สำหรับผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ไอทีของส่วนงาน (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
ประทับเวลาคำนำหน้าชื่อชื่อ-นามสกุลตำแหน่งคณะ/ส่วนงานEmailหมายเลขโทรศัพท์
2
17/10/2017, 16:48:19นายอดิศร ไข่คำ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
adisorn.k@cmu.ac.th053-942633
3
17/10/2017, 16:49:27นางสาววันเพ็ญ ศุภวิริยกุล
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
wanpen.supa@cmu.ac.th
053-942634
4
18/10/2017, 9:18:49นายเทอดศักดิ์ ไชยเทพคณะสัตวแพทยศาสตร์Therdsak.c@cmu.ac.th053 948045
5
18/10/2017, 9:27:42
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สุจินดา ศรีวัฒนะคณะอุตสาหกรรมเกษตรsujindapdt@gmail.com053-948201
6
18/10/2017, 10:08:23นายพงษ์พนา พงษ์โสภาพนังงานปฏิบัติงานสถาบันวิจัยสังคม
krapong_beer@hotmail.com
899522013
7
18/10/2017, 10:21:18นาง
เยาวลักษณ์ วิริยะพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานมหาวิทยาลัย
yaowalak.w@cmu.ac.th053-94-3121
8
18/10/2017, 10:42:53นางสาว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอร ภู่เจริญ
คณบดี
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ora-orn.p@cmu.ac.th053-942963
9
18/10/2017, 11:14:03รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิรคณบดีคณะบริหารธุรกิจsiriwut@gmail.com53942101
10
18/10/2017, 11:25:04นางสุนทรี คนเที่ยง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์ajsue@me.com819523973
11
18/10/2017, 11:38:37นายพีระวุฒิ สัมฤทธิ์
หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์
peerawut.sumrit@cmu.ac.th
053-943270
12
18/10/2017, 11:50:28นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญชัยพนักงานปฏิบัติงาน
สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
่juralak.k@cmu.ac.th053-943018
13
18/10/2017, 11:52:33นางสาวพชรมณ ธนัญชัยพนักงานปฏิบัติงาน
สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
pacharamon.ta@gmail.com
053-943018
14
18/10/2017, 12:04:06นายภาณุวัฒน์ นันตาดีพนักงานปฏิบัติงานสถาบันภาษาpanuwat.n@cmu.ac.th085-717523
15
18/10/2017, 12:18:31นางสาวปิยะนุช สวัสดีเลขานุการคณะคณะอุตสาหกรรมเกษตรpiyanuch.s@cmu.ac.th869156021
16
18/10/2017, 13:05:16นายธรรพ์ณธร ทองปิ่นพนักงานปฎิบัติงานสถาบันภาษา
thunnathorn.t@cmu.ac.th
935297999
17
18/10/2017, 13:16:29นายณัฐวุฒิ จันทร์เทศ
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
สำนักงานการตรวจสอบภายใน
natthawut.chanthed@cmu.ac.th
43109
18
18/10/2017, 13:35:37นางสาวภัชนารี เหล็กยองพนักงานปฏิบัติงาน
สำนักงานหอพักนักศึกษา
patchanaree.l@cmu.ac.th
053-974748
19
18/10/2017, 13:39:30นายอรรถนิติ ศุขะเนตรพนักงานปฏิบัติงาน
สำนักงานหอพักนักศึกษา
arttaniti.s@cmu.ac.th053-974746
20
18/10/2017, 13:43:30นางสาวสุทธาทิพย์ วรรณกุล
เลขานุการ สำนักงานหอพักนักศึกษา
สำนักงานหอพักนักศึกษา
suttatip.w@cmu.ac.th053-944742
21
18/10/2017, 13:52:07นางสาวจิตรพร จอมวงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะแพทยศาสตร์Jitthaporn.j@cmu.ac.th934931889
22
18/10/2017, 14:06:14นายอรรถพร ถาน้อย
หัวหน้าหน่วยสารสนเทศทางการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์
athaporn.thanoi@cmu.ac.th
918586967
23
18/10/2017, 16:09:57นายอรรถชัย โฆษณสันติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์บริหารงานวิจัย
attachai.k@cmu.ac.th53943616
24
18/10/2017, 16:44:49นางสาวจุฑามาศ พุ่มไม้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กองบริหารงานบุคคล
chuthamas.phummai@gmail.com
091-8588126
25
18/10/2017, 17:10:18นายอนันต์ เดชพรมพนักงานมหาวิทยาลัยกองแผนงานanan.d@cmu.ac.th819516991
26
18/10/2017, 17:12:14นายเมธี สอาดล้วน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กองแผนงานmaytee.s@cmu.ac.th53943155
27
19/10/2017, 8:53:49นายสุรพันธ์ กาญจนวงศ์
พนักงานห้องปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตร์Surapun.k@cmu.ac.th817169875
28
19/10/2017, 8:54:52นายเทวัญ ทองทับ
หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะบริหารธุรกิจthewan.t@cmu.ac.th053-942144
29
19/10/2017, 9:38:07นายสามารถ ไคร้จักร์ธุระการคณะพยาบาลศาสตร์
samart.k.cmu.ac.th , samartsang36@gmail.com
0644925252 ,053-949151,053-946074
30
19/10/2017, 9:52:56นายกริช ศรีธีระจิตต์
หัวหน้าหน่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะพยาบาลศาสตร์grid.s@cmu.ac.th36014
31
19/10/2017, 9:53:39นางสาวมัลลิกา อุดมสิน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์
คณะพยาบาลศาสตร์
mullika.u@cmu.ac.th817275141
0 ,053-949151,053-946074
32
19/10/2017, 10:28:24นายนพรัตน์ มูลศรีพนักงานปฏิบัติคณะวิทยาศาสตร์
ืnopparat.m@cmu.ac.th
871929800
33
19/10/2017, 10:34:50นาย
ประจักษ์ ปุณยวัจน์พรกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์prajak.p@cmu.ac.th53943423
34
19/10/2017, 10:53:31นายสมเพชร ไชยวุฒิ
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
กองกฎหมาย
Sompetch.Chaiwut@cmu.ac.th
053-942611
35
19/10/2017, 11:20:52นางภควรรณ พวงสมบัติผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
pakawan13@gmail.com
816713743
36
19/10/2017, 12:30:17นายปีดิเทพ อยู่ยืนยงอาจารย์คณะนิติศาสตร์pedithep@gmail.com844154256
37
19/10/2017, 13:14:53นางสาวญาณินี สมสิงห์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะมนุษยศาสตร์yaninee.s@cmu.ac.th053-94370
38
19/10/2017, 14:05:40นางสาวสุชาดา กุลธง
หัวหน้างานการเงินการคลังและพัสดุ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
suchada.koolthong@gmail.com
956747157
39
19/10/2017, 15:38:24นายธนากรณ์ ทำการดีITคณะพยาบาลศาสตร์
tanagorn_t@hotmail.com
848086064
40
19/10/2017, 15:49:38นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะพยาบาลศาสตร์
kachamas.s@cmu.ac.th
53949163
41
19/10/2017, 16:25:41นางสาวจณิษฐ์ เฟื่องฟูอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์Janitf@gmail.com819247755
42
19/10/2017, 22:13:41นาง
ปิยะวัน จันทราภานนท์
เลขานุการคณะคณะการสื่อสารมวลชน
piyawanmasscomm@gmail.com
616654650
43
20/10/2017, 8:45:23นายดำริ ไชยมงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะการสื่อสารมวลชนdhamri.c@cmu.ac.th831530530
44
20/10/2017, 8:49:23นายสุวัฒน์ งามดี
หัวหน้างานนโยบายและแผน
คณะเภสัชศาสตร์suwat.ng@cmu.ac.th44344
45
20/10/2017, 8:49:28นางสาวขนิษฐา คุ้มใหญ่โตพนักงานปฏิบัติงานคณะบริหารธุรกิจkanity@hotmail.com849861878
46
20/10/2017, 9:42:34นายกิตติศักดิ์ ไชยคำ
พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
คณะการสื่อสารมวลชนkittisak.c@cmu.ac.th931373843
47
20/10/2017, 9:57:31นายอภิรักษ์ อินทารส
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักบริการวิชาการapirak.i@cmu.ac.th053-942857
48
20/10/2017, 10:23:02นางสุธิศา ล่ามช้างรองศาสตราจารย์คณะพยาบาลศาสตร์suthisa.la@cmu.ac.th896340259
49
21/10/2017, 17:46:38ผศ. ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์รองคณบดี ฝ่ายบริหารคณะวิทยาศาสตร์
้hataichanoke.n@cmu.ac.th
899524577
50
24/10/2017, 10:50:55นางสาววรรณา เกิดลาภ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
คณะการสื่อสารมวลชนwanna.ke@cmu.ac.th882695980
51
24/10/2017, 11:07:46นายนิติรัฐ สาลี
หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเศรษฐศาสตร์nitirat.sal@cmu.ac.th53942265
52
24/10/2017, 11:23:53นาย
นันทสิทธิ์ กิตติวรากูล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไปและประกันคุณภาพ
คณะการสื่อสารมวลชนnantasit.k@cmu.ac.th814848306
53
24/10/2017, 11:28:17นายสารัตถ์ ขัตติยะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
sarat.khattiya@cmu.ac.th
857149493
54
24/10/2017, 13:55:09นายเอกชัย ก้างออนตา
หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์
eakchai.k@cmu.ac.th933070779
55
24/10/2017, 14:13:03ผศ.น.สพ.ดร.วสันต์ ตั้งโภคานนท์ผู้ช่วยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์twasan@gmail.com 826291378
56
24/10/2017, 14:23:55นางสาว
พรชลิต เสนะสุทธิพันธุ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะศึกษาศาสตร์
p_snaper@hotmail.com
823845617
57
24/10/2017, 15:23:53นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะเกษตรศาสตร์
suchonrak.ch@cmu.ac.th
895523226
58
24/10/2017, 19:33:25นายศัลย์ ศรีสกุลนักศึกษา MBA 59คณะบริหารธุรกิจ
San_guitarist@hotmail.com
850666524
59
25/10/2017, 9:11:01ผศ.ดร.ภก.สกนธ์ สุภากุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเภสัชศาสตร์sakon.s@cmu.ac.th44370
60
25/10/2017, 9:41:19นายศักดิ์ชัย พิรักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะเกษตรศาสตร์
sakchai.pirak@cmu.ac.th
819513293
61
25/10/2017, 9:59:34นายอรรถวิทย์ ขัดคำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์atthawit.k@cmu.ac.th083-5150613
62
25/10/2017, 11:25:48นางสาวธัญญาภรณ์ อินทะไชย
หัวหน้างานนโยบายและแผนฯ
คณะทันตแพทยศาสตร์tanyaporn.i@cmu.ac.th53944415
63
25/10/2017, 13:35:43นายประสิทธิ์ เมืองมูล
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
คณะพยาบาลศาสตร์prasit.mue@cmu.ac.th35024
64
25/10/2017, 13:50:39นางภัทรา จันทราทิตย์เลขานุการคณะ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
pattra.ch @cmu.ac.th053-942973
65
25/10/2017, 23:37:35นายการุณ เวโรจน์รองคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์karune.v@cmu.ac.th819515595
66
27/10/2017, 9:32:24นายนครินทร์ แสนพวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
กองกลางnakarin.s@cmu.ac.th53943014
67
27/10/2017, 10:24:25นาย
ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง
หัวหน้าภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์
thanasak.m@cmu.ac.th
817160654
68
27/10/2017, 11:00:23นางสาวศิศิรา แพถนอมประชาสัมพันธ์
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
sisira.p@cmu.ac.th53943804
69
27/10/2017, 11:01:02นางสาวจินตหรา ชัยคำมา-
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
jintara.c@cmu.ac.th053-943811
70
27/10/2017, 11:44:30นายณฐพรหม ปัญจมาช่างอิเล็กทรอนิกส์คณะวิศวกรรมศาสตร์
nathaprom.p@cmu.ac.th
897595850
71
27/10/2017, 12:07:48นาย
ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์
รองคณบดี ฝ่ายวิจัย ฯ
คณะวิทยาศาสตร์
prasitwang@yahoo.com
842220640
72
28/10/2017, 21:47:10นายพันแสน อุบาลี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
phansan.u@cmu.ac.th053-942680 ต่อ 16
73
30/10/2017, 9:18:05นายคณิศร เดชะประทุมวันพนักงานปฏิบัติงาน
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
denthana.dechap@cmu.ac.th
53943856
74
30/10/2017, 9:28:05นางสาวธิดาทิตย์ จันคนาพนักงานปฏิบัติงาน
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
thidathit.c@cmu.ac.th861859021
75
30/10/2017, 9:31:07นางสาวจาริตา ประทีปะเสน
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
charita.p@cmu.ac.th053 943 820
76
30/10/2017, 9:42:35นายวชิระ นิจบุญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
wachira.n@cmu.ac.th866597639
77
30/10/2017, 9:43:37นางสาวจิระวดี จิระกังวาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
jirawadee.j@cmu.ac.th815957657
78
30/10/2017, 9:50:21ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน หมอยาพนักงานบฏิบัติงาน
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
xyznum1@hotmail.com
933251175
79
30/10/2017, 9:59:18นายวชิระ นิจบุญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
wachira.n@cmu.ac.th866597639
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu