ระบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAK
1
ประทับเวลา1. ชื่อ - สกุล2. รหัสนักเรียน/นักศึกษา3. สาขาที่จบการศึกษา4. ปีการศึกษาที่จบ5. ที่อยู่6. เบอร์โทรที่ติดต่อได้7. เบอร์โทรผู้ปกครอง8. อีเมล์ (E-mail)9. ปัจจุบัน- ชื่อสถานศึกษา- คณะ/สาขาวิชาตรงสาขาที่ศึกษาต่อ- ตำแหน่งงานรายได้/เดือนชื่อหน่วยงานที่อยู่หน่วยงานตรงสาขาที่ทำงานความรู้ที่เรียนมาได้นำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน- ประเภทธุรกิจ -ต้องการให้สถานศึกษาหางานให้ หรือไม่14. ข้อเสนอแนะ- facebook1.ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล1. ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล2. ความครบถ้วนสมบูรณ์3. ข้อมูลสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้4. ความรวดเร็จในการใช้บริการ5. ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่6. รูปแบบ และวิธีการบันทึกข้อมูล7. รูปแบบ และวิธีการแก้ไขข้อมูล8. รูปแบบ และวิธีการสืบค้นข้อมูล9. รูปแบบ และวิธีการนำเสนอข้อมูล10. คุณภาพ และประโยชน์ที่ได้รับจากระบบสารสนเทศ
2
30/5/2557, 10:37:59สุกัญญา เพ็ชรรักษา5522010068
3
18/7/2557, 15:17:21นายภาโชค ชัยสอน5321010005สาขาช่างยนต์255544/1 ม. 4 ต. หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง จ. ขอนแก่น 40150800433945--ศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองยนต์ตรงกับสาขา100%-
4
18/7/2557, 15:21:17นายพีระพล สกุลตาล53210100018สาขาช่างยนต์255538 ม. 4 ต. หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150879539885--ศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองยนต์ตรงกับสาขา----ไม่ตรงกับสาขาที่เรียนมา100%-
5
18/7/2557, 15:23:22นายคมสรร ทองคำภา53210100047สาขาช่างยนต์255552 ม. 4 ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180---ศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองยนต์ตรงกับสาขา100%-
6
18/7/2557, 15:33:41นายชัชชัย พันโนชิต5321040003สาขาไฟฟ้ากำลัง255521 ม. 10 ต. หนองบัวใต้ อ. ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลำภู 3918042353732--ศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองติดตั้งไฟฟ้าตรงกับสาขา100%-
7
18/7/2557, 16:11:37นายฐาปกรณ์ แถมเงิน53210400011สาขาไฟฟ้ากำลัง2555100 ม. 11 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180872322012--ศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองติดตั้งไฟฟ้าตรงกับสาขา100%-
8
18/7/2557, 16:13:50นายมานิตย์ ผิวดำ53210400012สาขาไฟฟ้ากำลัง255530 ม.2 ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180852564588--ศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองติดตั้งไฟฟ้าตรงกับสาขา100%-
9
18/7/2557, 16:15:47นายเกียรติศักดิ์ โสพิน53210400015สาขาไฟฟ้ากำลัง255566 ม. 6 ต.โคกม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 3918042353732--ศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองติดตั้งไฟฟ้าตรงกับสาขา100%-
10
18/7/2557, 16:17:53นายปิยกร บัวทิน53210400030สาขาไฟฟ้ากำลัง255598/2 ม.1 ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 3918042353732--ศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองติดตั้งไฟฟ้าตรงกับสาขา100%-
11
18/7/2557, 16:20:07นายนิวัฒน์ ชินจักร์53210400006สาขาไฟฟ้ากำลัง255511/2 ม.12 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 3918042353732--ศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองติดตั้งไฟฟ้าตรงกับสาขา100%-
12
28/7/2557, 16:53:14น.ส.สุภาวดี พุดบุรี5322010002สาขาวิชาการบัญชี25565 หมู่ 14 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180
847974464ศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองการบัญชีตรงกับสาขา100%
13
28/7/2557, 17:10:20น.ส.วิภาภัทร ค้อนชัยภูมิ5322010004สาขาวิชาการบัญชี255517/3 ม.2 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180ศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองการบัญชีตรงกับสาขา100%
14
28/7/2557, 17:14:26น.ส.ศรัญญา ป้องเรือ532010005สาขาวิชาการบัญชี2555ุ61/2 ม.3 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180854663187ศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองการบัญชีตรงกับสาขา100%
15
28/7/2557, 17:17:35น.ส.ขนิษฐา บุญประคม5322010006สาขาวิชาการบัญชี2555ึ70 หมู่ 18 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180849542390ศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองการบัญชี100%
16
28/7/2557, 17:22:12น.ส.สุจิตรา แก้วพิภพ5322010013สาขาวิชาการบัญชี255520 หมู่ 4 ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180847882558ศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองการบัญชีตรงกับสาขา100%
17
28/7/2557, 17:25:03น.ส.ปฤษณา สมใจ5322010014สาขาวิชาการบัญชี255534 หมู่ 1 ต.กุดธาตุ อ.กิ่งอำเภอหนองนาคำ จ.ขอนแก่น 40150862209433ศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองการบัญชีตรงกับสาขา100%
18
28/7/2557, 17:27:23น.ส.อนงค์ลักษณ์ ทึงด้วง5322010016สาขาวิชาการบัญชี255566 หมู่ 8 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180ศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองการบัญชี100%
19
28/7/2557, 17:30:32น.ส.พรสุดา ศรีคราม5322010019สาขาวิชาการบัญชี255533/1 หมู่ 10 ต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองลำภู 39180821116043ศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองการบัญชีตรงกับสาขา100%
20
28/7/2557, 17:46:12น.ส.สุทธิดา ภูน้ำเย็น5322010021สาขาวิชาการบัญชี255529 หมู่ 8 ต.กุดสะเทียน อ.กุดสะเทียน จ.หนองบัวลำภู 39180ศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองการบัญชีตรงกับสาขา100%
21
28/7/2557, 17:48:59น.ส.สุกัญญา ชาตะ5322010026สาขาวิชาการบัญชี25557/2 หมู่ 12 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180802800508ศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองการบัญชีตรงกับสาขา100%
22
28/7/2557, 17:52:02น.ส.ยุภาภรณ์ เอี่ยมนูน5322010035สาขาวิชาการบัญชี2555130/1 หมู่ 21 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180849568048ศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองการบัญชีตรงกับสาขาตรงกับสาขา100%
23
28/7/2557, 18:08:19นายวิศวะ จันโท532210002สาขาช่างยนต์2555ทำงานวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองเทคนิคยานยนต์ตรงกับสาขา100%
24
28/7/2557, 18:13:57นายมนัสชัย โคตรขันติ5321010009สาขาช่างยนต์2555ศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองเทคนิคยานยนต์ตรงกับสาขา100%
25
28/7/2557, 18:13:57น.ส.วราภรณ์ วงศ์อ๊อด5322010039สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ255534 หมู่ 7 ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180895797875ศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองการบัญชีตรงกับสาขา100%
26
28/7/2557, 18:15:55นายชาญวิทย์ กองจันดี5321010014สาขาช่างยนต์2555ตรงกับสาขา100%
27
28/7/2557, 18:16:22นายวุฒิพงษ์ อุ่นวัง5322010047สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2555246 หมู่ 4 ต.โน่นม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180833600937ศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ100%
28
28/7/2557, 18:17:50นายรัตนพร อันทะปัญญา5321010015สาขาช่างยนต์2555วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองเทคนิคยานยนต์ตรงกับสาขา100%
29
28/7/2557, 18:20:08นายสัจจา ชาทุม5321010016สาขาช่างยนต์2555วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองเทคนิคยานยนต์ตรงกับสาขา100%
30
28/7/2557, 18:20:18นายวรยุทธ สิงโนรักษ์5322010048สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ255513 หมู่ 7 ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180ศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองคอมพิวเตอร์ธุรกิจตรงกับสาขา100%
31
28/7/2557, 18:21:51นายสุนัน อยู่ครบ5321010017สาขาช่างยนต์2555วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองเทคนิคยานยนต์ตรงกับสาขา100%
32
28/7/2557, 18:22:30นายมงคล เพชรใบศรี5322010064สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2555ศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองคอมพิวเตอร์ธุรกิจตรงกับสาขา100%
33
28/7/2557, 18:22:43นายพีระพล สกุลตาล5321010018สาขาช่างยนต์2555วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองเทคนิคยานยนต์ตรงกับสาขา100%
34
28/7/2557, 18:23:44นายพินิจ สุุดบับ5321010022สาขาช่างยนต์2555วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองเทคนิคยานยนต์ตรงกับสาขา100%
35
28/7/2557, 18:24:25นายศักดา คำเพียวงค์5322010068สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2555884700946ศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองคอมพิวเตอร์ธุรกิจตรงกับสาขา100%
36
28/7/2557, 18:24:55นายอำพล ขุนศรี5321010023สาขาช่างยนต์2555วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองเทคนิคยานยนต์ตรงกับสาขา100%
37
28/7/2557, 18:26:17นายพรชัย สายโรจน์5321010024สาขาช่างยนต์2555วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองเทคนิคยานยนต์ตรงกับสาขา100%
38
28/7/2557, 18:27:57นายพงษ์พัฒน์ ภิรักษา5321010001สาขาช่างยนต์2555823031512ทำงานจังหวัดชลบุรีตรงกับสาขา100%
39
29/7/2557, 14:14:51นายจิรวัฒน์ ภักดีราช5321010003สาขาช่างยนต์255563 หมู่ 8 ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140854609459ทำงานทำงานที่บ้านโคกม่วงตรงกับสาขา50%
40
29/7/2557, 14:23:47นายธวัชชัย ขุนทร5321010027สาขาช่างยนต์255555 หมู่ 11 ต.โน่นม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180854676259ทำธุรกิจส่วนตัวซ่อมรถที่จังหวัดระยองตรงกับสาขา100%
41
29/7/2557, 14:29:04นายอธิกรณ์ ภักดีสุวรรณ5321010028สาขาช่างยนต์255541/2 ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180843536443ทำงานบริษัทณัฐพงษ์มอเตอร์จ.หนองบัวลำภูตรงกับสาขา100%
42
29/7/2557, 14:33:28นายประสิทธิ์ แช่มวิจิตร5321010035สาขาช่างยนต์255533 หมู่ 4 ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180ว่างงาน20%ไม่ต้องการ
43
29/7/2557, 14:43:12นายจักรกฤษณ์ พรมรินทร์5321010065สาขาช่างยนต์255563/1 ม.3 ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180849349728908607572ทำงานซ่อมรถที่บ้านโนนสะอาด จ.หนองบัวลำภูตรงกับสาขา100%
44
29/7/2557, 14:46:08นายวิชิต ศรีไพร5321010069สาขาช่างยนต์25555 หมู่ 6 ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180800830676ทำงานทำงานลูกจ้างร้านซ่อมบ้านหนองตานาตรงกับสาขา100%
45
29/7/2557, 14:55:34นายวรวุฒิ สุขราษฎร์5321030005สาขาช่างเชื่อมโลหะ2555ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยตรงกับสาขา100%
46
29/7/2557, 14:59:18นายเฉลิมชัย มีบุตรศรี5321030007สาขาช่างเชื่อมโลหะ255533 หมู่ 2 ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180ทำงานโรงงานที่จังหวัดสมุทรสาครตรงกับสาขา50%
47
29/7/2557, 15:03:04น.ส.หยาดพิรุณ สายลุน5322010036สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ255539 หมู่ 10 ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180860172262ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ตรงกับสาขา100%
48
29/7/2557, 15:05:07นายนัครินทร์ โพธิจันทร์5322010044สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2555164 หมู่ 1 ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180832880332อื่นๆ20%
49
29/7/2557, 15:08:46น.ส น้ำฝน วาปีเก5322010067สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ25559809 หมู่ 8 ต.สระแก้ว อ.หนองหงษ์ จ.บุรีรัมย์ 31240884700946ศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษตรงกับสาขา100%
50
29/7/2557, 16:29:18น.ส.นฤมล อินทร์เพชร5322010008สาขาวิชาการบัญชี255515 หมู่ 5 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180883097250อื่่นๆ20%ไม่ต้องการ
51
29/7/2557, 16:34:23น.ส.ปริมล ทิพย์สูงเนิน5322010011สาขาวิชาการบัญชี255590 หมู่ 9 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180883113851อื่นๆไม่ตรงกับสาขาที่เรียนมา20%
52
29/7/2557, 16:34:41นายพิชิตชัย ศิริอุฒจันทร์5321040013สาขาไฟฟ้ากำลัง2555133 ม.10 ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 3918042353732อื่นๆวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองเทคนิคยานยนต์ตรงกับสาขา100%ต้องการ
53
29/7/2557, 16:38:11น.ส.เดือนนภา แสนสุรินทร์5323010017สาขาวิชาการบัญชี255568/1 หมู่ 1 ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180877498026ทำงานบริษัทโซนี่ ประเทศไทยจำกัดตรงกับสาขา50%
54
29/7/2557, 16:39:08นายวัชรพล จันดี5321040014สาขาไฟฟ้ากำลัง255521 ม.6 ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 3914042353732ทำงานตรงกับสาขา100%ต้องการ
55
29/7/2557, 16:42:27น.ส.อังคณา ใสยาวรรณ์5322010027สาขาวิชาการบัญชี2555206 หมู่ 7 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180819623427อื่นๆไม่ตรงกับสาขาที่เรียนมา20%
56
29/7/2557, 16:42:34นายอณัศยา พานเพ็ง5321040019สาขาไฟฟ้ากำลัง255511 ม. 5 ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180828459316ว่างงานตรงกับสาขา100%ต้องการ
57
29/7/2557, 16:47:35นายวารุด หาญเชิงชัย5321040023สาขาไฟฟ้ากำลัง25554 ม. 11 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240862300734ศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองไฟฟ้ากำลังตรงกับสาขาตรงกับสาขา100%ต้องการ
58
29/7/2557, 16:50:10นางสาวสุภาวดี ศรีชินเลิศ5321040024สาขาไฟฟ้ากำลัง2555139 ม.1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 3918042353732ทำงานkm interlab co.itdนิคมบางพลีอุตสาหกรรมตรงกับสาขา100%ต้องการ
59
29/7/2557, 16:53:11นายศุภวัฒน์ มูลเพีย5321040039สาขาอิเล็คทรอนิกส์255524/1 ม.11 ต.ศรีบุเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180ศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองอิเล็กรอนิคส์ตรงกับสาขา100%ต้องการ
60
29/7/2557, 16:58:47นายศรันย์ สียา5321040042สาขาอิเล็คทรอนิกส์255564/1 ม.12 ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180ศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองอิเล็กทรอนิกส์ตรงกับสาขาตรงกับสาขา100%ต้องการ
61
29/7/2557, 17:01:30นายจีรวัฒน์ ประทาน5321040044สาขาอิเล็คทรอนิกส์25553 ม.2 ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180ศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองอิเล็กทรอนิกส์ตรงกับสาขาตรงกับสาขา100%ต้องการ
62
29/7/2557, 17:04:31นายสุรชัย แสนวอ5321040061สาขาไฟฟ้ากำลัง2555192 ม.5 ต.กุดธาตุ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180ศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองติดตั้งไฟฟ้าตรงกับสาขา100%ต้องการ
63
30/7/2557, 9:38:14นายฤทธิเดช แดนประสม5321010012สาขาช่างยนต์2555ศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองเทคนิคยานยนต์ตรงกับสาขา100%
64
30/7/2557, 9:43:48นายกฤษณะ อุดมศักดิ์5321010047สาขาช่างยนต์2555อื่นๆไม่ตรงกับสาขาที่เรียนมา20%
65
30/7/2557, 9:44:53นายวิโรจน์ ภัทร์ธนบูรณ์5321010073สาขาช่างยนต์2555ศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองเทคนิคยานยนต์ตรงกับสาขา100%
66
30/7/2557, 9:54:44นายสุทัศน์ จันทร์อาจ5321010053สาขาช่างยนต์2555ทำงาน50%
67
30/7/2557, 10:06:24นายชัชวาลย์ พันโนชิต5321040001สาขาไฟฟ้ากำลัง255521 หมูุ่ 10 ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180km. Interlab.co.Itd นิคมบางพลีอุตสาหกรรมตรงกับสาขา50%
68
30/7/2557, 10:09:58นายธนวัฒน์ อู่ทอง5321040004สาขาไฟฟ้ากำลัง255529/1 หมู่ 8 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180อื่นๆ20%
69
30/7/2557, 10:31:16นายวทันยา อุสมร5321040041สาขาอิเล็คทรอนิกส์2555ศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองตรงกับสาขา100%ไม่ต้องการ
70
30/7/2557, 10:34:38นายสมเกียรติ มิ่งแก้ว5321040022สาขาไฟฟ้ากำลัง2555ทำงาน20%
71
17/3/2015, 21:03:08จิราวัฒน์ สุวรรณสม5521040040สาขาอิเล็คทรอนิกส์2557161 หมู่ 2 ต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง
จ.หนองบัวลำภู
951932484971373837jirawatsuwannasom@gmail.comศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองอิเล็กทรอนิกส์ตรงกับสาขา50%jirawat suwannasom5344444444
72
17/3/2015, 21:07:36จิราวัฒน์ สุวรรณสม5521040040สาขาอิเล็คทรอนิกส์2557161ม.2 ต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง
จ.หนองบัวลำภู 39180
981932484812623938jirawatsuwannasom@gmail.comศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองอิเล็กทรอนิกส์ตรงกับสาขา50%ไม่ต้องการjirawat suwannasom5535553554
73
17/3/2015, 21:11:21จิราวัฒน์ สุวรรณสม5521040040สาขาอิเล็คทรอนิกส์2557161 หมู่ 2 ต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง
จ.หนองบัวลำภู
951932484971373837jirawatsuwannasom@gmail.comศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองอิเล็กทรอนิกส์ตรงกับสาขา50%jirawat suwannasom5344444444
74
10/2/2016, 1:16:30ธีรวัฒน์ ป้านภูมิ5521010065สาขาช่างยนต์255845/2 หมู่12 ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัลำภู957470739810611448ศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองยานยนต์ตรงกับสาขา50%
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
คำตอบแบบฟอร์ม
 
 
Main menu