แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานตามเป้าหมายของทีมหมอครอบครัว อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
แบบสำรวจ ข้อมูลพื้นฐานตามเป้าหมายของทีมหมอครอบครัว อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560
2
ข้อมูล ณ วันที่ ..........................................................ชื่อหน่วยงาน ..........................................................
3
ชื่อผู้รับผิดชอบงาน………………………………….......................................................เบอร์โทร...........................................................................email ; …………....................................................................
4
5
ลำดับรายชื่อหน่วยงาน
/รพ.สต.
สถานบริการทีมหมอครอบครัวผู้สูงอายุผู้พิการPalliative Careเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
6
จำนวน รพ.
(แห่ง)
จำนวน รพ.สต.(แห่ง)จำนวน ศสม.(แห่ง)จำนวน PCU (แห่ง)จำนวน
ทีมหมอครอบครัว
(อำเภอ)
จำนวน
ทีมหมอครอบครัว(ตำบล)
จำนวน
ทีมหมอครอบครัว(ชุมชน)
จำนวน
ผู้สูงอายุ
ทั้งหมด
จำนวนผู้สูงอายุ
ติดเตียง
จำนวน
ผู้พิการ
ทั้งหมด
จำนวน
ผู้พิการ
ที่ต้องได้รับ
การดูแล
จำนวน Palliative Careทั้งหมดจำนวนเด็ก
อายุ 0-5 ปี ทั้งหมด
จำนวนเด็ก
อายุ 0-5 ปี
ที่ต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
7
1
8
9
Loading...
 
 
 
30
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
65
60
61
62
63
64
66
67
68
69
70
71
72
73
74
ภาพรวมอำเภอขุขันธ์
 
 
Main menu