ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 641 ที่ดำเนินการผูกบัญชีเรียบร้อย ( วันที่ 21 - 30 สิงหาคม 2564 ) รอบที่ 2
2
ลำดับ
รหัสประจำตัวนิสิต
ชื่อ - นามสกุลหมายเหตุ
3
164199110003นางสาว ณัฐพร ฟักแก้ว
4
264199110100นางสาว พิมพ์นภา มูลทอง
5
364199130072
นาย สิทธิพงษ์ พรหมประสิทธิ์
6
464199130260นางสาว พัทธนันท์ หอมแม้น
7
564199150016นางสาว ณิศา ประกอบชัย
8
663199110153ชณิชา นนทศิริชญากุล
9
763199150035วิเชียร สุขจันทร์
10
864199110011นายจิรวัฒน์ นามนาค
11
964199110012น.ส.วราภรณ์ กลิ่นขจร
12
1064199110013อดิศร เหมยปัน
13
1164199110020นางสาว ธัญชนก พวงมณี
14
1264199110026
นางสาว วริศรา จีระวงศ์สุวรรณ
15
1364199110027นาย ศุภชัย วิวัฒน์เดชากุล
16
1464199110029
นางสาว สิริยากรณ์ ใหญ่อยู่
17
1564199110030
นางสาว อภิชนันท์ ลีละนันทชาติ
18
1664199110033นางสาว ณัฐธิดา ชลอเดช
19
1764199110038นางสาว กุลรัศมิ์ คงวาณิช
20
1864199110046
นางสาว ชญานิษฐ์ เอี๋ยวสกุล
21
1964199110047นางสาว ณัฐธยาน์ โครงกาบ
22
2064199110048นาย ธัญพิสิษฐ์ หาญสกุล
23
2164199110050
นางสาว นิชนันท์ อัครเอกจิตต์
24
2264199110051
น.ส. อรศศิร์ กิตติ์เรืองพัชร
25
2364199110062นาย วัชรศักดิ์ พรมสุวรรณ์
26
2464199110063นางสาว กมลวรรณ เทศวิบูลย์
27
2564199110064น.พ. ฉันทลักษณ์ หมื่นณรงค์
28
2664199110065
นางสาว ชฎาพร ชำนาญท่องไพวัลห์
29
2764199110066นางสาว ณัฐชนก กอบหิรัญกุล
30
2864199110067
นางสาว ธัญญพัทธ์ สหัสโพธิ์
31
2964199110068น.ส. ปารชญา พชรวิจิตร
32
3064199110069นางสาว ปิ่นธิศา นิสากรเสน
33
3164199110070นาย วิชยุตม์ ผลประสิทธิโต
34
3264199110086
นางสาว วิภา เกษศรีรุ่งเรือง
35
3364199110089นาย ธีรัช ทิสะเส
36
3464199110090น.ส. นภัสสร ทวีธรรมเจริญ
37
3564199110091นางสาว ปวีณา ภุมรา
38
3664199110092นางสาวภิญญดา มัญยานนท์
39
3764199110094นางสาว ลักษณ์เพชร ชโลธร
40
3864199110095นาย สุปวีณ์ จิตตรีสินธุ์
41
3964199110097นางสาว อรนลิน อิ่มใจ
42
4064199110104นาย ณัฐดนัย สุขเทพ
43
4164199110106
น.ส. ณัฐนันท์ เสริมส่งสกุลชัย
44
4264199110109น.ส.ภัทรภร สืบกุศล
45
4364199110113นางสาว ธันยพร วิศรียา
46
4464199110115น.ส. นรีมาศ บูขุนทด
47
4564199110119นางสาว สุชาดา พงศ์พรพรต
48
4664199110128นาย ภุมเรศ บุตตะจีน
49
4764199110130กาญจนา ถัมพาพงษ์
50
4864199110131นาย ธัชกร นิธิโชติเดชคุณ
51
4964199110132นางสาว สุมาลัย คล้ายเนียม
52
5064199110134นาย ณัฐสรรค์ ทองเล่ม
53
5164199110135นางสาว นันทินี ครองบุญ
54
5264199110136นาย ณัฐพล ไชยสุภา
55
5364199110137นางสาว โยทกา ชูทอง
56
5464199110139นางสาว เสาวนีย์ บุญส่ง
57
5564199110140นาย กำพล วงศ์กำชัย
58
5664199110143น.ส. ชญานี ผลเจริญ
59
5764199110145
นางสาว กริชลิยา โรจนวรรัตน์
60
5864199110146นาย ทศพล อินทร์ผล
61
5964199110147น.ส.อัญชิษฐา รอดลอย
62
6064199110149น.ส.กมลวรรณ เพชร์สินธพชัย
63
6164199110150นาย กฤตไชย ฐานสันโดษ
64
6264199110152
นาย จิณาพัฒน์ วัฒนวาณิชกิจพร
65
6364199110153นางสาว ฐานะมาศ เส้นขาว
66
6464199110155น.ส. ธารภา อู่โชตนานันท์
67
6564199110156นางสาว พชรภรณ์ เจริญไทย
68
6664199110157น.ส.สิรีธร เหลืองวิริยะ
69
6764199110158นางสาว ปลายเมษา ทรงทอง
70
6864199110159
นาย ศุภเศรษฐ์ เลิศกาญจนศักดิ์
71
6964199110160นางสาว สุชานันท์ สุขศรี
72
7064199110161
นางสาว สุชานาถ นวตระกูลพิสิษฐ์
73
7164199110163นายอนันตชัย ศรีสำอางค์
74
7264199110164น.ส.ชัชญาดา สมารักษ์
75
7364199110165นางสาว นภัสวรรณ์ งามดี
76
7464199120001นางสาว นันทวัน ทองพิทักษ์
77
7564199120002นางสาวอาภากรณ์ เตชรัตน์
78
7664199120003
นางสาว พิชานัน เมธาจารุนนท์
79
7764199120026"สมประสงค์ ประเสริฐศรี"
80
7864199120027นาย สุทธิรักษ์ นาโสม
81
7964199120028นาง กรัยรัชช์ นาคขำ
82
8064199120032
นาย ภาณุวัฒน์ เพ็ญสว่างวัธน์
83
8164199120036วงศกร เหลืองพิพัฒน์
84
8264199120037
นาย วิโรจน์ เมืองศิลปศาสตร์
85
8364199130001นาย ธนดล ทูลมาลา
86
8464199130002นาย วิชชากร คำสุข
87
8564199130003
นางสาว ศิโรรัตน์ คเชนทร์เดชา
88
8664199130007นางสาว เกศศิณี ผิวอ่อน
89
8764199130026
นาย วสุรัตน์ สิริจำลองวงศ์
90
8864199130037นางสาว วรรณิดา พิษถา
91
8964199130043
นางสาว ณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์
92
9064199130053นาย ปิยวัฒน์ ยศธนายน
93
9164199130054นางสาว ปียพักตร์ สมวิทูร
94
9264199130055นาย พงศ์ธนิน หวังเกียรติ
95
9364199130062นางสาว เพ็ญนภา ภู่โคกหวาย
96
9464199130066นาย เลอสรร ศิริปาลกะ
97
9564199130081นาย พงษ์นรัตน์ ใจเรือง
98
9664199130089
นางสาว อมรรัตน์ สุรัตนวนิช
99
9764199130094นาย ทวิพัฒน์ เทพตา
100
9864199130096นาย ธนวิทย์ กังวาลนรากุล