ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
ชื่อบริษัท
ปีที่จดทะเบียน
ชื่อซอฟต์แวร์ ERP ที่ให้บริการ
ชื่อหัวหน้าทีม Implement
ประสบการณ์หัวหน้าทีม
สมาชิกหลักในทีม Implement (ประสบการณ์)
3 อุตสาหกรรมแรกที่เชียวชาญ
หมายเหตุ
(ข้อมูล ณ ก.พ. 64)
2
บริษัท เอวิชั่น จำกัด
2547Microsoft Dynamics 365 Business Central
นายฐิติพัฒน์ ชุนกัมปนาท
14 ปี
1. นายโมฮำมัดอักบัร เลาะหมุด (13 ปี)
2. นางสาววราพร อินทุสุต (12 ปี)
1. การแพทย์และสุขภาพ
2. เครื่องสำอาง
3. ธุรกิจบริการและขนส่ง
4. อื่นๆ
3
บริษัท บริด ซิสเต็มส์ จำกัด
2539PlanetOne ERPMrs. Siriwan Tiralerd20 ปี
1. Ms. Waewta Manoi (10 ปี)
2. Ms. Sakuna Taweesri (10 ปี)
3. Ms. Nanthaya Sartpong (4 ปี)
4. Ms. Jenjira Julthasi (3 ปี)
1. ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
2. การแพทย์และสุขภาพ
3. เกษตร
4. อื่นๆ
4
บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด2535Enterprise Control System (ECONS)
นายกิตติศักดิ์ เปรมกิจ
นางสาวปฐมา ผลพุฒิ
15 ปี
15 ปี
1. วันเฉลิม วรรณสถิตย์ (6 ปี)
2. ณัฐสุดา ฟักแฟ (5 ปี)
3. สราลักษ์ แต้อุดม (5 ปี)
4. ธารารัตน์ โถนิมิตร์ (4 ปี)
1. ชิ้นส่วนยานยนต์
2. พลาสติกและแม่พิมพ์
3. โลหะ
4. อื่นๆ
5
บริษัท ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ จำกัด2546- Double M Samakkee
- Double M AgriPro
- Double M JeGe'
นายสุวัฒน์ ศรารัชต์17 ปี
1. นางสาวเพียงใจ นพเดช (21 ปี)
2. นายอภิรักษ์ เชียงเจริญ (15 ปี)
3. นางสาวกรวิกา ดีบุก (3 ปี)
1. เกษตร
2. พลาสติกและแม่พิมพ์
3. อาหาร
6
บริษัท เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด2551Xcellence ERP
นายรัชเดช เชาวนโยธิน
นายยุทธกร ผลาเลิศ
12 ปี
8 ปี
1. นางวันดี สมแก้ว (7 ปี)
1. พลาสติกและแม่พิมพ์
2. อาหาร
3. อื่นๆ
7
บริษัท ไทยทรานมิสชั่นเทคโนโลยี่ จำกัด2536- ระบบบริหารจัดการคุณภาพคลังสินค้าข้าว คลังสินค้าทั่วไป
- ระบบบริหารงานขายสินค้าโรงสีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
นายสุรฉัตร ยอดเพชร15 ปี
1. นางสาวอนุสรณ์ เศรษฐาวงค์ (8 ปี)
2. นายอุดม พันธ์ศรี (5 ปี)
3. นางสาวมนสิมา ยอดเพชร (2 ปี)
1. เกษตร
2. อาหาร
3. อื่นๆ
8
บริษัท บิสซิเนส คอมเพ็ดทิทีฟ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด2545
- Q.Soft และ Smart Soft
- WINSpeed
- myAccount
- Formula, Form@, Wealth
นายธนพล ต่อสิทธิเดชกุล
19 ปี
1. นางสาวอรัญญา เริ่มพิทักษ์ถาวร (23 ปี)
2. นายเกียรติศักดิ์ ช่วยด้วง (12 ปี)
3. นางรัตนาภรณ์ ถิ่นแก้ว (10 ปี)
4. นายวสันต์ บุญปั๋น (10 ปี)
5. นายไกวัล สุภาพไพบูลย์ (6 ปี)
6. นายจตุภูมิ ศิลปสิทธิ์ (6 ปี)
7. นายพิชญา ปันบุตร (4 ปี)
8. นายณัฐดนัย ชีวะโอสถ (2 ปี)
9. นางสาวสุภาภรณ์ น้อยหน่องหว้า (2 ปี)
1. เกษตร
2. เคมีภัณฑ์
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์
4. อื่นๆ
9
บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด2551
- Mango ERP for Construction
- Mango ERP for Real Estate
คุณพรพรรณ เตชปีติกุล10 ปี
1. คุณเยาวนุช คำเลิศลักษณ์ (9 ปี)
2. คุณสุธิรา เรือนศรี (7 ปี)
3. คุณนเรศ บุญทา (6 ปี)
4. คุณพณิตพิชา แซ่อุง (8 ปี)
5. คุณนรินทร์ เชาว์แล่น (7 ปี)
6. คุณรัตนา จิรไสวจรัส (6 ปี)
1. ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
2. อื่นๆ
10
บริษัท อีอาร์พีฟอร์ออล (ไทยแลนด์) จำกัด2551MiCLAS
นายภาคภูมิ พัฒนเศรษฐานนท์
12 ปี1. นางสาวธัญญรัญญ์ คุณาสินอภิภัสสร์ (12 ปี)
2. นายธีรวินท์ พรหมเทพ (8 ปี)
1. เครื่องจักรและอุปกรณ์
2. ชิ้นส่วนยานยนต์
3. ซอฟต์แวร์
4. อื่นๆ
11
บริษัท ไนซ์ 54 จำกัด
2559- Bizvelocity
- SAP
- Oracle
- TRCloud
คุณศิริวรรณ หาญผดุงธรรมะ
30 ปี1. นายชัยณรงค์ อ่อนหิรัญ (25 ปี)
1. ธุรกิจบริการและขนส่ง
2. อัญมณีและเครื่องประดับ
3. อาหาร
4. อื่นๆ
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
12
บริษัท เจเดีย โซลูชั่น จำกัด2558ERPNextนางสาวนันทินี บุญรอด10 ปี
1. นายตรีทรรศ ตรีพัฒนาสุวรรณ (10 ปี)
2. นายชยุตพงศ์ อุดมศรีรุ่งเรือง (7 ปี)
3. นายรติพงษ์ อุดมผล (5 ปี)
4. นายวีระพงษ์ ฤทธิ์เดช (3 ปี)
1. เกษตร
2. ชิ้นส่วนยานยนต์
3. พลังงานและสิ่งแวดล้อม
4. ไม้และเครื่องเรือน
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
13
บริษัท ควอดราเทคโนโลยี จำกัด2545Q-ERP
นายสุรเชษฐ์ กิจวนิชประเสริฐ
นายเอกวุฒิ คารวมิตร
17 ปี
6 ปี
1. คุณพัชรีพร พรหมสุริยา (14 ปี)
2. คุณจิรัฎฐ์กิตต์ ศิริชื่นวิจิตร (10 ปี)
3. คุณชมพูนุท ดำกลิ่น (8 ปี)
4. คุณณัฐศักดิ์ ดำรงรักษ์ (7 ปี)
5. คุณภาวดี พงษ์ชู (5 ปี)
6. คุณทศพร พุ่มพวง (5 ปี)
7. คุณฐิติกา หมื่นตาบุตร (3 ปี)
8. คุณอธิษฐ์ นวพรชัยมงคล (2 ปี)
1. ชิ้นส่วนยานยนต์
2. พลาสติกและแม่พิมพ์
3. อาหาร
4. อื่นๆ
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
14
บริษัท เรเวลซอฟต์ จำกัด2559Revelนายธนะ เทพชุลีพรศิลป์3 ปี
1. สันติสุข สิริจินดาธิวัฒน์ (3 ปี)
2. วรายุทธ โชโตวงษ์ (2 ปี)
3. จิรวัฒน์ ดำโพธิ์ (2 ปี)
4. อาทิตย์ ไกรนอก (2ปี)
5. ปัญญา ยอดกระโท (2 ปี)
6. ศักศิกร จำปาพันธ์ (2 ปี)
1. เกษตร
2. ชิ้นส่วนยานยนต์
3. พลาสติกและแม่พิมพ์
4. สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
15
บริษัท เบ็กซ์ซิส จำกัด2560SAP Business Oneนางสาววรรณี บัวสงค์15 ปี1. นายศุภนันท์ ปุ่มเพ็ชร (4 ปี)
1. ธุรกิจบริการและขนส่ง
2. อาหาร
3. อิเล็กทรอนิกส์
4. อื่นๆ
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
16
บริษัท มิตรทำ52 จำกัด2555Visual Factoryนายกิตติคุณ กิ่งแก้ว8 ปี
1. ดร.กฤษดา พัวสกุล (10 ปี)
2. นายอนวัช อริยสัจจากร (10 ปี)
3. นายญาณวโรตม์ พงศ์เศรษฐไพศาล (3 ปี)
4. นางสาวสุธินี นิบุญกิจ (3 ปี)
5. นายพิชาญ ตันธีระธรรม (3 ปี)
1. เคมีภัณฑ์
2. เครื่องจักรและอุปกรณ์
3. อิเล็กทรอนิกส์
4. อื่นๆ
17
บริษัท อีสานดอทคอม จำกัด2552- Odoo
- Jasmine ERP
นายกฤษติวกร ธรรมแสง5 ปี1. นายกฤษกรณ์ ทองวงศ์ (30 ปี)
1. เกษตร
2. ธุรกิจบริการและขนส่ง
3. อาหาร
4. อื่นๆ
18
บริษัท เอ็มเอ็น แฮปปี้ซอฟท์ จำกัด2560
- Q.Soft และ Smart Soft
- WINSpeed
- myAccount
นางสาวช่อผกา เนาวโคอักษร
10 ปี
1. นางสาวภคพร นิ่มสนอง (7 ปี)
2. นายชวนันท์ พัฒนชู มีประสบการ (7 ปี)
3. นางชนันธร พานทอง มีประสบการณ์ (10 ปี)
4. นายธานินทร์ สินพรหมมา
1. เครื่องจักรและอุปกรณ์
2. ธุรกิจบริการและขนส่ง
3. พลาสติกและแม่พิมพ์
4. อื่นๆ
19
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินีโค2554- Odooนายธิติทัพพ์ ศรีสุขโข9 ปี-
1. เคมีภัณฑ์
2. ชิ้นส่วนยานยนต์
3. สิ่งทอ
4. อาหาร
20
บริษัท มิราเคิล อินสไปร์ จำกัด2549
- ERP for Hospital
Telemedicine
นายกฤษดา อารัมภวิโรจน์
12 ปี1. นายสุรศักดิ์ แสงเพชร (6 ปี)
1. การแพทย์และสุขภาพ
2. ซอฟต์แวร์
3. ธุรกิจบริการและขนส่ง
21
บริษัท ทูเดย์ซอฟท์ จำกัด2556- TodayERPนายจอมใจ สาระภาพ10 ปี
1. นายเนตร สาระภาพ (7 ปี)
2. นายสิทธิ์พิเชษฐ์ นนทวัน (6 ปี)
3. นายกิตติศักดิ์ นนทวัน (4 ปี)
4. นายชัชวาล พาทีชอบ (3 ปี)
5. นายจิราธิวัฒน์ ดวงหิรัญสกุล (2 ปี)
6. นายอภิชาติ พละศักดิ์ (2 ปี)
1. เครื่องจักรและอุปกรณ์
2. ชิ้นส่วนยานยนต์
3. พลาสติกและแม่พิมพ์
4. อื่นๆ
22
บริษัท อีซีเน็ต ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด2543- Infor SYTELINEนายจักร ชื่นสกุล12 ปี
1. นายทวีโชค เพิ่มกำลังทรัพย์ (12 ปี)
1. เครื่องจักรและอุปกรณ์
2. ชิ้นส่วนยานยนต์
3. อิเล็กทรอนิกส์
4. อื่นๆ
23
บริษัท อีอาร์พี พาร์ทเนอร์ จำกัด2549- Infor CloudSuite Industrial (Infor CSI)
นายวีระศักดิ์ ประสาทเขตต์การ
26 ปี
1. นางสาวสุปราณี กิติวรรณวนิช (20 ปี)
1. เครื่องจักรและอุปกรณ์
2. ชิ้นส่วนยานยนต์
3. พลาสติกและแม่พิมพ์
4. อื่นๆ
24
บริษัท พรีเมียร์ โปรเฟสชั่นนัล คอนซัลติ้ง จำกัด2549- Infor CloudSuite Industrial (Infor CSI)นายราชันต์ บุญครอง12 ปี
1. โสวฬส อุอินทร์ (5 ปี)
2. สุชาวดี พัธนะปรีชาชาญ (4 ปี)
3. จิตรา โชติวงศ์วชิร (2 ปี)
4. ณัฏฐกานต์ จันทร์วงค์ (5 ปี)
5. อรรถพล ช่างผาสุข (Development) 12 ปี
1. ชิ้นส่วนยานยนต์
2. พลาสติกและแม่พิมพ์
3. สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
25
บริษัท ไทรแองเกิ้ล ซอฟท์ จำกัด2546
- Formula ERP
- DAccount MiniERP
นางสาวยุวดี แซ่โก่ย21 ปี
1. นางสาวกาณจน์ชิตา ฮาดดา (7 ปี)
2. นางสาวศุภวรรณ ศรีเกตุ (9 ปี)
3. นายประจักษ์ ทองจันทร์ (6 ปี)
4. นายยุทธศักดิ์ บุญศิริเอื้อเฟื้อ (14 ปี)
1. ชิ้นส่วนยานยนต์
2. ซอฟต์แวร์
3. ธุรกิจบริการและขนส่ง
4. อื่นๆ
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
26
บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด
2548- Pojjaman 2
- BUILK
- PLOY (CRM for Real Estate)
- Kwanjai (แจ้งซ่อมหลังการขาย)
คุณอรุณศรี แก้วลี14 ปี
1. คุณนรนารถ สินเจริญกิจกุล (12 ปี)
2. คุณนพรัตน์ ปรัศว์เมธีกุล (13 ปี)
3. คุณกฤตกร อินเนตร (23 ปี)
4. คุณทิวาภรณ์ อ่ำสมบุญ (15 ปี)
5. คุณธรรมรส อุดมสรณ์ (10 ปี)
6. คุณบังอร สุดสงวน (16 ปี)
1. ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
2. เครื่องจักรและอุปกรณ์
3. พลังงานและสิ่งแวดล้อม
4. อื่นๆ
27
บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด
2548- JUBILI by BUILKคุณชัชวาล พิเชฐพงศา15 ปี
1. คุณยุทธนา วิชาฮาด (14 ปี)
2. คุณคงกฤศ สุขกันตะ (8 ปี)
3. คุณณัฐสินี ชิระวรางกรณ์ (8 ปี)
1. การแพทย์และสุขภาพ
2. เกษตร
3. เคมีภัณฑ์
4. อื่นๆ
28
บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี ฟอร์ อลิอันซ์ จำกัด2543Ariผศ.ดร.พิชิต ฤกษนันทน์มากกว่า 20 ปี
1. นายศิริพงษ์ พรทาบทอง (10 ปี)
2. นายวรกันต์ รติสุรกานต์ (5 ปี)
1. เครื่องจักรและอุปกรณ์
2. ไม้และเครื่องเรือน
3. อื่นๆ
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
29
บริษัท เอ็กซ์พี แอคชีพ โกล จำกัด2550MiniERP4SMEsนายวรวิทย์ ตางาม10 ปีนางจีรนันท์ ตางาม (3 ปี)
1. อาหาร
2. เครื่องสำอาง
3. อื่นๆ
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
30
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอซอฟต์ เทคโนโลยี2545iSoft BoxPLANTนายธรรมศักดิ์ ธุถาวร25 ปีนายเกรียงไกร อุดมศิลป์ (18 ปี)
1. สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
31
บริษัท ทรีนิตี้ รูทส์ จำกัด
2556Odoo ERP
นายจิระวัฒน์ เอี้ยวฉาย
นายจักรพล รักสัตย์
นายนันทกานต์ เกี๋ยงแก้ว
นายเกียรติชัย ศรีประทีปบัณฑิต
7 ปี
10 ปี
10 ปี
6 ปี
1. นายพัชรสาร รัตนเวคิน (6 ปี)
2. นางสาวธวัลรัตน์ กินขุนทด (6 ปี)
3. นายภานุพงษ์ ตั้งอุดมเจริญ (4 ปี)
4. นางสาวสุวิชา กิจบุตราวัฒน์ (10 ปี)
5. นายทศพร ศรีสัมฤทธิ์พร (4 ปี)
6. นางสาวสินิทธา รอดพันธุ์ (4 ปี)
1. อื่นๆ (Retails&Wholesales)
2. ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
3. ธุรกิจบริการและขนส่ง
32
บริษัท ทริปเปิ้ลพี แอพพลิเคชั่น จำกัด2558Microsoft Dynamics 365
นางสาวเพ็ญนภา อุณหศิริกุล
10 ปี
1. นางสาวธันยา จันทะเดช (10 ปี)
2. นายปิยวิชญ์ ผุลละศิริ (6 ปี)
3. นางสาววาสิการ์ สุกแก้วมณี (5 ปี)
4. นางชุติมา สุขเลิศวรกุล (16 ปี)
1. เครื่องจักรและอุปกรณ์
2. ธุรกิจบริการและขนส่ง
3. สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
4. อื่นๆ
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
33
บริษัท สำนักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จำกัด2548- TRCloud
- Xero
นางสาวกมลทิพย์ เกตุทัต
5 ปี
1. นายมานิตย์ องค์พิสุทธิ์ (5 ปี)
2. นางสาวภาวิณี คำดี (4 ปี)
1. ชิ้นส่วนยานยนต์
2. ธุรกิจบริการและขนส่ง
3. อาหาร
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
34
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคโนซอฟต์พลัส2561PROTRACK (MY ERP)
นายจิรัฏฐ์ ถิรวิลาวัลย์
มากกว่า 10 ปี
1. นายพล สุวรรณประเสริฐ (10 ปี)
2. นางสาวสุภาวดี เจริญสุข (5 ปี)
1. ชิ้นส่วนยานยนต์
2. ซอฟต์แวร์
3. ธุรกิจบริการและขนส่ง
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
35
บริษัท เพียว ไอที จำกัด
2554เพียวอีอาร์พี
นายวุฒิพงศ์ ลิ้มตระกูล
20 ปี
1. คุณพยุงศักดิ์ เทศดีตระกูล (5 ปี)
2. คุณพงศ์สิทธิ์ อภิสิทธิกุล (25 ปี)
3. นายอลงกรณ์ ไหมทอง (3 ปี)
4. นางสาวปาณิสรา วะเกิดเป้ง (1 ปี)
1. ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
2. ชิ้นส่วนยานยนต์
3. อาหาร
4. อื่นๆ
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
36
บริษัท จัมป์ อัพ จำกัด
2558SMART TRACK
นายเจียมศักดิ์ ทองรุ่ง
10 ปี1. นายเสกสรร พลรี (10 ปี)
2. กฤษดา อารัมวิโรจน์ (10 ปี)
3. นายกิติพงษ์ ทวังคลัง (10 ปี)
4. นายเทพพิทักษ์ การุญบุญญานันท์ (Developer) 20 ปี
1. ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
2. ชิ้นส่วนยานยนต์
3. ธุรกิจบริการและขนส่ง
4. อาหาร
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
37
บริษัท ที.อาร์.สยามภัณฑ์ จำกัด2535TRCloudนายธนพล สถิตวิทยากุล6 ปี
1. นายธนกร สถิตวิทยากุล (6 ปี)
2. นายพิชญุตม์ ชุมสาย ณ อยุธยา (2 ปี)
3. นายธนศักดิ์ สถิตวิทยากุล (6 ปี)
1. ธุรกิจบริการและขนส่ง
2. อาหาร
3. อิเล็กทรอนิกส์
4. อื่นๆ
38
บริษัท นาวี่เวิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด2543Microsoft Dynamics 365 Business Centralนายศิวะวัชร์ พรหมสถิต14 ปี
1. นางสาววาสินี สุขผ่อง (16 ปี)
2. นายอนุสรณ์ ครองเคหา (10 ปี)
1. เครื่องจักรและอุปกรณ์
2. ชิ้นส่วนยานยนต์
3. ธุรกิจบริการและขนส่ง
4. อื่นๆ
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
39
บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด2531IFS Applicationนายจิตรกร ทองคำ20 ปี1. นางสาวภัทราวดี ไชยยานนท์
Financials Consultant (20 ปี)
2. นางสาวเหมือนฝัน ประเสริฐรัตน์
SupplyChain Consultant (5 ปี)
3. นางสาวเกิดศิริ เขี้ยวแก้ว
Manufacturing Consultant (6 ปี)
4. นางจีรณา ธนประสิทธิพัฒนา
Financials Consultant (5 ปี)
1. ชิ้นส่วนยานยนต์
2. พลาสติกและแม่พิมพ์
3. เคมีภัณฑ์
4. อื่นๆ
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
40
บริษัท เอกซ์ซิส จำกัด
2550- Microsoft Dynamics 365 Business Central
- Microsoft Dynamics 365
- Microsoft Dynamics NAV
นายจิตรภานุ สังขพาลี15 ปี
1. นายชัยสิทธิ์ ศรีรัตนพิทักษ์
Consultant & Project Manager (15 ปี)
2. นายปริญญา หงษ์โต
Technical/Development Manager (10 ปี)
1. ชิ้นส่วนยานยนต์
2. ธุรกิจบริการและขนส่ง
3. สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
4. อื่นๆ
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
41
บริษัท งานใหญ่ จำกัด
2555Microsoft Dynamics 365 Business Centralนายบัณฑิต เอียดแก้ว15 ปี
1. นายจาตุรนต์ มานันตพงศ์ (6 ปี)
2. นายกอฟฟารี กรียอ (6 ปี)
3. นายสุธน หยาดไธสง (7 ปี)
1. ธุรกิจบริการและขนส่ง
2. เกษตร
3. อาหาร
4. อื่นๆ
42
บริษัท วีเจ้นซ์ จำกัด
2553POS - Van Salesนายธนัญชัย สมุหวิญญู18 ปี
1. นายโสภณ สนหอม (18 ปี)
2. นางสาวนฤมล บัวเผื่อนหอม (6 ปี)
3. นายอนุชา คล้ายสุบรรณ์ (5 ปี)
1. ธุรกิจบริการและขนส่ง
2. อาหาร
3. อื่นๆ
43
บริษัท ไฟว์ลูป จำกัด
2559Wisibleดร.ธนาภูมิ แดนมณี20 ปีนายภาคภูมิ ยิ้มสุขอนันต์ (3 ปี)
1. เคมีภัณฑ์
2. เครื่องจักรและอุปกรณ์
3. โลหะ
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
44
บริษัท อะเด๊พท์ คอนซัลติ้ง จำกัด2556- Microsoft Dynamics 365 Business Central
- Microsoft Dynamics 365
- Microsoft Dynamics NA
นางสาวนันทวงศ์ ตันมหาพราน
15 ปี
1. นายสุรชัย ศักดิ์วิเศษชัยกุล (15 ปี)
2. นางสาวเนตรนภา แซ่เตียว (10 ปี)
3. นางสาวสุภาวดี จงจิตอารี (15 ปี)
1. ชิ้นส่วนยานยนต์
2. สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
3. ธุรกิจบริการและขนส่ง
4. อื่น ๆ
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
45
บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด
2536- Intuitive ERP
- SAP B1
นางสาวนภวรรณ สุนทรนนท์
24 ปี
1. นายมนต์สรรค์ โสธรวิทย์ (22 ปี)
2. นายฉัตรชัย ทาบทอง (17 ปี)
3. นายภาณุพันธ์ ธารพลไกร (23 ปี)
4. นายกิรติ เดชนิรัติศัย (20 ปี)
1. ชิ้นส่วนยานยนต์
2. เครื่องสำอาง
3. อาหาร
4. อื่นๆ
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
46
บริษัท ซีไอเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด2555Dr.Koutei
นายปรเมศร์ วงศ์เบี้ยสัจจ์
12 ปี
1. นางสาวสวรรยา เอี่ยมฤกษ์ชัย (5 ปี)
2. นางสาวชนินันท์ แดนศิลาทิพย์ (7 ปี)
3. นายวรกฤษฏ์ รัตนทรงทรรม (4 ปี)
1. พลาสติกและแม่พิมพ์
2. ชิ้นส่วนยานยนต์
3. อิเล็กทรอนิกส์
4. อื่นๆ
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
47
บริษัท อากาเป้ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด2548Focus One ERP
นายชภัสสักก์ แย้มลีมูลสิน
16 ปี
1. นายณัทภพ จันทจิรโกวิท (19 ปี)
2. นายศุภโชติ คุณเพิ่มพูน (13 ปี)
1. เคมีภัณฑ์
2. เครื่องจักรและอุปกรณ์
3. ธุรกิจบริการและขนส่ง
4. อื่นๆ
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
48
บริษัท วานเทจ บิสซิเนส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย)2543Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (Microsoft Dynamics AX)
นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีบูระเดช
18 ปีนายคณิสสร ล่ำซำ (13 ปี)
1. อาหาร
2. ชิ้นส่วนยานยนต์
3. สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
4. อื่นๆ
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
49
บริษัท ซาเวียโก จำกัด
2562Zaviago ERPMr.Lico Suprayato10 ปี
1. นายอาร์ม ม้าถาวร (7 ปี)
2. Mr.Muhammad Naeem (7 ปี)
1. ชิ้นส่วนยานยนต์
2. เครื่องจักรและอุปกรณ์
3. สิ่งทอ
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
50
บริษัท ท็อปเทียร์ อินโนเวชั่น จำกัด2556TOPTIERนายปัญญา แก้วสีคราม20 ปี
1. นายภิระชัย พิศพรรณ (10 ปี)
2. นายพิฆนะ ลบแย้ม (15 ปี)
1. เครื่องจักรและอุปกรณ์
2. ซอฟต์แวร์
3. อิเล็กทรอนิกส์
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
51
บริษัท ควิก อีอาร์พี จำกัด
2547Microsoft Dynamics 365
นายศรุต กิตติไพศาลทรัพย์
15 ปี
1. นางสาวชาลญาณี จึงสุวดี (10 ปี)
2. นายกฤศ เพ็งอ้น (8 ปี)
1. การแพทย์และสุขภาพ
2. ชิ้นส่วนยานยนต์
3. อาหาร
4. อื่นๆ
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
52
บริษัท คิว เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด2562Kiuนายพิเชฐ ศิริวรรณ์10 ปีอัญรินทร์ กวีรัตน์อิทธิกร
1. เครื่องจักรและอุปกรณ์
2. ธุรกิจบริการและขนส่ง
3. อาหาร
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
53
บริษัท ศาลาแดง จำกัด
2556SAP Business One
นายพงษ์ศักดิ์ ธนวัฒน์จินดา
16 ปี
1. นางสาวขวัญฤทัย กิมเรือง (5 ปี)
2. นางสาวสุภาวดี แสวงแก้ว (4 ปี)
3. นางสาวขนิษฐา แสงยิ้ม (4 ปี)
4. นางสาวสุดารัตน์ อยู่สุข (4 ปี)
5. นายวีระชัย เกิดสวัสดิ์ (4 ปี)
6. นายไชยา นามศักดิ์ (3 ปี)
1. ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
2. อาหาร
3. เคมีภัณฑ์
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
54
บริษัท เอยู พลัส เซอร์วิส จำกัด2563
- Microsoft Dynamics 365
- SAP Business One
นายภาคภูมิ ดาระสวัสดิ์
15 ปี
1. นายอภิพล บุญงามสม (>10 ปี)
2. นายฐากูล ชัยนารถวรกุล (>4 ปี)
3. นายนพอนันต์ ธนชัยวิจิตร (>3 ปี)
1. ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
2. โลหะ
3. อาหาร
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
55
บริษัท เนสเตด จำกัด
2560NESTED
นางสาวสุพิชา ณัฐสุวรรณพล
15 ปี
1. นางสาวปิญาภรณ์ จิรเกษมพงศ์ (>3 ปี)
2. นางสาวอุมาภรณ์ จิรเกษมพงศ์ (>3 ปี)
3. คุณเกษสลวย ชุณหชัชวาลกุล (>3 ปี)
4. นางสาวโสมรัตน์ รักประกอบกิจ (>3 ปี)
5. นางสาวปวีณา ลองนิล (>3 ปี)
1. ซอฟต์แวร์
2. ธุรกิจบริการและขนส่ง
3. อื่นๆ
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
56
บริษัท นิช-เอสท์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด2562SAP Business One
นายธีรศักดิ์ กิจชระภูมิ
10 ปี
1. นายวุฒิชัย มรรครมย์ (>5 ปี)
2. เฉลิมพล คำพานิช (>7 ปี)
1. ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
2. พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3. อาหาร
4. อื่นๆ
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
57
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)2560- SAP Business One
- Oracle NetSuite
นายกำธร ตั้งพรพิสิฐ20 ปี
1. นายจักเรศ เดชวิจารณ์กิจ (>15 ปี)
2. นางสาวนันทพร อชรางกูร (>8 ปี)
3. นางสาวจันทร์จีรา เจริญเมือง (>12 ปี)
4. นางสาวนวพร อเนกพิพัฒน์ (>18 ปี)
1. เคมีภัณฑ์
2. ธุรกิจบริการและขนส่ง
3. อาหาร
4. อื่นๆ
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
58
บริษัท ไอฟิล จำกัด2553iServiceนายภิสัก เหล็กเพชร15 ปี
1 นายอมตวิทย์ คำแหง (>15 ปี)
2. นายอัศรีย์ นาวงค์ (>15 ปี)
1.ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
2.ธุรกิจบริการและขนส่ง
3.อาหาร
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
59
บริษัท อีโฟลว์ซิส จำกัด
2548etoday Cloud ERPคุณนริน ศิริบำเพ็ญ10 ปีคุณภาวิดา สิริอนุศาสน์ (>9 ปี)
1. ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
2. การแพทย์และสุขภาพ
3. เคมีภัณฑ์
4. อื่นๆ
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
60
บริษัท อินเทลลิเจนท์ บิซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด
2545BizVelocity ERP
นายอภิชาต บัญญัติศุภศิล
17 ปีนายวัชรพล พวงทอง (>4 ปี)
1. เครื่องสำอาง
2. อาหาร
3. อิเล็กทรอนิกส์
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
61
บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด
2543SAP Business ByDesign Version Netizen Arabica
ดร.วีรกาญ ตันติไพบูลย์ธนะ
14 ปี
1. นางสาวนารถนภา ธรกิตติกุล (>16 ปี)
2. นางชญานี สายเหมย (>3 ปี)
3. นายนิธินันท์ ตั้งโฉลก (>7 ปี)
4. นายพงศธร คำพยอม (>5 ปี)
5. นางสาวเกศสุดา เจริญเดชาธร (>6 ปี)
6. นายพุฒิพัฒน์ ศุภโชติชานนทน์ (>5 ปี)
1. ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
2. การแพทย์และสุขภาพ
3. เกษตร
4. อื่นๆ
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
62
บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด2544Oracle NetSuite
นายวชิรวิชญ์ ธนาบูลย์ภิญโญ
17 ปี
1. นายสันติ บวรอนันต์ (>19 ปี)
2. นายสุรศักดิ์ พงศ์มานุวุฒิ (>17 ปี)
1. การแพทย์และสุขภาพ
2. เคมีภัณฑ์
3. ธุรกิจบริการและขนส่ง
4. อื่นๆ
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
63
บริษัท อิคลิปส์ คอมพิวติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด2540Microsoft Dynamics 365
นางสาวสุมลรัตน์ สำเภาเทศ
มากกว่า 10 ปี
1.นางสาวนดา ยอดแสง (>14 ปี)
2.นางสาวพิชานัน เพชรดี (>9 ปี)
3.นางสาวปกิตตา นรเศรษฐธีรกุล (>13 ปี)
4.นางสาวจิรนนท์ วิมลวณิชย์ (>17 ปี)
5.นายอาณัติ อนันตเ์กียรติกุล (>17 ปี)
1. เคมีภัณฑ์
2. ชิ้นส่วนยานยนต์
3. อาหาร
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
64
บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด2548Microsoft Dynamics 365 Finance & Operation
นางสาวปิยะรัตน์ กัญญะลา
มากกว่า 20 ปี
1 นางสาวชัญญานุช พัดกล่อม (>11 ปี)
2 นางสาวพิมพ์ประภา เอี่ยมกระสินธุ์ (>10 ปี)
3 นางพีร์พลา เดชะวรรธนะ (>20 ปี)
4 นางสุภรา วีระธาดาโภคิน (>10 ปี)
5 นายสุรเกติ์ เกษมประศาสน์พร (>17 ปี)
1. เครื่องจักรและอุปกรณ์
2. พลาสติกและแม่พิมพ์
3. อาหาร
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
65
บริษัท เท็บโต จำกัด2551Oracle NetSuite นายคัมภีย์ วิชิตาภามากกว่า 10 ปีนายฐาปกรณ์ ล้วนธนาศิริ (>9 ปี)
1. ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
2. ธุรกิจบริการและขนส่ง
3. สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
66
บริษัท เซอร์วิส สเตชั่น จำกัด2557SAP Business One
นางสาวจิรวรรณ สำราญสุข
มากกว่า 10 ปี
1. นางภัทริน จันศิริ (>15 ปี)
2. นางสาวทิพาพร วชิรมานิต (>8 ปี)
3. นางสาวรัชนี หุมอาจ (>5 ปี)
1. ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
2. การแพทย์และสุขภาพ
3. ชิ้นส่วนยานยนต์
4. อื่นๆ
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
67
บริษัท อัลโต บิส จำกัด2561- Microsoft Dynamics 365 Finance and Operation
- Microsoft Dynamics 365 Business central
นายอรรถกร เลากุลศานต์มากกว่า 15 ปี
1. นายธิติ โฆษิตธนางกูล (>13 ปี)
2. นางสาวอลิษา ตันตยาภิรมณ์ (>10 ปี)
3. นายณัฐวุฒิ ก๋าคำ (>12 ปี)
1. เคมีภัณฑ์
2. ชิ้นส่วนยานยนต์
3. อาหาร
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
68
บริษัท พิชญโซลูชั่น จำกัด2548- PEAR ERP
- PEAR Robotic Workflow
นายคณพล วงศ์พิชญวิศาลมากกว่า 15 ปี
1. นายภัทรพล ธนบวรเวศ (>12 ปี)
2. นางสาวดารุณี แก้วสมนึก (>8 ปี)
3. นายพรเทพ ตั้งวรสกุล (>4 ปี)
1. เคมีภัณฑ์
2. เครื่องสำอาง
3. ชิ้นส่วนยานยนต์
4. อื่นๆ
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
69
บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด2538Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations, Microsoft Dynamics 365 Business Central, Microsoft Dynamics 365 for Sales, Microsoft Dynamics 365 Human Resource, Microsoft 365 and Microsoft office 3651. นายสุขสันต์ แซ่เอ่ง
2. นางสาวบุณศิริ เลิศรัตนไพศาล
3. นายปรัชญา จิวพาณิชยสกุล
มากกว่า 10 ปี
1. นางสาวสุนิสา คำรัตน์ (>7 ปี)
2. นายสิทธา ทองดาษ (>10 ปี)
3. นางสาววรางคณา (>7 ปี)
1. เกษตร
2. เคมีภัณฑ์
3. ชิ้นส่วนยานยนต์
4. อื่นๆ
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
70
บริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอนซัลติ้ง จำกัด2559YuuERP
คุณกัญนรีย์ โภควณิชกุลพัฒน์
มากกว่า 20 ปี
1. คุณสรวิชญ์ ชัยภัทรกิจสิน (>12 ปี)
2. คุณศิริพร ไชยศิลป์ (>2 ปี)
1. เครื่องสำอาง
2. อาหาร
3. อิเล็กทรอนิกส์
ผู้เชี่ยวชาญใหม่ ITAP
71
บริษัท ยูบิซ โซลูชั่น จำกัด2553
Microsoft Dynamics365 Business Central
1.คุณอาภาพรรณ หัทยาสมบูรณ์
2.นางสาวกนกนาฎ เกษนัส
3.นายจิรยุทธ เต็งเก้าประเสริฐ
มากกว่า 10 ปีนางสาวอัญชลี อรรถสิทธิ์ (>10 ปี)
1.เคมีภัณฑ์
2.ชิ้นส่วนยานยนต์
3.ซอฟต์แวร์
4.อื่นๆ
72
บริษัท เอเดปตัสไทย จำกัด
2560EPICOR
นายภูวสิษฐ์ ศรีหิรัญวรชัย
มากกว่า 20 ปี
1. นางสาวพิมพ์ชนา ขจรวิริยรัตน์ (>10 ปี)
2. นางสาวนิพัทธา วีระสัย (>5 ปี)
1.ชิ้นส่วนยานยนต์
2.พลาสติกและแม่พิมพ์
3.สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
4.อิเล็กทรอนิกส์
5.อื่นๆ
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100