Matrix Exploration Sheet v1.2 (Finnish)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
NVC-taitojen itsearviointitaulukkoEi taitoja
Ei ole kuullut taidoista
Ei tietoinen osaamattomuudestaan
Aloittelija
Tulee tietoiseksi taidoista
Tietoinen osaamattomuudestaan
Edistynyt
Pystyy käyttämään taitoja, kun keskittyy
Tietoinen osaamisestaan
Sisäistetyt taidot
Käyttää taitoja luonnollisesti ja helposti
Ei tietoinen osaamisestaan
2
Läsnäolo
Huomio siinä, mitä tässä hetkessä tapahtuu, ei ajatuksissa, tunnereaktioissa yms.
Tiedostamattaan eksynyt menneeseen tai tulevaan; samastuu ajatuksiinsa ja tekemisiinsäAlkaa tiedostaa, milloin on eksynyt ajatuksiinsa ja milloin on tietoinen siitä, mitä todella tapahtuuPystyy tietoisesti tarkkailemaan ajatuksiaan ja tunteitaan ja käyttäytymään valitsemallaan tavalla sen sijaan että reagoisi. Pystyy palaamaan tietoisuuteen, kun huomaa eksyneensä ajatuksiin.Huomioi pinnistelemättä, mitä kunakin hetkenä tapahtuu. Syvällinen ymmärrys kaiken tarkoituksellisuudesta ja mahdollisuudesta valita. Avoimuus sille, mitä on. Joustavuus, yhteys muihin, mennyt ja tuleva asettuvat omille paikoilleen.0,
3
Havainnointi
Kyky huomata (ja mahdollisesti kuvailla) aisti- ja tunnekokemuksia ja erottaa nämä kokemukset omista tulkinnoistaan.
Sekoittaa jatkuvasti havainnot tulkintoihin. Olettaa, että arviot ja tulkinnat ovat totta.Alkaa menneiden tapahtumien osalta tulla tietoiseksi havaintojen ja tulkintojen erosta. Reaaliaikaisessa vuorovaikutuksessa eron tekeminen vaikeampaa.Muistaa yhä useammin tehdä eron havaintojen ja tulkintojen välille.Erottaa havainnot ja tulkinnat vaivatta toisistaan.
4
Tietoisuus tunteista
Kyky tunnistaa ja kokea fyysisiä tuntemuksia ja tunteita.
Hyvin vähän tai ei lainkaan ymmärrystä tunteista. Samastuu tunteisiinsa ja/tai vastustaa niitä.Alkaa ymmärtää ja havahtuu huomaamaan, että tunteilla on arvoa.Pystyy tunnistamaan, hyväksymään ja sallimaan tunnekokemuksensa, mutta se vaatii vielä keskittymistä.Tunnistaa ja hyväksyy tunteensa vaivattomasti eikä puutu niiden kulkuun.
5
Itsensä hyväksyminen
Kyky hyväksyä itsensä ehdoitta.
Reagoi vanhojen toimintamalliensa mukaisesti. Taustalla häpeää, itsesyytöksiä, itsekritiikkiä, puolustautumista tai itsen suurentelua.Huomaa itsekritiikin ja ymmärtää sen seuraukset omalle hyvinvoinnilleen. Haluaisi hyväksyä itsensä.Hyväksyy yhä syvemmin omat tunteensa, ajatuksensa, tarpeensa ja tekonsa ja suhtautuu niihin elämää rikastuttavalla tavalla.Suhtautuu itseensä selkeän hyväksyvästi.
6
Vastuun ottaminen omista tunteista
Tietoisuus siitä, että aiheuttaa itse tunteensa eivätkä muut ihmiset olet tunteiden syy.
Kiittää tai syyttää tunteistaan itseään, muita tai ulkoisia olosuhteita.Huomaa joskus syyttelevänsä ja kritisoivansa. Epäselvyyttä siitä, miten ottaisi vastuun omista tunteistaan.Huomaa, milloin joutuu tunteidensa valtaan ja käyttää sitä tilaisuutena luoda taas yhteys itseensä.Ymmärtää tunnekokemuksen liittyvän siihen, millaisia ajatuksia mielessä liikkuu ja miten tarpeet ovat tyydyttyneet.
7
Tietoisuus tarpeista
Tietoisuus tarpeista eli olennaisista ja universaaleista elämän perusominaisuuksista (ja halu huomioida ne, esim. elämän ylläpitäminen, rakkaus, merkityksellisyys).
Ei ole tietoinen universaaleista tarpeista. Pitää strategioita tarpeina, mikä johtaa takertumiseen ja vastustamiseen.Älyllinen ymmärrys universaaleista tarpeista. Sekoittaa tarpeet ja strategiat keskenään. Uskoo, että yksi tietty strategia on olennainen.Käsittää eron tarpeiden ja strategioiden välillä. Hallitsee tunne- ja tarvesanastoa, yhdistää tunteet niiden takana vaikuttaviin tarpeisiin. (Se vaatii joskus, etenkin tunnekuohussa, ponnistelua.)Tiedostaa, että kaikki mitä teemme, on (onnistunut tai epäonnistunut) yritys pysyä hengissä ja kukoistaa./ voida hyvin.
8
Yhteyden luominen itseen ja tunnereaktioista palautuminen
Reagointi on tapa vastustaa sisäisesti sitä, mikä on. Tunnereaktiosta palautuminen on irti päästämistä vastustuksesta. Yhteyden luominen itseen tarkoittaa läsnäolevaa ja myötätuntoista suhtautumista omaan kokemukseen.
Suurelta osin tietämätön vanhoista reaktiivisista malleistaan.Huomaa vanhat mallinsa silloin tällöin ja muistaa, että empatia ja/tai rehellisyyskin olisi mahdollista.Muistaa yleensä tunnekuohussakin, että on olemassa vaihtoehto. Ensisijainen käytös on empatia ja/tai rehellisyys.Huomaa sisäiset ristiriidat ja avautuu niille luontevasti.
9
Tietoisuus pyynnöistä ja pyyntöjen esittäminen
Avoimuus pyytää, mitä tarvitsee. Avoinna kaikille vastauksille lopputulokseen takertumatta.
Vaatii haluamansa tai ei suostu/pysty pyytämään mitä haluaa.Tulee tietoiseksi siitä, että takertuminen, vaatiminen ja pyytämättä jättäminen eivät todennäköisesti johda tarpeiden tyydyttymiseen.Haluaa ja osaa yleensä esittää tarkkoja pyyntöjä, ja huomatessaan takertuneensa tiettyyn strategiaan pyrkii siirtymään rajoittuneesta näkökulmasta avoimuuteen ja luovuuteen.Pyytää avoimesti, mitä tarvitsee. Läsnäolo, luovuus ja myötätunto säilyvät silloinkin, kun vastaus on ”ei”.
10
Sureminen Menetyksen herättämän kärsimyksen muuntaminen, vastustuksesta irti päästäminen ja kokemuksen salliminen sellaisena kuin se nousee esiin.Syyttää menetyksistä itseään, muita tai ulkoisia olosuhteita, vastustaa menetyksen tunteita, pyrkii olemaan ”vahva” tai kätkemään tunteensa muilta.Tulee tietoiseksi omasta taipumuksestaan vastustaa ja syytellä kokiessaan menetyksiä.Huomaa menetyksiin liittyvän välttelyn ja syyttelyn, hellittää uskomuksesta että jokin olisi väärin ja antaa itsensä kokea omat tunteensa, alkaa avautua tarpeille tunteiden takana.Täysin yhteydessä elämän eheyteen myös menetyksiä kohdatessaan.
11
Empatia
Läsnäolo toisen kokemukselle niin että hyväksyy toisen ehdoitta.
Vastaa toisille säännönmukaisesti sympatialla, neuvoilla, kritiikillä, viemällä huomion itseensä ym.Eksyy herkästi tarinaan. Pystyy joskus arvaamaan havaintoja, tunteita, tarpeita ja pyyntöjä (tunne- ja tarvelistan avulla). Orastava pyrkimys antaa toiselle tilaa, läsnäoloa ja huomiota.Pystyy olemaan toisen kanssa yrittämättä johdatella tätä, pystyy peilaamaan toisen kokemusta vahvistamatta sitä ja lisäämättä siihen mielipiteitä ja arvioita.Luontaisen keskittynyt ja valpas ollessaan läsnä toisen kokemukselle, hyväksyy toisen ehdoitta.
12
Viholliskuvien purkaminen
Sen ajatuksen ylittäminen, että toinen ansaitsisi rangaistuksen tai häntä saisi vahingoittaa.
”Me vastaan ne” -ajattelua. ”Ne” ansaitsevat rangaistuksen tai ”niitä” saa vahingoittaa.Tulee tietoiseksi viholliskuvien haitallisuudesta ja siitä kuinka arvokasta olisi löytää vaihtoehtoja rangaistukselle.Huomatessaan pitävänsä jotain ihmistä tai ihmisryhmää vihollisena pystyy tulemaan taas tietoiseksi kaikkien osapuolten ihmisyydestä niin että viholliskuva purkautuu.Suhtautuu kaikkiin myötätuntoisesti ja kunnioittaa kaikkien hyvinvointia.
13
Erottelukyky
Selkeys, oivallus ja viisaus tehdä elämää palvelevia rajauksia ja valintoja, valinnanmahdollisuuden tunnistaminen.
Mielipiteet ja valinnat perustuvat tuomitsevaan oikein-väärin-ajatteluun. Uskoo omien tuomioidensa olevan totta.Tulee tietoiseksi uudesta tavasta tehdä rajauksia ja valintoja universaalien tarpeiden pohjalta sen sijaan että perustaisi valintansa tuomitseviin ajatuksiin hyvästä ja pahasta tai oikeasta ja väärästä.Pystyy yhä useammin tekemään rajauksia ja valintoja, jotka perustuvat laajempaan näkökulmaan, ymmärtää syvemmät merkitykset ja pinnan alla vaikuttavat pyrkimykset.On intuitiivisesti yhteydessä omaan selkeyteensä, oivalluskykyynsä ja viisauteensa tehdäkseen elämää palvelevia rajauksia ja valintoja.
14
Keskinäisriippuvuudessa eläminen
Tietoisuus siitä, että jokainen ihminen on suhteessa jokaiseen ihmiseen – kokonaisuuden jokainen osa vaikuttaa sen muihin osiin.
Vallitseva näkökulma on itsenäisyys/riippuvuus, joko/tai ja hallitseminen/alistaminen ilman tietoisuutta vaihtoehdoista.Tietoinen (ja kiinnostunut) ajatuksesta, että kaikkien tarpeet ovat tärkeitä, tulee tietoiseksi joko-tai-ajattelustaan ja taipumuksestaan alistua tai kapinoida.Ottaa yleensä huomioon toisten tarpeet siinä missä omansakin.Jatkuvasti avoin toisten näkökulmille ja tarpeille, kokee toisten tarpeiden olevan luontaisesti yhteydessä omiinsa.
15
Rehellinen itseilmaisu
Vastuun ottaminen omasta kokemuksesta ja halu ilmaista itseään aidosti ilman syytöksiä tai kritiikkiä.
Tottunut kiihtyessään ilmaisemaan itseään valittamalla, syyttelemällä tai arvostelemalla. Esittää mielipiteitään ja uskomuksiaan tosiasioina.Kasvava tietoisuus siitä, miten tietyt ajatus- ja ilmaisumallit johtavat yleensä yhteyden katkeamiseen, alkaa kokeilla vaihtoehtoja.Pystyy yleensä ilmaisemaan itseään aidosti, pyrkii rakentamaan yhteyttä myös paineen alla.Ilmaisee itseään haavoittuvasti, pitää kaikkien tarpeita yhtä arvokkaina, ei takerru tiettyyn lopputulokseen.
16
Yhteyden edistäminen
Empatian ja rehellisyyden edistäminen yhteyden luomiseksi vuorovaikutuksessa.
Puhuu ”jollekulle” eikä ”jonkun kanssa”, väittelee, vakuuttelee tai jättää omat tarpeensa ilmaisematta.Huomaa elämää palvelemattomat vuorovaikutusmallit ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että yhteys syntyy.Tietoinen pyrkimys yhteyteen, tietää milloin ilmaista itseään rehellisesti ja milloin kannustaa muita ilmaisemaan itseään.Kommunikoi aidosti ja empaattisesti, auttaa ihmisiä pääsemään yhteyteen keskenään.
17
Kärsivällisyys
Tilan ja läsnäolon antaminen itselle stressaavissa tilanteissa. Kyky olla läsnä omien reaktioiden kanssa toimimatta niiden mukaan.
Peruspyrkimys vuorovaikutustilanteissa on joko saada haluamansa ja/tai myötäillä.Kärsimätön ja häiriöherkkä omille impulsseilleen; keskeyttää, toiminta usein reaktiivista.Näkee vaivaa laajentaakseen hyväksyntänsä piiriä ja kykyään pysähtyä luomaan yhteys itseensä ennen kuin vastaa reaktiivisesti.Luo vaivatta yhteyden itseensä ja avautuu kohdatessaan vastustusta tai hätää ja on valmis odottamaan.
18
Toisten reaktiivisuuteen vastaaminen
Kyky vastata tietoisesti eikä reagoida silloin, kun toinen on voimakkaan erillisyyttä lisäävän tunteen vallassa.
Reagoi yleensä puolustautumalla, alistumalla tai välttelemällä silloin kun muissa herää voimakkaita tunteita.Huomaa yhä selvemmin omat totutut reaktionsa ja niiden vaikutuksen yhteyden laatuun.Voimistuva yhteys itseen ja kyky valita empatia ja rehellisyys silloin, kun on toiset ovat reaktiivisia. Uteliaisuutta toistenkin näkökulmiin.Vastaa toisten reaktiivisuuteen tasapainoisesti, hyväksyy toiset myös näiden tunnereaktioissa, kyky olla läsnä.
19
Avoimuus palautteelle
Kyky ottaa vastaan palautetta niin, että mielen tasapaino ja yhteys itseen säilyy.
Palaute tarkoittaa, että itsessä tai toisessa on jotain vikaa tai jotain hyvää. Palaute tulkitaan joko kritiikiksi tai kehuiksi.Haluaa muuttaa reaktiivista tapaansa ottaa vastaan palautetta.Ymmärtää, että saatu palaute on toisen näkemys, ja osaa yhdistää sen toisen tarpeisiin. Yhdistää oman, palautteen herättämän reaktionsa omiin tarpeisiinsa.Suhtautuu saamaansa palautteeseen tietona, jota voi tutkia; muistaa valinnanmahdollisuuden. Tietoinen siitä, että muut puhuvat omasta näkökulmastaan käsin.
20
Eheyttävä katumus
Kyky tunnistaa menetetyt tilaisuudet täyttää tarpeita ja kyky oppia niistä ilman syyllisyyttä, häpeää tai itsensä rankaisemista.
Ottaa vastuun toisten tunteista ja kokee syyllisyyttä ja/tai häpeää tai puolustautuu. Pyytää anteeksi ja tyynnyttelee toisen tunteita ollakseen itse turvassa.Vasta herännyt tietoisuus siitä, että toisten tunteet johtuvat heidän tarpeistaan. Saattaa haluta muiden ”toipuvan” nopeasti. Korostunut tietoisuus taipumuksesta itsesyytöksiin.Kasvava kyky muuttaa syyllisyys oppimiseksi. Halu rakentaa yhteys toisiin (empatialla ja rehellisyydellä), kun tapahtumat eivät ole olleet näille mieluisia.Jatkuva valmius ottaa vastuu omasta osuudestaan tilanteisiin, jotka eivät ole täyttäneet tarpeita. Halukkuus tuntea ja ilmaista katumusta. Halu oppia ja kasvaa.
21
Joustavuus vuorovaikutuksessa
Avoimuus ja rikkaus vuorovaikutuksessa
Vuorovaikutuksen taustalla yleensä ajatus oikeasta/väärästä, voittamisesta/häviämisestä tai siitä että ”pitäisi”, ”on pakko”, jne.Kasvava kyky erottaa toisistaan elämää palvelemattomat kommunikaatiomallit ja NVC. Reaktiiviset kommunikaatiomallit edelleen käytössä. Kaavamaisia ja kiusaantuneita yrityksiä ilmaista rehellisyyttä ja empatiaa NVC-kielellä. Uskoo että NVC on HTTP.Haluaa kuulla ja usein pystyy kuulemaan havaintoja, tunteita, tarpeita ja pyyntöjä riippumatta siitä, miten ne on ilmaistu. Kokeilee jo puhua ”katukirahvia”, jotta oma puhetapa varmimmin edistäisi yhteyttä.Vuorovaikutus perustuu luontaisesti rehellisyyteen ja empatiaan. Puhetapaa sopeutetaan paikalla olijoiden tarpeiden ja tyylin mukaan eikä se välttämättä ”kuulosta NVC:ltä”.
22
Yhteyden luominen konfliktitilanteissa
Konfliktitilanteiden käyttäminen mahdollisuutena luoda yhteyttä ja löytää lopputulos, joka huomioi kummankin osapuolen tarpeet.
Pelkää konflikteja tai on niistä riippuvainen. Tiedostamattaan takertunut mielipiteisiin ja strategioihin. Menee jommankumman puolelle.Tulee tietoiseksi omista reaktiivisista käyttäytymismalleistaan konfliktitilanteissa, alkaa huomata millä tavoin takertuu (ratkaisuun, konfliktiin itseensä, turvaan yms.).Haluaa tukea kaikkia osapuolia olemaan kekseliäitä ja luovia ja ottaa huomioon kaikkien tarpeet silloinkin, kun huomaa konfliktin herättävän reaktioita myös itsessään.On avoin, utelias ja luova eri näkökulmien suhteen; pitää niitä tilaisuutena laajentaa tietoisuutta ja etsiä mielekkäitä toimintatapoja.
23
Kiitollisuus
Elämän arvostaminen ja siitä nauttiminen sellaisena kuin se on.
Valittaa ja keskittyy siihen, mitä puuttuu. Hakee pönkitystä kehuista ja palkinnoista.Huomaa, että kehut, palkinnot ja ulkoinen pönkitys eivät rakenna yhteyttä. Alkaa huomata, miten tärkeää on arvostaa täyttyneitä tarpeita.Haluaa ja osaa nähdä kiitollisuuden aiheita siinä mitä tapahtuu. Haluaa ja osaa nauttia näistä lahjoista ja puhua niistä.Jatkuva arvostus sitä kohtaan, että kaikki elämässä voi toimia ärsykkeenä iloon ja/tai kasvuun.
24
Antamisen ja vastaanottamisen avoin virtaus
Puuteajattelun muuttaminen hyvinvoinnin luovaksi virraksi; ilolla antaminen ja vastaanottaminen.
Resursseja kerätään ja/tai käytetään muiden kontrolloimiseen. Menettämisen pelko tai pelko siitä, että jokin ei riitä. Raha ja tavarat merkitsevät turvaa.Tulee tietoiseksi omista peloistaan, jotka liittyvät siihen että jokin ei riitä. Tulee tietoiseksi antamisen arvosta.Kasvava tietoisuus omasta perusohjelmoinnista (esim. halu haalia lisää tai vaikeus ottaa vastaan), kasvava ilo virtaavasta antamisesta ja vastaanottamisesta.Iloa ja helppoutta antaa ja ottaa vastaan luovasti ja kekseliäästi. Kun antaa, niin saa.
25
Elinvoiman lisääminen
Itsensä kuunteleminen oman hyvinvoinnin tukemiseksi, elämänenergian vaaliminen.
Tiedostamattomat toimintamallit ja/tai levoton, aktiivinen mieli johtavat energian vähenemiseen. Tulee tietoiseksi omasta energiatasostaan ja siitä, mikä siihen vaikuttaa.Yhteydessä tarpeisiin ja resursseihin. Motivoitunut etsimään tapoja vahvistaa omia resurssejaan ja edistää muiden hyvinvointia.Saa energiaa siitä, että edistää kehon, mielen, hengen ja yhteisön hyvinvointia.
26
Vallan jakaminen
Valtasuhteiden muuttaminen, kaikkien osapuolten tarpeiden tasavertainen huomioiminen. Alistamisen ja kapinoinnin muuttaminen.
Suhteet perustuvat alistamiseen ja alistumiseen. Pelkää, himoitsee tai haalii valtaa.Tulee tietoiseksi alistamisesta ja alistumisesta sekä vastavuoroisuuden mahdollisuuksista ihmissuhteissa.Tietoinen omasta alistumisestaan tai yrityksistään alistaa. Haluaa toimia vastavuoroisesti ja empaattisesti itseään ja muita kohtaan.Toiminnan lähtökohtana kaikkien osapuolten tarpeiden arvostaminen ja autonomian kunnioittaminen, kasvaa ohi alistamisesta, alistumisesta ja kapinoinnista.
27
Rooliajattelun ylittäminen
Tietoisuus siitä, että ihminen ei ole esittämänsä rooli. Kyky valita eri roolien välillä ja kyky vastata toisten esittämiin rooleihin.
Tiedostamattaan kiinni tavassaan reagoida omiin ja toisten rooleihin.Tulee tietoiseksi kärsimyksestä, jota voi aiheutua, kun reagoimme rooleihin sen sijaan että vastaisimme tarpeisiin.Osaa toimia niin, että on yhteydessä itseensä; empaattisesti ja rehellisesti sen sijaan että reagoisi omiin tai toisten kannattelemiin rooleihin.Omaksuu rooleja, vastaa niihin ja/tai pidättäytyy niistä sulavasti ja helposti, on tietoinen keskinäisriippuvuudesta roolien takana.
28
Tietoisuus omasta vastuusta
Kyky valita, kuinka toimii eri elämäntilanteissa niin, että ottaa vastuun omasta osuudestaan tapahtumiin. Vastuun jättäminen toisille heidän valinnoistaan ja sen tiedostaminen, että omat teot vaikuttavat toisten elämään.
Uhriminuus: epäselvyyttä siitä, mikä on kenenkin osuus; uskoo, että toiset ihmiset tai ulkoiset olosuhteet voivat aiheuttaa jonkin oman kokemuksen tai teon. (Esim. minä aiheutin sinun tekosi, sinä aiheutit minun tai jokin aiheutti sinun tai minun.)Tulee tietoiseksi uhriminuudesta ja sen haitallisuudesta. Helpotusta ja vapautta, kun oma voima tiedostetaan. Huomaa jäävänsä edelleen kiinni syyllisyys- ja häpeäajatuksiin. Itseään suojellakseen diagnosoi muut jämähtäneiksi tai kriittisiksi ja yrittää kouluttaa heitä.Osaa ottaa vastuun omasta kokemuksestaan ja valinnoistaan huomatessaan syyttelyä, selittelyä tai vähättelyä, ei yritä ottaa vastuuta toisten reaktioista tai toiminnasta.Pystyy jatkuvasti vastaamaan ärsykkeisiin niin että mielen tasapaino säilyy. Yhteys itseen ja ymmärrys vastuusta oman elämän suhteen. Selkeys muiden vastuusta heidän elämänsä suhteen.
29
Kokonaisvaltaisten järjestelmien edistäminen
Tietoinen osallistuminen kokonaisvaltaisten, yhteistä hyvinvointia edistävien järjestelmien luomiseen ja kehittämiseen.
Kapinoi rakenteita vastaan tai alistuu niihin. Käyttää vakiintuneita rakenteita pönkittääkseen omaa valtaansa tai tuntee itsensä avuttomaksi suhteessa vakiintuneisiin sääntöihin.Näköalan kapeutta, voimakkaita tunteita ja/tai toivottomuutta, kun ajattelee että voisi tukea muutosta kohti järjestelmää, joka arvostaa asianosaisten tarpeita.Tietoinen universaaleihin tarpeisiin perustuvien järjestelmien potentiaalista. Halukkuus myötävaikuttaa yleiseen hyvinvointiin yhä luovemmin ja luovemmin.Sitoutuu luomaan ja parantamaan järjestelmiä, pyrkimyksenä yleisen hyvinvoinnin edistäminen ja avoimuus, on avoin palautteelle.
30
Copyright © 2011 Jacob Gotwals, Jack Lehman, Jim Manske, and Jori Manske.Legal information: This work is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported License, which allows you to share, copy, distribute, publicly perform, and adapt this work - under certain conditions. To view a copy of this license, visit www.creativecommons.org/licenses/by/3.0/ or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA. If you distribute or publicly perform this work (titled "Pathways to Liberation Self-Assessment Matrix, Version 1.2") (or any adaptation of it, or collection including it), you must attribute this work to its original authors (“Jacob Gotwals, Jack Lehman, Jim Manske, and Jori Manske”), and include a link to URI www.pathwaystoliberation.net – for additional details, see the Legal Code of the license, especially section 4(b). “The Center for Nonviolent Communication” logo is a registered trademark of The Center for Nonviolent Communication – for guidelines on the use of this logo, visit www.cnvc.org .
31
Jack, Jim, and Jori are Certified Trainers with The Center for Nonviolent, www.cnvc.org • cnvc@cnvc.org +1-505-244-4041
32
Inspired by the work of Marshall Rosenberg, Ph. D., Noel Burch of Gordon Training Institute, and the contributions of hundreds of Nonviolent Communication trainers throughout the world. Special thanks to River Dunavin, Christa Morf and Hawkeye Lannis for planting some important seeds.
33
Translation into Finnish by Reita Lounatvuori. Contact Hanna Savanna, CNVC Certified TrainerSavanna ConneXions Oy
Länsi-Keimolan tie 34 01750 Vantaa, Finland +358-45-6797 270
34
hanna.savanna@savannaconnexions.fi
35
www.savannaconnexions.fi
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Loading...
Main menu