อ.บ้านเขว้า.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ข้อมูลประชากรวัยเรียนตาม ทร. 14 ที่เกิดปี พ.ศ. 2554 เข้าเรียนในปีการศึกษา 2561
2
(ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)
3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
4
ที่อยู่
เขตพื้นที่บริการ
การเข้าเรียนของนักเรียน
5
ที่
เลขประจำตัวประชาชน
คำนำหน้า
ชื่อ - สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
โรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
ตำบลอำเภอ
จังหวัด
เข้าเรียน
สังกัด
6
ชั้น
สพฐ.
เอกชน
อปท.
อื่น ๆ
7
1
1-1297-01535-19-4
เด็กหญิง
จิรภัทร จันท์ไพสณฑ์
10 พฤษภาคม 2554 8/11
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
ธนยศ
กนกทิพย์
บ้านโนนโพธิ์
8
2
1-3606-01283-83-5
เด็กหญิง
วิไลวรรณ สีโสภณ
8 กันยายน 255434/31
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
ชูชาติ
เบญจวรรณ
บ้านโนนโพธิ์
9
3
1-7499-01387-91-6
เด็กชาย
เตชินท์ ถนอนสัตย์
23 กันยายน 255435/21
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
ภัทรกรอัมพร
บ้านโนนโพธิ์
10
4
1-3699-00961-62-1
เด็กชาย
จักราวุธ วาระคำ
29 มิถุนายน 2554771
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
ณัฐวัตร
ดาวเรือง
บ้านโนนโพธิ์
11
5
1-8493-00148-19-3
เด็กหญิง
นิชาวัลย์ แสงวงศ์
4 มกราคม 2554122
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
มลรัตน์
ทรัพย์โสภา
ท่าแกวิทยากร
12
6
1-7303-01208-55-9
เด็กชาย
เอกรินทร์ ญาติบันทุง
19 พฤษภาคม 2554262
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
เอกลักษณ์
ดวงจันทร์
ท่าแกวิทยากร
13
7
1-7499-01400-05-0
เด็กหญิง
วรรณิดา มณีแสง
16 ธันวาคม 2554312
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
วินัยพรเพ็ญ
ท่าแกวิทยากร
14
8
1-1007-04261-13-5
เด็กหญิง
ลีลรินทร์ วิชชุเชียรโสภณ
13 มีนาคม 2554842
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
ธรรมรัตน์
กัญญ์วรี
ท่าแกวิทยากร
15
9
1-1031-01187-56-4
เด็กหญิง
ณิชนันท์ กิจมณี
11 ธันวาคม 25541332
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
อาทิตย์
ณัฐวดี
ท่าแกวิทยากร
16
10
1-1004-01552-41-9
เด็กชาย
ธิติกร เขียวปาน
16 พฤษภาคม 25541332
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
แหลมทิพย์
ท่าแกวิทยากร
17
11
1-3699-00946-55-9
เด็กหญิง
ภัทรวดี ชุมกว้าง
25 มกราคม 25541772
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
เสกสรรดรัลพร
ท่าแกวิทยากร
18
12
1-8493-00164-42-3
เด็กชาย
ธีระพัฒน์ จันทราพูน
11 ธันวาคม 25533032
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
สุกิจสายฝน
ท่าแกวิทยากร
19
13
1-2199-01352-19-0
เด็กชาย
ปภาวิน อินเคน
2 กุมภาพันธ์ 2554 19/23
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
คำแสนปราณี
บ้านป่ายาง
20
14
1-6486-00050-62-9
เด็กชาย
พีรวัฒน์ ทองมี
24 สิงหาคม 2553593
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
บันเทิง
บังอร
บ้านป่ายาง
21
15
1-3696-00031-67-9
เด็กชาย
เฉลิมชัย ฐานเจริญ
24 มกราคม 2554673
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
อนพัทอัยภัท
บ้านป่ายาง
22
16
1-3699-00982-45-8
เด็กชาย
ธราเทพ ทอมมัส
20 ธันวาคม 25541263
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
ธวัช
ประทุมทิพย์
บ้านป่ายาง
23
17
1-3699-00976-88-1
เด็กชาย
พํฒนชัย จิตรบันเทิง
2 พฤศจิกายน 2554114
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
ธนัญชัย
สุวารี
โนนน้อยแผ่นดินทอง
24
18
1-1184-00033-78-4
เด็กชาย
โยธิน จันทมาตร์
20 กุมภาพันธ์ 2554444
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
คมสายฝน
โนนน้อยแผ่นดินทอง
25
19
1-3699-00963-29-1
เด็กหญิง
ลักษิกา พรหมบุตร
13 กรกฎาคม 255498/14
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
ลือชากาญจนา
โนนน้อยแผ่นดินทอง
26
20
1-3696-00032-45-4
เด็กหญิง
ดาริกา นบสูงเนิน
28 มิถุนายน 25542904
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
วัชรากรณ์
อัมรินทร์
โนนน้อยแผ่นดินทอง
27
21
1-1034-00202-81-6
เด็กหญิง
กรรณิการ์ เนาว์เปี้ย
2 มีนาคม 2554 8/15
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
นิยมหญิง
บ้านวังกุ่ม
28
22
1-3696-00033-06-0
เด็กหญิง
ทิพยาภรณ์ ไชยเลิศ
30 ตุลาคม 2554 15/15
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
สมชายสุนิษา
บ้านวังกุ่ม
29
23
1-3696-00031-69-5
เด็กหญิง
วิภารัตน์ วงษ์คำพันธ์
26 มกราคม 2554185
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
ธวัชชัย
วรวัลย์
บ้านวังกุ่ม
30
24
1-3696-00032-80-2
เด็กหญิง
ปิยธิดา วงศ์จักษุ
4 กันยายน 2554725
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
เสกสรร
ปรีญาณัฐ
บ้านวังกุ่ม
31
25
1-3696-00032-33-1
เด็กหญิง
จันทพร ภิรมทัย
30 พฤษภาคม 2554945
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
คำสิงห์
คำบุ่น
บ้านวังกุ่ม
32
26
1-3699-00964-42-5
เด็กหญิง
ชุดาภา แสนสุภา
26 กรกฎาคม 25541385
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
พุทธพงศ์
รัตนาภรณ์
บ้านวังกุ่ม
33
27
1-3699-00951-25-1
เด็กหญิง
จันทร์วิภา ชาวงษ์
15 มีนาคม 25541475
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
ศักรพงษ์
ศศินันท์
บ้านวังกุ่ม
34
28
1-3699-00973-65-3
เด็กหญิง
ศุภาพิชญ์ ถนอมสัตย์
6 ตุลาคม 2554676
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
สุริยะ
เพ็ญภัก
บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา
35
29
1-3699-00949-73-6
เด็กชาย
บริบูรณ์ ศรีเนตร
26 กุมภาพันธ์ 25541066
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
นิวาสบุศบา
บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา
36
30
1-3699-00975-76-1
เด็กชาย
ณัฐพงศ์ สืบค้า
25 ตุลาคม 25541326
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
เลอสรรค์
ทาริกา
บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา
37
31
1-3696-00032-69-1
เด็กชาย
ณรากรณ์ เก่าด่านจาก
18 สิงหาคม 25541376
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
อภิเชษฐ์
ปาริชาติ
บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา
38
32
1-3696-00031-98-9
เด็กชาย
อธิวัชร์ ยังโนนตาล
6 เมษายน 25541856
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
อดิศักดิ์
นิตยา
บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา
39
33
1-3696-00032-09-8
เด็กชาย
กีรติ ศรีษะใบ
23 เมษายน 255435/17
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
วีระ
โกลัญยา
บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา
40
34
1-3696-00032-14-4
เด็กหญิง
ธิดารัตน์ พลภักดี
30 เมษายน 2554737
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
สมชาติสำราญ
บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา
41
35
1-1031-01172-84-2
เด็กชาย
ณัฐพัชร กองพา
25 สิงหาคม 25541097
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
ภูมินทร์
ธัญพร
บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา
42
36
1-3699-00975-13-3
เด็กชาย
จิรายุทธ ภักดีจอหอ
15 ตุลาคม 2554188
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
บัญทวีลัดดา
บ้านค่ายหางเรียง
43
37
1-3696-00031-99-7
เด็กหญิง
เพียงขวัญ กระจ่างวงศ์
8 เมษายน 2554448
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
สมเกียติ
สุภี
บ้านค่ายหางเรียง
44
38
1-3699-00955-73-6
เด็กชาย
ดีไลท์ โอกุ26 เมษายน 2554588
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
แคสเมียร์
เอื้องคำ
บ้านค่ายหางเรียง
45
39
1-3696-00033-02-7
เด็กชาย
ธวัฒน์ รักวิชา
24 ตุลาคม 2554598
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
คำรณ
วัชราภรณ์
บ้านค่ายหางเรียง
46
40
1-3696-00031-78-4
เด็กหญิง
อารียา จันทะวงศ์
10 เมษายน 2554608
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
อำพลสมพร
บ้านค่ายหางเรียง
47
41
1-3696-00032-52-7
เด็กหญิง
กรนิภา ชนะกิจ
3 กรกฎาคม 2554768
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
ธวัฒน์ชัย
ปนัดดา
บ้านค่ายหางเรียง
48
42
1-4096-00511-28-9
เด็กชาย
พาทิศ พิมพ์ขุนทด
30 พฤศจิกายน 2554768
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
บุญเลิศ
พิสมัย
บ้านค่ายหางเรียง
49
43
1-3615-00052-88-0
เด็กชาย
วรพล พงษ์ปลัด
25 ธันวาคม 2554808
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
วิระพลปราณี
บ้านค่ายหางเรียง
50
44
1-3699-00963-10-1
เด็กหญิง
พรนภา ชอบรักษ์
8 กรกฎาคม 2554858
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
บอย
อมรรัตน์
บ้านค่ายหางเรียง
51
45
1-3699-00979-67-8
เด็กชาย
ณพงศ์ ผาทอง24 พฤศจิกายน 2554888
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
ไมตรีสมภาร
บ้านค่ายหางเรียง
52
46
1-3699-00947-30-0
เด็กชาย
จักรพล โคตรภักดี
4 มกราคม 25541368
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
พิเชษฐ์
สุนีย์
บ้านค่ายหางเรียง
53
47
1-3699-00955-03-5
เด็กหญิง
ไอร์รดา ศรีมะโฮงนาม
21 เมษายน 25541598
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
ชาญณรงค์
คำบุ่น
บ้านค่ายหางเรียง
54
48
1-3696-00033-07-8
เด็กหญิง
กมลธิดา กาชัย
30 ตุลาคม 2554649
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
ครรชิต
รัตติกรณ์
บ้านค่ายหางเรียง
55
49
1-1020-04309-67-6
เด็กหญิง
รัชนก วัฒนาโสภา
20 ตุลาคม 25544010
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
ธีระศักดิ์
กัญญา
บ้านวังปลาฝา
56
50
1-3696-00032-27-6
เด็กหญิง
วิไลพร เมฆะวงศ์
24 พฤษภาคม 25545110
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
สุประดิษฐ์
รจนา
บ้านวังปลาฝา
57
51
1-3699-00948-69-1
เด็กหญิง
อรนภา กุลพอบูล
15 กุมภาพันธ์ 25545110
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
พันธวิทย์
สุพิตา
บ้านวังปลาฝา
58
52
1-3699-00948-68-3
เด็กหญิง
อิมทิรา กุลพิบูล
15 กุมภาพันธ์ 25545110
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
พันธวิทย์
สุพิตา
บ้านวังปลาฝา
59
53
1-3696-00031-68-7
เด็กชาย
เจษฎากร บุญเสนา
27 มกราคม 255413311
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
มงคลประนอม
บ้านห้วยหวาย
60
54
1-3699-00946-67-2
เด็กหญิง
วิลาสิริ แช่มช้อย
26 มกราคม 255415811
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
วิชาญ
สิวนันท์
บ้านห้วยหวาย
61
55
1-3696-00033-30-2
เด็กหญิง
นันทิพร โพธิ์ไพจิตร์
28 พฤศจิกายน 25542213
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
พลพันธ์
มนธิชา
โนนน้อยแผ่นดินทอง
62
56
1-3606-01282-84-7
เด็กหญิง
ปวีณ์ธิดา หาญกำลัง
7 มิถุนายน 25548313
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
ปริญญาองุ่น
โนนน้อยแผ่นดินทอง
63
57
1-3696-00033-53-1
เด็กชาย
จิรโชติ ปริญจิตร์
25 ธันวาคม 25548413
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
อวยชัยน้อย
โนนน้อยแผ่นดินทอง
64
58
5-3602-00060-82-0
เด็กชาย
โทมัส ยูวอเนน
1 มิถุนายน 255417213
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
โทมี่
โสพิศตา
โนนน้อยแผ่นดินทอง
65
59
1-3699-00948-58-6
เด็กหญิง
วริศรา หอมดวง
17 กุมภาพันธ์ 255417313
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
เอกพล
ศรินทร์ภร
โนนน้อยแผ่นดินทอง
66
60
1-3696-00033-52-3
เด็กหญิง
ชลลัดดา ลาดบัวบาน
27 ธันวาคม 255428613
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
ทองคูณวีระยา
โนนน้อยแผ่นดินทอง
67
61
1-3696-00032-95-1
เด็กชาย
อคร แก้วกำเนิด
4 ตุลาคม 25542014
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
สันติพงศ์
วราภรณ์
โนนน้อยแผ่นดินทอง
68
62
1-3699-00947-74-1
เด็กหญิง
สุธามาศ ขุยภูมิ
8 กุมภาพันธ์ 25542414
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
สมหวัง
กิตติพร
โนนน้อยแผ่นดินทอง
69
63
1-3699-00946-74-5
เด็กชาย
นพรัตน์ วงษ์วิชา
25 มกราคม 2554
126/2
14
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
จิระพงศ์
นิภาวรรณ
โนนน้อยแผ่นดินทอง
70
64
1-1031-01175-54-0
เด็กชาย
ณัฐนนท์ เจริญศรี
12 กันยายน 255422814
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
สุวรรณพิสมัย
โนนน้อยแผ่นดินทอง
71
65
1-3696-00032-00-4
เด็กชาย
ธนวุฒิ ขานเขว้า
10 เมษายน 25546015
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
ธนพลนัทธพล
บ้านโนนโพธิ์
72
66
1-3696-00031-66-1
เด็กชาย
อัฏษราวุฒิ สามารถจิต
15 มกราคม 25546615
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
สมชายสะอาด
บ้านโนนโพธิ์
73
67
1-3699-00979-96-1
เด็กชาย
ปิติพันธ์ ประสงค์
27 พฤศจิกายน 25547015
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
พูลพล
นิศารัตน์
บ้านโนนโพธิ์
74
68
1-5007-01491-14-4
เด็กชาย
ปิยวัฒน์ ภูมิโคกรัตน์
23 ตุลาคม 255473/115
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
อรรถชาติ
เย่นนู
บ้านโนนโพธิ์
75
69
1-2097-02636-49-0
เด็กหญิง
พิชญาภา แสงเพชร
25 กุมภาพันธ์ 255475/215
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
เอกพล
ณัฐวรรณ
บ้านโนนโพธิ์
76
70
1-3696-00032-64-1
เด็กชาย
กิติชัย กาชัย
6 สิงหาคม 25547715
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
สาน
แหวนทอง
บ้านโนนโพธิ์
77
71
1-3099-03911-64-1
เด็กชาย
กิตตติณัฐ แอมสูงเนิน
3 สิงหาคม 25548015
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
วันชาติ
รินราวี
บ้านโนนโพธิ์
78
72
1-3696-00032-74-8
เด็กหญิง
กานต์ธิดา แคใหญ่
26 สิงหาคม 25549816
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
รุ่งเรือง
กฤติยา
โนนน้อยแผ่นดินทอง
79
73
1-3696-00032-81-1
เด็กชาย
พงษ์พิพัฒน์ งามจันอัด
9 กันยายน 255411116
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
อรรถพลปริศนา
โนนน้อยแผ่นดินทอง
80
74
1-3696-00032-87-0
เด็กหญิง
จิราพร เขตรสูงเนิน
20 กันยายน 255413016
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
ชานนท์อังศณา
โนนน้อยแผ่นดินทอง
81
75
1-3699-00950-93-9
เด็กชาย
กล้าหาญ อ่อนสกุล
13 มีนาคม 255420316
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
วีระวัช
จิรวรรณ
โนนน้อยแผ่นดินทอง
82
76
1-3696-00032-93-4
เด็กชาย
ภัชระ ทองทา5 ตุลาคม 2554517
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
วัชระ
ศิลป์ศุภา
บ้านวังกุ่ม
83
77
1-3696-00032-01-2
เด็กชาย
ธาราธิป วันจันทร์
17 เมษายน 25541417
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
ธีระพงศ์
สลิลเกตน์
บ้านวังกุ่ม
84
78
1-1103-01529-08-3
เด็กหญิง
นันทกาญ กลางยศ
8 กรกฎาคม 2554 14/117
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
อภินันท์
กาญจนา
บ้านวังกุ่ม
85
79
1-1018-01674-42-3
เด็กหญิง
ชนกวนันท์ สิงห์จันทร์
10 มกราคม 255411517
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
เชิดชัย
ปริศนา
บ้านวังกุ่ม
86
80
1-3696-00032-96-9
เด็กหญิง
วรรษมน ปัทมะ
10 ตุลาคม 255413017
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
ประสงค์
วิภาดา
บ้านวังกุ่ม
87
81
1-1040-00301-21-4
เด็กหญิง
พีรณัฐ สามารถน้ำ
7 เมษายน 25548618
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
บุญเพ็ง
บ้านป่ายาง
88
82
1-3699-00957-22-4
เด็กชาย
พิทยุฒตม์ แย้มสุข
15 พฤษภาคม 25548618
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
อาทร
ศิริพักตร์
บ้านป่ายาง
89
83
1-3699-00952-03-6
เด็กหญิง
พัชรดา มาสิงห์
24 มีนาคม 255411518
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
เกตุโกมล
กัณหา
บ้านป่ายาง
90
84
1-3696-00032-97-7
เด็กชาย
ณัฐพงศ์ เคารพ
10 ตุลาคม 25543419
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
คงศักดิ์
ปริศนา
บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา
91
85
1-3699-00974-07-2
เด็กหญิง
สุภาวิดา ครุฑภมร
12 ตุลาคม 2554820
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
ไตรศรภริยดา
บ้านห้วยหวาย
92
86
1-3699-00973-83-1
เด็กหญิง
สมหญิง เคงสม
8 ตุลาคม 25549520
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
สมชาย
วิราวรณ์
บ้านห้วยหวาย
93
87
1-3699-00975-24-9
เด็กหญิง
ภัทรวดี จีนทอง
15 ตุลาคม 25543721
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
ทวารัตน์
ศุภาวดี
บ้านโนนโพธิ์
94
88
1-3606-01282-29-4
เด็กชาย
ภาณุวิชญ์ ภิรมย์กิจ
30 มีนาคม 25544721
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
รชานนท์
จันทิรา
บ้านโนนโพธิ์
95
89
1-3699-00948-02-1
เด็กชาย
พัฒพงษ์ สอาดถิ่น
11 กุมภาพันธ์ 25549521
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
พัฒนาพงษ์
มาริสา
บ้านโนนโพธิ์
96
90
1-3696-00031-95-4
เด็กชาย
ปฏิคม ตาวงษ์สา
25 มีนาคม 25549621
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
ชัยพรเมวิกา
บ้านโนนโพธิ์
97
91
1-3696-00031-96-2
เด็กหญิง
กัลยณี มีชำนาญ
28 มีนาคม 255414721
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
พุทธรักษ์
รวีวรรณ
บ้านโนนโพธิ์
98
92
1-3392-00122-93-6
เด็กหญิง
รุจิรา จำรุญจิต
2 ธันวาคม 25541622
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
สุวัจน์
ฉวีวรรณ
ท่าแกวิทยากร
99
93
1-4807-01318-17-6
เด็กหญิง
วราพร หมั่นอยู่ช้า
9 กันยายน 255411422
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
จัตวา
วรรณิภา
ท่าแกวิทยากร
100
94
1-2090-00573-77-3
เด็กหญิง
นลินทิพย์ ขุ่ยจันทึก
8 กุมภาพันธ์ 2554
190/1
22
ลุ่มน้ำชี
บ้านเขว้า
ธีรวุฒิ
สายฝน
ท่าแกวิทยากร
Loading...