คะแนนเก็บ ม.6/2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCGHIJKLMNTUVWXYZ
1
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 สายการเรียนวิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1
2
ชื่อครูประจำชั้น : นางดรุณี แสงศิริรักษ์ , นางสาวรุ่งรัตน์ สมโภชน์ , นางสาวพัชรีพร ธุระธรรม
3
4
score
os
logo
prmid
final
total
grade
5
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล101010203020100
6
17700
น.ส.นันทวัน สกุลทิพย์เดชา
7881928703
7
27760น.ส.ศิริพร แซ่เล่า7581820581.5
8
38308น.ส.อุไร วงศ์ธีรภาพ5981816561.5
9
48629น.ส.อรณิชา พันธ์เจดีย์6781926662.5
10
59284
น.ส.รัชนี พลีชีพเพื่อเผ่า
71081817602
11
69287น.ส.วราภรณ์ ศรีสมุทร7981815571.5
12
79290น.ส.สุภัสสร ช่างเงิน5681918561.5
13
89291
น.ส.สุภิญญา สงเคราะห์ถิ่น
8781617561.5
14
99293น.ส.อาภา แซ่ว่าง6781821602
15
109294น.ส.อัมพร อรุณแสงใส5781821591.5
16
119300นายภัทรพล คำสุก5691816541
17
129338
น.ส.เกษมณี สุดารัตน์คีรี
10881818622
18
139340
น.ส.จันทร์จิรา เชี่ยวชาญคีรี
8771816561.5
19
149346น.ส.ยุวดี ชยุตารัตนา5581818541
20
159593น.ส.เสาวนีย์ พญาวงษ์10881819632
21
1610152น.ส.กฤติมา ทองมา81081817612
22
1710153
น.ส.จิรานุช มั่นคงพิพัฒน์
7781820602
23
1810154น.ส.ไพรลิน ชัยอารักษ์7981919622
24
1910155
น.ส.ภิราพร ธาราศิริโชค
7681919591.5
25
2010156น.ส.มานี พนาปานแก้ว7981821632
26
2110158น.ส.สุวนันท์ จารุวนาลี6981819602
27
2210159นายคงบรรชา แซ่ม้า5681719551.5
28
2310199
นายหัสดิน บ้านนาไพรสิฐ
6681817551.5
29
2410219
น.ส.ญาณี วิโรจน์วนากุล
5781915541
30
257231น.ส.สุดาพร ดำเนินคีรี6681815531
31
267742น.ส.ทักษพร อยู่เสือ7581915541
32
279275
น.ส.มีนตรา วงศ์คล้ายพระจันทร์
5781815531
33
289292น.ส.ณัฐธิดา อ่อนจิ๋ว7981818602
34
299304นายสิทธิพล อินตา6681615511
35
309317น.ส.มะโสย แสนสี5781618541
36
319319น.ส.วนิดา แสนอุ่นเรือน7781619571.5
37
329343น.ส.ณัฐภรณ์ นภาศิริพนา51081617561.5
38
339344น.ส.พจนาถ ระมั่ง6581917551.5
39
349591น.ส.อรชา ขจรไกลการ5881817561.5
40
359786น.ส.มยุรี แก้วกุมารี8881919622
41
3610161น.ส.ดวงฤดี เปกไธสง6881920612
42
3710162
น.ส.ประนอม บ้านนานิรามัย
5781817551.5
43
3810163
น.ส.ปวีณา วิเชียรชัยคีรี
7881921632
44
3910164
น.ส.เอื้อมดาว (พาณี) พรมปิก
7781620581.5
45
4010165น.ส.พิชญาภา เลาลี71071817591.5
46
4110166น.ส.ไพรลิน โตอุ่นเพชร5981823632
47
4210168น.ส.ศิริลักษณ์ ผิวมา5781615511
48
4310169นายตังส่วย -5881715531
49
4410170น.ส.กาญจนา แซ่จ้าง5781915541
50
4510176น.ส.วรรณภา อาระเฮีย6681815531
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
6/1
6/2
6/3