ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานข้อมูลการประเมินทักษะการฟัง - พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2562
2
โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" ศูนย์เครือข่าย ศรีบุญเรือง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
3
จำนวนนักเรียนปกติ 122คนจำนวนนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้0คนรวม122คน
4
คำชี้แจง โปรดคลิกเลือกเครื่องหมาย / (แทนเด็กปกติ) หรือ X (แทนเด็กพิเศษ) ในช่องระดับคุณภาพทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จากการประเมินนักเรียนแต่ละคน
5
เลขที่ชื่อ - นามสกุลนักเรียนระดับคุณภาพทักษะการฟัง-พูดสนทนาระดับคุณภาพการออกเสียงคำศัพท์หมายเหตุ
6
ดีมากดีพอใช้ปรับปรุงดีมากดีพอใช้ปรับปรุง
7
1
เด็กชายภาคภูมิ จันทร์ประทักษ์
//
8
2
เด็กชายพีระพงษ์ โคตรดา
//
9
3
เด็กชายภาคิน ธรรมวงศ์
//
10
4
เด็กชายธนากร สอนสุภาพ
//
11
5
เด็กชายวชิรวิทย์ ภูดวงจิตร
//
12
6เด็กชายธนภัทร คำดี//
13
7
เด็กชายธนดล หาญเชิงชัย
//
14
8
เด็กชายปรีชาชาญ ขานโฮง
//
15
9
เด็กชายธราเทพ เขียวพิมพ์
//
16
10เด็กชายพัชรพล สาพิมล//
17
11
เด็กชายอนิรุทธ์ จินดามล
//
18
12เด็กชายชินกฤต ชินตุ//
19
13
เด็กชายอภินันท์ นามวิจิตร
//
20
14
เด็กหญิงศศินัดดา เหมัง
//
21
15
เด็กหญิงใบหยก หอมสมบัติ
//
22
16
เด็กหญิงจิดาภา จูมทอง
//
23
17
เด็กหญิงวราภรณ์ สาระรัตน์
//
24
18
เด็กหญิงปภาวี ทองประเสริฐ
//
25
19
เด็กหญิงปอริมินทรา เมืองดู่
//
26
20
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ชัยนารี
//
27
21
เด็กหญิงกัญญภัค โรจน์จรุง
//
28
22
เด็กหญิงธัญพิชชา เงินลุนปา
//
29
23
เด็กหญิงกชนิดา แซ่เอี๊ยว
//
30
24
เด็กหญิงสุกริตา สีด้วง
//
31
25
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จันทร์เทพ
//
32
26
เด็กหญิงฟ้าใส เปาสูงเนิน
//
33
27
เด็กหญิงบุญยาพร บุตรตะคุณ
//
34
28
เด็กหญิงพรนภา กันหาเล่ห์
//
35
29เด็กชายวายุ พูลเจริญ//
36
30
เด็กชายธรรมนูญ พรมโชติ
//
37
31
เด็กชายปริญธรรม จันทสุข
//
38
32
เด็กชายกฤตานนท์ สุบรรณรัตน์
//
39
33
เด็กชายศิวภัทร ฉัตรรักษา
//
40
34
เด็กชายนัธทวัฒน์ จรโคกกรวด
//
41
35เด็กชายสหรัฐ บุญไตร//
42
36
เด็กชายสิทธิเดช กองทอง
//
43
37เด็กชายรัชพล มณีโชติ//
44
38
เด็กชายเธียรสิน ทวีพัฒน์ธนกิจ
//
45
39
เด็กหญิงกชนิภา แซ่เอี๊ยว
//
46
40
เด็กหญิงธราดล นิลนามะ
//
47
41
เด็กหญิงฐิติกานต์ จำนงค์ศิลป์
//
48
42
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญประคม
//
49
43เด็กหญิงวนิดา สารินา//
50
44
เด็กหญิงวาริศา หาญวงค์
//
51
45
เด็กหญิงณัฐธิดา สุขใจ
//
52
46
เด็กหญิงกัญญธนัฏฐ์ ฉายาวิสาร
//
53
47เด็กหญิงวนิดา บุญดี//
54
48
เด็กหญิงดาวิกา อินอุ่นโชติ
//
55
49
เด็กหญิงกัญญ์วรา คูณศรี
//
56
50
เด็กหญิงสุธาดา ธนูทอง
//
57
51
เด็กหญิงอนัญญา โนชะราช
//
58
52
เด็กหญิงสุธาทิพย์ บุญประคม
//
59
53
เด็กหญิงปิยธิดา ทาระสา
//
60
54
เด็กหญิงลลิตา ศรีแก้ว
//
61
55
เด็กหญิงอธิษติยา จันดาเวียง
//
62
56เด็กหญิงกฤติญา บุปผา//
63
57
เด็กหญิงกัญญาภัทร ปู่หลุ่น
//
64
58เด็กหญิงธัญธร สูนทอง//
65
59
เด็กหญิงวิชญาดา คำเรืองศรี
//
66
60เด็กชายกฤษกร มัดหา//
67
61เด็กชายจิรายุ จุมทอง//
68
62
เด็กชายณัฎฐนันท์ นาวัลย์
//
69
63
เด็กชายกรินทร์ ทวีจันทร์
//
70
64
เด็กชายฉันทวัฒน์ สวรรณดี
//
71
65
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ สมานทอง
//
72
66
เด็กชายณัฐพล จำปาเค้า
//
73
67
เด็กชายธีรภัทร ขำวงษ์
//
74
68
เด็กชายพัชรวิชญ์ หาญพงษ์
//
75
69
เด็กชายกันต์ธีร์ พานแก้ว
//
76
70
เด็กชายจุติเดช อินธิแสน
//
77
71
เด็กชายปิยพัชย์ จงนอก
//
78
72
เด็กหญิงน้ำผึ้ง แสนมงคล
//
79
73
เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีพันยอม
//
80
74
เด็กหญิงวรางคณา คำมูล
//
81
75
เด็กหญิงกมลรัตน์ สิลาศรี
//
82
76
เด็กหญิงภัทรวดี ธวัชเมธี
//
83
77
เด็กหญิงเนตรนภา โพธิ์ศรี
//
84
78
เด็กหญิงสุชัญญา สระทอง
//
85
79
เด็กหญิงวรัญญา สามหาดไทย
//
86
80
เด็กหญิงวชิราภรณ์ ธาตุธนะ
//
87
81
เด็กหญิงณิชนันท์ บรรเทา
//
88
82
เด็กหญิงวิชญาดา บริวงษ์
//
89
83
เด็กหญิงอาชิรญาณ์ อาสาธรรม
//
90
84
เด็กหญิงพิมพ์ชนก โลบ้านไผ่
//
91
85
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เผ่นณรงค์
//
92
86
เด็กหญิงลภาภัทร วุฒิยาสิงห์
//
93
87
เด็กหญิงอนัญญา ไตรบุตร
//
94
88
เด็กหญิงเกศรินทร์ เหล่าที
//
95
89
เด็กหญิงฐิติมา ผาโคตร
//
96
90
เด็กชายวชิรวิทย์ วรบุตร
//
97
91
เด็กชายธีระวัต รุ่งแจ้ง
//
98
92
เด็กชายสุวิจักขณ์ อะโนวัน
//
99
93เด็กชายธัชพล โสลา//
100
94เด็กชายธนิศร ภาวหาให//