4_2 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.4/2 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
นายฐิติพันธ์ อ่อนเลิศ
1 13 12 45 31 5 2561 6 172
15
2
นายณฐกร เขียวศิริถาวร
1 13 1 46 31 5 2561 78 170
16
3 นายวรธน สอนแจ้ง1 23 9 45 31 5 2561 77 170
17
4 นายธนกร วอเพชร1 24 9 45 31 5 2561 55 168
18
5
นายธนภัทร แดนบุญจันทร์
1 29 3 46 31 5 2561 60 171
19
6
นายธนาคม นาเจริญ
1 4 4 46 31 5 2561 49 173
20
7
นายชณชล สายสวรรค์
1 11 11 45 31 5 2561 70 171
21
8
นายธนเดช จำนงประโคน
1 3 5 46 31 5 2561 80 168
22
9
นายวีรยุทธ กิตติธีระกูร
1 3 11 45 31 5 2561 90 165
23
10
นายสรวิชญ์ เกิดศิลป์
1 4 7 45 31 5 2561 50 169
24
11
นายสิรวิชญ์ เพ็ชร์ยิ้ม
1 19 8 45 31 5 2561 51 171
25
12 นายธนพล อาจแก้ว1 14 4 46 31 5 2561 50 179
26
13
นายจิรายุ ศรีโปฎก
1 29 5 46 31 5 2561 54 171
27
14
นางสาวหัทญาร์ สุขโต
2 14 9 44 31 5 2561 60 165
28
15
นางสาวปพิชญา คมคาย
2 25 2 46 31 5 2561 65 161
29
16
นางสาววรรณพร เหลากลม
2 10 9 46 31 5 2561 52 160
30
17
นางสาวชนม์นิภา ปั้นมูล
2 25 10 45 31 5 2561 53 159
31
18
นางสาวชนัญญา ท้วมสุวรรณ์
2 21 2 46 31 5 2561 45 165
32
19
นางสาวนิรัชพร คำวิชิต
2 13 8 45 31 5 2561 70 162
33
20
นางสาวบุณยานุช ปรปักษ์ประลัย
2 27 5 46 31 5 2561 49 153
34
21
นางสาวบุษยมาศ ศิริวรินทร์
2 16 1 46 31 5 2561 47 167
35
22
นางสาวชมพูนุช พูลพ่วง
2 20 9 45 31 5 2561 47 153
36
23
นางสาวธัญจิรา มีโพธิ์
2 12 2 45 31 5 2561 51 161
37
24
นางสาวธันพัชญ์สรณ์ แจ้งต่าย
2 9 12 45 31 5 2561 45 162
38
25
นางสาวนฤมล รักอยู่
2 11 8 45 31 5 2561 47 159
39
26
นางสาวปุณยาพร รุ่งเรือง
2 18 3 46 31 5 2561 41 158
40
27
นางสาววรัญญา ปานไม้
2 16 2 46 31 5 2561 43 157
41
28
นางสาวศศิกานต์ ปริปุณณากร
2 12 12 46 31 5 2561 45 165
42
29
นางสาวสุภัสสรา เกตุคำ
2 10 10 45 31 5 2561 61 171
43
30
นางสาวอัญชิสา เนียมทอง
2 15 2 46 31 5 2561 66 161
44
31
นางสาวชมพูนุช เกิดเพ็ชร์
2 8 6 45 31 5 2561 42 157
45
32
นางสาววรกานต์ มีโต
2 14 8 45 31 5 2561 60 170
46
33
นางสาวนภัสวรรณ แพงเรือง
2 25 12 45 31 5 2561 47 157
47
34
นางสาวมัมมิต้า ยาดอร์
2 11 12 45 31 5 2561 70 168
48
35
นางสาวสุชานาถ กองชา
2 1 6 45 31 5 2561 74 160
49
36
นางสาวอริสรา พานาดา
2 15 3 46 31 5 2561 40 156
50
37
นางสาววาสิตา อยู่เย็น
2 2 5 45 31 5 2561 49 162
51
38
นางสาวอสมาภรณ์ เอี่ยมตาล
2 3 4 46 31 5 2561 58 163
52
39
นางสาวสุนันทา ทองนพคุณ
2 20 6 46 31 5 2561 75 170
53
40
นางสาวชนากานต์ แก้วมณี
2 24 1 46 31 5 2561 45 158
54
41
55
42
56
43
57
44
58
45
59
46
60
47
61
48
62
49
63
50
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu