คะแนนเก็บ วิชาการงานฯ (ง๓๑๑๐๒) ม.๔ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕