ตารางใช้งานอุปกรณ์โสตฯโรงเรียนสันกำแพง
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
เริ่มเวลา
สิ้นสุด
เวลาสถานที่เพื่อใช้ในงาน/กิจกรรมผู้ขอใช้งาน
หมายเลขโทรศัพท์
อุปกรณ์เพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
392
2/10/20188:00:002/10/201812:00:00หอประชุมค่ายฟิสิกส์สัญจรนางสาว
อังคณา สิงห์น้อย
โน้ตบุ๊ค ไมค์โครโฟน
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
393
14/10/20188:00:0014/10/201816:00:00หอประชุมประชุมสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาง
อัจฉราพร สุนทรนันท
ไมโครโฟน
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
394
6/11/201814:20:006/11/201816:00:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
กิจการลูกเสือนาย
วิชัย สิงห์น้อย
-
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
395
7/11/201813:30:007/11/201815:30:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
รายงานสุขภาพประจำปีนางสาว
แสงเดือน ศรีคำ
ไมโครโฟน,โปรเจคเตอร์
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
396
8/11/20187:00:008/11/201823:00:00หอประชุมค่ายดาวกระจายนางสาว
สกุลรัตน์ ศักดิ์ดี
โน้ตบุ๊ค ไมรโครโฟน
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
397
8/11/201810:00:008/11/201812:00:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
ค่ายดาวกระจายนางสาว
อังคณา สิงห์น้อย
โน้ตบุ๊ค ไมค์โครโฟน
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
398
9/11/201814:20:009/11/201816:00:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
แนะแนวน้องม.3นางสาว
อัชฌาฬิณี จีนา
โปรเจคเตอร์ ไมค์
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
399
9/11/201814:20:009/11/201816:00:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
แนะแนวน้อง ม.3นางสาว
อัชฌาฬิณี จีนา
โปรเจคเตอร์ ไมค์
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
400
13/11/201814:00:0013/11/201816:00:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
ประชุมครูศิษย์เก่านาง
สาวิตรี ชุนศักดิ์
ไมรโครโฟน
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
401
13/11/201812:30:0013/11/201814:00:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
ทำเอกสาร กยศนางสาว
อัชฌาฬิณี จีนา
ไมค์
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
402
13/11/201812:30:0013/11/201816:30:00ห้องพญาสัตตบรรณประเมินพนักงานอัตราจ้างโรงเรียนนายมานพ พิชยศ
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
403
15/11/20188:00:0015/11/201816:00:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
บันทึกภาพนักเรียน ครูบุคลากร โรงเรียนสันกำแพงนาง
อัจฉราพร สุนทรนันท
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
404
19/11/20188:30:0019/11/20189:20:00ห้องพญาสัตตบรรณประชุมกลุ่มสาระศิลปะนาย
ดรณ์จีรัณ ประวังญาณวัฒน์
-
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
405
20/11/20188:20:0020/11/20189:10:00หน้าเสาธงวันวชิราวุธนาย
วิชัย สิงห์น้อย
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
406
25/11/201810:00:0025/11/201816:00:00หอประชุมประชุมสมาชิกสหกรณ์นาง
อัจฉราพร สุนทรนันท
ไมโครโฟน โปรเจคเตอร์
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
407
27/11/20188:00:0027/11/20180:00:00หอประชุมรับบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยนางสาว
กิติญา สังข์คำ
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
408
6/12/20188:30:006/12/201812:00:00ห้องพญาสัตตบรรณประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการนางสาว
ธีรนุช จันทร์กองแก้ว
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
409
8/12/201813:00:008/12/201816:00:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
ประชุมสามัญประจำปีนาง
สาวิตรี ชุนศักดิ์
โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
410
10/12/201812:00:0010/12/201817:00:00หอประชุมประชุมสามัญประจำปี 2561นาง
อัจฉราพร สุนทรนันท
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
411
14/12/20188:00:0016/12/201817:00:00หอประชุมแข่งขันจักรยาน (จุดพัก-ปล่อยตัว-รอรับกลับ)นางสาว
กิติญา สังข์คำ
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
412
19/11/20188:30:0019/11/201811:00:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
วิทยากรทักษะชีวิตนางสาว
วราภัสร์ มาน้อย
413
19/11/20188:00:0021/11/201816:00:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
ตรวจรับและลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์นาย
ไชยะ นราสิทธาโชติ
414
20/11/201814:30:0020/11/201816:00:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
ประชุมนาง
สาวิตรี ชุนศักดิ์
ไมโครโฟน
415
23/11/20188:30:0023/11/201810:10:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
การเรียนการสอนนาย
ธีรยุทธ ไชยชนะ
416
23/11/20188:30:0023/11/201810:00:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
ทดสอบย่อยในรายวิชานาย
ธีระยุทธ ไชยชนะ
417
27/11/201811:00:0027/11/201812:00:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
สอนเสริมนร.ม.4นางสาว
เกศินี ปุงปี่แก้ว
โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน คอมพิวเตอร์
418
28/11/20188:00:0028/11/201816:00:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
โครงการนำร่องพัฒนาโรงเรียน มูลนิธิหัวแหลมนาย
กิติพัฒน์ เกตุมณีชัยรัตน์
เครื่องฉาย กระดานสำหรับเขียนพร้อมปากกา
419
27/11/201813:00:0027/11/201816:30:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อนางสาว
วราภัสร์ มาน้อย
420
4/12/20187:45:004/12/20188:30:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
ประชุมเรื่องรถรับส่งนักเรียนนางสาว
วราภัสร์ มาน้อย
421
4/12/201814:20:004/12/201816:00:00ห้องพญาสัตตบรรณประเมินสารวัตรนางสาว
วราภัสร์ มาน้อย
422
8/12/20189:00:0016/12/201816:00:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
สอนเสริมนรม.6นาง
สุภาภรณ์ แพเพชร
ไมโครโฟร โปรเจคเตอร
423
4/12/201811:00:004/12/201812:00:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
สอนเสริมวิชาภาษาไทยม.4นางสาว
เกศินี ปุงปี่แก้ว
ไมโครโฟน
424
17/12/20188:30:0017/12/201816:00:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
โครงการพลังงานสัญจรนาง
รัชนีพร ปัญญาฟู
425
17/12/20188:30:0017/12/201816:00:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
โครงการพลังงานสัญจรนาง
รัชนีพร ปัญญาฟู
โปรเจคเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อ
426
17/12/20188:30:0017/12/201816:00:00ใต้ถุนอาคาร 5โครงการพลังงานสัญจรนาง
รัชนีพร ปัญญาฟู
ไมโครโฟน
427
20/12/20188:30:0020/12/201812:00:00หอประชุมอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นางสาว
วราภัสร์ มาน้อย
428
13/12/201815:10:0013/12/201816:00:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
ปฐมนิเทศค่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.ต้น นางสาว
กาญจนา ข้าวจ้าว
ไมค์ โปรเจคเตอร์
429
13/12/201812:50:0013/12/201816:00:00ห้องพญาสัตตบรรณ ประชุมเจ้าหน้าที่การเงิน พัสดุ และตรวจสอบภายในนางสาว
จีราภรณ์ ลือสัก
ไมค์
430
14/12/201814:20:0014/12/201816:00:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
โครงการเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกอย่างสร้างสรรค์เท่าทัน 4.0
ว่าที่ร.ต.หญิง
อิชยา เก๋อภัย
431
17/12/201816:00:0020/12/201820:00:00หอประชุมฝึกซ้อมการแข่งขันละครประวัติศาสตร์นาย
ธีระยุทธ ไชยชนะ
432
18/12/20180:00:0018/12/201816:00:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
แนะแนวการศึกษาต่อให้รุ่นน้อง ม.6นาง
สุภาภรณ์ แพเพชร
โน๊ตบุ๊ค,เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
Loading...
Main menu