Innmeldte møter med kontaktpersoner og forslag til plassering
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
Comment only
 
 
ABCDEFGHIJKLMRXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAY
1
2
Møtenr.
OrganisasjonTittel på møtetOppdatertStartSluttDatoRom
Samarbeidspartner(e)
Undertittel/pitch
Kort beskrivelse av møtetInnledereMøteformSpråk
Målgruppe for møtet
Lengre beskrivelse av møtet
Engelsk beskrivelse av møtet
Kulturelle innslag
Generell kontaktperson til NSF/Globaliseringskonferansen i din organisasjon
E-postadresse til generell kontaktperson i din organisasjon
Telefonnummer til kontaktperson i din organisasjon
Last opp møtebilde, bilder av innledere og eventuell logo her
3
Alle møter sortert: A=ikke plassert, F,L,S,=dag, T= avholdte plasser U=utstillinger og annet, FP=Filmprogram Z=sløyfet
4
F-02Attac Norge, Rethinking economicsEtter neste finanskrise14.12.2017 kl. 15.04.404:00:PM5:30:PM10/12/2018Hallen 2
Attac, Rethinking economics
Ti år etter finanskrisa traff med et brak snakker stadig flere om at vi er hodestups på vei inn i den neste. Boligprisene, banklånene og pilene på børsen peker mot himmelen. Det betyr gode dager for noen, men er det en bærekraftig økonomisk utvikling? Og hvordan står vi rustet for å møte en ny krise, økonomisk, politisk og sosialt?
Erik Reinert, Marie Sneve Martinussen, Ebba Boye, Ingrid Hjertaker og [Martin Sandbu TBA]
DebattAvansert nivåNorsk
Ti år etter finanskrisa traff med et brak snakker stadig flere om at vi er hodestups på vei inn i den neste. Boligprisene er høyere, og i Norge har vi mer gjeld enn noensinne. Bankene som måtte reddes for ti år siden går med rekordoverskudd, og nye forbruksbanker dukker opp overalt. Det betyr gode dager for noen, men er det en bærekraftig økonomisk utvikling? Og hvordan står vi rustet for å møte en ny krise, økonomisk, politisk og sosialt?
Ten years after the financial crisis there are already talks of a new one. Private debt levels in Norway are sky rocketing, while the financial markeds are "doing good" internationally. What does it mean for the economic development? How prepared are we to face a new crisis, both in economical, political and social terms?
Organisasjonssekretær, Idun Moe Hammersmarkattac@attac.no40096772
5
F-03Radikal portalCambridge Analytica2:00:PM3:30:PM10/12/2018Hallen 3det blir altså overvåkning, offentlig-privat samarbeid, facebook, cambridge analytica, og over i både politikken og geopolitikken.Joakim Møllersen
6
F-04Peace Brigades InternationalRommet lukker seg 01.06.2018 kl. 08.34.4112:00:PM2:00:PM10/12/2018FormlabKaribu, LAG, SAIH (tbc)
Kampen for å beskytte menneskerettighetskjemperes handlingsrom, lokalt og internasjonalt
Handlingsrommet for menneskerettighetsforkjempere rundt i verden lukker seg. Seminar, debatt eller workshop om temaet
Tetet Nera-Lauron, koordinator for Peoples’ Movement on Climate Change - erfaringer fra Filippinene (B) PBI (og/eller samarbeidspartner) erfaringer med å beskytte menneskerettighetskjemperes handlingsrom, lokalt og internasjonalt LAG (og/eller samarbeidspartner) - erfaringer fra Brazil Representant for Water Protectors / Standing Rock - erfaringer fra Nord-Dakota SAIH? (student at risk) - erfaringer fra studentbevegelser (TBC)
Panelsamtale, Paneldebatt, Strategimøte/diskusjon
engelsk, portugisisk, spansk
Grunnleggende nivå
Menneskerettighetsfokjempere, miljøvernsaktivister, lokalsamfunnsledere og studentakstivister over hele verden blir utsatt for forfølgelse, vold, overvåkning, og kriminalisering. Dette er ingen nyhet, men det er økende bekymring om at sosiale bevegelser og sivilsamfunnets handlingsrom både internasjonalt og lokalt blir stadig mindre, gjennom de nevnte undertrykking-strategier, og gjennom administrative og økonomiske hinder. Med andre ord, om at rommet lukker seg.


Vi samler aktivister fra ulike deler av verden og representanter fra internasjonale organisasjoner for å belyse dette fra et globalt så vel som fra et lokalt nivå. Hvilke erfaringer har aktivister fra ulike deler av verden? Hvordan fortsetter man å jobbe til tross for undertrykkelsen? Og hvordan kan aktivister, sivilsamfunnsrepresentanter og menneskerettighetsforkjempere fra ulike deler av verden jobbe sammen for å skape forhold som bevarer og utvider handlingsrommet til seg selv og andre?
Human rights defenders, environmentalists, community leaders and student activisits around the world are subjected to persecution, violence, surveillance, and criminalization. This is not new, but there is growing concern that social movements and civil society's room for action, both internationally and locally, is getting smaller. In other words, the room is closing and the space is shrinking.

We have gathered activists from different parts of the world and representatives from international organizations to illustrate this, from both global and local levels. What experiences do activists from different parts of the world have? How does one continue to work despite oppression? And how can activists, civil society representatives and human rights activists from different parts of the world work together to create conditions that preserve and extend the room for action for themselves and others?
Halvard Hjermundrudhalvard@pbi.no95877117
8
F-06Antirasistisk SenterDen nye, europeiske nasjonalismen22.02.2018 kl. 13.42.104:00:PM5:30:PM10/12/2018KryptenUavklart
Xenofobiske og autoritære trekk i høyrepopulistiske og høyreradikale bevegelser i Europa.
Shoaib Sultan, Sindre Bangstad..
Panelsamtale, Paneldebatt
Norsk (muligens engelsk, avhengig av bidragsytere)
Mellomnivå (krever noe forkunnskaper), Grunnleggende nivå
Fokus: En felles analyse av fiendebilder og deres rolle i ulike partier og organisasjoner på ytre høyre fløy på tvers av Europa, samt av viljen til å bryte demokratiske og menneskerettslige standarder.

Focus: A collective analysis of constructed images of the "enemy" and their role in various parties and organizations on the extreme right wing across Europe, as well as the will to break democratic and human rights standards.
Maria Wasvikmaria.wasvik@gmail.com94202775
9
F-07HandelskampanjenHandelspolitikk på 1-2-322.02.2018 kl. 15.16.4612:00:PM12:45:PM10/12/2018KryptenAttac
Internasjonal handelspolitikk er mye mer enn toll og avgifter på varer som krysser grenser. Det er regler for hva stater kan og ikke kan gjøre på viktige områder som klima, næringspolitikk og sysselsetting. Kom på kræsjkurs i internasjonal handelspolitikk!
Helene BankForedragNorsk
Innføring (for dummies/123/ABC/o.l.)
Handelspolitikk er for viktig til å bli overlatt til politikere, teknokrater og snevre næringslivsinteresser. Internasjonal handelspolitikk er mye mer enn toll og avgifter på varer som krysser grenser. Det er regler for hva stater kan og ikke kan gjøre på viktige områder som klima og miljø, næringspolitikk og sysselsetting, kommunale tjenester,matproduksjon, og arbeidsrettigheter. Uansett hvilke obskøn forkortelse denne politikken blir kledd i må vi følge med på hva som skjer.

Det er en sterk tro blant makthaverne at utvikling kommer av å åpne markedene. Billige importerte varer skal skape fordeler for fattige konsumenter, men for å handle må en også ha noe å selge. De fattigste landene produserer råvarer og har ikke mulighet til å bearbeide – det som gir merverdi. På dette kræsjkurset i internasjonal handelspolitikk ser vi på grunnprinsippene ved avtalene, litt historie og maktanalyse, fremveksten av nye avtaler, og konsekvenser. Ingen forkunnskaper er påkrevd!
Trade policy is too important to be left to politicians, technocrats and business interests. International trade policy is much more than customs and taxes on goods across borders.

Trade policy decide what states can and cannot do in important areas such as environment, business policy and employment, municipal services, food production and labor rights. No matter what obscene abbreviation this policy gets dressed in, we have to keep track of what's happening.

There is a strong belief among the power-makers that development is about opening markets. Cheap imported goods should create benefits for poor consumers, but to trade, one must also have something to sell. The poorest countries produce raw materials and are unable to process - which adds value. At this course in international trade policy we look at the basic principles of the agreements, some history and power analysis, the emergence of new agreements, and consequences. No prior knowledge is required!
Anniken StorbakkHandelskampanjen@handelskampanjen.no95977104
10
F-08HandelskampanjenInvesteringer på 1-2-322.02.2018 kl. 15.21.4312:45:PM1:30:PM10/12/2018KryptenAttac og Spire
Investeringsavtaler blir stadig oftere brukt av utenlandske selskap til å saksøke land for vanlige reguleringer – ofte miljøreguleringer – med krav om kompensasjon for tapt profitt. På dette kræsjkurset ser vi på grunnleggende prinsipper ved avtalene, litt historie og maktanalyse, og konsekvenser.
TBAForedragNorsk
Innføring (for dummies/123/ABC/o.l.)
Investeringsavtaler blir stadig oftere brukt av utenlandske selskap til å saksøke land som skaper politikk til beste for folket gjennom helt vanlige reguleringer. Land har blitt dømt for å verne om miljøet eller føre en aktiv næringspolitikk. Investeringsavtaler inngås mellom land, og målet er å verne investeringene til selskap som opererer i utlandet. Investor-stat tvisteløsning (ISDS) i avtalene gir et utenlandsk selskap mulighet til å saksøke staten for reguleringer som de mener skader selskapets fremtidige profitt. Saken føres ikke i nasjonale domstoler som følger nasjonale lover, men i et internasjonalt tribunal av forretningsjurister. Den norske regjeringen ønsker å inngå flere slike avtaler. På dette kræsjkurset ser vi på grunnleggende prinsipper ved avtalene, litt historie og maktanalyse, og konsekvenser. Ingen forkunnskaper er påkrevd!
Investment treaties are increasingly being used by transnational companies to sue countries that create policies to the benefit of the people through regular national policy. Countries have been sued for their environmental laws or for pursuing an active business policy.

Investment treaties are agreed between two or more countries, and the goal is to protect the investments of companies operating abroad. Investor-State Dispute Resolution (ISDS) in the agreements allows a foreign company to sue the state for adjustments that they consider to harm the company's future profit.

The courtcase is not conducted in national courts following national laws, but in an international tribunal of business lawyers. The Norwegian Government wishes to conclude several such treaties. We will look at basic principles of the agreements, some history and power analysis, and the consequences. No prior knowledge is required!
Anniken StorbakkHandelskampanjen@handelskampanjen.no95977104
11
F-09Ship to Gaza Norway
Hvordan bli kvitt 2 millioner palestinere? Gaza - en israelsk suksesshistorie
22.02.2018 kl. 23.59.5012:00:PM1:30:PM10/12/2018
Mezzaninen
Freedom Flotilla Coalition
Gjennom film og foredrag belyses at Gaza er et vellykket eksempel på statlig terrorisme. 2 millioner palestinere er effektivt isolert. De holdes i live med bistandsmidler som skaper omsetning i Israel. Avanserte våpen blir lettere å selge med stemplet "Testet i krig". Og verden ser på ....
Dror Feiler (ledende svensk aktivist født i Israel), Torstein Dahle (B), Gerd von der Lippe (B)
Foredrag, Filmvisning
Norsk og svenskGrunnleggende nivå
Gazas fiskere og bønder angripes daglig av israelske styrker. Dette forties fullstendig av alle de store norske mediene med NRK i spissen. De presenterer i stedet det løgnaktige bildet av et aggressivt Gaza som angriper Israel, og som gjør at Israel må svare på angrep. Okkupantmaktens militære ledelse brukes som autoritativ kilde for store deler av nyhetsoppslagene. Dette er et av de viktigste eksemplene på "fake news" i internasjonale medier. Den fordreide dekningen legger det propagandamessige grunnlag for sympati og forståelse for neste israelske storkrig av 2014-typen mot Gaza.
På møtet framlegges omfattende dokumentasjon på dette. Den svenske innlederen Dror Feiler er født i Israel. Han har viet mye av sitt liv til solidaritetsarbeid overfor palestinerne, og han er en drivende kraft i Ship to Gaza Sweden. Som et grunnlag for sitt engasjement sier han: "Noen av oss sa etter Holocaust at dette må aldri mer skje oss. Men noen av oss sa det slik: Dette må aldri mer skje noe menneske!"
Sommeren 2018 har norske og svenske Ship to Gaza utfordret Israels folkerettsstridige blokade av Gaza, som deltakere i den internasjonale Freedom Flotilla. På møtet vil deltakere berette om hva som skjedde med menneskene og med båtene, om den internasjonale mediedekningen og hvordan Freedom Flotilla 2018 brøt tausheten om den israelske terroren mot Gazas 2 millioner innbyggere.
Dette kommer vi tilbake tilIngenTorstein Dahletorstein.dahle@hvl.no91584383
12
F-10
Handel og Kontor, avdeling Oslo – Akershus, Rogaland Elektromontørforening, LO i Oslo
Spania og arven etter Franco23.02.2018 kl. 00.26.234:00:PM5:30:PM10/12/2018Formlab
HK avdeling Oslo Akershus, EL & IT forbundet Trondheim, kulturutvalget LO i Oslo
Massearbeidsløshet, velferdskutt og angrep på demokratiske rettigheter preger dagens Spania. Hvordan påvirker 40 års fasciststyre dagens samfunn og hvilken rolle spiller de sosiale bevegelsene og fagbevegelsen i dagens Spania. Juan Carlos Monedero, Emilio Silva og Paula Guisande innleder om spansk politikk og kampen om det historiske minnet.
Juan Carlos Monedero, Emilio Silva ARMH, Paula Guisande, CCOO (spanias største fagforening)
Panelsamtale
Spansk, Engelsk, Norsk
Mellomnivå (krever noe forkunnskaper)
kommerKan skaffesKommerUsikkernsk@hkinorge.no95885967
https://drive.google.com/open?id=1SN5V56J63TgZ7IyJnkk64nmpme9FYfVW
13
F-11Gnist, Oslo/Akershus Handel og KontorKapitalen på kjøpesenteret30.05.2018 kl. 08.22.0510:00:AM11:30:AM10/12/2018Hallen 3
Gnist, Oslo/Akershus Handel og Kontor
Bak dørene på kjøpesenteret finner vi en hel verden av varer. Vi skal ta med deg bak varene i hyllene og til livene arbeidere som lager dem, selger dem og til dem som tjener penger på dem. Hvordan fungerer markedet, hvor skapes verdier og hvem sitter igjen med hva når kjøpesenteret stenger.
John Thomas Suhr (B), Jokke Fjeldstad (B)VerkstedNorskGrunnleggende nivå
John Thomas Suhr og Jokke Fjeldstad gir en smakebit av sitt nye kursopplegg for Oslo/Akershus Handel og Kontor.
Bak dørene på kjøpesenteret møter du en verden av varer. Varene blir distrubiert i et marked. Hvordan fungerer dette markedet? Hvem har makt i markedet? Vi vil se på hvordan produksjonen av varer er organisert i samfunnet. Hvorfor varene har verdi i markedet? Hvem som skaper den verdien? Og hvordan denne verdien blir fordelt i vår tid.
John Thomas Suhr og Jokke Fjeldstad har laget et nytt kursopplegg for Oslo/Akershus Handel og Kontor for å gi fagorganiserte bedre innsikt i hvilke krefter som påvirker arbeidslivet. De siste årene ser vi en mer offensiv arbeidsgiverside i møte med en defensiv fagbevegelse. Aggressive arbeidsgivere oftere enn før møter krav om tariffavtaler med skepsis og motstand. Det borgerlige stortingsflertallets reversering av Arbeidsmiljøloven fikk støtte fra Spekter, Virke og NHO.Spekter har tatt til orde for å fjerne AFP i tariffavtalene. NHO stiller seg i spissen for å bruke EØS-avtalen mot landsomfattende tariffavtaler. Fagbevegelsens hovedutfordring er at en borgerlig regjering, aggressive arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidsgivere i praksis ser på landsomfattende tariffavtaler og velferdsordninger som trusler mot konkurranseevnen. Derfor brukes konkurranseutsetting og privatisering, sosial dumping, bemanningsbransjen og EØS-avtalen for å undergrave lov- og avtaleverk.
Vi trenger er en ny forståelse av markedskreftene, interssene til arbeidsgiver og arbeidstager for at fagbevegelsen igjen skal komme på offensiven for et bedre samfunn.
Jokke Fjeldstadjokkepost@gmail.com93464949
14
F-12Cubaforeningen i NorgeCubas økonomi og handel09.12.2017 kl. 11.13.2310:00:AM11:30:AM10/12/2018Hallen 1LAG
Vi ønsker å belyse Cubas økonomi - med snart 60 års blokade
Ikke klartForedragNorsk/engelsk
De som er interessert i Cubas framtid
Berit Moenbe-moen@online.no97133586
15
F-13Latin-Amerikagruppene i NorgeFire nyanser av imperialisme25.05.2018 kl. 12.07.4810:00:AM11:30:AM10/12/2018
Mezzaninen
Rødt, RadiOrakel, Fett
Imperialisme er snart et fremmedord, på tross av at kampen mot imperialismen historisk vært samlende for venstresida. Hva vil det si å kjempe mot imperialismen i dag? Vi inviterer urfolks-aktivister, feminister, partipolitikere og fredsaktivister til å snakke om hvordan de tar denne kampen
Francia Marquez (bekreftet) Djamila Ribeiro (ikke bekreftet) noen fra norsk sivilsamfunn med kunnskap om NATO
Foredrag
Spansk / protugisisk med oversetting til norsk
Mellomnivå (krever noe forkunnskaper)
«Jeg bringer med meg til nye slagmarker den tro du ga meg, mitt folks revolusjonære ånd og følelsen av å utføre den helligste av alle plikter: å kjempe mot imperialismen hvor jeg enn befinner meg.» (Che Guevara)

Kampen mot imperialismen har vært samlende for venstresida gjennom historien, og bærende for deres internasjonale solidaritet. I dag er det få som bruker ordet, på tross av en stadig konsentrasjon av makt, prekarisering av arbeidslivet, transnasjonalisering av økonomien, en mer aggresiv kamp om naturressursene.

Har ideen om imperialisme og imperialisten slått sprekker? Hva vil det si å kjempe mot imperialismen i dag? Vi inviterer fire personer til å fortelle om kampen mot imperialismen fra deres synspunkt: blant annet med fokus på utarming av naturresursser, fra den feministiske kampen, fra den partipolitiske kampen, og fra Norge som er alliert med stormakter gjennom NATO
The fight and resistance against imperialism has been unifying for the left throughout history and defining for international solidarity. Today very few make use of the word imperialism/imperialist despite a thicker consentration of power, precarious labour, a trans-nationalization of the economy and an even more agressiv fight over our resources.


In light of this we ask;

Has the idea of imperialism and the imperialist lost its importance? What does it mean to fight imperialism today? We invite four people to tell about the fight against imperialism from their point of view; especially in regard to depletion of natural resourses, the feminist struggle/cause, along parti-lines and from Norway, as an ally to NATO.
Camilla Mevikdaglig.leder@latin-amerikagruppene.no92238427
16
F-14OsloMet - Storbyuniversitetet, Utviklingsstudier og journalistutdanningenNorsk klimapolitikk hjemme og ute.4:00:PM5:30:PM10/12/2018
Mezzaninen
Spire og NU
Kort og rask beskrivelse: Et samarbeid med utgangspunkt i Utviklingsstudier og Journalistutdanningen ved OsloMet, og gjerne med flere involverte. Ideen er at det skal handle om norsk utøvelse av diskursiv og økonomisk makt angående klimatiltak de siste 30 årene i Norge og internasjonalt, og konsekvenser av dette – i Norge relatert til oljeutvinningen, og i det globale Sør ved at fattige mennesker blir pålagt store byrder som konsekvens av den norske «eksporten» av klimatiltak. Og: Diskusjon av alternativer.
Andreas Ytterstad og Hanne SvarstadForedrag
17
F-15HandelskampanjenKampen om fisken22.02.2018 kl. 17.29.184:00:PM5:30:PM10/12/2018Hallen 1Handelskampanjen
Kampen om havressursene foregår i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Ved å forby noen former for subsidier til fiske, skal de minske blant annet overfiske og ulovlig fiske. Hvilke konsekvenser har dette for utvikling av egen fiskeripolitikk, lokal utvikling, og små- og kystfiskere versus trålere.
Ikke satt, men ønsker Miljødirektoratet, Kystfiskarlaget, The Pacific Network on Globalisation (PANG).
Panelsamtale
Norsk (engelsk hvis vi inviterer PANG)
Grunnleggende nivå
Kampen om fisken.

Kampen om havressursene foregår i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Ved å forby noen former for subsidier til fiske, skal de minske overfiske og overkapasitet, samt ulovlig, urapportert og uregulert fiske. Norge er en forkjemper for en avtale. Problemet er at forbudene kan hindre land i å utvikle en egen fiskeriforvaltning som vi har hatt i Norge. Som politikk for å sikre bosetting, kystfiskere versus trålere og lokale arbeidsplasser. En slik politikk må ikke gjøres ulovlig for andre land i utvikling. Det er heller ikke klart hvordan forbudene skal disiplinere storskala industrifiske, og ikke hemme kystfiskere, som forvalter bestandene mye mer skånsomt. Derfor går både afrikagruppen og stillehavslandene imot forslagene. En WTO-avtale på fiskesubsidier kan også bety at handelsretten kommer over havretten. Med handelsretten kommer begreper som ikke-diskriminering og minst mulig handelshindrende tiltak. Spørsmålet er om dette egentlig handler om store trålere som ønsker tilgang på flere ressurser, enn et forsøk på å redde livet i havet.
The fight for the fish.
The battle for marine resources takes place in the World Trade Organization (WTO). By prohibiting some forms of subsidies for fishing, they will reduce overfishing and overcapacity, as well as illegal, unreported and unregulated fishing. Norway is a champion of an agreement. The problem is that the ban can prevent countries from developing their own fisheries management as we have had in Norway. Such as policies to ensure settlement, coastal fishermen versus trawlers and local jobs. Such policies must not be made illegal for other developing countries. It is also unclear how the prohibitions will discipline large-scale industrial fishing, and not hamper coastal fishermen who manage stocks much more gently. Therefore, both the African and Pacific countries oppose the proposals. A WTO agreement on fishing subsidies may also mean that trade-law comes over the law of the sea. Trade- law includes concepts such as non-discrimination and least possible trade-off measures. The question is whether this really is about big trawlers who want access to more resources than an attempt to save life in the ocean.
Anniken Elise Storbakkhandelskampanjen@handelskampanjen.no95977104
18
F-17Rethinking Economics NorgeIndustrialisation and development19.04.2018 kl. 12.03.4112:00:PM1:30:PM10/12/2018Hallen 3
Rethinking Economics Norge
The process of industrialisation has historically been recognised as the engine of economic development. Is this still the case? This panel will discuss the relationship between industrialisation and economic development from both a comparative and historical perspective.
Jostein Hauge / Roman Eliassen / Ebba BoyePanelsamtaleEnglish
Mellomnivå (krever noe forkunnskaper), Grunnleggende nivå
The process of industrialisation has historically been recognised as the engine of economic development. Is this still the case? This panel will discuss the relationship between industrialisation and economic development from both a comparative and historical perspective.

Key questions to be explored: Do advances in information and communication technology mean that economic development is more easily achieved through growth of the services sector rather than the manufacturing sector? Is robotics, 3-D printing and artificial intelligence threatening job creation? Does the expansion of global value chains call for new approaches to industrial policy?
The process of industrialisation has historically been recognised as the engine of economic development. Is this still the case? This panel will discuss the relationship between industrialisation and economic development from both a comparative and historical perspective.

Key questions to be explored: Do advances in information and communication technology mean that economic development is more easily achieved through growth of the services sector rather than the manufacturing sector? Is robotics, 3-D printing and artificial intelligence threatening job creation? Does the expansion of global value chains call for new approaches to industrial policy?
Roman Eliassenroman.eliassen@gmail.com
+447746887571
19
F-19Støttekomiteen for Vest-Sahara
EU og plyndringen av okkuperte Vest-Sahara
27.04.2018 kl. 17.57.1412:00:PM1:30:PM10/12/2018Hallen 2
Støttekomiteen for Vest-Sahara
EU-domstolen har konkludert at EU og Marokko ikke kan inngå handelsavtaler for ressursene i okkuperte Vest-Sahara. Men EU velger å ignorere domstolen, og presser igjennom nye ulovlige handelsavtaler. I spørsmålet om Vest-Sahara settes EUs rettsprinsipper til side til fordel for å blidgjøre Marokko.
Erik Hagen, leder av Støttekomiteen for Vest-Sahara
ForedragNorskGrunnleggende nivå
I en årrekke har EU finansiert Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara gjennom ulovlige handelsavtaler. Tradisjonen stammer fra det kollapsende Franco-regimet. I 1975 tillot Madrid at territoriet kunne bli ulovlig okkupert av Marokko, i bytte mot at Spania fikk beholde handelsinteresser i det okkuperte området. Fra 1986 ble Spania med i EU, og fra det tidspunktet ble det spansk-marokkanske samarbeidet videreført av EU. Brussel har overført milliarder til Marokko for at spanske fiskere kan tråle farvannene utenfor Vest-Sahara.
Men i 2018 og 2016 vant Vest-Saharas folk knusende seire mot EU i EU-domstolen. I flyktningleirene i Algerie og i de okkuperte områdene har Vest-Sahara folk feiret EU-domstolens dommer om at EU ikke kan fortsette støtten til okkupasjonen. Dommene falt i EUs aller øverste rettsinstans. Man har i Vest-Sahara trodd at EU var styrt etter rettsprinsipper.
Men dommene er lagt i en skuff. EUs politikere, som høylydt taler om EU-retten og demokrati, velger å ignorere dommen. EUs samarbeid med Marokko på migrasjon og terror veier høyere enn dommer i domstolen og menneskerettighetene for Vest-Saharas folk.
Erik Hagen, daglig leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara utga i sommer boken ‘Profit over Peace in Western Sahara – How commercial interests undermine self-determination in the last colony in Africa’.
The Court of Justice of the EU concluded in judgments in 2018 and 2016 that the EU-Morocco trade relations do not extend to Western Sahara. The territory is treated by the UN as the last unresolved colonial issue in Africa, and partially ocupied by Morocco. The EU-Morocco trade agreements have for decades been covering Western Sahara, and the EU has thus been complicit in maintaining the occupation.
However, the judgments are ignored by the EU Commission and Member States. How can the rule of law be set aside by the EU for its externa trade agreements?
Director of the Norwegian Support Committee for Western Sahara, Erik Hagen, in 2018 published the book ‘Profit over Peace in Western Sahara – How commercial interests undermine self-determination in the last colony in Africa’.
Erik Hagenerik@vest-sahara.no45265619
https://drive.google.com/open?id=1v-hamer2UYMl-1LqQ28hTkAXUZ3XPThM
20
F-20KvinnefrontenSexindustriens overlevende09.12.2017 kl. 13.00.0112:00:PM1:30:PM10/12/2018Hallen 1
Coalition Against Trafficking in Women, FOKUS, Krisesenterbevegelsen
Vi ønsker et overordnet tema for Globaliseringskonferansen; "Menneskehandel og slaveri".
Under dette temaet ønsker vi forskjellige bolker. For eksempel arbeidlivet-
og migrasjonsarbeideres rettigheter, sosial dumping, mennesker på flukt, surrogati etc.

En av bolkene blir møtet "Menneskehandel til sexindustrien"
Vi ønsker å invitere fire internasjonale survivors (overlevende etter prostitusjon) fra fire ulike verdensdeler for å diskutere menneskehandel og prostitusjon. Flere menneskerettighetorganisasjoner (eks Amnesty Int., Human Rights Watch, UN Aids) ser på menneskehandel og prostitusjon som to forskjellige fenomener. Vi ønsker å få frem at prostitusjon og menneskehandel er to sider av samme sak.

Vi ser for oss et halvdagsseminar med ulike bolker innenfor tema "Menneskehandel og sexindustrien". Vi vil utfordre ulike menneskerettighetsorganisasjoner og politikere på tema.
Rachel Moran, Grizelda Grootboom, representant fra Colombia/Søramerika og Nordamerika (Vi har samarbeid med ulike survivor-organisasjoner over hele verden, blant annet i samarbeid med FOKUS og Coalition Against Trafficking in Women)
Ulike former - foredrag/innledning, debatt og diskusjoner.
Engelsk
Alle konferansedeltagerne.
Jorunn Friis Resetpost@kvinnefronten.no48007293
21
F-22For velferdsstatenPengemakt og lobbymakt10:00:AM11:30:AM10/12/2018FormlabSverigeOm pengemakt og lobbymakt
22
F-23Latin-Amerikagruppene i Norge
Norsk jordbruk: En matprat om miljø, rettferdighet og solidaritet
29.05.2018 kl. 23.42.002:00:PM3:30:PM10/12/2018Formlab
Natur og Ungdom, Alliansen ny landbrukspolitikk
Norsk jordbruk på norske ressurser er best for både folk og miljø, både i Norge og det globale sør. Vi skisserer veien mot et bærekraftig norsk jordbruk!
Kari Gåsevatn, Nationen (B), Gaute Eiterjord, Natur og Ungdom (B), XX (Alliansen ny landbrukspolitikk), Jon Georg Dale (landbruks- og matminister), Ann Merete Furuberg (Norges Bonde- og småbrukarlag), noen fra AP, noen fra Høyre, representant fra Bondelaget
Foredrag, Paneldebatt
NorskGrunnleggende nivå
I Norge har man drevet med jordbruk i mange tusen år. Det har alltid vært de mange, små gårdene som har utgjort kjernen i dette jordbruket. Som en konsekvens av de siste 50 årene med norsk jordbrukspolitikk ser man i dag at smågårder legges ned og det norske kulturlandskapet gror igjen. Istedenfor å gå på beite fôres kyra våre med stadig mer importert soya fra Brasil. Men hvem tjener egentlig på denne utviklingen? Er dette en politikk vi ønsker? Og er det mulig å snu skuta for den norske landbrukspolitikken?

Alliansen Ny Landbrukspolitikk, Natur og Ungdom og Latin-Amerikagruppene samler politikere og organisasjoner for å diskutere hvordan det norske jordbruket kan blir mest mulig miljøvennlig og solidarisk. Møtet introduserer ståa i norsk jordbrukspolitikk, peker på problemer og løsninger, og ansvarliggjør politikere. Etter flere tiår med samme utvikling, er det kanskje på tide med en ny jordbrukspolitikk?
In Norway, agriculture has existed for thousands of years. The core of this agriculture has always been many small farms. But as a consequence of the last 50 years of norwegian agricultural politics, many small farms are no longer in use and the norwegian cultural landscape is disappearing. Instead of grazing, our cows are fed on more and more imported soya from Brazil. But who does this development actually serve? Is this the politics that we want? And is it possible to change norwegian agricultural politics?

The Alliance for New Agricultural Politics, Nature and Youth and The Latin-American Groups of Norway gathers politicians and organizations to discuss how the norwegian agricultural politics can become environmentally sustainable and solidaric. First, we will introduce the current situation in norwegian agricultural politics, point at problems and solutions, and ask our politicians what they think about the development of norwegian agriculture. After several years of the same development, maybe the time has come for new agricultural politics?
Eline Aresdatter Haakestadeline.haakestad@gmail.com41857400
https://drive.google.com/open?id=1MTQ0NVXHGRd0zMAdCKKAx7O9UPoTmmXe, https://drive.google.com/open?id=1UrTAV-GRcxKcgDZ2ohbpHLIQtvVa4yQL, https://drive.google.com/open?id=1BpF60dbjiqmsIPiOfqd76GRo1wcXTpxM, https://drive.google.com/open?id=1riy-WHHDO31KzJRvxBP_90U1ySzqUfSq
23
F-24
Handel og Kontor, avdeling Oslo – Akershus, Rogaland Elektromontørforening, LO i Oslo
Film: The Silence of Others (ESP)2018-08-172:00:PM3:30PM11/12/2018
Mezzaninen
Fedre og mødre som ble henrettet og kastet i umerkede massegraver, barn som ble stjålet fra foreldre og ungdom som ble grovt torturert av sadistiske forhørere. Filmen følger ofrenes kamp for et oppgjør med de grove menneskerettighetsbruddene som ble begått under 40 års fascistisk diktatur.
FilmvisningSpansk, EngelskGrunnleggende nivå
The Silence of Others reveals the epic struggle of victims of Spain’s 40-year dictatorship under General Franco, who continue to seek justice to this day. Filmed over six years, the film follows victims and survivors as they organize the groundbreaking "Argentine Lawsuit" and fight a state-imposed amnesia of crimes against humanity, and explores a country still divided four decades into democracy.
Nina eller Henning
henning.solhaug@gmail.com, nina.skranefjell@gmail.com
95885967
24
L-01NtEU, Rødt, Attac og UmEUMotkrefter i EU08.12.2017 kl. 13.33.044:00:PM5:30:PM10/13/2018Hallen 1Se "organisasjon"
Vi ønsker å rette søkelyset på den makten EU representerer, hvilke typer motmakt som eksisterer og hvordan denne kan styrkes.
Ikke klar
debatt/strategimøte
Norsk og engelsk
Ungdom, folk som er interessert i å lære mer om EUs utvikling og påvirkning på Norge og verden.
Hilde Nylénhilde@neitileu.no45020490
25
L-02Handelskampanjen
Teknologigigantene og oss: Demokrati i den digitale økonomien
22.02.2018 kl. 15.11.2610:00:AM11:30:AM10/13/2018
Mezzaninen
Attac, For Velferdsstaten, flere kommer
Vi gir fra oss enorme mengder persondata til teknologigiganter som Facebook og Google som ikke betaler skatt. Teknologisk utvikling utfordrer et organisert arbeidsliv. Kunstig intelligens gjør masseovervåking mulig. Hva gjør dette med demokrati, økonomisk utvikling og arbeidsliv?
Christina Colclough (Uni Global) eller Renata Avila (MR) - spørres asap etter evt godkjenning av møte
Foredrag, Panelsamtale
Norsk og engelsk
Grunnleggende nivå
Hver dag gir vi fra oss enorme mengder personlig data til teknologigiganter som Facebook, Google og Apple. Amazon ekspanderer og leverer alt fra bøker til mat på døren. Uber er i arbeidskonflikter over hele vesten. Avisene sparker journalister fordi annonseinntektene forsvinner. Facebooks algoritmer styrer den offentlige samtalen. Kina gir poengscore til innbyggerne sine i tidenes overvåkingssystem. Sensitive helsedata lekker i en jevn strøm ut av konkurranseutsatte IT-firmer. Skatteparadisene fylles opp av gevinsten fra teknologiselskapene.

Hva gjør dette med demokrati, økonomisk utvikling og arbeidsliv? På Globaliseringskonferansen skal vi gjøre et dypdykk i framtidens maktforhold og muligheter. Hva er stordataens politiske økonomi, og hva er vår politikk? Er vi klar over hvem som former utviklingen? Hvordan kan vi få teknologien til å tjene samfunnet, og ikke omvendt?
Every day we are producing huge amounts of personal data to technology giants like Facebook, Google and Apple. Amazon are expanding into everything from books to food. Uber is in labor conflicts all over the western world. Newspapers fire journalists because ad revenue disappears. Facebook's algorithms control the public conversation. Chinas citizen score system marks the new era of mass surveillance. Sensitive public health data leaks in a steady stream out of outsourced IT companies. Tax havens are filled up by the profits of technology companies.

What does this development do with democracy, the economy and work? At the Globalization Conference we will dig deep in the future's power relations and opportunities. What is the political economy of big data and what is our policy? How can we get technology to serve the society, and not vice versa?
Petter Slaatrem Titlandpetter.st@attac.no95038128
26
L-03AUF, Changemaker, RUInternasjonal kapitalflukt14.12.2017 kl. 16.42.472:00:PM3:30:PM10/13/2018
Mezzaninen
Attac, Changemaker
Møtet skal handle om internasjonal kapitalflukt, herunder å diskutere muligheten for et globalt skatteorgan under FN. I dag foregår nemlig prosessene i OECD og EU – organer der de fattigste landene ikke er med. Temaet handler i så måte mye om makt.
Marianne MartinsenDebatt
Engelsk eller norsk
Studenter og internasjonalt interesserte. Tror dette kan favne bredt, da det også vil interessere folk med spesiell interesse for internasjonal økonomi.
Sunniva Bjerkaassunniva@auf.no95889893
27
L-04
Africa Center for Information & Development (ACID)
Post- elections crisis in sub Saharan Africa. Lessons from The Gambia
23.02.2018 kl. 11.04.2810:00:AM11:30:AM10/13/2018Hallen 1
Fellesrådet for Afrika & Oslo-Norway Gambian Affairs
Since the reintroduction of multiparty politics across sub-Saharan Africa in the early 1990s, electoral competition has become the norm. However, there has been has been widespread post-election violence in many countries including Kenya, Zimbabwe and Nigeria.Honorable Halifa Sallah, Secretary General People's Democratic Organisation for Independence & Socialism, The Gambia, Member of Parliament and Special Adviser to the President (B). 2. Dr. Tone Sommerfelt, Senior Researcher Fafo (B). 3. Mr. Malcolm Momodou Jallow, Member of Parliament in the Swedish Parliament for the Swedish Left Party
Panelsamtale, Paneldebatt, Filmvisning
English
Avansert nivå (krever forkunnskaper), Mellomnivå (krever noe forkunnskaper), Grunnleggende nivå, Innføring (for dummies/123/ABC/o.l.), Ungdom, siviltsamfunn, forskere, statsembetsmenn,
The meeting will take the form of short presentations by each panelist, followed by a plenary discussion, comments, questions and answers
The meeting will take the form of short presentations by each panelist, followed by a plenary discussion, comments, questions and answers
Omar Drammehodrammeh@yahoo.co.uk95472695
https://drive.google.com/open?id=1dOHY9CpaZ2x_Sf9bL8-n5DSRTf5IWCkX, https://drive.google.com/open?id=11YFtFBhg_edqH8Rq_PQgNT9Crr5L3FMp, https://drive.google.com/open?id=1DfjDcIZAzW-BgF7l-jxgQF3dlBvBYik0
28
L-05Framtiden i våre henderVåre klær - vårt ansvar22.02.2018 kl. 18.20.394:00:PM5:30:PM10/13/2018Kryptenikke avklart
Klærne våre sys i stor grad i Sørøst-Asia av tekstilarbeidere med lav lønn, lange dager og dårlige sikkerhetsforhold. En av de viktigste løsningene er bedre fagorganisering. Hva gjør vi i Nord for å sikre at de som syr klær til oss får lov til å organisere seg?
Ikke avklartPanelsamtalenorsk
Mellomnivå (krever noe forkunnskaper)
Store deler av klærne våre sys av tekstilarbeidere som jobber under uholdbare lønns- og arbeidsvilkår i Sørøst-Asia. Ett av de viktigste virkemidlene for å bedre tekstilarbeidernes situasjon er å styrke retten deres til fri organisering. Samtidig finnes det tallrike eksempler på forfølgelse og undertrykkelse av de som forsøker å jobbe for organisasjonsfrihet i disse landene.

Vi ønsker en diskusjon mellom ulike aktører blant solidaritetsorganisasjoner og fagbevegelse, for å se på hva aktører i Norge kan gjøre for å bidra til å styrke fagorganiseringen blant tekstilarbeidere i Asia.
Today, our clothes are mainly maid by South East Asian garment workers who have small wages, long hours and limited security. Strengthening the trade unions is one of the most important ways to improve their situation. We want to discuss what Norwegian NGOs and Norwegian trade unions can to strengthen trade unions among garment workers in Asia.
Steinar Alsossteinar@framtiden.no91831193
29
L-06
IKFF, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet
Det finnes alternativer til militarisering og kriger
28.02.2018 kl. 17.28.2410:00:AM11:30:AM10/13/2018Hallen 2
IKFF, Fredsrådet og Fredsrådets medlemsorganisasjoner som f.eks. PBI, kvekerne + andre fredsorganisasjoner,
Kort beskrivelse: Møtet diskuterer alternativene til militarisering og krig med vekt på ulike oppfatninger av trusler og forsvarsstrategier. Det inkluderer ulike syn på forholdet til Russland, atomvåpenforbud, nedrustning, våpeneksportrestriksjoner - og alternative mekanismer som dialog, allmenn samfunnstjeneste, fredskultur og pasifisme
Representanter for den norske fredsbevegelsen
PanelsamtaleNorsk
Mellomnivå (krever noe forkunnskaper)
Fredsbevegelsen fokuserer oftest på farene ved militarisering og krig. Det er viktig, men skaper lett en følelse av frykt og maktesløshet. Det er derfor viktig å også fokusere på målsettingen om fred. Fred innebærer mer enn fravær av krig, og vi skal diskutere noen av de konkrete tiltakene som kan peke fram mot det målet.
The Peace movement nornally focuses on the dangers of militarisation and war. This is important, but may easily create a feeling og fear and apathy. It is therefore important to also focu on the ultimate goal: Peace. What Peace implies - more than absence of war, as well as some of the specific initiatives that may lead to this goal.
Ikke avklart, men kan være sang, dikt eller lignende.
Liss Schankeliss.schanke@gmail.com95227573
30
L-07
OMEP Norway (verdesns organisasjonen for små barns oppvekst og danning)
Håp for framtida gjennom barns utdanning, omsorg og danning.
08.12.2017 kl. 13.16.102:00:PM3:30:PM10/13/2018Hallen 1Helgard Mahrdt
OMEP er verdens organisasjonen for små barns oppvekst og danning. Formålet med organisasjonen er å fremme vitenskapelig forskning og sikre utveksling av ideer mellom medlemslandene. OMEP er et nettverk for personer over hele verden som arbeider for barns utvikling i familie, institusjon og samfunn. OMEP arbeider for barn i vanskelige livssituasjoner og for barns rett til utdanning. Det overordnede målet er å bidra til fred i verden og å ivareta barns rettigheter. OMEP har i dag mer enn 70 medlemsland.

Vi ønsker å bidra på Globaliseringskonferansen med fokus på utdanning og ansvar for en felles verden. Dette er sentrale perspektiver hos den politiske tenkeren Hannah Arendt. Vi ønsker derfor å knytte håp for fremtiden til Arendt sine tanker om utdanning og ansvar for en felles verden. Arendt sine perspektiver på solidaritet, makt og utdanning er aktuelle perspektiver for dagens utfordringer som politisk fundamentalisme og rasisme. Arendt mente at det var gjennom utdanning vi kunne bidra til å forandre verden, og at vi måtte bringe noe nytt inn slik at neste generasjon tar ansvar for en felles verden. Læreren har derfor et dobbelt ansvar for både å la barna bidra med noe nytt, men samtidige formidle kunnskap om fortiden. Arendt sine tanker om utdanning har fokus på fortid- nåtid og fremtid.

Den israelsk-kanadiske filmproduksjonen fra 2015 av Ada Ushpiz og Ina Fichman har høstet mange lovord på en rekke filmfestivaler rundt om i verden og er en hyllest til Hannah Arendt. Filmen er meget aktuell, og vil være en god innledning til debatt om solidaritet og utfordringen som verden står ovenfor i dag. Helgard Mahrdt og Geir Aaserud var sammen med OMEP arrangørene for tre utsolgte visninger av filmen våren 2017 i Oslo og Bergen.

Vi ønsker en tre delt presentasjon, med film, foredrag og debatt.
Helgard Mahrdt
En kombinasjon av debatt, foredrag og filmprogram
Engelsk/norsk
Politikere, utdannings instutisjoner og studenter
Geir Aaserudgeaa@hvl.no
55585763 mobil: 92242810
31
L-08Gnist - marxistisk tidsskrift
Klasse og makt - i verden, Norge, Oslo og dagens aviser
28.05.2018 kl. 21.05.184:00:PM5:30:PM10/13/2018Hallen 3Fyller ut i morgen
Hvem er det som egentlig bestemmer i verden? Tar de avgjørelsene som påvirker livene til det store flertallet. Er det noen som har mer å si enn andre? Har Stein Erik Hagen, Reitan-familien og Petter Stordalen mer makt enn deg? Hvem har bestemt det?
Marie Sneve Martinussen (B)ForedragNorskGrunnleggende nivå
Kan vi forklare makt uten å snakke om klasse?

Hvem er det som egentlig bestemmer i verden? Tar de avgjørelsene som påvirker livene til det store flertallet. Er det noen som har mer å si enn andre? Har Stein Erik Hagen, Reitan-familien og Petter Stordalen mer makt enn deg? Hvem har bestemt det?

Marie Sneve Martinussen er samfunnsøkonom og nestleder i Rødt. Hun vil ta oss med på en reise gjennom de store avgjørelsene i verden, Norge og Oslo. Vise fram hvem som har definisjonsmakten i det norske samfunnet. Og ikke minst fortelle oss hva vi kan gjøre for å endre maktforholdene.
Can we explain power without talking about class?

Who is the one who really determines in the world? Taking the decisions that affect the lives of the vast majority. Does anyone have more to say than others? Does Stein Erik Hagen, the Reitan family and Petter Stordalen have more power than you? Who has decided?

Marie Sneve Martinussen is Economist and Deputy Head of the Red. She will take a trip through the big decisions in the world, Norway and Oslo. Show who has the defining power in Norwegian society. And not least, let us know what we can do to change power relations.
Jokke Fjeldstadjokkepost@gmail.com93464949
32
L-09Attac Norge
Hvordan skal vi få næringslivet til å følge menneskerettighetene?
22.02.2018 kl. 15.29.402:00:PM3:30:PM10/13/2018Hallen 2Palestinakomiteen
Palestinakomiteen og Attac skal se nærmere på hvordan selskaper blir en del av krig og konflikt. Hvordan kan rettferdigheten vinne der hvor næringslivet bryter menneskerettighetene med statenes velsignelse? Her skal vi se på et nytt FN-traktat som skal binde selskaper til menneskerettighetene.
Kathrine Jensen (Palestinakomiteen) og Martine Kopstad Floeng (Attac)
Foredrag
Mellomnivå (krever noe forkunnskaper)
Norsk
Menneskerettighetene er i dag statenes ansvar. Hva skjer når statene ikke bryr seg om menneskerettigheter, og inviterer selskapene med på overgrepene?
Næringslivet faller utenfor systemene som skal håndheve menneskerettighetene. Noen selskaper utnytter disse smutthullene.
Transnasjonale selskaper har blitt en av de viktigste maktfaktorene i verden. Selskapenes verdikjeder har blitt stadig mer komplisert. Ofte slipper de engang å stille opp i en rettssal. De som er utsatt for brudd på menneskerettighetene trenger en arena for å reise sin sak. Med dagens system fortsetter straffeløsheten for næringslivet.

Hvordan kan vi påvirke investeringene Norge er involvert i? Hvis vi ser på selskapene vi investerer i gjennom Oljefondet, viser en ny rapport fra DanWatch at selskapene Oljefondet investerer i er menneskerettighetsverstinger. Oljefondets etikkråd makter ikke å hindre Norge å gjøre uetiske investeringer. De uetiske investeringene bidrar blant annet til krigsforbrytelser gjennom investeringer i israelske bosettinger på okkupert palestinsk område.

På Globaliseringskonferansen skal Palestinakomiteen og Attac se nærmere på hvordan selskaper blir en del av konflikten mellom Israel og Palestina, og hvordan vi kan lage et system som gjør at rettferdigheten skal vinne der hvor næringslivet bryter menneskerettighetene. Her skal vi se på et nytt FN-traktat som skal binde selskaper til menneskerettighetene.
Human rights are today the responsibility of the states. What happens when the states don't care about human rights and invite companies to join their abuse?

Companies are outside of the systems that enforces human rights. Some companies take advantage of these loopholes.

Transnational companies have become one of the most powerful shapers of the world. The companies' value chains have become increasingly complex. Often they do not even have to defend themselves in a courtroom. Those who are exposed to human rights violations need an arena to raise their cause. With today's system impunity continues for business.

How can we influence the investments Norway is involved in? Looking at the companies we invest in through the Oil Fund, a new report from DanWatch shows that the companies the Oil Fund invests in are violaters of human rights. The Oil Fund's ethics council is unable to prevent Norway from making unethical investments. Unethical investments contribute to war crimes through investments in Israeli settlements in occupied Palestinian territories.

At the Globalization Conference the Palestinian Committee and Attac will look into how companies become part of the Israeli-Palestinian conflict and how we can create a system that allows justice to win where business is breaking human rights. Here we are going to look at a new UN treaty that will bind companies to human rights.
Petter Slaatrem Titlandpetter.st@attac.no95038128
33
L-10Solidaritet med Kurdistan
Fins det en vei til et fritt, samla og demokratisk Syria?
10.06.2018 kl. 22.18.084:00:PM5:30:PM10/13/2018Hallen 2Ungkurd
Nord i Syria lever kurdere, arabere og andre minoriteter i Nord-Syria sammen og styrer seg selv utfra prinsipper om demokratisk konføderalisme, likestilling og økologi. PYD innleder om deres strategi for å komme fram til en politisk løsning på krigen- for en fredelig og demokratisk samfunnsutvikling
En representant fra PYD. PYD har bekreftet at de kommer. Det kan være at Salih Muslim, tidl. leder i PYD kommer, eller noen andre fra ledelsen som er i Europa da.
Foredrag
Enten engelsk, eller tolka fra kurdisk til norsk.
Mellomnivå (krever noe forkunnskaper), Grunnleggende nivå
Usikker/ingen formeningUsikker/ingen formening
Kurdisk musikk og ringdans? Bare et innfall akkurat nå - vi gjorde det på en konferanse i en lunsj og det løsna veldig opp på stemninga
Marie Sørhaugmariesoerhaug@gmail.com93667426
https://drive.google.com/open?id=16Madm2d5-7OrSSoHRZiGG-a2vgUiP7gz, https://drive.google.com/open?id=17UidwoejyjUAdSG5jnmqWPj2kX39Z-Jw
34
L-11NSFVann forspiel 10:00:AM11:30:AM10/13/2018Krypten
35
L-12LO i Oslo, int.utvalgKapital og makt, Hellas08.03.2018 kl. 17.05.194:00:PM5:30:PM10/13/2018Formlab
En arbeidsgruppe er nedsatt som skal utvikle møtekonseptet videre
Hellas er satt under administrasjon av mektige finansinstitusjoner. Landets fellesgoder er på billigsalg og nasjonalt demokrati og faglige rettigheter i arbeidslivet undergraves. Innen en maktterminologi er dette er eksempel på pengefondet, Verdensbanken og EUs totale maktmisbruk som tjener kapitalens interesser, ikke folket i Hellas. Men det finnes motkrefter og vi ønsker også å fokusere på disse.
Ikke endelig bestemt, men fagbevegelse vil være en av innledere
Paneldebatt engelsk-norskAlle som er interessert
Blir utarbeidet når møtekonseptet er utarbeidet
Møtebeskrivelse på engelsk lages når møtet er mer utformet
NeiMette Kloumanmklouman@hotmail.com92860319
36
L-14SpireØkologisk økonomi: Alternativet09.05.2018 kl. 14.16.142:00:PM3:30:PM10/13/2018Hallen 3
(Rethinking Economics, Svartlamon)
Dagens økonomiske paradigme styrer våre valg. Verktøyene vi har valgt å bruke i utviklingen av vårt samfunn har ført til klimaendringer, urettferdighet og undertrykkende maktforhold. Vi ønsker å invitere til en samtale om hvordan vi skal endre denne teoretiske maktstrukturen.
Ove JakobsenForedragEngelskGrunnleggende nivå
Dagens økonomiske paradigme, basert på nyklassisk økonomisk teori, legger rammeverket for hvilke verktøy vi velger i utformingen av våre samfunn. Verktøyene vi har valgt å bruke i utviklingen av vårt samfunn har ført til negative miljø- og klimaendringer, urettferdig fordeling av goder, og undertrykkende maktforhold. Vi vet at vi trenger et alternativ. Og det raskt!
Vi ønsker derfor å invitere til samtale med Ove Jakobsen, professor i økologisk økonomi, om hvordan vi skal gå vekk fra dagens paradigme, og styre dagens samfunn til målet om en bærekraftig og rettferdig verden. Vi ønsker at hvilket samfunn vi ser for oss skal være den drivende makten som hjelper oss med å velge verktøyene, ikke kostnad-nytte-analyser.
Today's economic paradigm, based on neoclassical economic theory, sets the framework from which we choose our tools to form our societies. The tools we have chosen to use in the development of our societies have led to negative environmental and climate changes, unfair distribution of goods, and oppressive power relations. We know that an alternative is needed. And the time for change is now!
We therefore wish to invite to a conversation with Ove Jakobsen, Professor of ecological economy, on how to get away from today's paradigm, and direct our society towards the goal of a sustainable and fair world. We want the envisioned society to be the driving force that helps us choose the tools with which we develop, not cost-benefit analyses.
Hege Skarrudhege@spireorg.no45264085
https://drive.google.com/open?id=1-EWw84JBmEA_sjzVmWdqexlXi2F_VojS
37
L-15Sosialistisk UngdomLikelønn nå. Hvordan?23.02.2018 kl. 14.54.2110:00:AM11:30:AM10/13/2018Hallen 3
Selv om sysselsettingen blant kvinner er tilnærmet lik menn i Norge i dag tjener kvinner fortsatt mindre. Hvordan sikrer vi reell likelønn?
Christina Beck Jørgensen, Kirsti Bergstø, Madeleine Schultz, Kristin Iversen, Ingrid Wergeland,
Oda Sofie Heien Larsen
Iceland was rated top off the class on equal rights for the ninth year in a row in 2017 by World Wconomic Forum's gender equality survey. That same year, they introduced a gender equality legislation in which all companies and government agencies with more than 25 employees must have their salary plans certified every three years. If you can not prove that women and men earn the same amount you can be fined.

How has implementation of the legislation gone? Is this something we could have done in Norway and how would it look?
Bra damer. Stand-up: Piateed, Sofia Frøysaa. Musikk: Kaja Gunnufsen, Sigrid, Lotus, Lene Marlin, Astrid S, Ane Brun, Susanne Sundfør, Bertine Zetlitz, Adelen, Gabrielle, Bendik. Gjerne få en kul dansegruppe til å ha show!
Oda Sofie Heien Larsenoda.sofie@su.no93652484
38
L-16
NNN Oslo og Akershus, Norges Bondelag, LO i Oslo
Bærekraftig matproduksjon – Fra jord til bord
10:00:AM11:30:AM10/13/2018Formlab
Befolkningen øker, planeten sliter og verden har åpenbart store utfordringer i forhold til fordeling. Hvilken påvirkningsmakt har politikere, bønder, næringsmiddelprodusenter og forbrukere i spørsmål som gjelder matproduksjon?
I møtet ønsker vi å sette søkelyset på landbrukets sin rolle som ansvarlig produsent. Politikernes rolle som lov -og rammegiver. Den bearbeidende industriens ansvar for utvalg og mangfold. Bøndenes ansvar for kvalitet og leveringsdyktighet. Og forbrukernes makt som kunder…
Stikkord vil være: organisk, kortreist, Lov om god handelsskikk, rammevilkår, kjedemakt, bylandbruk, arbeidsvilkår, varemangfold …
Sigurd Enger, Bondelaget, Per Olaf Lundteigen, Senterparitet, Jarle Wilhelmsen, NNN
Paneldebatt
Alle som er interessert
norskBlir utformet senereBlir utformet senereNeiArne Larsenarne.larsen@arcus.no
39
L-17Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Agroøkologiens folkemakt versus kapitalens makt
19.04.2018 kl. 20.42.102:00:PM3:30:PM10/13/2018Formlab
MoreandBetter, Norges vel
"Matindustriens makt skaper avmakt i befolkningen, både i Nord og Sør. Vi setter dette i forhold til agroøkologisk makt, som skaper folkemakt i befolkningen. Vi skal også belyse sammenhengen mellom migrasjon, fattigdom og bønders rettigheter internasjonalt.
Representanter fra NBS, Via Campesina, FAO
Foredrag, Panelsamtale, Folkemøte (større del av møtet er åpent for aktiv deltakelse)
EngelskGrunnleggende nivå
"Matindustriens makt skaper avmakt i befolkningen, både i Nord og Sør. Vi setter dette i forhold til agroøkologisk makt, som skaper folkemakt i befolkningen, og nærhet mellom produsent og konsument, arbeidsplasser, forebygging av mat-svinn samt sunn og nok mat for alle. Vi setter dette også i lys av tvungen migrasjon, fattigdom i verden og bønders rettigheter internasjonalt.Vi skal belyse sammenhengen mellom migrasjon, fattigdom og bønders rettigheter internasjonalt.
I 2015 var det 244 mill. migranter, r en økning fra år 2000 med 40 %. 1/3 av alle migranter er i sin mest yrkesaktive alder. Man antar at 40% kommer fra landsbygda. 50% av husholdninger på landsbygda i Afrika har minst EN som har migrert. Mange er drevet bort fra den jorda de tidligere har brukt for å dyrke mat . Internasjonale selskaper landran. FAO ser det som viktig å bekjempe sult og fattigdom på ved å satse på landbruk- og distriktsutvikling i Afrika.
Ved å gi lokale bønder retten til å bruke sine ressurser kan man snu denne utviklingen*.
Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) arbeider sammen med vår internasjonale organisasjon, La Via Campesina (LVC) for at FN i 2018 skal vedta en erklæring om bønders rettigheter. "

"The power of the food industry creates powerlesness among grassroots people, both in the global north and south. We put this in relation to agroecological power, which creates peoples empowerment and proximity between producer and consumer, employment, prevention of food waste and healthy food for all people. We put this in relation to forced migration, world poverty and Farmers' Rights internationally. We will highlight the connection between migration, poverty and Peasants Rights internationally.
By 2015 there were 244 million migrants, an increase from 2000 by 40%. 1/3 of all migrants are in their most active age. It is assumed that 40% comes from rural areas. 50% of rural households in Africa have at least one who has migrated. Many are driven away from the land they used to cultivate food. International companies landran. FAO considers it important to fight hunger and poverty by investing in agricultural and district development in Africa.
By giving local peasants the right to use their resources, one can turn this development *.
The Norwegian Farmers' and Small Farmers' Association (NBS) is cooperating with our international organization, La Via Campesina (LVC), in order for the UN to adopt a declaration on Farmers' Rights in 2018. "
Vi deltar på Bondens marked
Ilona Drivdalilonadrivdal@yahoo.no99409762
40
L-18Stiftelsen Karibu
Film - Norgespremiere: "The Village vs. Empire" (Sør-Afrika)
30.05.2018 kl. 10.19.484:00:PM5:30:PM10/13/2018MezzaninenIntegral Film
+ samtale med regissør og produsent
Hver dag, protesterer landsbyborene i Gangjeong på Jeju-øya (Sør-Korea) mot bygningen av en stor militærbase som kaster øya inn i et geo-politisk maktspill mellom USA, Kina og Sør-Korea. Norgespremiere på dokumentarfilmen fra Sør-Afrikanske regissøren og Emmy-pris vinneren Mark Kaplan.
Mark Kaplan (regissør - Sør-Afrika - B), Nefise Özkal Lorentzen (co-produsent, Norge - B)
FilmvisningEngelskGrunnleggende nivåSe den engelske beskrivelsen
Join in the Norwegian Premiere of the documentary film "The Village vs. Empire"!

Trailer: https://vimeo.com/179994669

Jeju Island, off the coast of South Korea, is also known as Stone Island, Peace Island, and Women’s Island. It is home to no less than seven world heritage sites. But it is a paradise with dark side. Here on this tiny ecologically unique island, a village is confronting an empire. In Gangjeong village, on the southern tip the island, the U.S. and the South Korean navies have been building a huge naval base as part of a geopolitical strategy to ring-fence China. They are thus thrusting the islanders in the crosshairs of future conflict.

Emmy-award winning South African director Mark J. Kaplan's film, "Village vs. Empire", sheds light on Jeju and the daily non-violent resistance efforts against the military base. The film lifts up stories moral imagination of the villagers who are resisting the base, and the seemingly immovable forces they face.

Noam Chomsky says: "The villagers of the most affected region have been conducting a most impressive and courageous non-violent campaign to prevent these dangerous and destructive programs, facing severe repression and state violence, also seeking crucial international support. To learn more about this remarkable story, I urge you to watch this film."

The film has received support from Fritt ord and the Karibu Foundation, and was co-produced by Grey Matter Media (South Africa) and Integral Film (Norway).
FILMTyler Dale Haugertyler@karibu.no47896142
https://drive.google.com/open?id=1tzx8PH6643P4SRo7Yi5IgGwABc0H8ww4, https://drive.google.com/open?id=1BI49nub7yExy0ZIcj2Ji1qfcs7eHKM82, https://drive.google.com/open?id=1RaTHTbc51puZpXc6L7OPUzYkemeSugb_
41
S-01
Norges Kristelige Studentforbund og Palestinakomiteen
Kairos og BDS: Kristne palestineres motstandskamp
05.12.2017 kl. 14.29.0311:30:AM12:30:PM10/14/2018
Mezzaninen
Hvordan påvirker okkupasjonen livene til kristne palestinske ungdommer? Hva preger motstandskampen, og hva kan vi bidra med? Palestine Youth Ecumenical Movement (PYEM) har vært sentrale i utarbeidelsen av det palestinske Kairos-dokumentet, og bruker i dag på BDS-kampanjen som et viktig verktøy i den ikkevoldelige motstanden mot den israelske okkupasjonsmakten. Fire ungdommer fra PYEM kommer på besøk for å fortelle sine historier.
Aktivister fra Palestine Youth Ecumenical Movement
Foredrag/verksted
Engelsk
Alle, men primært studenter
Torkil Hvidstenpost@forbundet.no41478657
42
S-02Rethinking Economics Norge
Alternative økonomiske modeller: Eksempler fra den virkelige verden
1:00:PM2:00:PM10/14/2018Hallen 3
LAG, Solidaritet med Kurdistan
Verden trenger nye økonomiske modeller som tar hensyn til både miljø og sosiale aspekter. Hvilke alternativer finnes til den vestlige, vekstbaserte og miljøbelastende utviklingsmodellen? Vi presenterer og diskuterer tre eksisterende alternativer fra Frankrike, Mexico og Kurdistan
Rethinking Economics Norge (B), LAG (B), Johan Petter Andresen/Solidaritet med Kurdistan (B), Representant fra/for ZAD
Tone Smith
tone.smith@a1.net
Dag 2 - løsninger og nytenkning
43
S-03Norsk Bonde- og SmåbrukarlagAgroøkologi mot kapitaldominans09.12.2017 kl. 20.22.0511:30:AM12:30:PM10/14/2018Hallen 1
Vi skal belyse sammenhengen mellom migrasjon, fattigdom og bønders rettigheter internasjonalt.
I 2015 var det 244 mill. migranter, r en økning fra år 2000 med 40 %. 1/3 av alle migranter er i sin mest yrkesaktive alder. Man antar at 40% kommer fra landsbygda. 50% av husholdninger på landsbygda i Afrika har minst EN som har migrert. Mange er drevet bort fra den jorda de tidligere har brukt for å dyrke mat . Internasjonale selskaper landran. FAO ser det som viktig å bekjempe sult og fattigdom på ved å satse på landbruk- og distriktsutvikling i Afrika.
Ved å gi lokale bønder retten til å bruke sine ressurser kan man snu denne utviklingen*.
Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) arbeider sammen med vår internasjonale organisasjon, La Via Campesina (LVC) for at FN i 2018 skal vedta en erklæring om bønders rettigheter.
Innleder fra Palestina, professor Hans Morten Haugen
Seminar og debatt
Norsk (evt engelsk)
Alle som er interessert i: Migrasjon / fattigdomsbekjempelse / bistand / landbruk, matsikkerhet
Ilona Drivdalilonadrivdal@yahoo.no99409762
44
S-04Oslo Sosialistisk Venstreparti (SV)
«Atommaktene og bevegelsen mot atomvåpen: utfordringer framover»
10.12.2017 kl. 21.13.571:00:PM2:00:PM10/14/2018Formlab
Nei til Atomvåpen, Norges Fredsråd og andre norske organisasjoner tilsluttet ICAN
Tildelingen av Nobels Fredspris til ICAN har avdekt en ny konfliktlinje i global politikk: på den ene siden står nasjoner som ønsker forbud mot atomvåpen, og på den andre nasjoner som lar atomvåpen inngå i sitt forsvarssystem. Bevegelsen mot atomvåpen, med organisasjoner som er tilsluttet ICAN, representerer en ny og viktig opposisjon i Norge og andre NATO-land. Dette møtet ønsker å utvikle større forståelse av hva som er atommmaktenes svar på bevegelsen mot atomvåpen. Siden det var betydningsfulle bevegelser mot atomvåpen på 1950- og 60-talllet, og påny på 1980-tallet, er det lurt å lære av aktivistenes erfaringer fra disse periodene. Den sentrale målsettingen med møtet er å klargjøre de strategiske utfordringene som bevegelsen mot atomvåpen har fremover.

Vi foreslår å ha en innleder som har jobbet både aktivistisk og analytisk med kampen mot atomvåpen internasjonalt og i tidligere perioder.
I tillegg foreslår vi en innleder fra dagens norske bevegelse ot atomvåpen og som kan føre en fruktbar dialog med den utenlandske innlederen.
Hovedinnleder: Mary Kaldor. Hun er professor i globale freds- og konfliktstudier ved London School of Economics, var en av lederne av av END – European Nuclear Disarmement i 1980-årene og forfatter av en rekke bøker og artikler.
Dette vil dels bli et strategimøte med foredrag fulgt opp av debatt,
Engelsk og norsk
Unge og gamle aktivister i kampen mot atomvåpen, samt folk som ønsker å vite mer for lunne engasjere seg mer.
Einar Braathen, medlem av styret i Oslo SVeinar.braathen@nibr.hioa.no92656696
45
S-05For velferdsstatenProfittfri velferd10:00:AM11:00:AM10/14/2018Hallen 1Velferdsprofitører
46
S-06Vandana ShivaVandana Shiva10:00:AM11:00:AM10/14/2018
Kirkerommet
47
S-07Rød UngdomBøllekurs16.05.2018 kl. 14.32.2510:00:AM11:00:AM10/14/2018Formlabingen
Vil du lære mer om feminisme? Om kjønnsroller, skjønnhetsidealer og forventninger, og hvordan de har en virkning på oss? Vil du lære å snakke høyt i forsamlinger, å stoppe trakassering og om hvordan du kan få bedre selvtillit? Bli med på bøllekurs med Rød Ungdom!
Tiril Vold Hansen (B) og Mira Stokke (B)Verkstednorsk
alle som definerer seg som jenter, fra 13 år og oppover
Å være jente er å gå rundt i for trange sko. Å være feminist er å forstå at det ikke er føttene som er for store, men skoene som er for små.

Vil du lære mer om feminisme? Om kjønnsroller, skjønnhetsidealer og forventninger, og hvordan de har en virkning på oss? Vil du lære å snakke høyt i forsamlinger, å stoppe trakassering og om hvordan du kan få bedre selvtillit? Kom på bøllekurs med Rød Ungdom!

Bøllekurs ble originalt startet opp som et kast-deg-frampå-kurs, der hovedpoenget var at jentene som deltok skulle få øvelse i å tørre å kaste seg frampå. Kurset har siden blitt videreutviklet, og er i dag et politisk selvtillitskurs for jenter. Kursene har blitt holdt i flere tiår, og tilsammen har over 15 000 jenter og kvinner vært på bøllekurs.

Vi kaller kursene bøllekurs. Ikke fordi vi mener at jenter må bli bøller som tråkker på andre for å komme opp og fram, men fordi vi vil at jenter skal tørre å gjøre mer av de tingene de vil og mindre av de tingene de ikke vil. Det betyr at vi skal bli mindre redde for konsekvenser og får å gjøre feil, og det betyr at vi skal ta på oss nye oppgaver, bryter grenser og ta kontroll over egne liv.

Kurset skal også gi en forståelse av at forandring er enklere når man jobber sammen. Gjennom felles erfaringer og diskusjoner skal vi se på hvordan de problemene hver og en av oss føler på privat egentlig er politiske problemstillinger. Sammen skal vi jobbe for å sprenge rammene for hva jenter kan og ikke kan gjøre.
Bøllekurs - "bully course" - is a feminist confidence course for girls only. The goals is to learn more about gender roles, beauty ideals and expectations, and how to combat these. The cours will be held in norwegian.
Tiril Vold Hansentirilvoldhansen@gmail.com90211562
48
S-08
Antirasistisk Senter, Radikal Portal, Skeiv Verden, RU, SU
Hvordan bygge en folkebevegelse mot rasisme?
21.05.2018 kl. 22.01.121:00:PM2:00:PM10/14/2018
Mezzaninen
Antirasistisk Senter, Radikal Portal, Skeiv Verden
For å nedkjempe den gryende rasismen i Europa og Norden trenger vi en brei folkebevegelse mot rasisme. Vi inviterer til et strategimøte for å ta lærdom av ekspempler på velykka antirasistisk kamp, historisk og i dag.
Unite Against Fascism (UK), LO, Antirasistisk Senter, Vålrenga mot Rasisme etc
Folkemøte (større del av møtet er åpent for aktiv deltakelse)
Norsk/Engelsk
Mellomnivå (krever noe forkunnskaper), Ungdom
Både høyrepopulister og høyreekstreme marsjerer fremover i Europa og i økende grad i Norden. For å nedkjempe den gryende rasismen trenger vi en brei folkebevegelse mot rasisme. Aktivister, fagbevegelse, idretten, trossamfunn og resten av dugnadsnorge må komme sammen om vi skal vinne kampen. Vi inviterer til et strategimøte for å ta lærdom av ekspempler på velykka antirasistisk kamp, historisk og i dag.
TBAAlbert Andersen Øydvinalbert@su.no99569397
49
S-09Borgerlønn BIEN Norge Livssyn og økonomisk fordeling22.02.2018 kl. 20.36.1410:00:AM11:00:AM10/14/2018Krypten-
Ulike livssyn har ulike perspektiv på forskjellen mellom rik og fattig og hvordan vi skal fordele våre felles ressurser. Nå ønsker vi å invitere representanter fra de ulike livssynssamfunnene for å fortelle om hvordan de oppfatter økonomisk fordeling, samt hvordan de forholder seg til borgerlønn.
Representanter fra ulike livssynPanelsamtaleNorskGrunnleggende nivå
Livssyn og økonomisk fordeling

Basert på ulike syn på menneskeverd og hva det vil si å ha en rettferdig økonomisk fordeling har ulike livssyn opp gjennom tidene hatt ulike perspektiv på forskjellen mellom rik og fattig og hvordan vi skal fordele våre felles ressurser.

På dette møtet ønsker vi å invitere representanter fra de ulike livssynssamfunnene for å fortelle om hvordan disse oppfatter økonomisk fordeling, og hvordan de eventuelt forholder seg til borgerlønn som en global løsning på dagens problemer.
Denominations and economic distribution

Based on different views of human dignity and what it means to have a fair economic distribution, different denominations have had different perspectives on the difference between rich and poor and how to share our resources.

At this meeting we would like to invite representatives from the different denominations to talk about how they perceive economic distribution and how they relate to unconditional basic income as a way to solve today's global problems.
-Sjur Cappelen Papaziansjur.cp@gmail.com45692385
50
S-10Operasjon DagsverkVoksne må gi fra seg makt 23.02.2018 kl. 10.01.3811:30:AM12:30:PM10/14/2018Krypten
Hvis vi får ekstern innleder, vil nok SAIH vurdere å bli med.
Ungdom er en glemt ressurs i verden. Ungdom blir ofte oversett og glemt, og sjelden sett på som løsningen i et problem, men kanskje det er nøyaktig det vi burde tenke? Da må voksne gi fra seg makt!
Vi har ikke helt bestemt oss, men hvis dere kan hjelpe oss økonomisk hadde det vært veldig spennende å invitere ei engasjert ung dame fra Colombia som er leder for en Elevorganisasjon.
Foredrag, Panelsamtale, ikke helt bestemt enda
Norsk, eller spansk.
Grunnleggende nivå, Innføring (for dummies/123/ABC/o.l.), Ungdom
Halvparten av verdens befolkning er under 30 år, og 28% mellom 10 og 24 år. Veksten i antall unge vil fortsette. Det er en demografi vi ikke kan ignorere! Å styrke ungdomsmedvirkningen, vil styrke ungdoms rolle i samfunnet. Ved å gjøre det får en et bedre samfunn, fordi ungdom tar del, tar det videre, blir inkludert og involvert. Men for at dette skal bli mulig, må voksne gi fra seg makt. Hvordan gjør man egentlig det? Og hva er egentlig grunnen til at ungdomsmedvirkning er så viktig?
--Sandra Skiakersandra@od.no45291614
https://drive.google.com/open?id=1QGFlthZfZ6nSFOJR-b427d0C7gx7TXPx
51
S-11Sosialistisk UngdomStrategimøte mot seksuell trakassering11:30:AM12:30:PM10/14/2018Hallen 3#MeToo-kampanjen har synliggjort det enorme omfanget av seksuell trakkassering i samfunnsområde etter samfunnsområde. Særlig har noen av de topptunge menn i maktas korridorer for første gang fått oppleve at de ikke kan gjøre som de vil uten konsekvenser. Hvordan vedlikeholder vi dette momentumet og unngår at alt returnerer til situasjonen før #MeToo? Og hvordan tar vi kampen mot seksuell trakassering videre fra synliggjøring til konkret kamp mot de samfunnstrukturene som skaper og vedlikeholder seksuell trakkassering? Bli med på en deltakende workshop for å bygge strategien i den videre kampen mot seksuell trakkassering!
52
S-12SAIHFremtidens universitet?23.05.2018 kl. 10.35.431:00:PM2:00:PM10/14/2018KryptenNei
Bli med på en kreativ workshop der du kan skape et universitet som bidrar til sosial rettferdighet og kritisk tenkning. Det vil bli gitt en introduksjon om Paulo Freire, akademisk frihet, ikke-diskriminering og avkolonisering av høyere utdanning internasjonalt.
Thomas Eri (https://www.hioa.no/tilsatt/thoer) B
Foredrag, Folkemøte (større del av møtet er åpent for aktiv deltakelse), Strategimøte/diskusjon, Verksted
NorskGrunnleggende nivå
En workshop der grupper kan «designe» universiteter som i størst mulig grad bidrar til sosial rettferdighet og kritisk tenkning - med andre ord et universitet som driver med utdanning for frigjøring.

Vi begynner med en kort innledning om Paulo Freire og de undertryktes pedagogikk, i tillegg til temaene akademisk frihet, dekolonisering og ikke-diskriminering i høyere utdanning.

I workshopdelen får gruppene materialer til å tegne og utvikle et fiktivt universitet. Gruppene legger frem sine forslag i plenum for felles inspirasjon. Workshopen avsluttes med å diskutere hvilke konkrete tiltak som kunne gjøres for at både norske og universiteter ellers i verden skal ligne litt mer på utopi-universitetene vi har skapt i workshopen.

A workshop where we will design universities in groups that to the greatest degree possible contributes to social justice and critical thinking. In other words, a university with education for liberation at its core.

The program will begin with a short introduction about Paulo Freire and Pedagogy of the Oppressed, in addition to the topics of academic freedom, decolonization and non-discriminatory higher education.

In the workshop the Groups will have materials available to draw and develop a fictionary university. The groups then present their suggestions in plenary contributing to inspiration for all. The event will end by discussing concrete suggestions for making norwegian and non-norwegian universities a bit more like the utopian ones that have been created at the workshop.
Beathe Øgårdbeathe.ogard@saih.no95031719
https://drive.google.com/open?id=1033Yvf1iGj3j_Yk3PzJvL6kjHQupzLXk
53
F-16Bevegelsen for SosialismeFiskeoppdrett: Norges kloakknæring?07.04.2018 kl. 21.09.0610:0011:0010/14/2018Hallen 3Besvares senere
Hvordan kan noen oppdrettsbaroner få makt over Norges fiskeripolitikk, og søle til fjorder og forbrukernes innvoller?
Hvordan gjenopprette etisk fiske?
Kjersti Sandvik, journalist i Fiskeribladet og forfatter av Under overflaten
Foredrag, Panelsamtale, Paneldebatt
norskGrunnleggende nivå
Besvares senere. Vi vil ha i hvert fall en paneldeltaker til.
laterAslak Storakeraslakstoraker@yahoo.no95748781
54
S-13 (Uavklart)
Natur og Ungdom11:30:AM12:30:PM10/14/2018Formlab
55
S-14Afghanistankomiteen Ungdom fred og sikkerhet 10.12.2017 kl. 20.32.091:00:PM2:00:PM10/14/2018Hallen 2
tba - ønsker å samarbeide med andre organisasjoner, som norske solidaritetsorganisasjoner som arbeider med temaet i andre land
Debatt/seminar med utgangspunkt i resolusjon 2250
tbadebattnorskHalvard Hjermundrudorganisasjon@afghanistan.no95877117
56
S-15Spire
Neoliberal hegemony: why current 'sustainable' development is doomed to fail
14.05.2018 kl. 12.53.391:00:PM2:00:PM10/14/2018Hallen 1(Svartlamon)
We need to take a closer look at how the underlying current economic system gets in the way of the true sustainable path. Norway tries to portray itself through a narrative of ‘sustainable development’, while having a large fossil fuel industry. In this workshop we want to explore new strategies.
Bybonden på Losæter,VerkstedEngelskGrunnleggende nivå
Let’s take a closer look at the green and benevolent image that Norway tries to portray in international arenas. We appear to be leading the way on sustainable development. However, we do not see the drastic decline in our own carbon footprints. Instead, oil extraction continues and in the name of cost-effectiveness we are trying to avoid mitigation at home by funding ‘climate projects’ abroad, such as REDD+. Such projects have done little to mitigate climate change and have instead harmed those who are forest-dependent. Norwegian support for large corporate agriculture in Tanzania is another example of how the constant focus on economic growth trumps the wellbeing and interest of smallholder farmers.

Our wealth and consumption in Norway depends on resources and labour from all over the world. We argue that the underlying push for economic growth is incompatible with environmental and social aims. It is important that we question the fairytale-like stories of Norwegian-led ‘sustainable development’. Instead of perpetual economic growth, the focus needs to shift to redistribution and alternative values. In this workshop, we want to collaborate and explore new strategies.
Let’s take a closer look at the green and benevolent image that Norway tries to portray in international arenas. We appear to be leading the way on sustainable development. However, we do not see the drastic decline in our own carbon footprints. Instead, oil extraction continues and in the name of cost-effectiveness we are trying to avoid mitigation at home by funding ‘climate projects’ abroad, such as REDD+. Such projects have done little to mitigate climate change and have instead harmed those who are forest-dependent. Norwegian support for large corporate agriculture in Tanzania is another example of how the constant focus on economic growth trumps the wellbeing and interest of smallholder farmers.

Our wealth and consumption in Norway depends on resources and labour from all over the world. We argue that the underlying push for economic growth is incompatible with environmental and social aims. It is important that we question the fairytale-like stories of Norwegian-led ‘sustainable development’. Instead of perpetual economic growth, the focus needs to shift to redistribution and alternative values. In this workshop, we want to collaborate and explore new strategies.
Hege Skarrudhege@spireorg.no45264085
https://drive.google.com/open?id=1k4o7OSxjKp1ukBMC_qjeUKgEfsMh8kHO
57
S-16Sosialistisk UngdomAllianse for kamp mot voldtekt10:00:AM11:00:AM10/14/2018
Mezzaninen
Kampen mot voldekt er en av de viktigste kvinnekampene og vi ser stadige bølger av motstad mot mangelen på rettsikkerhet og trygghet for kvinner. Gjennom sosiale medier når overlevende sine stemmer stadig ut til hundretusenvis og skaper raseri mot tingenes tilstand. Likevel skjer det lite til ingenting i politikken som faktisk gjør noe med problemet. Dette kan vi ikke tolerere. Derfor kaller vi inn til et alliansemøte for alle som vil være med og skape en allianse i kampen mot voldtekt. Hvilke krav skal vi stille og hvordan tvinger vi politikerene til handling?
58
S-17Født friPresentasjon av organisasjonen Født fri11:30:AM12:30:AM10/14/2018FormlabShabana RehmanUvisstDen nye organisasjonen Født fri presenter sitt prosjekt og aktiviteter høsten 2018Shabana Rehman
59
TF-1NSF / Asia/ TetetFilippineneFilippinske tilstander
60
TF-2Radikal portalTBAMedier
61
TF-3Ledig
62
TF-4NSFUngdom og arbeidsliv
63
TS-1Fremtiden for VSF / OleTBA
64
TS-3NSFPopkultur
65
TX 66Maks 62 møter44 organisasjoner per 23. mai
66
UAnnet, utstillinger, vandringer
67
U-01SpireKvinnekamp er klimakampGjennom vår utstilling "Kvinnekamp er klimakamp: historier fra
grasrota", ønsker vi å vise hvordan klimaendringene og
likestillingsspørsmålet henger sammen. Gjennom foto, tegneserier og
informasjon fortelles historien til tre kvinner fra Malawi som på samme
tid kjemper en kvinnekamp og en klimakamp.
68
U-02HK/NTL/EL&ITByvandring med Knut KjelstadliByvandring
69
U-03HK/NTL/EL&ITUtstilling om fascisme i SpaniaUtstilling
70
U-04NSFInstallasjon om palestinerleiren ved Jakob kirkeUtstilling
71
U-06NSFUtstilling med kart a la Globaliseringens atlas med Le Monde Diplomatique
72
U-07IKFFPop up fredsdepartement
73
U-08AttacTent-talk
74
ZIKFF"Pasifisme, hvor går grensen for bruk av makt for åløse konflikt?" "Slå et slag for pasifismen!
-En debatt om bruk av makt i konflikt."
Fredsbevegelsen trenger en diskusjon om hvor grensen for maktbruk går. Pasifisme er det eneste moralsk riktige standpunktet, men hva når det ikke fungerer?Og mange andre spennende vinkler vi ikke har kommet på ennå.liss.schanke@gmail.com
75
ZAVLYSTE MØTER
76
ZF-01Palestinakomiteen i NorgeUetiske investeringer i utlandet10.12.2017 kl. 13.37.59Attac
Arrangementet handler om norske uetiske investeringer i utlandet, med et spesielt fokus på Oljefondet. Norske investeringer i utlandet har stor påvirkning på verden. Og etiske hensyn kommer som regel til kort overfor målet om profitt. Det er blant annet tydelig at Oljefondets etikkråd ikke er en tilstrekkelig kontrollmekanisme for å sikre at Norge ikke begår uetiske investeringer. De uetiske investeringene kan bidra til alt fra global oppvarming, gjennom investeringer i kullkraftverk, til krigsforbrytelser, gjennom investeringer i israelske bosettinger i okkupert palestinsk område.
Bakgrunn om Israel-saken: DanWatch-rapporten viser at Oljefondet er versting. Høykommissæren for menneskerettigheter har sendt brev til 150 selskaper om trussel om å bli svartelistet, der også Norge er nevnt.
DebattNorsk/engelskKathrine Jensenkathrine@palestinakomiteen.no90743720
77
ZF-02NtEU, Rødt, UmEU, Attac og ManifestIndividets frihet i EUSe "organisasjon"Hvordan påvirker EUs politikk individets frihet? Er vi virkelig frie? Dette ønsker vi å belyse i det siste møtet av en møteserie på tre møter og EU og EUs utvikling.Magnus Marsdal, m.flHilde Nylénhilde@neitileu.noNorsk, engelsk
78
ZF-03Nei til EU, Rødt, Attac, Ungdom mot EUEUs indre utvikling og stadig tettere union Se under "organisasjon"Ønsket om et levende demokrati var den viktigste grunnen til at folk i Norge stemte nei til EU-medlemskap i 1994. Siden den gang har EUs demokratiske problemer økt, og EUs håndtering av finanskrise, klimakrise og flyktningkrise viser tydelig at unionen har alvorlige problemer i en tid hvor behovet for folkestyre kanskje er større enn noen gang tidligere. I dette møtet ønsker vi å se nærmere på denne utviklingen, og diskutere mulige alterntiver.Ikke klarHilde Nylénhilde@neitileu.noNorsk og evt. engelsk
79
ZL-13Stiftelsen KaribuConfronting economic and military neo-colonialism: Perspectives from the Global South

05.12.2017 kl. 16.57.152:00:PM3:30:PM10/13/2018Hallen 1
Vi er veldig åpne for å jobbe med flere på dette. :)
Despite the historic end of classical colonialism in most places around the world, many are still faced with challenges of neo-colonialization on a daily basis. Military, economic, political and cultural power is still being used to exploit communities and countries in the Global South. This session will hear from those confronting these new forms of colonialism on the ground, learn from their analysis and from their strategies to change the system.

Some examples that may be included: West african network fighting against the economic neo-colonialism of the CFA-franc currency; Network of anti-mining groups fighting against economic and environmental exploitation in the grassroots; Networks involved in resistance against establishment of foreign military bases; Pan-African collobaration that is promoting 'africanization' of concepts of the continent; Global and continental trade networks working against economic colonialism through trade deals; etc. TBD
Melding til NSF: Vi har tenkt å gjennomføre et partnermøte med 15-20 gjester fra utlandet (særlig det globale Sør) i forkant eller etterkant GK2018. Detaljene (og deltakerne) for vårt partnermøtet er ikke enda på plass, men det skal utvikles ila våren. Vi vil dermed velge ut innlederer til blant annet dette møtet utifra navnene som er bekreftet på vårt partnermøte. Dersom vårt nettverk kan være hjelpsomt til GK2018 (plenumsmøter, andre møter, o.l.), må dere bare si ifra.SeminarEngelsk
Individuals and organisations interested in exploring and addressing the systemic root causes of local, regional and global crisis
Dale Hauger og Eilert Rostruppost@karibu.no47896142
80
ZT-07Rød UngdomTBAFagpolitikk
81
ZT-08Rød UngdomTBAUngdom og arbeidsliv
82
F-05Latin-Amerikagruppene i NorgeValget i Brasil: Trump 2.0? 20.02.2018 kl. 01.23.154:00:PM5:30:PM10/12/2018Hallen 3MST
Presidentvalget i Brasil ligger an til å bli en thriller. Får Brasil tilbake Lula som president, eller blir han fengslet, og nektet å stille til valg? Eller blir det Bolsonaro, Brasils svar på Trump, som kommer til makten?
Einar Braathen, forsker ved NIBR, Torkjell Leira, Ingrid Fadnes/Susanne Nordmann (LAG). Noen fra MST?
Kombinasjon: kort foredrag og panelsamtale.
NorskGrunnleggende nivå
Møtet er tenkt som en introduksjon til det veldig spennende valget i Brasil som går av stabelen 7.-28. okt. Møtet innledes med et kort foredrag som forklarer valget og de store spørsmålene, og går over i en panelsamtale om mulige konsekvenser av valget.

Foreløpig er Lula den soleklare favoritten på meningsmålingene. Han står derimot i fare for å fengsles, og vil derfor ikke ha mulighet til å stille til valg. Nummer to på meningsmålingene er Bolsonaro, som blant annet har sagt til en felles politiker at hun "var for stygg til å bli voldtatt", at homofili er en sykdom og at han er en stor tilhenger av Donald Trump. Men mye kan fremdeles endre seg fram mot valget.
Coming soon. Mari Gjerdåkermari.gjerdaker@gmail.com41314982
https://drive.google.com/open?id=1DcHFswlWcPhxmwYXf3vq2IE4xLNgE4HJ
83
F-18Rødt
Krigsnasjonen Norge og global opprustning
22.02.2018 kl. 19.12.092:00:PM3:30:PM10/12/2018Hallen 1LO Oslo, Fredslaget
Samtidig som vi markerer 100 år siden første verdenskrig, avsluttes den største NATO-øvelsen på 15 år. Hvordan ser den globale sikkerhetspolitiske situasjonen ut? og hvilken rolle spiller Norge i denne?
TBC: Tormod Heier, Jeremy Corbyn, Ana Esther Ceceña
Foredrag
norsk (evt. engelsk) avhengig av innledere
Mellomnivå (krever noe forkunnskaper)
I 2018 er det 100 år siden slutten på første verdenskrig, en krig som ble avsluttet på grunn av arbeiderklassens organisering og mobilisering.

Nesten samtidig som vi markerer 100 årsdagen for slutten på første verdenskrig avsluttes også NATO-øvelsen Trident Juncture (23.10-7.11), der Norge er vertsnasjon. I en måned skal 35.000 soldater fra 30 land delta i en av de største militærøvelsene på norsk jord.

I en kontekst av global militær opprustning og militarisering, samt økende våpenhandel er Norge en krigsnasjon av første klasse. Dette viser seg gjennom NATO-alliansen, motviljen til å signere atomvåpenforbudet, bombing i Libya, våpeneksport til undertrykkende regimerog lignende.

Møtet blir lagt opp som et foredrag om rollen krigsnasjonen Norge spiller i den globale sikkerhetspolitikken og med et særskilt fokus på den forestående NATO-øvelsen
Krig/Fred Marianne Gullimarianne.gulli@gmail.com95228642
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Loading...
 
 
 
Alle møter
Dag1 fredag
Dag 2 lørdag
Dag 3 søndag
Marked, utstillinger, vandringer
Eksempel programoppsett (utkast)
 
 
Main menu