ABCDEFGH
1
Timestampคำนำหน้า ชื่อสกุลตำแหน่งสังกัดการตอบรับเมนูเบรคกาแฟใต้ตึก (งดปั่น)
2
1/8/2024 10:20:01ศ.ดร.ธีระชัยบงการณ์รองคณบดีฝ่ายวิจัยสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมลาเต้ร้อน
3
1/8/2024 10:20:02ผศ.ดร.วันสุรีย์มาศกรัมสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมไม่รับ
4
1/8/2024 10:22:48ผศ.ดร.กัลยาบุญหล้าสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมอเมริกาโน่เย็นไม่หวานเ
5
1/8/2024 10:24:02รศ.ดร.จักรกฤษกลิ่นเอี่ยมสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ไม่เข้าร่วม-
6
1/8/2024 10:28:57ศ ดร เมธา รัตนากรพิทักษ์สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมอเมริกาโนเย็น ไม่ใส่น้ำเชื่อม
7
1/8/2024 10:30:11ผศ.ดร.อุทัย วิชัยสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมอเมริกาโน่ เย็น หวานปกติ
8
1/8/2024 10:32:05ดร.มาร์ฎาชยทัตโตสำนักงานอธิการบดี/มหาวิทยาลัยเข้าร่วมอเมริกาโน เย็น หวาน ปกติ
9
1/8/2024 10:57:14รศ. ดร.อนุชาแก้วพูลสุขภาควิชาฟิสิกส์เข้าร่วมอเมริกาโน่ร้อน (ไม่ใส่น้ำตาล)
10
1/8/2024 10:59:50รศ.ดร.จตุรงค์สุภาพพร้อมภาควิชาเคมีเข้าร่วมชาไทย หวานน้อย
11
1/8/2024 11:04:41ผศ.ดร.ศรารัตน์มหาศรานนท์สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมอเมริกาโน่
12
1/8/2024 11:05:21รศ.ดร.ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมมอคค่าเย็น
13
1/8/2024 11:56:53ดร.ธเนศเหล่ารบสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมชาเย็น หวานน้อย
14
1/8/2024 11:58:08นางสาวทัศนีย์รังสยาธรสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมชาร้อน ไม่หวาน
15
1/8/2024 12:47:43ผศ.ดร.สัญญาเครือหงษ์สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมคาปูชิโน่ร้อน
16
1/8/2024 13:01:35รศ.ดร.อนุพันธ์กงบังเกิดภาควิชาชีววิทยาเข้าร่วมBlack coffee ice
17
1/8/2024 13:43:33รศ.ดร.สุกัญญารอสภาควิชาเคมีเข้าร่วมลาเต้ร้อนไม่ใ่ส่น้ำตาล
18
1/8/2024 13:45:04ผศ.ดร.แกร์เร็ธรอสภาควิชาเคมีเข้าร่วมลาเต้เย็นหวานน้อย
19
1/8/2024 15:07:26รศ.ดร.กิตติศักดิ์พุทธชาติสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมชาเขียวหวานน้อย
20
1/8/2024 16:33:14ศ.ดร.
เภสัชกรหญิงกรกนก อิงคนินันท์
อิงคนินันท์สำนักงานอธิการบดี/มหาวิทยาลัยเข้าร่วมน้ำผลไม้
21
1/8/2024 17:10:36นางเจนจิต นาคปรีชาสำนักงานอธิการบดี/มหาวิทยาลัยเข้าร่วมน้ำผลไม้
22
1/8/2024 17:11:24นายยุทธนาสงนรินทร์สำนักงานอธิการบดี/มหาวิทยาลัยเข้าร่วมน้ำผลไม้
23
1/8/2024 17:16:41รศ ดรชัยวัฒน์นามนาคภาควิชาคณิตศาสตร์เข้าร่วมอเมริกาโน่น้ำผึ้ง
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100