ตารางประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เขตพื้นที่กิจกรรม 5 ส
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
2
ตารางประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส
3
วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562
4
5
ลำดับที่สายชั้นบริเวณผู้รับผิดชอบนักเรียนระดับคุณภาพผู้ตรวจเวรข้อสังเกต
6
เช้าบ่าย
7
1อนุบาลลานกิจกรรมนายสมหมาย เเย้มโกเมน
อ.2/1 , 2/2
22
นางพรสวรรค์ ศิริไพบูลย์
8
นางสุภาณี แสงแก้ว
9
2หน้าอาคารอนุบาลนางอังคสุดา บำรุงสุข
อ.2/3 , 3/1
22
10
นางภาวิตา อุ้ยวัฒนา
11
3บันไดขึ้น-ลงนางนภิศรา รัตนบดี
อ.3/2 , 3/3
22
12
นางเยาวเรศ จุลสุข
13
14
1
สายชั้นป.1
ด้านหลังอาคาร 1นางนิสา แก่งศิริป. 1/122
นางพรสวรรค์ ศิริไพบูลย์
15
2โรงอาหารใหม่นางพวงเพชร ทองเพชรป. 1/222
16
3ข้างโรงอาหารใหม่ด้านติดรั้วนางบุษกร วรศรีหิรัญป. 1/322
17
4ถนนหน้าอาคารเรียน 2นางวรารัตน์ ฉ่ำกระมลป. 1/422
18
5ลานหน้าอาคารเรียน 2 หน้าห้อง ป. 1/1-1/3นางสาวฤชุวี เพชรเภรีป. 1/522
19
6ลานหน้าอาคารเรียน 2 หน้าห้อง ป. 1/4-1/6นางทัศนี สุพรรณแสงป. 1/622
20
Mjj
21
1
สายชั้นป.2
ด้านข้างอาคารเรียน 2 ด้านอาคารเรียน 1นางสาวน้ำทิพย์ พะยิ้มป. 2/122
นางพรสวรรค์ ศิริไพบูลย์
22
2ข้างอาคารเรียน 5 ด้านติดรั้วนางสาวอภิญญา พันธ์ุมีป. 2/222
23
3ด้านหลังอาคารเรียน 2 ด้านห้อง ป. 1/1 – ป. 1/3
นางพรสวรรค์ ศิริไพบูลย์
ป. 2/322
24
4ด้านหลังอาคารเรียน 2 ด้านห้อง ป.1/4-ป.1/6นางสิรปภา ธรรมสอนป. 2/422
25
5โรงอาหารเก่า
นางนิศารัตน์ น้อยบัวทิพย์
ป. 2/522
26
6หลังหอประชุมนางศุภพิชญ์ สนิทมากป. 2/622
27
28
1
สายชั้นป.3
บันไดขึ้น-ลง ด้านข้างซ้าย อาคารเรียน 2นางสาวอรวรรณ บดีรัฐป. 3/122
นางพรสวรรค์ ศิริไพบูลย์
29
2สวนหย่อมในบริเวณสนามฟุตบอล และเสาธงชาติ
นางสาวอิสสริยา สิทธิโสภณ
ป. 3/222
30
3ข้างหอประชุมด้านสนามฟุตบอล
นางสาวสมหมาย กิจเกียรติ
ป. 3/322
31
4ข้างอาคาร 2 บริเวณหน้าสหกรณ์
นางสาวปิยะดา พรหมอินทร์
ป. 3/4 22
32
5ข้างสหกรณ์ติดกับห้องม่วงอินทนิลบริเวณก๊อกน้ำนางสาวชลธิชา ทัพวัฒน์ป. 3/522
33
6บันไดขึ้น-ลงด้านข้างขวาอาคารเรียน 2นางสาวนันทพร ภู่ภีโญป. 3/622
34
35
1
สายชั้นป.4
บันไดขึ้น-ลง ด้านข้างซ้าย อาคารเรียน 3 นางสาวพัชรญดา ยืนยาวป. 4/122นายสมควร อ่อนฉาย
36
2ถนนและส่วนหย่อมหน้าอาคารเรียน 3 นางสมศรี ปานคำป. 4/222
37
3ด้านข้างอาคารเรียน 3 จนถึงทางออกประตู 4
นางพัสสน์ภิชาภา ทนันชัยดำรงกุล
ป. 4/322
38
4บันไดขึ้น-ลง ด้านข้างขวา อาคารเรียน 3นางทัศนีย์ บดีรัฐป. 4/422
39
5ด้านหลังอาคารเรียน 3
นางสาวทาริกา วรารัฐพงษ์
ป. 4/522
40
6สนามฟุตบอล นางนุชนาถ หอมยกป. 4/622
41
ป.
42
1
สายชั้นป.5
บันไดขึ้น-ลงด้านซ้ายรวมระเบียงชั้นล่าง อาคารเรียน 4 นางปรางทิพย์ วงษ์ถาวรป. 5/122นายสมควร อ่อนฉาย
43
2สวนหย่อมและถนนหน้าอาคารเรียน4นางวัชรา ธรรมบุตรป. 5/222
44
3ลานประชาธิปไตยและซุ้มไม้นางสาวนิภา มากคูณป. 5/322
45
4 สนามบาสเกตบอล โต๊ะหินอ่อน และสวนหย่อมข้างสนามบาสนางมาลี เพชรพิพัฒน์ป. 5/422
46
5ถนนหน้าอาคารบริหาร โดมเขียว ที่จอดรถโรงเรียนนางสาวสุนิศา มหายศป. 5/522
47
6บันไดขึ้น-ลงด้านขวาอาคารเรียน 4 รวมบริเวณห้องอาเซียน นางอุษา เอื่ยมโพธิ์ป. 5/622
48
49
1
สายชั้นป.6
ถนนและสวนป่าหน้าโบสถ์นายวุฒิชัย นันทวงษ์ป. 6/122นายสมควร อ่อนฉาย
50
2ลานจอดรถหน้าโบสถ์นางพณิตา เงินทองป. 6/222
51
3ศาลาตรีมุขนางวัญเพ็ญ ม่วงจันทร์ป. 6/322
52
4สวนป่า
นางประเนียน แก้วมาลากุล
ป. 6/422
53
5รอบหอไตรนางกฤตพร เดขาป. 6/522
54
6สี่แยกหอไตรถึงหอประชุมด้านกุฏิพระนางจุฑารัตน์ ภูมิการป. 6/622
55
56
ระดับคุณภาพ
57
(ลงชื่อ)0 หมายถึง พื้นที่ไม่มีผู้รับผิดชอบมาทำความสะอาด
58
(นายคมธัช นิลาพันธ์)1 หมายถึง พื้นที่ยังพบเศษขยะอยู่
59
ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานบริหารทั่วไป2 หมายถึง พื้นที่มีความสะอาด
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...