ข้อมูลข้าราชการครู สพม.20
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.20
2
ลำดับ
โรงเรียน/กลุ่ม
ชื่อ - สกุลบัตรประชาชนเพศระดับชั้นที่สอนกลุ่มสาระฯโทรศัพท์อีเมล์
3
1
อุดรพิทยานุกูล
นายสุจินต์ ขาวแก้ว3410101297875ชายไม่ได้ทำการสอนไม่มีกลุ่มสาระ0819544430sujint.ps@gmail.com
4
2
อุดรพิทยานุกูล
นายวาสนา จุฑานันท์3410300215585ชายไม่ได้ทำการสอนไม่มีกลุ่มสาระ0818727301wasana.juthanone@gmail.com
5
3
อุดรพิทยานุกูล
นายประวิทย์ จันดาวงศ์3410401286682ชายไม่ได้ทำการสอนไม่มีกลุ่มสาระ0812600404Chundawong@hotmail.com
6
4
อุดรพิทยานุกูล
นายธีรพล ทะวาปี3410400514371ชายไม่ได้ทำการสอนไม่มีกลุ่มสาระ0994629444teerapont7@gmail.com
7
5
อุดรพิทยานุกูล
นางสาวพชรพร ไลเมือง1459900137030หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นภาษาต่างประเทศ0817177884
8
6
อุดรพิทยานุกูล
นายชาญศักดิ์ สกุณี3410100091793ชายมัธยมศึกษาตอนต้นวิทยาศาสตร์085-4595990sagunee_1@hotmail.com
9
7
อุดรพิทยานุกูล
นายสุรเชษฐ์ วงษ์ชนะ1410600203721ชายมัธยมศึกษาตอนต้นภาษาไทย084-3939217
10
8
อุดรพิทยานุกูล
นางสาวพรนภา อรรคะ3411800435054หญิงมัธยมศึกษาตอนต้น
ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0879455395jeab_tain@hotmail.com
11
9
อุดรพิทยานุกูล
นางสายธาร เหมือนโพธิ์3410101290579หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นภาษาต่างประเทศ087-8662597saithan_up@yahoo.com
12
10
อุดรพิทยานุกูล
นางกุหลาบ สุขเกษม3410300360267หญิงมัธยมศึกษาตอนต้น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
089-9424528
13
11
อุดรพิทยานุกูล
นางอุษาวดี พนารัตน์3409900222840หญิงมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
085-0103244
14
12
อุดรพิทยานุกูล
นางสาวสมลักษณ์ เทศประสิทธิ์
3410100383794หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นคณิตศาสตร์081-0543847
15
13
อุดรพิทยานุกูล
นางดรุณี หมื่นสาย3411900354412หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นภาษาต่างประเทศ081-8735787ืneenadaru@hotmail.com
16
14
อุดรพิทยานุกูล
นางนภาพร วิชัยพล3410102415022หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นคณิตศาสตร์0817649544NAPAPORN9544@HOTMAIL.COM
17
15
อุดรพิทยานุกูล
นางมานิดา สมหวัง3419900673680หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นสังคมศึกษา083-3360189
18
16
อุดรพิทยานุกูล
นางวิภาภรณ์ ศรีจันทร์3419900617593หญิงมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
089-4161293
19
17
อุดรพิทยานุกูล
นางดวงแข ช้างรักษา3410100093362หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นสังคมศึกษา0922631616Pretty.c@yahoo.com
20
18
อุดรพิทยานุกูล
นางอาภาวดี พิริยชูสิทธิ3410601161280หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นภาษาต่างประเทศ081-9643441
21
19
อุดรพิทยานุกูล
นางรัตนา พีรพฤกษ์3419900541589หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นภาษาต่างประเทศ083-3496574
22
20
อุดรพิทยานุกูล
นางพิศมัย พิมพ์พิเศษ3419900274858หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นภาษาไทย081-9546688
23
21
อุดรพิทยานุกูล
นางสาวเรวดี จันทร์กอง3410102528200หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นสังคมศึกษา088-3582129
24
22
อุดรพิทยานุกูล
นายอดิศักดิ์ นาถธีระพงษ์
3410101891815ชายมัธยมศึกษาตอนต้นคณิตศาสตร์086-2191509
25
23
อุดรพิทยานุกูล
นางจารีย์ สีหาบัณฑิต3800300123130หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นภาษาไทย
26
24
อุดรพิทยานุกูล
นายภราดล ศรีบุญเรือง3411400364389ชายมัธยมศึกษาตอนต้นคณิตศาสตร์086-6435508
27
25
อุดรพิทยานุกูล
นางชูพักตร์ ชำนาญสาร3419900019696หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นภาษาไทย081-9756495
28
26
อุดรพิทยานุกูล
นางอัจฉรา ไชยสาส์น3419900515448หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นภาษาต่างประเทศ081-9650934
29
27
อุดรพิทยานุกูล
นางรำไพ พิเดช3410600074928หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นภาษาต่างประเทศ0615696655ืืnino-up@hotmail.com
30
28
อุดรพิทยานุกูล
นายชยกร เทศเรียน3410100750738ชายมัธยมศึกษาตอนต้น
ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
092-7374555
31
29
อุดรพิทยานุกูล
นางสุภาภรณ์ โรมเมือง3410100958100หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นคณิตศาสตร์099-4704554
32
30
อุดรพิทยานุกูล
นายตรีรัตน์ ตราชู3419900614501ชายมัธยมศึกษาตอนต้นสังคมศึกษา0862377760Treerat@hotmail.com
33
31
อุดรพิทยานุกูล
นางมะลิจันทร์ สีสม3419900147911หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นวิทยาศาสตร์
34
32
อุดรพิทยานุกูล
นางวราภรณ์ ศรีหริ่ง5410100039755หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นสุขศึกษา พลศึกษา0801812258
35
33
อุดรพิทยานุกูล
นายอุทก อดุลทิฐิพัชร3439900054653ชายมัธยมศึกษาตอนต้นสังคมศึกษา088-5717707Utok_@hotmail.com
36
34
อุดรพิทยานุกูล
นางพิสมัย เจริญรักษ์3410100278443หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นคณิตศาสตร์081-9744018
37
35
อุดรพิทยานุกูล
นางดามพวรรณ จันทมาลา3410102142581หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นภาษาไทย
38
36
อุดรพิทยานุกูล
นางใจชื่น ไกรเพชร3410101653809หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นคณิตศาสตร์0883222559Jaicheun1@hotmail.com
39
37
อุดรพิทยานุกูล
นางอัชราภรณ์ โสกัณทัต3420100285741หญิงมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
093-4857227Ajcharapo@gmail.com
40
38
อุดรพิทยานุกูล
นายขัตติยะ นาที3949900243150ชายมัธยมศึกษาตอนต้น
ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
087-4908603
41
39
อุดรพิทยานุกูล
นางนงเยาว์ พลเวียง3419900422385หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นวิทยาศาสตร์
42
40
อุดรพิทยานุกูล
นางวัชฉวรา หีบแก้ว3439900095325หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นคณิตศาสตร์089-5733721
43
41
อุดรพิทยานุกูล
นางหทัยรัตน์ ชัยจันทร์3469900026838หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นวิทยาศาสตร์0892261075
44
42
อุดรพิทยานุกูล
นายพัฒนะ นรินทร์5410690010912ชายมัธยมศึกษาตอนต้น
ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
081-0585229
45
43
อุดรพิทยานุกูล
นางปัตทมา ศรีบุญเรือง3411400364397หญิงมัธยมศึกษาตอนต้น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0866435508
46
44
อุดรพิทยานุกูล
นายหิรัญชัย เพ็ชรฤาชา3320300675471ชายมัธยมศึกษาตอนต้น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
47
45
อุดรพิทยานุกูล
นายทะเนตร มหาราช3670100062236ชายมัธยมศึกษาตอนต้นภาษาไทย085-4575475
48
46
อุดรพิทยานุกูล
นางนภาภรณ์ พาดี3411700839293หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นคณิตศาสตร์0872212421airry4d@hotmail.com
49
47
อุดรพิทยานุกูล
นางพรพิศ คล่องดี3410101896582หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นภาษาไทย087-8551939
50
48
อุดรพิทยานุกูล
นางทิวาวรรณ จันทคัต3410500224421หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นสุขศึกษา พลศึกษา081-1840612
51
49
อุดรพิทยานุกูล
นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์3430600442943ชายมัธยมศึกษาตอนต้น
ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0847863420
52
50
อุดรพิทยานุกูล
นางสาวฑิฆัมพร สิริโสภากูล
2419900031001หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นภาษาไทย0854545040tuy_d_tuy@hotmail.com
53
51
อุดรพิทยานุกูล
นางไกรสร สีมืด3410401177646หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นคณิตศาสตร์080-7453857
54
52
อุดรพิทยานุกูล
นางสาวนราพร อาชนะชัย3400500999547หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นคณิตศาสตร์0880569835Lek_Math@hotmail.com
55
53
อุดรพิทยานุกูล
นางนฤมล มีอำนาจ9876543211113หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นภาษาไทย088-3176160nareumon16@hotmail.com
56
54
อุดรพิทยานุกูล
นางสาวกัญญาวีร์ โพธิชัยยา
1410100239549หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นสังคมศึกษา097-2495207
57
55
อุดรพิทยานุกูล
นางสาวดรัลพร พิมพ์ปัจฉิม
1419900336245หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นภาษาต่างประเทศ
58
56
อุดรพิทยานุกูล
นางสาวทิพยุดา ดาขาว3410101402873หญิงมัธยมศึกษาตอนต้น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
087-8571109thipyuda@hotmail.com
59
57
อุดรพิทยานุกูล
นางสาวสุมินตรา สงวนนาม1410600243626หญิงมัธยมศึกษาตอนต้น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
080-1855699sumintra5699@gmail.com
60
58
อุดรพิทยานุกูล
นางวีณา บุญปัทม์3419900748507หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นสังคมศึกษา089-7157659
61
59
อุดรพิทยานุกูล
นางทัศนีย์ ปลัดศรีช่วย5410100005214หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นสุขศึกษา พลศึกษา0872232240
62
60
อุดรพิทยานุกูล
นายพิสูจน์ ชมภูโคตร3411600065512ชายมัธยมศึกษาตอนต้นสังคมศึกษา089-6235133
63
61
อุดรพิทยานุกูล
นายไพรรอด ศิริจันทร์3361300473985ชายมัธยมศึกษาตอนต้นคณิตศาสตร์0899435868prdnews88@gmail.com
64
62
อุดรพิทยานุกูล
นางสาวมารศรี แสนก่ำ3401800229021หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นวิทยาศาสตร์
65
63
อุดรพิทยานุกูล
นางอัจฉราวรรณ ทองรักษ์3419900016565หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นภาษาไทย086-8636678
66
64
อุดรพิทยานุกูล
นางสาวพิชญ์พิมล เปี่ยมปิติธนกูร
3450900310104หญิงมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
089-7107168pitpimon2014@hotmail.com
67
65
อุดรพิทยานุกูล
นายบพิตร ทองรักษ์3409900143834ชายมัธยมศึกษาตอนต้นสังคมศึกษา081-7681165
68
66
อุดรพิทยานุกูล
นางอนามิกา อุตรนคร3409900846321หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นวิทยาศาสตร์
69
67
อุดรพิทยานุกูล
นางชุติมาศ อิ่มใจ3419900322909หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นวิทยาศาสตร์
70
68
อุดรพิทยานุกูล
นางสาวนรีรัตน์ บพิตรสุวรรณ
3410100819321หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นสังคมศึกษา0892790946ืืnareerut2005@hotmail.com
71
69
อุดรพิทยานุกูล
นางพรทิพย์ บาเปีย3100200556383หญิงมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
097-0103856
72
70
อุดรพิทยานุกูล
นางสาวขนิษฐา จันทะไทย1410300004952หญิงมัธยมศึกษาตอนต้น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
096-2365146snowing.nid@gmail.com
73
71
อุดรพิทยานุกูล
นางสาวพิมพ์มณี หริตกุล1419900051917หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นภาษาต่างประเทศ091-8465788
74
72
อุดรพิทยานุกูล
นางวิราภรณ์ อุโคตร3410800040423หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นภาษาต่างประเทศ0898843640panphit@yahoo.com
75
73
อุดรพิทยานุกูล
นางสาวมันตกานท์ โคตรชาลี
3102400112979หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นคณิตศาสตร์0898469309seson_2u@hotmail.com
76
74
อุดรพิทยานุกูล
นายสุไรมาน นามี3419900109199ชายมัธยมศึกษาตอนต้นสุขศึกษา พลศึกษา0899444787SURAIMAN_NAMEE@hotmail.com
77
75
อุดรพิทยานุกูล
นายวรวัฒน์ ชาญนรา3419900526644ชายมัธยมศึกษาตอนต้นคณิตศาสตร์0885617220
78
76
อุดรพิทยานุกูล
นางสาวจุฑาทิพย์ นามสีฐาน
3401900184436หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นวิทยาศาสตร์
79
77
อุดรพิทยานุกูล
นางปาจรีย์ นาระกุล3411900192978หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นสังคมศึกษา097-0706555praya15042517@hotmail.com
80
78
อุดรพิทยานุกูล
นายปิยวัฒน์ มีคุณ3410600568793ชายมัธยมศึกษาตอนต้น
ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
081-3699292lek_piyawat@hotmail.com
81
79
อุดรพิทยานุกูล
นางภาวนา วะปะแก้ว3460500010421หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นวิทยาศาสตร์061-4452856
82
80
อุดรพิทยานุกูล
นายโสภณ กลับแป้น3930300482732ชายมัธยมศึกษาตอนต้นสุขศึกษา พลศึกษา0817083098
83
81
อุดรพิทยานุกูล
นางศิวพร ราชพรหมมา3420901042154หญิงมัธยมศึกษาตอนต้น
ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0863394639
84
82
อุดรพิทยานุกูล
นางสาวปิ่นทอง การรักเรียน
3419900431848หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นสังคมศึกษา0616921168
85
83
อุดรพิทยานุกูล
นางสุภาพร จรูญพงษ์3550800032977หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นคณิตศาสตร์0819726184supaporn_tg@hotmail.com
86
84
อุดรพิทยานุกูล
นางสาววรางค์ศิริ คูณชัยรุ่งเรือง
3410200106741หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นคณิตศาสตร์0887304717riammy_2515@hotmail.com
87
85
อุดรพิทยานุกูล
นายอภิชาติ โยธะพล3400700670204ชายมัธยมศึกษาตอนต้น
ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
080-7583553
88
86
อุดรพิทยานุกูล
นางบุษภากร ดิษยบุญสุวรรณ
3470800978642หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นสังคมศึกษา0913490893bootsapakorn@gmail.com
89
87
อุดรพิทยานุกูล
นายอภิเดช เขียวน่าน3540200127578ชายมัธยมศึกษาตอนต้นภาษาต่างประเทศ093-1410654
90
88
อุดรพิทยานุกูล
นายธวัตรชัย เดนชา1411100285151ชายมัธยมศึกษาตอนต้นคณิตศาสตร์085-6591269watchai_tea@hotmail.com
91
89
อุดรพิทยานุกูล
นายวรายุทธ พลแสง1411800133671ชายมัธยมศึกษาตอนต้น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
084-8870597warayutnu47@gmail.com
92
90
อุดรพิทยานุกูล
นางฐิติรัตน์ ศรีประใหมมั่น
3440300997761หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นวิทยาศาสตร์092-6340551mind212880@gmail.com
93
91
อุดรพิทยานุกูล
นางอภิรดี สุ่มนาค3410600911145หญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0924935391s.แ้ำัแ้นท1@hotmail.com
94
92
อุดรพิทยานุกูล
นางระวิวัลย์ อธิปัตยกุล3419900146485หญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
086-8649619Tomrawiwan@gmail.com
95
93
อุดรพิทยานุกูล
นางวริศรา ขันติประกอบ3460600190618หญิงมัธยมศึกษาตอนปลายสังคมศึกษา0894223188Thitimasom11@gmail.com
96
94
อุดรพิทยานุกูล
นายเกียรติศักดิ์ นาดี3411700657420ชายมัธยมศึกษาตอนปลายสังคมศึกษา083-4132928่kiattisak250487@gmail.com
97
95
อุดรพิทยานุกูล
นางสาวฉวีวรรณ มงคลศิริรัตน์
3419900074972หญิงมัธยมศึกษาตอนปลายสังคมศึกษา086-2319355
98
96
อุดรพิทยานุกูล
นางพัชรา ทิพย์อาสน์3410102544906หญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
088-3405977
99
97
อุดรพิทยานุกูล
นางศิริพร อินทะเสน3419900655070หญิงมัธยมศึกษาตอนปลายคณิตศาสตร์085-9472734
100
98
อุดรพิทยานุกูล
นางอพภิวันท์ เสริมเจริญกิจ
5300100017191หญิงมัธยมศึกษาตอนปลายภาษาต่างประเทศ0862351000Aphaphiwan_up@yahoo.com
Loading...
Main menu