แบบฟอร์มรับแจ้งรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาเข้าฟังการชี้แจงการเสนอหลักสูตรพัฒนาครูประจำการ ในวันที่ 13 มี.ค.2560 (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
Timestampนายอานุภาพ สลับแสงตำแหน่งทางวิชาการผู้จัดการโรงเรียนโรงเรียนพสอนภาษาไฮอิมแพ๊ค อคาเดมีสถานที่ติดต่อ (ทางไปรษณีย์)หลักสูตรการพัฒนาครูประจำการที่มีความโดดเด่น และเป็นจุดแข็งของหน่วยงาน/ สถาบันของท่าน ณ ปัจจุบัน มีหลักสูตรใดบ้างเบอร์โทรศัพท์Email addressเบอร์แฟกซ์
2
3/9/2017 13:22:46KhunAphinya RurobBusiness Development Consultant - Learning & Development Business Development Consultant - Learning & Development PacRim Leadership Center Co., Ltd.59/387-389 Moo 4, Ramkhamhaeng 140, Sapansoong, Sapansoong, Bangkok 10240 หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารการศึกษา (Leadership for Principals)064-282-4953aphinya_r@pacrimgroup.com
3
3/13/2017 12:11:30MrChristopher Wrightครูใหญ่ / ผู้ออกแบบคอร์สเจ้าของChris Englishสถาบัน คริสอิงลิช ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว เลขที่ห้อง OF 905/2 ชั้น 9 เลขที่ 1693 ถนน พหลโยธิน แขวงจตุจัก เขตจตุจักร กทม 10900English for Thais for teachers083-916-6546Chrisengschool@gmail.com
4
3/13/2017 10:59:53Mr.Julian WardenRegional Manager, South East AsiaRegional Manager, South East AsiaMacmillan Publishers (Thailand) Limited475 Siripinyo Tower, 17th Floor Unit 1706, Sri-Ayutthaya Road, Phayathai, Ratchthewi, Bangkok 10400-863320601Julian.Warden@macmillan.com20142492
5
3/9/2017 11:47:26KhunSasayarmont Pakdipongpitchaya Consultant - Facilitator Consultant - Facilitator PacRim Leadership Center Co., Ltd.59/387-389 Moo 4, Ramkhamhaeng 140, Sapansoong, Sapansoong, Bangkok 10240 หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารการศึกษา (Leadership for Principals)097-998-3947 sasayarmont_p@pacrimgroup.com
6
3/9/2017 23:55:21Mr. Surapong Ngamsomผู้อำนวยการเชี่ยวชาญผู้อำนวยการโรงเรียน, นายสมาคมEISแห่งประเทศไทยสมาคม EIS แห่งประเทศไทยโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอดน้อย. กทม. 107001. หลักสูตรพัฒนาครูที่ไม่เคยใช้ภาษาอัวกฤษเป็นสื่อการสอน ด้วยรูปแบบ ภาษาอังกฤษบูรณาการและ เทคโนโลยี คลาว์นดิจิทัล มีการฝึกอบรมปฏิบัติการ นิเทศติดตามในระหว่างปฏิบัติการ
2. หลักสูตรการพัฒาภาวะผู้นำของผู้บริหาร/ครูแกนนำ towards Thiland 4:0 ด้วย รูปแบบ Digital Planet Technology (DPT)
092-2826530mreis@eisth. org02-4241826
7
3/9/2017 13:40:51KhunThanaporn JutachalatipConsultant-Education ServicesPacRim Future Leader Co., Ltd.PacRim Future Leader Co., Ltd.59/387-389 Moo 4, Ramkhamhaeng 140, Sapansoong, Sapansoong, Bangkok 10240 7 อุปนิสัยสำหรับนักการศึกษา (The 7 Habits for Educators) 095-897-2869thanaporn_j@pacrimgroup.com
8
3/9/2017 13:33:27KhunWanna IyimapunExecutive DirectorExecutive DirectorPacRim Future Leader Co., Ltd.59/387-389 Moo 4, Ramkhamhaeng 140, Sapansoong, Sapansoong, Bangkok 10240 7 อุปนิสัยสำหรับนักการศึกษา (The 7 Habits for Educators) 087-998-2112wanna@pacrimgroup.com
9
3/13/2017 8:21:30นางสาวกนกพร เสนากลาง--สถาบันวิจัยและพัฒนาห้องเรียนแห่งอนาคต1693 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น10ห้อง1012 จตุจักร จตุจักร กทม10900Creativity base learning651214561calamind.s@gmail.com29371119
10
3/9/2017 15:48:39ดร.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์อาจารย์ประธานหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการจัดการอบรมครูและผู้ปกครองในด้านการศึกษาพิเศษ983546955kanokpornv@g.swu.ac.th
11
3/13/2017 7:11:36นางสาวกนกวรรณ ทองสุนทร-ผู้ประสานงานโครงการ STEM PROโครงการ STEM PRO328 Church of Christ in Thailand, 11th floor, Phayathai Rd., Ratchathewee, Bangkok 10400คณิตศาสตร์หลักสูตรสิงคโปร์092-946-4942kanokwan@globalart.co.th-
12
3/9/2017 12:03:17อ.ดร.กนิษฐ์ ศรีเคลือบ-เลขาฯ สาขาวิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้22182565kanit.s@chula.ac.th22182559
13
3/10/2017 14:39:22นางสาวกนิษฐา จู่ตันช่วนอาจารย์อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาจีนสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 111201. Work-Based Learning Through Work-Based Teaching
2. ครูนักโค้ช
3. ปรับเปลี่ยน Mindset ครูสู่ผู้เรียน GEN Z
083-538-3355kanithajut@pim.ac.th
14
3/12/2017 15:07:07นางสาวกรกนก. ธูปรระสมผู้ช่วยศาสตราจารย์ประธานหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา340. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาBig 5. Learning. Stem. PBL. ฯลฯ941966598Kornkanok2507@gmail.com
15
3/11/2017 12:16:40นางกรกมล ชูช่วยอาจารย์-คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300STEM Education, สื่อการเรียนรู้, การคิดเชิงบวก614599795kornkamol.ch@ssru.ac.th
16
3/12/2017 20:23:08นางกรแก้ว พิเมยไม่มีผู้แทนองค์กรบริษัทเอ็ดดูเคชั่นเอ็นเดฟเวอร์59/27 ถนนบรมราชชนนี 101 หมู่ที่ 19 ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม.10170หลักสูตรการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครู
หลักสูตรการสอนทักษะการคิด
หลักสูตรพื้นฐานการเป็นผู้จัดการการเรียนรู้ระดับที่ 1
หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
หลักสูตรการสอนทักษะชีวิต
818758207mookarin.m@educationendeavour.com or mookarin@hotmail.com02 8858190
17
3/13/2017 8:46:45นางสาวกรรณิการ์ ปัญญาวิชัยอาจารย์หัวหน้างานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน2 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 STEM Education , การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 840092561kannikar_pook@hotmail.com22514159
18
3/11/2017 11:00:29นางกรรณิการ์ เสียงใหญ่ครู ค.ศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษหัวหงานโภชนาการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครโรงเรียนสุจริต891254772lak.kannika@gmail.com
19
3/9/2017 8:39:24นายกรัณย์พล วิวรรธมงคลผู้ช่วยศาสตราจารย์รองคณบดี คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี70 หมู่ 4 ต หนองบัว อ หนองบัว จ กาญจนบุรี 71190หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการคิดโดยใช้แนว cc-stem.ed (coach and contemparative education) 929948936Karanphon@gmail.com34633051
20
3/12/2017 0:27:22ดร. กฤต พิทักษ์นราธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์(ผศ.)ผู้อำนวยการใหญ่บจก.สยามโคออฟ เวิล์ดวายด์ /สถาบัน นิว มายด์เซ็ต แห่งชาติ411 ชั้น 2 อาคารสยามเทอมินอล เวิลด์ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 102501) The Power of Mindset ระดับพื้นฐาน 3 วัน
2) The Power of transition ระดับกลาง 3 วัน
3) The Unbelievable Within you ระดับสูง 5 วัน
096-1919245kungmm2517@gmail.com
21
3/9/2017 15:29:04นายกฤตพิพัตน์ บุญมี--บจก. อบรมและทดสอบ พีทีเอส128/383 พญาไทพลาซ่า ทุ่งพญาไท ราชเทวี กทม. 10400-836995993kritpipat.b@gmail.com-
22
3/9/2017 18:25:58น.สกฤตวรรณ เกิดนาวี-ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300-897730826K.kerdnavy@gmail.com22806226
23
3/10/2017 14:55:11นางสาวกฤษณา คิดดี--สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กทม.10520 โครงการอบรมผลิตนวัตกรรมการสอนสำหรับครู061 8926265kiddee2410@gmail.com
24
3/13/2017 13:24:25 พ.อ.ดร.ก้อง ไชยณรงค์อาจารย์ผู้อำนวยการThe Codeofsuccess
781/37 ถนน ประชาราษฎร์บำเพ็ญ สามเสนนอก ห้วยขวาง กทม 10320
สำเร็จไวหากใช้สมองเป็น การสร้างทักษะโค๊ชชิ่ง และนวัตกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วมสูง867898292Kvtecs@gmail.com
25
3/10/2017 11:53:50นายก่อศักดิ์ ศรีน้อยอาจารย 3(เดิม)/ ชำนาญการพิเศษผู้ำนวยการโรงเรียนชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสงขลาชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสงขลา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90100การพัฒนาครู เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการโค้ชรายบุคคล089 8700 978kosak2012@hotmail.co.th074 364452
26
3/10/2017 11:39:12ดร.กัญชร มัททวีวงศ์-กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด164 ซอยพหลโยธิน 69 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร / หลักสูตร Beginner (A1), Elementary (A2) เป็นต้น02-9725794kanchorn@tips.in.th02-9725616
27
3/10/2017 19:29:17น.ส.กัญญาณัฐ แก้วกาหลง--คณะครุศาสตร์ ม.นครพนม103 ถ.ชยางกูร อ.เมือง จ.นครพนมเกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ935157715wasupol.note@gmail.com
28
3/11/2017 14:00:36ดร.กานต์ บุญศิริอาจารย์นักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มสธ.478/145 ม.ดิยูโรเปียนทาวน์ ถ.ลาดกระบัง24/1 แขวง/เขต ลาดกระบัง กรุงเทพ 10520พัฒนาศักยภาพครูสู่ทักษะการจัดการเรียนในศตวรรษที่21/กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวทางThailand4.0 /สอนครูเป็นโค้ชด้วยNLP/ สุดยอดผู้นำการสอนด้วย NLP เป็นต้น850199991karnboonsiri@gmail.com
29
3/11/2017 22:07:29ดร.กานต์ บุญศิริอาจารย์นักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มสธ.478/145 ม.ดิยูโรเปี้ยนทาวน์ ถ.ลาดกระบัง 24/1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520กระบวนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวทาง4.0 /สอนครูเป็นโค้ชด้วย
NLP /สุดยอดผู้นำการสอนด้วย NLP
850199991karnboonsiri@gmail.com
30
3/11/2017 19:38:09นายกิตติ์ ไชยเสนาธรรม-ประสานงานต่างประเทศอาวุโสโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้องเลขที่ 501 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120-812969797kit@waseda.ac.th26703460
31
3/9/2017 13:52:23ดร. กิตติชัย สุธาสิโนบลอาจารย์กรรมการหลักสูตรภาคสิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10110การประถมศึกษา. และวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้895217826Dr.kittichai2010@gmail.com
32
3/13/2017 10:19:03ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบลอาจารย์กรรมการประจำหลักสูตรภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรสิโรฒคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะขีวิต
การจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้เรียน
การพัฒนาหลักสูตรและการสอนสำหรับพัฒนาผู้เรียนในสังคมที่เป็นชุมชนการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้แบบพุทธะ (BIM)
ที่เสริมสร้างศีลธรรม คณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม
895217826Dr.Kittichai2010@gmail.com
33
3/9/2017 13:24:16น.ส.กิตติญา อาจเที่ยงธรรม--คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี181 ม.6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิและ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000หลักสูตรวิทยฐาน/วิชาชีพครู 9 มาตรฐาน084-3951688ka_teejaa@hotmail.com073348322/073331301
34
3/12/2017 22:53:38ดร.กิตติศักดิ์ ลักษณาอาจารย์-คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240-086-826-0407kong_laksana@hotmail.com
35
3/10/2017 14:38:03ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อนอาจารย์รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว๒๕๔ ถ.สุวรรณศร ม.๔ ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ๒๗๑๖๐
โทร: ๐๓๘-๑๐๒๒๒๒ ต่อ ๔๐๕๓
๑. การพัฒนาศักยภาพครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning
๒. การพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลระบบเครือข่าย สำหรับโรงเรียน
๓. การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายสำหรับโรงเรียน
๔. โครงการคลินิกไอทีเคลื่อนที่
๕. โครงการพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนพระราชทานและกลุ่มโรงเรียนชายชอบ จังหวัดสระแก้ว
๐๙๑-๓๕๙-๕๔๔๕kittisak@buu.ac.th-
36
3/11/2017 10:55:40นางสาวกิติมา ทามาลี-ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1.การจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน
2.การวัดและประเมินผล
3.การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
4.นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5.การบริหารและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
6.การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
7.STEM Education
863111708ktamalee@gmail.com35322076
37
3/10/2017 15:26:16นางสาวกุลนิษฐ์ เพ็ญเพียรพนักงานราชการพนักงานราชการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ดุสิต กทม. 10300วิทย์-คณิต879083154zomza_sherbet@hotmail.com26288965
38
3/11/2017 11:53:12อาจารย์เกตุม สระบุรินทร์อาจารย์ชำนาญการกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300การจัดการเรียนด้วย active learning, innovation learning, ubiquitous learning และการประเมินผลออนไลน์ด้วย Freeware989619356ketum.sa@ssru.ac.th21601069
39
3/9/2017 20:19:49ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติอาจารย์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120ต่อจากข้อมูลผู้ลงทะเบียนในลำดับที่ 161
38. เทคนิคการวิเคราะห์และปรับพฤติกรรม
39. การสอนความคิดสร้างสรรค์
40. การสอนเพื่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
817903317pomkriangsak@yahoo.com43556009
40
3/10/2017 16:39:46ดร.เกศรา อมรวุฒิวรไมีมีผู้จัดการอาวุโสสถาบันคีนันแห่งเอเซียุ60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กทม 10110วิทย์ 1. พลังงาน เครื่องกล และการเคลื่อนที 2. สมบัติของสสาร 3. ระบบร่างกายมนุษย์ 4. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ คณิต 5. สมการเชิงเส้น 6. อัตราส่วนและร้อยละ 7. จำนวนเต็ม 8. ทฤษฎีพิธาโกรัส 818118926kessaraa@kenan-asia.org22293130
41
3/10/2017 20:31:42นางสาวเกษแก้ว เจริญเกตุครู-โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา52/7 หมู่ 6 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัด สิงห์บุรี 16130-ภาวะผู้นำเชิงบวก
-การจัดการเรียนรู้สู้ครูมืออาชีพโดยใช้เทคนิค PLC
917751889potae.potaez@gmail.com
42
3/11/2017 19:59:20นางสาวเกสิณี ชิวปรีชาอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกริก356/9-11 ซอยศรีด่าน 13 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 102701.หลักสูตรพัฒนาครูทำบทการสอนออนไลน์ 2.หลักสูตรพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการแบบแก้ปัญหาผู้เรียนเป็นฐาน081 372 5677kesineelex01@hotmail.com
43
3/13/2017 9:47:02นางสาวแก้วใจ ตาระบัตรนักวิชาการผช.ผจก.อักษรเอ็ดดูเคชั่น142 ซ.แพร่งสรรพศาสตร์ ถ.ตะนาว ศาลเจ้าพ่อเสือ พระนคร กทม. 10200บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก847354496kjkaewjai@gmail.com026222999 ext.1691
44
3/9/2017 19:16:15น.ส. แก้วตา สุขสุเพิ่ม-กรรมการผู้จัดการT-Ed Co,. Ltd 95 ถนนกัลปพฤกษ์ ซอย4 บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพ 10600การพัฒนาทักษะการโค้ช, การบริหารเวลา, การพัฒนาภาวะผู้นำ, การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ819319122Kskaewta@gmail.com
45
3/11/2017 15:28:14นางสาวขวัญตา วงศ์สามารถไม่มีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัยผ่านแนวทางสันทนาการสากล PPRP สู่การเป็นศูนย์เด็กเล็กต้นแบบสองภาษา971923264kwanta@g.sut.ac.th044-2241814
46
3/11/2017 15:19:37นางขวัญตา วรสุมันต์ไม่มีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 300001. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
968895969kwanta.sut@gmail.com044-224814
47
3/11/2017 13:02:23นางสาวขัตติยดา ไชยโยนักวิชาการบรรณาธิการบริหารเพอลังอิ1213/364บ.เพอลังอิ ทาวอินทาวน์17ถ.ลาดพร้าว94เขตวังทองหลาง กทม.10310หลักสูตรสะเต็มสำหรับครูประถมและหลักสูตรการจัดการชั้นเรียนอนุบาล865643000Khattiyada@gmail.com029348160#0
48
3/9/2017 11:55:58นายคันธทรัพย์ ชมพูพาทย์อาจารย์หัวหน้าฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120การวิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การสอนภาษาไทย การสอนสา่ขาต่างๆ994438528Triluk3@hotmail.com
49
3/9/2017 16:54:52นายจตุพล ยงศรผู้ช่วยศาสตราจารย์-คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา814936911Chatupol@g.swu.ac.th
50
3/13/2017 9:37:09นายรวีจรดลผู้ฝึกสอนเลขาธิการสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย631,633,635 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เชตยานนาวา กทม. 10120กิจกรรมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ022950861, 0959055565ravee@thaicrossword.com22950866
51
3/12/2017 17:03:16นางสาวจรรยาพร ชื่นชวนอาจารย์พิเศษรองผู้อำนวยการสถาบันสำเร็จด้วยปัญญา199/6 ถ.คู้บอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510สร้างมิตรภาพด้วยนรลักษณ์ศาสตร์097-2397077janyawat1@windowslive.com
52
3/9/2017 15:57:01นางสาวจรินทร วินทะไชย์อาจารย์ ดร.ประธานหลักสูตรครุศาสตรปริญญาบัณฑิต วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนวคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการพัฒนาครูประจำการ เรื่อง Coaching & Mentoring, การวิจัยในชั้นเรียน และการรู้จักเข้าใจและแก้ปัญหานักเรียน083-0757217jwintach@gmail.com
53
3/9/2017 9:11:27นางจรีลักษณ์ รัตนาพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.-สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
-การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
-วิจัยในชั้นเรียน
818448142Jareeluk @yahoo.com25033567
54
3/13/2017 10:22:43ดร.จอมพจน์ ภู่รักศักดิ์ศรีวิทยากร นักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มสธ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มสธ.การพัฒนาครูด้วNLP850199991karnboonsiri@gmail.com
55
3/13/2017 9:50:56นายจักรพันธ์ สุรปัญญากุลหัวหน้าฝ่ายวิชาการอบรบผู้จัดการวิชาการอักษรเอ็ดดูเคชั่น142 ถ.ตะนาว ศาลเจ้าพ่อเสือ พระนคร กทม. 10200การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน Active Learning26222999chakaphan@aksorn.com 026222999 ext. 1619
56
3/10/2017 16:08:36ดร.จันทนา จินดาพันธ์อาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรสถาบันอาศรมศิลป์399 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150การเรียนรู้แบบบูรณาการ, การจัดการศึกษาแบบองค์รวม844488308tuk2500a@yahoo.com24904741
57
3/9/2017 17:15:32ดร.จันทร์ ติยะวงศ์ครูคศ.4 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ-วิทยาลัยนครราชสีมาวิทยาลัยนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมาได้จัดทำหลักสูตรอยรมครูบรรจุใหม่และครูชำนาญการ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้PPP C AA Model 081-8735619jtiyawong@gmail.com044-465668
58
3/13/2017 22:08:05ภก.ดร.จันทรชัย ถวิลพิพัฒน์กุล-กรรมการผู้จัดการบริษัท อินทรานส์ จำกัด67/63 หมู่บ้านชวนชื่นบางเขน ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม 10210 ็Hipot - การปฏิรูปศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ - กรอบความคิดใหม่ของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์อย่างเป็นองค์รวม กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ฐานรากของชีวิตเพื่อความสำเร็จอย่างสมดุล มั่นคงยั่งยืน
081-439-5500chanchai@intrans.co.th02-238-5332
59
3/9/2017 16:41:53นางจันทิมา ซิมป์สันผศ.ดร.รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรภาษาศาสตร์
836265442jantimaj@nu.ac.th055 962000
60
3/10/2017 12:45:38ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์อาจารย์คณบดีวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10110การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการชั้นเรียน. การวิจัยในชั้นเรียน. การสอนงาน การพัฒนาทีมงาน. 948791111jaruwanpr@gmail.com
61
3/9/2017 17:22:05นายจิณณวัตร ปะโคทังรองศาสตราจารย์ ดรประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบล 34000Stem / plc/ กลยุทธ์การพัฒนาครูในศตวรรษที่21818779464Jinawatara@hotmail.com45353121
62
3/12/2017 12:15:17นางจินตนา ณัฐรินทร์วิทยากรการตลาด ประชาสัมพันธ์ชมรมคนต้นคิดแห่งประเทศไทย20/391 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120NLP095 958 4409michikojeab@yahoo.com
63
3/12/2017 0:43:17นายจิรวงศ์ โตโสมผู้จัดการแผนกผู้จัดการแผนกMaceducation9/99 MAC Building, Soi Ladprao 38, Ladprao Rd, Chandrakasem, Jatujak, Bangkok 10900 Thailand พัฒนาครู970940222Notejira2407@gmail.com
64
3/9/2017 17:52:00นางสาวจิรัฏฐา จารุพิสิฐธรผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)10 ซ.ลาซาล 56, ถ.สุขุมวิท 56, แขวงบางนา เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร, 10260EDUCA workshops 150-200 หัวข้อ086 904 4655jirattha@picothai.com02 748 7909
65
3/13/2017 8:08:36นางจิรัฐกาล พงศ์ภคเธียรอาจารย์รองผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู / Transformative Learning / จิตตปัญญาศึกษาคืออะไร081-912-9639Kruoui@gmail.com02-441-5024
66
3/9/2017 0:27:48นางสาวจิราภรณ ขันสีดาเจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรผู้จัดการJunior Achievement ThailandJunior Achievement Thailand
Address:16 Todsamon Bldg., Soi Lasalle 39/1
Sukhumwit 105 Rd., Bangkok, Thailand 10260
Tel/Fax: +6627445283
Mobile: +66811681735
Website: www.jathailand.org
Facebook: jathailand.org
การเงิน ผู้ประกอบการ การทำธุรกิจ การมีงานทำ Financial Literacy, Entrepreneurship, Work Readiness081-168-1735ning.jathailand@gmail.com27445283
67
3/10/2017 14:06:59นายจีรวัฒน์ เลิศไสวธนากุลวิทยากรเจ้าของAct. For. Speech222/260มบ.โนเปิ้ลจีโอ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขต กทม.10220NLP. Communication846954692Lertsawaithanakol
68
3/11/2017 6:19:10ดร.จุฬารัตน์ ศรีกุลอาจารย์-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ122/41 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400เทคโนโลยีสารสนเทศในการช่วยสอนคณิตศาสตร์089-147-4996chularat@cpc.ac.th(02) 277-3693
69
3/9/2017 12:51:48นายฉกาจ ลือชาเกียรติศักดิ์อาจารย์ผู้อำนวยการฝ่าย STEM EDUCATIONบมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่นบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1858/87-90 ชั้น 23 อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260หลักสูตรนักออกแบบนวัตกรรมตามแนวทาง STEM EDUCATION868902885chakaj@se-ed.com
70
3/10/2017 11:03:15นางสาวฉัตรแก้ว คณะวาปีนักวิชาการหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษามูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา อาคาร 979 เอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 34 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ PLC, การสร้าง PLC เพื่อปฏิรูปโรงเรียน816010102it_myway@hotmail.com
71
3/9/2017 18:05:51นายฉัตรมงคล พลบำรุง-หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนามูลนิธิยุวสถิรกุลศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ เลขที่ 214 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100Growth Mindset Workshop869746237Chatmongkol.p@vyouth.org
72
3/10/2017 14:22:35ดร.เฉลิมชัย มนูเสวตอาจารย์หัวหน้าโครงการพัฒนาครู ตวามความร่วมมือ DPU-KVISวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถ.ประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210การจัดการศึกษาตามแนวคิดการศึกษา 4.0 , การพัฒนาครูตามแนว Progressive Education, ศาสตร์การคิด ,ศาสตร์การสอน ,ศาสตร์การจัดการเรียนรู้081-8835683chalermchai.man@dpu.ac.th02-9549730
73
3/13/2017 8:48:10นางชฎาวรรณ คังคะเกตุไม่มีกรรมการบริหารบริษัทพีเพิลลิงค์ จำกัด1092 ถนนจรัลสนิทวงศ์ุ5 บางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพ 10700คุณครู 4.0 (Teacher 4.0)
สอนด้วยใจ
คุณครูบทบาทโค้ช (Teacher as Coach)
ภาวะผู้นำของคุณครู (Leadership for Teacher)
การโค้ชวิถีไทยเพื่อครูไทย
093-423-2415 094-365-9155chadawan@peoplelink.com และ gchadawan@gmail.com และ yanakornchada@gmail.comโปรดติดต่อทางอีเมลล์ หรือ ไลน์ chadawan1909
74
3/9/2017 20:57:29อาจารย์ ดรชนม์ชกรณ์ วรอินทร์อาจารย์ประธานสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราขภัฏพิบูลสงคราม66 ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอในเมือง จังหวัดพิษณุโลกการวัดและประเมินผลทางการศึกษา, การวิจัยทางการศึกษา, การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา850494641chonchakorn2016@gmail.com055-230597
75
3/9/2017 10:06:53นายชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนินผศ.ดร.อาจารย์ภาควิชาลหักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต พระปฐมเจดีย์ อ เมือง จ นครปฐม 73000 ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 /วิธีสอน/การจัดการเรียนรู้818790678sithchon@hotmail.com34255796
76
3/9/2017 15:58:09ดร. ชนิดา มิตรานันท์อาจารย์ประธานหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการจัดอบรมครูและผู้ปกครองเรื่องการศึกษาพิเศษ983546955 chanidam@g.swu.ac.th
77
3/9/2017 14:59:17ดร. ชนิตา รักษ์พลเมืองศาสตราจารย์ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10600ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา816122112Drchanita@gmail.com24573983
78
3/10/2017 13:51:11น.ส ชนิสรา กาญจนวิวิญ วิทยากรผู้จัดการอบรมAct. For. Speech222/260 มบ.โนเปิ้ลจีโอแขวงท่าแรง บางเขน กทม.10220หลักสูตรNLP0846954692. 0941595429Lertsawaithanakol
79
3/11/2017 16:22:29เภสัชกรหญิงชรรินชร เสถียรผู้ช่วยอาจารย์-ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดลศูนย์จิตตปัญญาศึกษา 999 ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170จิตวิญญาณความเป็นครู, การศึกษาด้วยหัวใจและสติ081-6329492rin.satian@gmail.com
80
3/10/2017 8:49:48นางสาวชลธิชา กลิ่นจันทร์ครู คศ.1หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี80/4 หมู่ 5 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ยุค Thailand 4.025691051wiasto@hotmail.com25691052
81
3/9/2017 14:58:53นางสาวชลลดา สิทธิฑูรย์ผู้จัดการโครงการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะคนไทยเลขาธิการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์1168 ซ.พหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900PLC เพื่อการพัฒนาจิตวิญญาณครู/การเป็น Coach การเรียนรู้ และการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ Problem base learning816295603chonlada@thainhf.org29392122
82
3/9/2017 20:57:38นาง/ดร.ชวนคิด มะเสนะผู้ช่วยศาสตราจารย์รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานีคณะครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 340001. การพัฒนาครูโดยใช้ระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)
2. การพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วืชาชีพครู
3. โครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในวิชาชีพครู
095-3599544Chuankidka@gmail.com045-352122
83
3/9/2017 11:56:21ดร.ชวนิดา สุวานิชดร.ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม39/1 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร กทม.10900การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม AR971754888Palmmy2002@hotmail.com
84
3/11/2017 14:20:26นายชัชณพงศ์ นรินทร์ลักษณ์N/AProject CoordinatorAKSORN EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED142 ซ. แพร่งสรรพศาสตร์ ถ.ตะนาว แขวงเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบูรณาการการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)925539335chatnapung@aksorn.com
85
3/11/2017 5:38:04นายชัยยงค์ พรหมวงศ์ศาสตราจารย์ประธานมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์มูลนิธิ ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ สาขาภาตะสันออกเฉียงเหนือ 192 หมู่ 13 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130๑.เทคนิคการสอนโดยใช้ชุดการสอน
๒.เทคนิคการสอน โดย ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์
๓.เทคนิค การสอนด้วยหนังสืออิเลคทรอนิคส์(e-book)
๔.การพัฒนา e-portfolio สู่วิยทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
๕.การพัฒนา เทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ สู่วิทยฐานะครูประจำการ สังกัด สพฐ,อปท.
๖.การพัฒนางานในหน้าที่เพื่อคงสภาพ วิทยฐานะแบบยั่งยืน
๗.ฯลฯ
899414369aswin.nantasang@gmail.com-
86
3/9/2017 11:25:28นายชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์รองศาสตราจารย์รองคณบดีฝ่ายพัฒนาครูและบริการวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรอ เมือง จ พิษณุโลก 65000การสร้าง PLC ผ่านกระบวนการ Lesson Study สำหรับครููการศึกษาขั่นพื้นฐาน081 6889055advisor91@gmail.com055 962402
87
3/10/2017 8:53:57นายชัยศาสตร์ เดชวัชรทรัพย์รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและวิชาการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒาการ ปทุมธานี80/4 หมู่ 5 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150การพัฒนาครูเพื่อศิษย์ยุค Thailand 4.025691051cooltonga@gmail.com25691052
88
3/9/2017 8:06:29ดร.ชัยอนันต์ มั่นคงอาจารย์หัวหน้าสาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์ฯ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี39 ม.1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110หลักสูตรอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูทั้ง 11 มาตรฐานตามที่คุรุสภากำหนด ปัจจุบันมีครบทั้ง 11 มาตรฐาน นอกจากนั้นยังมีหลักสูตรฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษาและวิจัยอีกหลายหลักสูตร เช่น การวิจัยทางการศึกษา การวัดและประเมินผลทางการศึกษา การจัดทำโครงการ การบริหารโครงการและการประเมินโครงการ การจัดทำแผนกลยุทธ์และพัฒนาการศึกษา เป็นต้น824549988chaiananm@hotmail.com25493207
89
3/10/2017 20:50:25นายชิติวัชญ์ โฆรวิส---63/80 หมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ1 ซ.122/3 ถ.เสนานิคม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230Play&leaen , building team , leadership 4.0875142456chitiwat@outlook.com
90
3/9/2017 15:30:38นางสาวชินธิดา วิจิตรโสภาพันธ์-หัวหน้าฝ่ายวิชาการศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ214 ถ.นครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100- growth mindset
- ครูสอนคิด
097-195-6415chintida.cep@gmail.com
91
3/13/2017 11:25:04นางชื่นฤดี บุตะเขียวศน.หน.กลุ่มพัฒนาหละกสูตร กศ.ขั้นพื้นฐาน และกระบวรการจัดการเรียนรู้สพป.นนทบุรี เขต 1สพป.นนทบุรี เขต 1 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000เทคนิคการผลิตสื่อนวัตกรรมที่สอดลคล้องกับสาระการเรียนรู้864118561butakhiao@gmail.com
92
3/13/2017 11:14:05นางชื่นฤดี. บุตะเขียวศึกษานิเทศก์หัวหน้ากลุ่มพัฒนาหลักสูตรการศึกษาฯและกระบวนการจัดการเรียนรู้สพป.นนทบุรี เขต 1สพป.นนทบุรี เขต 1 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000เทคนิควิธีและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21864118561butakhiao@gmail.com
93
3/9/2017 11:43:47นายชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์อาจารย์ ดร.-สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21
การผลิตสื่อทางเทคโนโลยีการศึกษา
การออกแบบการเรียนการสอน
894118054chutiwat.suw@stou.ac.th-
94
3/10/2017 14:55:18ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์อาจารย์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาอาจารย์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)081-888-9147jchaowarits@yahoo.comไม่มี
95
3/10/2017 17:30:29ดร.โชติกา ภาษีผลรองศาสตราจารย์ประธานสาขาวิชาการวัดและประเมินผลคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330การวัดและประเมินผล. 891245928Aimornj@hotmail.com
96
3/12/2017 21:41:57นางสาว ฌัชชา จรบุรมณ์-ผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนสอนภาษาโกลบอลเอ็ดดูเคชั่น2217 ถ ลาดพร้าว 55/1 แขวงสะพานสูง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310หลักสูตรภาษาอังกฤษ061-546-1423Chudchaj@yahoo.com-
97
3/9/2017 8:15:41นางสาวฐิติกาญจน์ บุญรักษา อินทาปัจนักจิตวิทยาการปรึกษาที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมสถาบันวันที่ฉันตื่น17/2 ม.5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200พัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาและการฝึกสติและหลักสูตร Empowering the teacher808191848thitikan.b@gmail.com053-810849
98
3/10/2017 15:22:18นายณกรณ์ บุญฤทธิ์อาจารย์อาจารย์วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทมหานครการพัฒนาครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ829994422kainoi_swu@hotmail.com
99
3/9/2017 14:08:03นายณภพ ลักขณาศิริกุลที่ปรึกษาวิชาการที่ปรึกษาวิชาการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)1858/87-90 อาคารทีซีไอเอฟ ชั้น19 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 102601. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (Cambridge English Language Assessment)
2. หลักสููตรการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา (Cambridge English Language Assessment)
3. Language for teaching (Cambridge English Language Assessment)
944696954napope@se-ed.com27398322
100
3/9/2017 16:19:40พระมหาณรงค์ราช ปณิธานธิติ(ครองเชื้อ)นักวิชาการศึกษา-สำนักงานพระสอนศีลธรรมสำนักงานพระสอนศีลธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
-874968240ืnarongraj.kro@mcu.ac.th
Loading...
Main menu