แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน ปี 2562 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
ประทับเวลา
เลขประจำตัว
คำนำหน้า
ชื่อ - นามสกุล
กำลังเรียนชั้น
ห้อง
เลขที่
พฤติกรรมที่ตรวจพบ
บันทึกเพิ่มเติม
ลงชื่อครูผู้บันทึก
2
6/6/2019, 5:53:2041517เด็กชายอชิตะ วงษ์นิลม.3336ทะเลาะวิวาท
นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
3
6/6/2019, 5:55:0942102เด็กชายน่านฟ้า กุลสุจริตม.31540ทะเลาะวิวาท
นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
4
6/6/2019, 9:53:5943410เด็กชายกมลภพ ทองไทม.1162สูบบุหรี่
มีบุหรี่ไฟฟ้าในครอบครอง
นายสราวุธ คูณคณะ
5
10/6/2019, 8:44:3639889นางสาวอัฉรา โมระดาม.5510มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
6
10/6/2019, 8:45:2139862นางสาวธิดารัตน พลเยี่ยมม.557มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
7
10/6/2019, 8:46:3739848นางสาวจิรฐิพร นนทคุณม.553มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
8
10/6/2019, 8:47:3539892นางสาวอุไรวรรณ คำสุขม.5511มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
9
10/6/2019, 8:49:3840223นางสาวจิณณพัต ฤทธิพล ม.5524มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
10
10/6/2019, 8:50:4040318นางสาวบัณฑิต่ อุสาหะวงค์ม.5530มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
11
10/6/2019, 8:51:4239967นางสาวนิตยา จะเปาม.5519มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
12
10/6/2019, 8:53:2141910เด็กชายเรวัฎตะ จำปาเทศม.31327มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
13
10/6/2019, 8:55:0841984เด็กชายธารินท์ ผายพิมพ์ม.31512มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
14
11/6/2019, 14:31:2641033เด็กชายกมลภพ ทองไทยม.1162
เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้า
นายสราวุธ คูณคณะ
15
12/6/2019, 10:23:5141920
เด็กหญิง
สุดารัตน์  วงศ์ศตวรรษม.31334
ออกนอกบริเวณโดยไม่ได้รับอนุญาต
นายสราวุธ คูณคณะ
16
12/6/2019, 10:24:0541899นางสาวปนัดดา เต้าทองม.31318ทะเลาะวิวาท
นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
17
12/6/2019, 10:24:4941892
เด็กหญิง
ดวงเนต ประจวบสุขม.31313
ออกนอกบริเวณโดยไม่ได้รับอนุญาต
นายสราวุธ คูณคณะ
18
12/6/2019, 10:26:2243543
เด็กหญิง
ศรินทยา การุนพันม.31627
ออกนอกบริเวณโดยไม่ได้รับอนุญาต
นายสราวุธ คูณคณะ
19
12/6/2019, 10:28:1641591
เด็กหญิง
ปิ่นธิดา  ทิพอุตร์ม.3521
ออกนอกบริเวณโดยไม่ได้รับอนุญาต
นายสราวุธ คูณคณะ
20
12/6/2019, 10:29:2543555
เด็กหญิง
จิราวัล ไฝ่เพชดีม.31629
ออกนอกบริเวณโดยไม่ได้รับอนุญาต
นายสราวุธ คูณคณะ
21
12/6/2019, 10:29:3641953นางสาวมนัสนันท์ พระสุพันธ์ม.31426
แต่งกายไม่เรียบร้อย
นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
22
12/6/2019, 10:30:4441899
เด็กหญิง
ปนัดดา. เตาทองม.31318
ออกนอกบริเวณโดยไม่ได้รับอนุญาต
นายสราวุธ คูณคณะ
23
12/6/2019, 10:35:0841540
เด็กหญิง
ปริวดี. แสงเพชรม.3416
ออกนอกบริเวณโดยไม่ได้รับอนุญาต
นายสราวุธ คูณคณะ
24
12/6/2019, 10:36:0541562
เด็กหญิง
เสาวคน โฉมเฉลาม.3435
ออกนอกบริเวณโดยไม่ได้รับอนุญาต
นายสราวุธ คูณคณะ
25
12/6/2019, 10:43:4041461นายรัชภูมิ จารุจิตม.3223
ออกนอกบริเวณโดยไม่ได้รับอนุญาต
นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
26
12/6/2019, 10:50:5641461นายรัชภูมิ จารุจิตม.3223
ออกนอกบริเวณโดยไม่ได้รับอนุญาต
นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
27
12/6/2019, 15:48:1943438เด็กชายพีรพัฒน์ อุ่นทวงม.11630
อื่นๆ รถมอเตอร์ไชด์เสียงดัง ทะเบียน 1กจ 2064
นายสราวุธ คูณคณะ
28
13/6/2019, 15:37:1341467นายวีระยุทธ บุตรดาวงศ์ม.3234
แต่งกายไม่เรียบร้อย, ทรงผม, หลบเรียน
นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
29
14/6/2019, 8:32:4642273เด็กชายภูมิไทย ไกยรัตนม.244
อื่นๆ รถเสียงดัง 1กจ.1084
นายสราวุธ คูณคณะ
30
17/6/2019, 10:22:1541423
เด็กหญิง
เสาวคนธ์ วงษาสารม.3137
ทะเลาะวิวาท, รวมวิวาท
นายสราวุธ คูณคณะ
31
17/6/2019, 10:23:2441990
เด็กหญิง
ปิยนช เหลืองงามม.31518
ทะเลาะวิวาท, วิวาทต้นเหตุ
นายสราวุธ คูณคณะ
32
17/6/2019, 10:24:4643556
เด็กหญิง
กชกร คงไชยม.31542
ทะเลาะวิวาท, ต้นเหตุวิวาท
นายสราวุธ คูณคณะ
33
17/6/2019, 10:25:5641425
เด็กหญิง
อรปรียา สุขาเวชม.3139
ทะเลาะวิวาท, รวมวิวาท
นายสราวุธ คูณคณะ
34
17/6/2019, 10:27:1542011
เด็กหญิง
อพิญดา อภัยพันธ์ม.31538
ทะเลาะวิวาท, รวมวิวาท
นายสราวุธ คูณคณะ
35
17/6/2019, 10:31:1741899
เด็กหญิง
ปนัดดา เต้าทองม.31318
ทะเลาะวิวาท, ต้นเหตุวิวาท
นายสราวุธ คูณคณะ
36
17/6/2019, 10:33:0543444
เด็กหญิง
ศริญญา การุณพันธ์ม.31627
ทะเลาะวิวาท, รวมวิวาท
นายสราวุธ คูณคณะ
37
17/6/2019, 10:34:2943555
เด็กหญิง
จิรวรรณ ไฝเพชรม.31628
ทะเลาะวิวาท, รวมวิวาท
นายสราวุธ คูณคณะ
38
17/6/2019, 14:34:4642098นายกฤติน วิวาห์สุขม.6545
อื่นๆ ขับรถเสียงดีง ทะเบียน 8684
นายสราวุธ คูณคณะ
39
17/6/2019, 15:11:0139427นายสิทธิพงษ์ จารุวงค์ม.61129
อื่นๆ มีรุถเสียงดังทะเบียน 1899
นายสราวุธ คูณคณะ
40
17/6/2019, 15:29:3041834เด็กชายปรัญา ศรีประดู่ม.31120ท่อดังนายสราวุธ คูณคณะ
41
17/6/2019, 16:13:0342640เด็กชายพัฒนมงคล เย็นใจม.21417
อื่น ๆรถเสียงดัง Msx 125
นายสราวุธ คูณคณะ
42
17/6/2019, 16:14:3442631เด็กชายณัฐวุฒิ สิทธิกำแหงม.2148
มาสาย, ออกนอกบริเวณโดยไม่ได้รับอนุญาต, หลบเรียน
นายสราวุธ คูณคณะ
43
17/6/2019, 16:16:1242655เด็กชายอนุชิต  สิงห์คู่ม.21432
มาสาย, แต่งกายไม่เรียบร้อย, ออกนอกบริเวณโดยไม่ได้รับอนุญาต, หลบเรียน
นายสราวุธ คูณคณะ
44
18/6/2019, 8:00:2538871นายมานพชัย บุญกันฑ์ม.6112
อื่นๆ รถเสียงดัง ทะเบียน 1กพ9378
นายสราวุธ คูณคณะ
45
19/6/2019, 9:26:1140229นายนัฐชัย เสงียมศักดิ์ม.566
อื่นๆ รถเสียงดัง ทะเบียน1กค8516
นายสราวุธ คูณคณะ
46
27/6/2019, 11:15:0538980นายภัทรพล สุตันม.61111
อื่นๆ รถจักรยานยนต์เสียงดัง
นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
47
1/7/2019, 7:49:5140934นางสาวเกษมณี ศรีเจริญม.4815ไม่ข้ามสะพานลอย
นางสาวยุวดี มูลสิงห์
48
1/7/2019, 7:50:0839798นางสาวชนากานต์ พรหมจันทร์ม.5142ไม่ข้ามสะพานลอย
ไม่ข้ามสะพานลอย
นางสาวยุวดี มูลสิงห์
49
1/7/2019, 7:50:4440971นางสาวสุภัสรา สายสินทร์ม.4729ไม่ช้ามสะพานลอย
นางสาวยุวดี มูลสิงห์
50
1/7/2019, 7:50:5340971นางสาวสุภัสรา สายสินทร์ม.4729ไม่ช้ามสะพานลอย
นางสาวยุวดี มูลสิงห์
51
1/7/2019, 7:51:1939827นางสาวนางสาววิจิตรา สุวิมลม.5146ไม่ข้ามสะพานลอย
ไม่ข้ามสะพานลอย
นางสาวยุวดี มูลสิงห์
52
1/7/2019, 8:08:0141403เด็กชายธีรกนย์ เหนือทองม.2320
ข้ามถนนโดยไม่ข้ามสะพานลอย
นางสาวยุวดี มูลสิงห์
53
1/7/2019, 8:09:5641066นายวุฒิชัย. ชัยน้อยม.41538
ข้ามถนนไม่ขึ้นสะพานลอย
นางสาวยุวดี มูลสิงห์
54
1/7/2019, 8:20:5942825นางสาววันทนีย์ แซ่ล้อม.41024มาสาย
ไม่ข้ามสะพานลอย
นางสาวยุวดี มูลสิงห์
55
1/7/2019, 8:21:2941998
เด็กหญิง
ด.ญ.รินรดา ศรีทะลับม.31526มาสาย
ไม่ขึ้นสะพานลอย
นางสาวยุวดี มูลสิงห์
56
22/7/2019, 8:08:1242756นางสาวจันทมณี สีนาคม.5333ไม่ข้ามสะพานลอย
นางสาวยุวดี มูลสิงห์
57
22/7/2019, 8:29:5039940นายอภิวัตร ทานุมาม.5611
มาสาย, แต่งกายไม่เรียบร้อย
นายสราวุธ คูณคณะ
58
24/7/2019, 9:01:3639879นายศักดิ์สิทธิ์ สุทธิวงค์ม.5156อื่นๆ มาสาย
รถเสียงดัง 1 กง.5812
นายสราวุธ คูณคณะ
59
24/7/2019, 9:07:0838856นางสาวประภัสสร วงศ์ทองม.6114มาสาย
นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
60
24/7/2019, 9:08:2140300นางสาวกัญญารัตน์ อรบุตรม.5529มาสาย
นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
61
24/7/2019, 9:08:2640332นางสาววศินี​ ฉลอง​คุณ​ม.5533มาสาย
นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
62
24/7/2019, 9:09:5538771นางสาวหฤทัย สีลาพัฒน์ม.647มาสาย
นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
63
24/7/2019, 9:10:0838771นางสาวหฤทัย สีลาพัฒน์ม.647มาสาย
นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
64
24/7/2019, 9:10:4138863นางสาวพรฉวี สหะรัตน์ม.6415มาสาย
นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
65
24/7/2019, 9:11:1539925นางสาวภานุมาศ สิงหฺสุขม.5118มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
66
24/7/2019, 9:11:3239052นางสาวนางสาว ชิดชญา ธนะศรีม.6324มาสาย
นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
67
24/7/2019, 9:12:1139934นางสาวศิริลักษณ์ พิมพ์หล่อม.51111มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
68
24/7/2019, 9:13:0740042นางสาวอัญทิกา ประทุมม.51118มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
69
24/7/2019, 9:13:5542435
เด็กหญิง
ยุวธิกา วันดึกม.2829มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
70
24/7/2019, 9:15:0238855นางสาวเบญวจรรณ สีขาวม.637มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
71
24/7/2019, 9:16:0538880นางสาวสิริมา สีชมภูม.638มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
72
24/7/2019, 9:17:2139108นางสาวประภัสสร จันทะพาม.6331มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
73
24/7/2019, 9:18:4739309นางสาวละมัย สุขยทาม.61410มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
74
24/7/2019, 9:21:0140879นางสาวสุภาวรี โคตรทองม.41411มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
75
24/7/2019, 9:22:1540911นางสาวพลอยไพริน พินิจชัยม.41414มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
76
24/7/2019, 9:23:2539130นางสาววิรวี จักรชัยม.6107มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
77
24/7/2019, 9:24:3941543นางสาวพัชราภรณ์ พลหาญม.3419มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
78
24/7/2019, 9:25:4738939นางสาวกนกวรรณ บำเพ็ญม.6420มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
79
24/7/2019, 9:26:3741527เด็กชายิชินกร บุตรคุณม.344มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
80
24/7/2019, 9:27:0738795นางสาวณัฐวดี ทานุมาม.649มาสาย
นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
81
24/7/2019, 9:27:1642800นายธนธัช อุดมสินม.51529มาสาย
นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
82
24/7/2019, 9:27:4142123นายปิยราช สุขโขม.6347มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
83
24/7/2019, 9:28:4041078นางสาวเบญญพร พนาศรีม.41418มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
84
24/7/2019, 9:29:5540758นางสาวกรรธิชา กมลสารม.4144มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
85
24/7/2019, 9:31:0539884นายสิทธิศักดิ์ ถูระบุตรม.569มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
86
24/7/2019, 9:32:0139308นางสาวยุวธิดา การะเกษม.61120มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
87
24/7/2019, 9:33:1840850นายไชยวัฒน์ วิไลลักษณ์ม.41513มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
88
24/7/2019, 9:34:2241066นายวุฒิชชัย ชัยน้อยม.41538มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
89
24/7/2019, 9:35:4639101นางสาวธารทอง กองเกิดม.61320มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
90
24/7/2019, 9:40:0541624นายณัช โพธิ์วารีม.3611
มาสาย, แต่งกายไม่เรียบร้อย
นายสราวุธ คูณคณะ
91
24/7/2019, 11:49:2338780นายกิตติศักดิ์ จำปาสารม.6111
มาสาย, แต่งกายไม่เรียบร้อย
นายสราวุธ คูณคณะ
92
24/7/2019, 11:50:1538803นายนราวิชญ์ ศรีสงค์ม.6410
มาสาย, แต่งกายไม่เรียบร้อย
นายสราวุธ คูณคณะ
93
30/7/2019, 8:48:5940255นางสาวขนิษฐา เย็นศิริ ม.5430มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
94
30/7/2019, 8:50:1139120นายพีรพัฒน สุประเทาม.6815มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
95
30/7/2019, 8:51:0442072นางสาวนภัสสรร์ ครีบุญเรืองม.61142มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
96
30/7/2019, 8:51:5739974นางสาวพลอยวรินทร์ คงดีม.51412มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
97
30/7/2019, 8:53:0338753นางสาวภัทรนันท์ ชาวสวนแพรม.6122มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
98
30/7/2019, 8:53:4939732นางสาวสุกัญญา แก้วเนตรม.524มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
99
30/7/2019, 8:55:1041955
เด็กหญิง
รัชนีวรรณ นามเมืองม.31427มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
100
30/7/2019, 8:56:0441957เด็กชายวงศธร สินอ้วนม.31429มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
Loading...