.ช.ธีรเดช ศรีสมบรูณ์
////
9
4ด.ญ.กัญญาภัค จันมา////
10
5ด.ช.สุกุลภัทร โนรี////
11
6
ด.ญ.ธันยธรณ์ จันทาศรี
////
12
7ด.ช.พิชาภพ โพธิ์ชัย////
13
8
ด.ช.คุณานนท์ ช่างประดิษฐ์
////
14
9ด.ช.ธนภัทร ทองยืน////
15
10
ด.ช.นนทพัทธ์ วงษ์จูม
////
16
11
ด.ญ.ปุญญาพร อ่อนสุวรรณ์
////
17
12ด.ช.ปิยากร ศรีวิชา////
18
13
ด.ญ.บัณฑิตา พรมพลเมือง
////
19
14
ด.ญ.ชมพูนุชธิดา ดีไร่
////
20
15ด.ญ.วรกมล แสงโพธ์////
21
16
ด.ช.ธณวัฒน์ ทองผาสุข
////
22
17
ด.ช.ชินกรณ์ จันทร์หล้า
////
23
18
ด.ญ.จิระนันท์ ไชยศรี
////
24
19ด.ช.ศิลป์ชัย ธัญกร////
25
20
ด.ช.กิตติกวิน บรรเทา
////
26
21ด.ช.ปัญญา เรืองจรัส////
27
22
ด.ช.กฤษณนัยน์ สุวรรณบล
////
28
23
ด.ช.ปุณยวัจน์ อังกาพย์
////
29
24ด.ญ.จุรีพร ไชยเบ้า////
30
25
ด.ญ.วศินี ฤกษ์ประกอบ
////
31
26
ด.ญ.เปมิกา อึ้งชัยภูมิ
////
32
27
ด.ญ.พิชานันท์ ขันธิ์วิชัย
////
33
28
ด.ญ.เพ็ญนภา ฤทธิ์ไธสง
////
34
29
ด.ญ.ปัญญาพร ขันวิชัย
////
35
30ด.ญ.เกศกนก วงษ์ธรรม////
36
31ด.ญ.ณัฐชยา ํบุญดี////
37
32ด.ญ.กมลชนก เห็มดี////
38
33
ด.ช.ภัทรกร หาญจันทร์
////
39
34
ด.ญ.พรรณกาญจน์ แสงโพธิ์
////
40
35ด.ญ.วัชราภรณ์ ไชยา////
41
36ด.ญ.ชลิตา ทระทึก////
42
37ด.ญ.เปมิกา กอบแดง////
43
38ด.ช.นราธิป บุไธสง////
44
39
ด.ช.จารุพงษ์ สายเสมา
////
45
40ด.ช.ธนภัทร สารพิมพา////
46
41
ด.ช.ณัฐชนนท์ สังสีแก้ว
////
47
42ด.ช.ธวัชชัย แทนสา////
48
43
ด.ช.รัชชานนท์ บุญมาไชย
////
49
44ด.ช.วีรชล พลเขต////
50
45
ด.ช.ศุภสิทธิ์ ไชยน้อย
////
51
46ด.ช.วีรภัทร์ แก้วธิ////
52
47ด.ญ.นรินทร ชินตุ////
53
48
ด.ญ.ศศิประภา วงษ์ตรีศรี
////
54
49ด.ช.อนาวิล กองเกิด////
55
50
ด.ญ.ดุษิตา กุลนารัตน์
////
56
51
ด.ช.ธนภัทร ประเสริฐไทย
////เข้าใหม่
57
52ด.ช.เทพไชยา จันเทพา////
เข้าใหม่15ม.ค.
58
53
ด.ญ.ปริญญาพร ภูสีดิน
////
59
54
ด.ญ.จิรัปภา หาญคำแพง
////
60
55
ด.ช.ธีรวัฒน์ หอมสมบัติ
////
61
56
ด.ญ.วิมลวัลย์ สุนทะวงศ์
////
62
57ด.ญ.ดัชนี ฤาชา////
63
58
ด.ช.พงษ์พิพัฒน์ กองกุล
////
64
59ด.ช.ณัฐพงษ์ พรมโชติ////
65
60ด.ช.รัฐภูมิ มิปะทัง////
66
61
ด.ญ.ปิยาภัทร หล้ากองสี
////
67
62
ด.ช.ปัณฑาศิลป์ อินธรรม
////
68
63
ด.ช.ภานุเดช ถนอมจิตร
////
69
64
ด.ช.ณัฐภูมินทร์ ทองภูธร
////
70
65
ด.ญ.ฐิติพร ภูดอนม่วง
////
71
1
ด.ญ.สุวิชาดา ภาวะหาให
////
72
66ด.ญ.พีรดา ขำโคกกรวด////
73
67ด.ญ.สุพิศชา ศรีสอาด////
74
68
ด.ช.วีรภัทร อินทรเพชร
////
75
69
ด.ช.กรวินท์ ทันรังกา
////
76
70ด.ช.ธนพัฒน์ สิทธิยศ////
77
71ด.ช.อินทรเดช สุดา////
78
72ด.ญ.วริศรา มณีโชติ////
79
73ด.ญ.กชพร พาน้อย////
80
74ด.ญ.ธีรดา ไพรเขต////
81
75
ด.ญ.เพชรลดา ชุมโท่โล่
////
82
76ด.ช.วายุ โพธิพรม////
83
77
ด.ช.ชาญวิทย์ โคตรเพชร
////
84
78
ด.ญ.จารุพิชญา เทพอินทร์แดง
////
85
79ด.ญ.ปนัดดา ปางชาติ////
86
80ด.ญ.วิภาดา หลุมคำ////
87
81
ด.ช.พรเทพ แพงชัยภูมิ
////
88
82ด.ช.ปณชัย ภูกิ่งนาXXXX
89
83
ด.ญ.ศุภมาส สง่าศิลป์
////
90
84
ด.ญ.ณัฐณิชา จันทร์เหลือง
////
91
85ด.ญ.ณัฐวดี พรหมศร////
92
86ด.ญ.พัชราภร ชัยจีน////
93
87ด.ญ.ณิชชา ศรีสมบัติ////
94
88
ด.ช.สลักเกียรติ จันดาเวียง
95
89
ด.ญ.อรุณวรรณ ย่อมสูงเนิน
////
96
90ด.ญ.นภัสสร ตาดี
97
91
ด.ญ.พิมพ์ลภัทร ประทุมเจียม
////
98
92ด.ช.เรวัต ศรีบัวลา////
99
93ด.ญ.วรัญญา สุริสอน////
100
94ด.ช.ณฐพร ชินตุ////
Loading...