แบบฟอร์มรับแจ้งรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาเข้าฟังการชี้แจงการเสนอหลักสูตรพัฒนาครูประจำการ ในวันที่ 13 มี.ค.2560 (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKL
1
Timestampนายอานุภาพ สลับแสงตำแหน่งทางวิชาการผู้จัดการโรงเรียนโรงเรียนพสอนภาษาไฮอิมแพ๊ค อคาเดมีสถานที่ติดต่อ (ทางไปรษณีย์)หลักสูตรการพัฒนาครูประจำการที่มีความโดดเด่น และเป็นจุดแข็งของหน่วยงาน/ สถาบันของท่าน ณ ปัจจุบัน มีหลักสูตรใดบ้างเบอร์โทรศัพท์Email addressเบอร์แฟกซ์
2
3/8/2017 23:22:52นายสุระ สุขสิงห์N/AELT Assistant Manager Thailand and CambodiaCambridge University Press54 BB Building sukhumvit 21 room 1704 มีหลายหลักสูตร081-412-1158sura@cambridge.org
3
3/8/2017 23:28:33นายมารุต พัฒผลผู้ช่วยศาสตราจารย์ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 114
ถนนสุขุมวิท 23
แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา
กรุงเทพ 10110
1. ชุมชนแห่งการเรียนรู้การโค้ชเพื่อการรู้คิดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
2. หลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการสอน
081-299-6882rutmarut@gmail.com22600132
4
3/8/2017 23:31:31นางสาวนลินี ณ นครผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ประสานงานแขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา (หัวหน้าภาควิชา)สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาสาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 111201. โครงการพัฒนาครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลให้มีศักยภาพในการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน
2. การพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินในชั้นเรียนสำหรับครูโครงการพระปริยัติธรรมตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3. การวัดและประเมินอิงมาตรฐาน
081-450-2391nalinee_na_nakorn@hotmail.com02-503-3567
5
3/8/2017 23:47:01นายสังวรณ์ งัดกระโทกผู้ข่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรมการประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 111201.โครงการพัฒนาครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลให้มีศักยภาพในการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน
2..โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินในชั้นเรียนสำหรับครูโครงการโรงเรียนพระปริยัติธรรมตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3.การวัดและประเมินอิงมาตรฐาน
087-822-8384sungwornA@hotmail.com02-503-3567
6
3/9/2017 0:25:42ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณบดี คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา1061 ถนนอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 106001. การสอนตามรูปแบบ Active Learning
2. การจัดกิจกรรมตามแนวคิด Stem Education
3. English Proficiency
4. การสอนภาษาไทย
5. การวิจัยในชั้นเรียน
6. การวัดและประเมินผลในศตวรรษที่ 21
7. เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนา
8. เทคนิคการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
9. การใช้สถิติวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์
10. การพัฒนาทางภาษาจีน
11. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
086-374-9640i_wichian@hotmail.com02-472-5712
7
3/9/2017 0:27:48นางสาวจิราภรณ ขันสีดาเจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรผู้จัดการJunior Achievement ThailandJunior Achievement Thailand
Address:16 Todsamon Bldg., Soi Lasalle 39/1
Sukhumwit 105 Rd., Bangkok, Thailand 10260
Tel/Fax: +6627445283
Mobile: +66811681735
Website: www.jathailand.org
Facebook: jathailand.org
การเงิน ผู้ประกอบการ การทำธุรกิจ การมีงานทำ Financial Literacy, Entrepreneurship, Work Readiness081-168-1735ning.jathailand@gmail.com27445283
8
3/9/2017 5:41:44ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรประเสริฐ อินทร์รักษ์ผศ.หัวหน้าภาควิชคณะศึกษาศาสตร?ภาควิชาการบริหารการศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยศิลปากร. อ.เมือง จ.นครปฐม 73000การจัดอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู. หลักสูตรบริหารการศึกษา081-858-7488p_intarak@yahoo.com034 219136
9
3/9/2017 5:44:14นายใหม่ เจริญธรรมไม่มีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันฯ ลาดกระบัง79/12 หมู่บ้าน เศรษฐสิริ(แจ้งวัฒนะ-ประชาชื่น) หมู่ที่6 ถนน เลียบคลองประปา  แขวง บ้านใหม่  เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี  11120. การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน081-842-8172mai.ch@kmitl.ac.thไม่มี
10
3/9/2017 6:42:40นายบุลวิชช์ ช่วยชูวงศ์อาจารย์ผู้จัดการโครงการLucid Lab41/20 ถ. ริมคลองบางสะแก แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. 101501. Growth mindset, 2.service design thinking for educator, 3 Visual Operation for educator. 877115964Bulawit@lucidlab.org28789144
11
3/9/2017 7:13:22ดร.วรกมลอาจารย์อดีตคณบดีบุคคล1 ถ.พัฒนาการ 69 แยก 2 ประเวศ กทม. 10250project based learning/teaching, outcome based teaching, integrated learning905496444worakamol.m@gmail.com
12
3/9/2017 7:16:45นางสาวอธิษฐาน์ คงทรัพย์อาจารย์รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
99 ต. คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
Education technology and innovation, empathic communication, arts in education, ละครเพื่อการศึกษา, การออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้, การโค้ช, inclusive education, learning space, design thinking, creative thinking, ฯลฯ867416200kathitha@gmail.com
13
3/9/2017 7:27:11ผู้ช่วนศาสตราจารย์ปวีณา ฉัตรสูงเนินผู้ช่วยศาสตราจารย์ประธานหลักสูตรกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140การพัฒนาการจัดการเรียนหารสอนภาษาอังกฤษให้ตรงกับกรอบมาตรฐาน CEFR091-851-9005Pawphan@yahoo.com054-648595
14
3/9/2017 7:30:35นางเนาวรัตน์ ปฏิพัทธ์ภักดีอาจารย์รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ. เมือง จ. นครปฐม 730001. การจัดฝึกอบรมการสอนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน เกาหลี
2. การจัดฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
830087720npatipatpakdee@gmail.com0 3425 5097
15
3/9/2017 7:36:01ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง-รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา19 หมู่ 2 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 560001.การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ Epistemologically Authentic Inquiry
2.การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์แบบ Synectics เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดสร้างสรรค์
3. การพัฒนาครูคณิตศาสตร์รูปแบบ Open Approach
848088714Thidawan.unkong@gmail.com54466691
16
3/9/2017 7:45:37ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศรกรรมการวิชาการ โรงเรียนเพลินพัฒนาผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1858/87-90 ชั้น 23 อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 102601) การสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด และแก้ปัญหาตามแนวทางของสิงคโปร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
2) การสอนภาษาอังกฤษ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาทักษะในกรอบ CEFR ตามแนวทาง Brain Based Learning ในระดับประถมศึกษา
3) แนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบ และความอุตสาหะ และการรักการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และสาระสำคัญบางส่วนที่ได้จาก PISA
0819057722, 027398770wirojl@se-ed.com27398680
17
3/9/2017 8:06:29ดร.ชัยอนันต์ มั่นคงอาจารย์หัวหน้าสาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์ฯ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี39 ม.1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110หลักสูตรอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูทั้ง 11 มาตรฐานตามที่คุรุสภากำหนด ปัจจุบันมีครบทั้ง 11 มาตรฐาน นอกจากนั้นยังมีหลักสูตรฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษาและวิจัยอีกหลายหลักสูตร เช่น การวิจัยทางการศึกษา การวัดและประเมินผลทางการศึกษา การจัดทำโครงการ การบริหารโครงการและการประเมินโครงการ การจัดทำแผนกลยุทธ์และพัฒนาการศึกษา เป็นต้น824549988chaiananm@hotmail.com25493207
18
3/9/2017 8:08:49ดร.สมยงค์ สีขาวอาจารย์ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราขภัฏเลย-819919162Drjsomyong@gmail.com
19
3/9/2017 8:13:51ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวาท ทองบุผู้ช่วยศาสตราจารย์คณบดีคณะครุศาสตราจารย์80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000การเรียนการสอน ยูเลินนิ่ง แอคทีฟเลินนิ่ง ดิจิทัลเลินนิ่ง089-944-5057surawat.t@hotmail.com043-713167
20
3/9/2017 8:15:41นางสาวฐิติกาญจน์ บุญรักษา อินทาปัจนักจิตวิทยาการปรึกษาที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมสถาบันวันที่ฉันตื่น17/2 ม.5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200พัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาและการฝึกสติและหลักสูตร Empowering the teacher808191848thitikan.b@gmail.com053-810849
21
3/9/2017 8:18:30นายณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002การผลิต_ใช้_ประเมินผล ด้วย M-Learning เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของครู (Mobile Learning)081-954-1899nattee56@gmail.com
22
3/9/2017 8:22:39นางสุมาลี ศรีพุทธรินทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม48000-819990239sumaleesriput@hotmail.com42587182
23
3/9/2017 8:37:29นายมารุต ทรรศนากรกุลอาจารย์หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่239 ถ.ห้วยแห้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 502001) ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพ English for Professional Purpose

2) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการสอน Communicative Language Teaching

3) ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ ระดับ ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา
Teaching methodology for Primary & Secondary English Teacher

4) English for Academic Purposes (IELTS/TOEFL/CEFR KET-FCE/TKT)

5) ทักษะการสอนภาษาจีนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
866008567macteachmath@gmail.com
24
3/9/2017 8:39:24นายกรัณย์พล วิวรรธมงคลผู้ช่วยศาสตราจารย์รองคณบดี คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี70 หมู่ 4 ต หนองบัว อ หนองบัว จ กาญจนบุรี 71190หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการคิดโดยใช้แนว cc-stem.ed (coach and contemparative education) 929948936Karanphon@gmail.com34633051
25
3/9/2017 8:41:47ดร.ปฏิธรรม สำเนียงอาจารย์ประจำเลขาหลักสูตรมหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๖
ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทรศัพท์ (๐๕๖) ๒๑๙๙๙๙
โทรสาร (๐๕๖) ๒๑๙๙๙๘
ร่วมตื่นรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Chang By Design) หลักสูตรการจัดการศึกษาในยุคที่ 3 (The teaching in the 3rd age)928299328patitham@gmail.com
26
3/9/2017 8:55:00รศ. ดร. วาโร เพ็งสวัสดิ์รศ. คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอ. เมือง จ. สกลนคร 47000การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, การใช้โครงงานเป็นฐาน 087-8523307waro_peng@yahoo.com042-743793
27
3/9/2017 9:07:20นายสาคร เรือนไกลอาจารย์รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่239 ถ. ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 502001) ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพ English for Professional Purpose

2) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการสอน Communicative Language Teaching

3) ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ ระดับ ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา
Teaching methodology for Primary & Secondary English Teacher

4) English for Academic Purposes (IELTS/TOEFL/CEFR KET-FCE/TKT)

5) ทักษะการสอนภาษาจีนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
081-6811045sakornr@hotmail.com053-943776
28
3/9/2017 9:11:27นางจรีลักษณ์ รัตนาพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.-สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
-การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
-วิจัยในชั้นเรียน
818448142Jareeluk @yahoo.com25033567
29
3/9/2017 9:24:38ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยงานวิจัยและบริการวิชาการ ชั้น 6 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330หลักสูตรทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ อุดมศึกษา02-218-2565-97 ต่อ 6720-6722 และ 081-927-9854arunee.ho@chula.ac.th02-218-2425
30
3/9/2017 9:28:45นางสาวภัสชญา เนียมอุ่มเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ-มูลนิธิยุวสถิรคุณ214 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม 10100การพัฒนากรอบความคิด (Growth Mindset)
ครูสอนคิด (Socratic Teaching)
826424923patchaya.n@vyouth.org02-2820208
31
3/9/2017 9:42:48นางพรทิพย์ วรรณวิโรจน์อาจารย์หัวหน้ากลุ่มงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย79 หมู่ 1 คณะครุศาสตร์ มหามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยาพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา987486974noi_noi1974@hotmail.com035-248095
32
3/9/2017 9:51:15รศ.ดร.สมบัติ นพรักรศ.คณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 560001.การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด รูปแบบ Open Approach:การประยุกต์การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
2. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดและสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์
3.การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์แบบ Synetics เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดสร้างสรรค์
8,172,799,580,848,080,000Sombat.no@up.ac.th54466691
33
3/9/2017 9:52:33นายวีรวัฒน์ กัลชาญพิเศษ-ผู้จัดการประจำประเทศไทยCambridge Assessment23 รัตนาธิเบศร์ 28 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 110001. Language for Teaching ( A2, B1, B2 ) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่ระดับ A2, B1, B2
2. TKT Module 1, 2, 3 (Teaching Knowledge Test) พัฒนาทักษะด้านการสอน
3. CELT-P พัฒนาทักษะการสอนสำหรับครูระดับประถม
4. CELT-S พัฒนาทักษะการสอนสำหรับครูระดับมัธยม
5. Train the Trainer พัฒนาครูเพื่อเป็น Master Trainer หรือ Teacher Trainer
ุ6. Speaking Examiner หลักสูตรการเป็นผู้วัดผลสอบด้านทักษะการพูด
ึ7. Educational leadership หลักสูตรการเป็นผู้นำด้านการศึกษา
8. Teaching bilingual learners หลักสูตรการสอนสำหรับนักเรียนที่เรียนสองภาษา
9. Teaching with digital technologies หลักสูตรการใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยในการสอน

971812555kulachanpises.w@cambridgeenglish.org
34
3/9/2017 9:54:36นายอวยชัย สุขณะล้ำศึกษานิเทศก์หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.27สพม.27สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเเอ็ด 45000
การจัดการเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟน902617775ustoous@gmail.com
35
3/9/2017 10:06:53นายชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนินผศ.ดร.อาจารย์ภาควิชาลหักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต พระปฐมเจดีย์ อ เมือง จ นครปฐม 73000 ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 /วิธีสอน/การจัดการเรียนรู้818790678sithchon@hotmail.com34255796
36
3/9/2017 10:14:14นายมานพ ชาชิโยอาจารย์คณบดีคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21 มฺ 6 ตฺ รัษฎา อฺเมือง จฺภูเก็ต 830001.การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจิตคศึกษา
2.การจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับทาง
3.STEM Education
841922468Chachiyo546@hotmail.com76211959
37
3/9/2017 10:16:48ดร.วีระนันท์ คำนึงวุฒิอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กทม 10110หลักสูตรพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้
หลักสูตรพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์การสอบ ONet
หลักสูตรพัฒนาความรู้ด้านสื่อดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอน
หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาอังกฤษ
หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครูและผู้บริหาร
หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเขียนของบประมาณ
979694565raetae7@hotmail.com22592525
38
3/9/2017 10:22:05นายดิเรก พรสีมา_คณบดี วิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กทม 10210การสอนคณิตศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ การสอนดนตรี นาฏศิลป์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป สังคมศึกษา ภาษาไทย การสอนพลศึกษา081 9277230dpornsima@hotmail.com-
39
3/9/2017 10:22:06นายอลงกต ภูมิสายดรผู้ช่วยศาสตราจารย์รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ , ดนตรี , เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา , หลักสูตรและการสอน , จิตวิทยาการศึกษา , การวิจัย การวัดและประเมินผลทางการศึกษา , การบริหารและการจัดการสถานศึกษา0817173904 , 0885724136alongkote@yahoo.com43713163
40
3/9/2017 10:24:04นายพลรพี ทุมมาพันธ์-นักวิชาการอิสระ-71/83 ม.7 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 13150สะเต็มศึกษา, การออกแบบและสร้างเครื่องมือการประเมิน, การวิจัยในชั้นเรียน, Feedback, การวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลการประเมิน, การเรียนรู้โดยการกำกับตนเอง ฯลฯ959508289phonraphee24@gmail.com
41
3/9/2017 10:24:49นางสาวอรรังสี ศัลกวิเศษไม่มีCountry ManagerOxford University Press1858/47 ชั้น 11 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ถ.บางนา-ตราด แขวง/เขตบางนา กทม. 10260Oxford Teachers' Academy เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางออนไลน์สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เมื่อจบหลักสูตรและผ่านการทดสอบจะได้รับประกาศนียบัตรจาก University of Oxford911459664onrangsee.salakavises@oup.com27514704
42
3/9/2017 10:28:17นายอรันดา เส้นเกษนักวิชาการสถาบันผู้จัดการสถาบันปราชญาสถาบันปราชญา71/83 หมู่ 7 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150-การออกแบบการประเมินการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
-การให้ข้อมูลย้อนกลับสำหรับครู (Effective feedback)
-การประเมินแนวใหม่และการเลือกใช้เครื่องประเมินการเรียนรู้
-การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย
-แนวทางการทำวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
-การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเป็นฐาน
ฯลฯ
86789251586789251529944199
43
3/9/2017 10:34:05ดร.สุพินดา เลิศฤทธิ์์--คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 พหลโยธิน 87 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000หลักสูตรปริญญาโท-เอก รวม 5 สาขา 830613131supiinda.l@rsu.ac.th
44
3/9/2017 10:36:43ดร.สุภัทรา คงเรืองอาจารย์ผอ. รร.สาธิตปฐมวัยพระนครศรีอยุธยาคณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยาคณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000จิตตปัญญาศึกษาพัฒนาศักยภาพครูสู่การเรียนรู้ของเด็ก891692515Ksupatthara@gmail.com
45
3/9/2017 10:38:14นางสาวเสาวลักษณ์ มาตุการุญผู้ช่วยวิทยากรจัดการงานทั่วไปบริษัท บีวีซี เอเชีย จำกัด587 หมู่9 สุขุมวิท113 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270- หลักสูตร Visual Note 101 = พัฒนาระบบการคิด และการสื่อสารด้วยภาพ
(สามารถพัฒนาครู และสามารถไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้ต่อไป)
- หลักสูตร Visualize Coach = พัฒนาทักษะการโค้ช สู่การเป็นโค้ชที่ดีและสร้างศักยภาพผู้อื่น
860068872nuooraae@gmail.com
46
3/9/2017 10:38:37นายสมหวัง พันธะลีศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป กาฬสินธุ์เขต1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต197/44 ถ สนามบิน อ เมือง จ กาฬสินธุ์ 46000หลักสูตรผู้นำครูในศตวรรตที่ 21081-0563873Puntalee1@hotmail.com043-811211
47
3/9/2017 10:41:37นางสาวอมรรัตน์ สุขสายันต์ที่ปรึกษาด้านพัฒนาบุคลากรวิทยากรบริษัท บีวีซี เอเชีย จำกัด587 หมู่9 สุขุมวิท113 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270- หลักสูตร Visual Note 101 = พัฒนาระบบการคิด และการสื่อสารด้วยภาพ
(สามารถพัฒนาครู และสามารถไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้ต่อไป)
- หลักสูตร Visualize Coach = พัฒนาทักษะการโค้ช สู่การเป็นโค้ชที่ดีและสร้างศักยภาพผู้อื่น
813441220amornrat.pp@gmail.com
48
3/9/2017 10:44:54นางสมพิศ คงเวชครูชำนาญการพิเศษครูวิชาการโรงเรียนโรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149 88 ม.1 ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา 90150หลักสูตรเพศวิถีศึกษา หลักสูตรโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนดีประจำตำบล หลักสูตรอาเซียน862869698pathpit@hotmail.com074-374275
49
3/9/2017 10:53:40ดร.อังคนา กรัณยาธิกุลอาจารย์รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ. สะเต็มศึกษา. ทักษะการสอนในศตวรรษที่21. สอนภาษาไทยให้สนุก. สอนคณิตให้สนุก. ฯ815551097angkana@vru.ac.th25293099
50
3/9/2017 10:57:57นาง (ดร.)วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา ผศ.นายกสมาคมครูสังคมศึกษาแห่งประทศไทยสมสมาคมครูสังคมศึกษาแห่งประเทศไท2296/1 ซ.อมรพันธุ์ 4 (วิภาวดี42)ถนนวิภาวดี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 109001)หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษา: จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ
เน้นการทำworkshop การสอนสังคมศึกษา เช่น chanllenge based learning, creative thinking, research based project, multicultural learning,service-learning เป็นต้นที่มาจากงานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์และมีการเผยแพร่ตืพิมพ์แล้ว
2) หลักสูตรการสอนความเป็นพลเมืองโลกที่เน้นเรื่อง working humanely and effectively across divides and differences มีวืทยากรหลักจากอเมริกาผู้เขียนหนังสือ Re-Envisioning Education and Democracy
หลักสูตรนี้พัฒนาศักยภาพการสอนของครูในทุกสาระการเรียนรู้

089 143 6084p_walai@ hotmail.com-----------
51
3/9/2017 11:05:17นายพงศกร ลิ้มสุรศรีเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานโครงการไม่มีมูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทยเลขที่ 16 อาคารทศมณเรสซิเด็นท์ ซ.ลาซาล 39/1 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260Company program852550443ton.jathailand@gmail.com027445283, 021706513
52
3/9/2017 11:14:47นายภาสกร สุขเกษมผู้จัดการโครงการผู้จัดการโครงการJunior Achievement Thailandเลขที่16 ซ.ลาซาล 39/1 ถ.รันเวย์ที่ 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทมCompany Program, Entrepreneurship
Insured you success
969152426Passakorn.suk@gmail.com
53
3/9/2017 11:23:42นายบรรดล สุขปิติรองศาสตราจารย์ที่ปรึกษาศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาครูประจำการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม85 หมู่ที่ 3 ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 1. สอนแบบ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" การบริหารจัดการและกลยุทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การนิเทศ
2. สอนแบบ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" สู่แนวคิดใหม่ของการวิจัยชั้นเรียน 3. การเสริมประสิทธิภาพระบบการนิเทศภายในด้วยกลยุทธ์เรื่องเล่าความสำเร็จ
4. พี่เลี้ยงพาครูสอนแบบ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ด้วยระบบ Coaching and mentoring
081 986 1966bandonsk@hotmail.com034 261 082
54
3/9/2017 11:25:28นายชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์รองศาสตราจารย์รองคณบดีฝ่ายพัฒนาครูและบริการวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรอ เมือง จ พิษณุโลก 65000การสร้าง PLC ผ่านกระบวนการ Lesson Study สำหรับครููการศึกษาขั่นพื้นฐาน081 6889055advisor91@gmail.com055 962402
55
3/9/2017 11:30:24ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศรองศาสตราจารย์รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000การสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching&Mentoring /หลักสูตรและการสอน/ การวัดและประเมินผลแนวใหม่/ วิจัยทางการศึกษา ฯลฯ081-8748614thirasak_un@hotmail.com034-255796
56
3/9/2017 11:37:49นายธนาวัฒน์ รายะนาครวิทยากรกระบวนการผู้ประสานงานโครงการมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (กลุ่มละครมะขามป้อม)500 หมู่ที่ 7 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170หลักสูตรที่1 การออกแบบกระบวนการเรียนที่มีหัวใจ
หลักสูตรที่ 2 สื่อสารสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรที่ 3 ครูกล้าสอน ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรที่ 4 ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง กระบวนการเรียนรู้เพื่อเข้าใจความเป็นมนุษย์
หลักสูตรที่ 5 เครื่องมือการเรียนรู้บนฐานชุมชน
หลักสูตรที่ 6 การเรียนรู้แบบโครงการสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรที่ 7 ศิลปะสร้างสันติ
863391115mookhonghongmook@gmail.com
57
3/9/2017 11:43:47นายชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์อาจารย์ ดร.-สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21
การผลิตสื่อทางเทคโนโลยีการศึกษา
การออกแบบการเรียนการสอน
894118054chutiwat.suw@stou.ac.th-
58
3/9/2017 11:47:26KhunSasayarmont Pakdipongpitchaya Consultant - Facilitator Consultant - Facilitator PacRim Leadership Center Co., Ltd.59/387-389 Moo 4, Ramkhamhaeng 140, Sapansoong, Sapansoong, Bangkok 10240 หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารการศึกษา (Leadership for Principals)097-998-3947 sasayarmont_p@pacrimgroup.com
59
3/9/2017 11:47:34รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณรศ.ประธานสาขาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม 10330การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้22182565duangkamol.t@chula.ac.th22182559
60
3/9/2017 11:55:58นายคันธทรัพย์ ชมพูพาทย์อาจารย์หัวหน้าฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120การวิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การสอนภาษาไทย การสอนสา่ขาต่างๆ994438528Triluk3@hotmail.com
61
3/9/2017 11:56:21ดร.ชวนิดา สุวานิชดร.ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม39/1 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร กทม.10900การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม AR971754888Palmmy2002@hotmail.com
62
3/9/2017 11:57:22นางสาวณัฐกานต์ ภูมิโคกรักษ์อาจารย์-ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240-873319640ph.nutthakarn@hotmail.com
63
3/9/2017 12:03:17อ.ดร.กนิษฐ์ ศรีเคลือบ-เลขาฯ สาขาวิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้22182565kanit.s@chula.ac.th22182559
64
3/9/2017 12:08:04นางสาวนันธิดา จันทรางศุอาจารย์ ดรประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษาสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม 73170หลักสูตรทางพหุภาษาและวัฒนธรรม/การพัฒนาครูในมิติสังคมวัฒนธรรม/หลักสูตรพัฒนาครูดนตรี818192029nantida.cha@mahidol.ac.th
65
3/9/2017 12:10:08นสสุทธิพร สัจพันโรจน์อาจารย์ไม่มีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตหลักสูตรวิทยาการเรียนรู้817211477ssajj@tu.ac.th
66
3/9/2017 12:10:58รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุรศ.หัวหน้าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330การวิจัย การวัดและประเมินผล การวัดทางจิตวิทยา และสถิติเพื่อพัฒนาการเรียนรู้22182565wannee.k@gmail.com22182559
67
3/9/2017 12:11:26นางทัศนา ฉิมณรงค์ครูชำนาญการพิเศษหัวหน้าศูนย์หุ่นยนต์รร.ปักธงชัยประชานิรมิตรร.ปักธงชัยประชานิรมิต ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์946699144Tasana123@gmail.com44441201
68
3/9/2017 12:12:48นายพนิต. ศรีประดิษฐ์อาจารย์รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มรภ.สุรินทร์คณะครุศาสตร์. มรภ.สุรินทร์. ตำบลนอกเมือง. อำเภอเมือง. จังหวัดสุรินทร์. 32000การวิจัยในชั้นเรียน เน้นกระบวนการคิด837922555drpanitsri@gmail.com44041552
69
3/9/2017 12:13:08ดร.สมศักดิ์ มงคลขจรกิตติอาจารย์ไม่มีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ167 ม.2 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู , หลักสูตรอบรมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีกศ.2559 ,หลักสูตรคูปองการศึกษาพัฒนาครูประจำการ ร่วมกับ สพฐ.857286603Saksom08@gmail.com044-815116
70
3/9/2017 12:14:16นางสิริพร ปาณาวงษ์อาจารย์รองคณบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (คณะครุศาสตร์)398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์หลักสูตรคูปองพัฒนาครู หลักสูตรอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน992419696panawong_2@hotmail.com
71
3/9/2017 12:16:12นางสาวดวงใจ พุทธเษมอาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ (คณะครุศาสตร์)398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์หลักสูตรคูปองพัฒนาครู หลักสูตรอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 9มาตรฐาน616892626puttasem@hotmail.com
72
3/9/2017 12:19:13นายวุฒิชัย พิลึกอาจารย์-มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (คณะครุศาสตร์)398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์หลักสูตรคูปองพัฒนาครู946016404woodiefamous@gmail.com
73
3/9/2017 12:25:36ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิชศาสตราจารย์-คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330การวิจัยในชั้นเรียน22182565wsuwimon@gmail.com22182559
74
3/9/2017 12:41:36ดร.สมชาย วรกิจเกษมสกุลรองศาสตรจารย์คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000การวิจัยในชั้นเรียน/การวัดและประเมินผล/การจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ/เพศศึกษา/การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษ/STEM ศึกษา081-5922740dr_somchai080707@hotmail.com
75
3/9/2017 12:41:36อ.ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทองอาจารย์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ505/10 ซ.จรัญฯ 37 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700- การส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ทางด้านดนตรี ในศตวรรษที่ 21
- การเรียบเรียงเสียงประสานและการควบคุมวงดนตรี (วงโยธวาธิต)
- การบรรเลงเครื่องดนตรีและการขับร้อง
- การจัดการเรียนรู้ทางดนตรีดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวทางของ Dalcroze
081-342-1937fet2525@hotmail.com0-22600-124
76
3/9/2017 12:46:44นางดรุณี จำปาทองผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอนสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถ. แจ้งวัฒนะ อ. ปากเกร็ด
จ. นนทบุรี 11120
การพัฒนาครูสาขาวิชาเอกต่าง ๆ โดยวิธีผสมผสานระบบการศึกษาทางไกลและแบบเผชิญหน้า
การพัฒนาครูด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย
การพัฒนาครูด้านการสอนแบบคิดวิเคราะห์
การพัฒนาครูด้านหลักสูตร และการออกแบบการจัดการเรียนรู้
การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน
086 907 2965djumpatong@hotmail.com, darunee.jum@stou.ac.th02 503 3567
77
3/9/2017 12:51:48นายฉกาจ ลือชาเกียรติศักดิ์อาจารย์ผู้อำนวยการฝ่าย STEM EDUCATIONบมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่นบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1858/87-90 ชั้น 23 อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260หลักสูตรนักออกแบบนวัตกรรมตามแนวทาง STEM EDUCATION868902885chakaj@se-ed.com
78
3/9/2017 12:58:17นายศิริสาร เขตปิยรัตน์อาจารย์PROJECT LEADERบมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่นบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1858/87-90 ชั้น 23 อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260หลักสูตรนักออกแบบนวัตกรรมตามแนวทาง STEM EDUCATION941047962sirisan@se-ed.com
79
3/9/2017 13:06:01รองศาสตราจารย์ ดร.วิรินธร อักษรนิตย์รองศาสตราจารย์รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและบริการวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานีคณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี 181 ม.6 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานีหลักสูตรวิทยฐานะ/ วิชาชีพครู 9 มาตรฐาน ฯลฯ843951688ka_teejaa@hotmail.com073348322/073331301
80
3/9/2017 13:22:46KhunAphinya RurobBusiness Development Consultant - Learning & Development Business Development Consultant - Learning & Development PacRim Leadership Center Co., Ltd.59/387-389 Moo 4, Ramkhamhaeng 140, Sapansoong, Sapansoong, Bangkok 10240 หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารการศึกษา (Leadership for Principals)064-282-4953aphinya_r@pacrimgroup.com
81
3/9/2017 13:24:16น.ส.กิตติญา อาจเที่ยงธรรม--คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี181 ม.6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิและ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000หลักสูตรวิทยฐาน/วิชาชีพครู 9 มาตรฐาน084-3951688ka_teejaa@hotmail.com073348322/073331301
82
3/9/2017 13:25:20นางเพ็ญนภา กุลนภาดลผู้ช่วยศาสตราจารย์รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษคณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพาคณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131หลักสูตรการเสริมสร้างภูมิปัญญาผู้เรียนทุกช่วงอายุ814290496drpennapha@yahoo.com38391043
83
3/9/2017 13:26:09นายวิทยา พูลสวัสดิ์อาจารย์ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
หลักสูตรการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
หลักสูตรการสอนสังคม : เตรียมพลเมือง
หลักสูตรการสอนแบบเปิด
053776014/0857157504eathdy@gmail.com053776014 ต่อ 19
84
3/9/2017 13:33:18นางสาวอารยา ปิยะกุลอาจารย์รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1. ภาษาอังกฤษ
2. STEM
3. ภาษาไทย
4. ปฐมวัย
840690947araya.p@msu.ac.th43743174
85
3/9/2017 13:33:27KhunWanna IyimapunExecutive DirectorExecutive DirectorPacRim Future Leader Co., Ltd.59/387-389 Moo 4, Ramkhamhaeng 140, Sapansoong, Sapansoong, Bangkok 10240 7 อุปนิสัยสำหรับนักการศึกษา (The 7 Habits for Educators) 087-998-2112wanna@pacrimgroup.com
86
3/9/2017 13:34:30พระมหาวิชาญ สุวิชาโนพระมหาผู้อำนวยการส่วนส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม อาคารหอฉัน ชั้น 3
มหวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
1. หลักสูตรพัฒนาครูวิถีพุทธ
2. หลักสูตรครูที่ปรึกษาโครง
งานคุณธรรม
062-5374378, 035248008charnb008@gmail.com
87
3/9/2017 13:40:51KhunThanaporn JutachalatipConsultant-Education ServicesPacRim Future Leader Co., Ltd.PacRim Future Leader Co., Ltd.59/387-389 Moo 4, Ramkhamhaeng 140, Sapansoong, Sapansoong, Bangkok 10240 7 อุปนิสัยสำหรับนักการศึกษา (The 7 Habits for Educators) 095-897-2869thanaporn_j@pacrimgroup.com
88
3/9/2017 13:46:18นางสาวภรปภัช พิศาลเตชะกุลนักศึกษาปริญญาโท-EdWINGS Education285/2 ถ. เลย-ด่านซ้าย ต. กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000พัฒนาทักษะทางอารมณ์ของเด็ก877711067Ponpapatch@gmail.com
89
3/9/2017 13:51:19ดร ต้องลักษณ์ บุญธรรมอาจารย์ไม่มีภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี39 ถนน รังสิต นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย plc กลยุทธ์การพัฒนาผู้เรียน 081 646 3007 02 549 3207tonglucky@hotmail.com
90
3/9/2017 13:52:22นางรุ่งทิวา แย้มรุ่งอาจารย์รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ มศวคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 101101. กาพัฒนาสมรรถนะการสอนครูคณิตศาสตร์
2. การจัดการเรียนี้เชิงรุก (Active Learning)
081 5507249rungtiwa@g.swu.ac.th02 2600124
91
3/9/2017 13:52:23ดร. กิตติชัย สุธาสิโนบลอาจารย์กรรมการหลักสูตรภาคสิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10110การประถมศึกษา. และวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้895217826Dr.kittichai2010@gmail.com
92
3/9/2017 13:53:06นางสาวพัณณ์ชิตา ศิริโชติวรานนท์--มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ69/1781 chapter one condo ราษฎรบูรณะ กทม 10140อบรมการปรับพฤติกรรมเชิงบวกด้วยหลักการทางจิตวิทยา, การพัฒนาความมั่นคงทางอารมณ์ และความฉลาดทางอารมณ์, อบรมสร้างแรงจูงใจ836354480iam.phanchita@gmail.com
93
3/9/2017 13:57:47นางอรอนุตร ธรรมจักรอาจารย์คณบดีคณะครุศาสตร์คณะครุศาสตร๋์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ การวิจัย812652619codekhuan@gmail.com44815117
94
3/9/2017 13:58:50นางประพันธ์ศิริ สุเสารัจรองศาสตรจารย์คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะศึกษาศาสตร์ ใหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถ.สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 101101.หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
2.การศึกษาพิเศษ
3.การศึกษาปฐมวัย
4.การประถมศึกษา
5.การวัดและประเมินผลการศึกษา
6.การศึกษาผู้ใหญ่ และการศึกษาตลอดชีวิต
7.การบริหารการศึกษา
8.จิตวิทยาและการแนะแนวกานศึกษา
9.อุตสาหกรรมการศึกษา
10.คอมพิวเตอร์ และเคโนโลยีการศึกษา
11. การิจัยทางการศึกษา และ หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
816488864prapansiri@gmail.com22600124
95
3/9/2017 14:07:16ดร.นันทิยา น้อยจันทร์รองศาสตราจารย์คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring / โครงการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ให้กับครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร / การจัดทำหลักสูตรการส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทยสำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย / การศึกษาวิจัยแนวทางการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือและสมัชชาการศึกษาระดับภูมิภาค (กำลังดำเนินการ)
/ โครงการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา / โครงการนวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูปฐมวัย / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education กับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตตปัญญาศึกษากับการจัดการเรียนรู้เชิงบวก / โครงการวิจัยชั้นเรียนสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
02-1601056-1063, 081-8871510nuntiya.no@ssru.ac.th02-160-1058
96
3/9/2017 14:08:03นายณภพ ลักขณาศิริกุลที่ปรึกษาวิชาการที่ปรึกษาวิชาการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)1858/87-90 อาคารทีซีไอเอฟ ชั้น19 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 102601. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (Cambridge English Language Assessment)
2. หลักสููตรการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา (Cambridge English Language Assessment)
3. Language for teaching (Cambridge English Language Assessment)
944696954napope@se-ed.com27398322
97
3/9/2017 14:12:00 ดร.ธีระวัฒน์. เยี่ยมแสงอาจารย์. รองคณบดีคณะครุศาสตร์คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อ.เมือง มค44000-กลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
-ภาวะผู้นำทางวิชาการ
-ความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
-ความเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ
817178028tirawat.y@gmail.com043 723507
98
3/9/2017 14:13:10นางสาวอนงค์ลักษณ์ ถวัลย์ภิยโย--คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170-848426899anonglak.t@gmail.com02-441-9322
99
3/9/2017 14:16:23นางสาวณัฐรดา เลขะธนชลท์-ผู้บริหารบริษัทบริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม เอ็ดวิงส์ เอ็ดยูเคชั่น จำกัดห้อง 605 WorkLoft ตึก NST ONE ซ.สีลม 1 แขวง สีลม เขต บางรัก กทม. 10500อบรมจิตวิญญาณความเป็นครู และ ทัศนคติของการเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง818366324joynathrada@gmail.com
100
3/9/2017 14:18:47นางสาวอังศุมาลี จำเริญสารที่ปรึกษาวิชาการที่ปรึกษาวิชาการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)1858/87-90 อาคารทีซีไอเอฟ ชั้น19 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 102601. หลักสูตรการพัฒนาผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา(Cambridge English Language Assessment)
2. หลักสูตรการพัฒนาผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา(Cambridge English Language Assessment)
3. Language for Teaching (Cambridge English Language Assessment)
929241922angsumalee@se-ed.com27398322
Loading...
 
 
 
Form Responses 1