ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
2
รายการโทรศัพท์ภายในวิทยาลัยประจำห้องและอาคารต่างๆ
3
อาคารชั้นห้อง
จำนวน
หมายเลข
4
อาคาร 11ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน1111
5
ปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์1112
6
2ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน1121
7
คอมพิวเตอร์1122
8
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ1123
9
หน้าห้องชั้น 21124
10
3ประชุมถิรพันธ์1131
11
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง1132
12
หน้าห้องชั้น 31133
13
รวม
14
โรงอาหาร-ภายในโรงอาหาร1555
15
แผนกช่างบำรุง-ภายในห้องช่าง1666
16
ป้อมยาม-ภายในป้อมยาม1777
17
อาคารหอพัก 21ห้องอาจารย์เวรสุขภาพ1211
18
หน้าห้องโถงชั้น 11212
19
อาคาร หอพัก 51ห้องแม่บ้าน1511
20
ห้องโถงชั้น 11512
21
ห้องประชุมใหญ่-บริเวณที่เสิร์ฟอาหาร1711
22
-จุดคอนโทรลเครื่องเสียง1712
23
บ้านผอก.1ชั้น 11222
24
บ้านรับรอง 11ชั้น 11333
25
บ้านรับรอง 21ชั้น 11444
26
อาคาร 41ห้องประกันคุณภาพ1411
27
ห้องธุรการ1
412, 415
28
ห้อง ผอก.1413
29
ห้องเสาวรส1414
30
2ห้องพักอาจารย์1421
31
ห้องพักอาจารย์1422
32
ห้องพักอาจารย์1423
33
ห้องวิชาการ1424
34
3ห้องคอมพิวเตอร์1431
35
ห้องประดู่1432
36
อาคาร 8
100 ปี สมเด็พระศรีนครินทร์
1เวรสุขภาพ1811
37
ห้องสมุด1812
38
2ปฏิบัติงานอาจารย์ 821 (อ.ชุติมา)1821
39
ปฏิบัติงานอาจารย์ 822 (อ.ยุพิน)1822
40
ปฏิบัติงานอาจารย์ 823 (อนามัยชุมชน)1823
41
หน้าห้องเรียนชั้น 21824
42
3ปฏิบัติงานอาจารย์ (ผู้ใหญ่)1831
43
Conference1832
44
3หน้าห้องเรียนชั้น 31833
45
4ปฏิบัติงานอาจารย์ (เด็ก)1841
46
Conference1842
47
หน้าห้องเรียนชั้น 41843
48
5ปฏิบัติงานอาจารย์ (เด็ก)1851
49
Conference1852
50
หน้าห้องเรียนชั้น 51853
51
6ฝ่ายกิจการนักศึกษา1861
52
หน้าห้องเรียนชั้น 61862
53
54
อาคาร 9 อาคาร 6 ชั้นใหม่1ห้องฝ่ายวิชาการ1911
55
ห้องทะเบียนและประเมินผล1912
56
ห้องวิจัย1913
57
ห้องแนะแนว1914
58
ห้องศูนย์ความเป็นเลิศผู้สูงอายุ1915
59
ห้องรับรอง1916
60
ห้องประชุม1917
61
ห้องปฏิบัตงานกลุ่มวิชา Adult1918
62
2ห้องสมุด1928
63
ห้องสมุด 11921
64
ห้องสมุด 21922
65
ห้องสมุด 31923
66
ห้องสมุด 41924
67
ห้องสมุด 51925
68
ห้องสมุด 61926
69
ห้องสมุด 71927
70
3ปฏิบัติการ Sim man1931
71
ปฏิบัติการ Sim mum1932
72
ปฏิบัติการการพยาบาลพื้นฐาน1933
73
ปฏิบัติการ ไอซียู1934
74
หน้าห้องชั้น 31935
75
4ปฏิบัติประชุมใหญ่1941
76
4ห้องประชุมย่อย 11942
77
ห้องประชุมย่อย 21943
78
ห้องประชุมย่อย 31944
79
ห้องประชุมย่อย 41945
80
ห้องประชุมย่อย 51946
81
งานแผนและยุทธศาสตร์1947
82
ห้องโถงใหญ่1948
83
หน้าห้องชั้น 41949
84
5ห้องรับรองวิทยากร1951
85
ห้องนันทนาการ1952
86
หน้าห้องชั้น 51953
87
6ห้องประชุมใหญ่1961
88
หน้าห้องประชุมใหญ่1962
89
ห้องเบรก1963
90
ห้องคอนโทรลเครื่องเสียง1964
91
92
รวม
93
94
95
96
97
98
99
100