ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
2
วัน/เดือน/ปีจำนวนตำบลระดับน้ำท่วมสูง (ซม.)ประชาชนได้รับผลกระทบสถานบริการที่ได้รับผลกระทบเจ้าหน้าที่ได้รับผลกระทบ
3
จำนวนคน
จำนวนครัวเรือน
เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บรพ.รพ.สต.จำนวน คนหลังคาเรือน
4
9 ก.ย.256526039000000
5
เหมือง5224000000
6
บ้านปึก815000000
7
เสม็ด4235000000
8
10 ก.ย.2565เหมืองน้ำแห้งแล้วมีผลกระทบจากช่วงน้ำท่วม คือ ทางเข้าบ้านถูกน้ำกัดเซาะ0
9
10 ก.ย.2565บ้าบปึก4725000000
10
11 ก.ย.1965บ้านปึก502600000
11
12
12 ก.ย.2565
13
13 ก.ย.2565
14
14 ก.ย.2565
15
15 ก.ย.2565
16
16 ก.ย.2565
17
17 ก.ย.2565
18
18 ก.ย.2565
19
19 ก.ย.2565
20
20 ก.ย.2565
21
21 ก.ย.2565
22
22 ก.ย.2565เสม็ด20 ซม12060000011
23
23 ก.ย.2565
24
24 ก.ย.2565
25
25 ก.ย.2565เสม็ด20 ซม.10050000011
26
26 ก.ย.2565
27
27 ก.ย.2565
28
28 ก.ย.2565
29
29 ก.ย.2565
30
30 ก.ย.2565
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100