1.สรุป ขอไปราชการ 61
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAI
1
บันทึกการขอไปราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
2
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่ง12345678910111213141516171819202122232425262728293031
รวมรายคน
3
1
นายสุภาพ วงษามาตย์
ผอ.สพป0
4
2
นายชัยมงคล ศรีอารยตระกูล
รอง ผอ.สพป0
5
3
นายประดู่ นามเหลา
รอง ผอ.สพป0
6
4
ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิชัย
รก.ผอ.กลุ่มอำนวยการ0
7
5
นางไพจิตร ดีจะมาลา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
0
8
6
นางสาวกันทิมา กุลสุวรรณ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
0
9
7
นายสายันต์ วังคะฮาด
ลูกจ้างประจำ0
10
8
นายสมสลัด วิชัยรัตน์
ลูกจ้างประจำ0
11
9
นายสัมพันธ์ ทองสุทธิ์
ลูกจ้างประจำ0
12
10
นางสัมฤทธิ์ ทองสุทธิ์
ลูกจ้างชั่วคราว0
13
11นางราตรี ธงศรีลูกจ้างชั่วคราว0
14
12นายคนอง โคตทัยยาม0
15
13นายธนากร ฉลูทองยาม0
16
14นายสมพร สารบรรณ
รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
0
17
15นายยงยุทธ มะนัส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
0
18
16
นางพรนฤมล เติมรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
0
19
17
นายภาสกร ชูศรียิ่ง
ลูกจ้างชั่วคราว0
20
18
นายธนวัฒน์ ดอกพุทธา
รก.ผอ.กลุ่ม DLICT1113
21
19
นางสาวเสาวลักษณ์ คำภูผง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
0
22
20
นายฐาปกรณ์ ธรรมรักษา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
0
23
21
นางเนตรนภา โอฤทธิ์
รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
0
24
22
นางอนัญญา วงศ์โชติ
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
0
25
23
นางสาวจิลลาวัณย์ โคตรจันทร์
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
0
26
24
นางจิราวรรณ ราชอาจ
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
0
27
25
นางธนัตตา ชาติวงศ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
0
28
26
นางสาวผจงจิต ศรีผาวงษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
0
29
27
นางวัชราภรณ์ โคตรมี
ลูกจ้างชั่วคราว0
30
28
นายวีระชัย บุรีรักษ์
ลูกจ้างชั่วคราว0
31
29
นายประสงค์ แก้วภู
ลูกจ้างชั่วคราว0
32
30
นางสาวราตรี นามจันทร์
รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
0
33
31นายณัฐพล ไชยทองนิติกรชำนาญการพิเศษ11
34
32
นางสาวรัชนิดา ไสยรส
นิติกรชำนาญการ0
35
33
นายคณิศร์ ปัญญาภา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
0
36
34
นายบัณฑิต คะชะมุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
0
37
35
นางสาวกรวรรณ เจริญเขตต์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
11
38
36
นายฉัตรมงคล อุดมโพด
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
0
39
37
นางสาวพรวีนัส สุ่มมาตย์
พนักงานราชการ0
40
38
นางสาวฐานิตา ต่อพันธ์
พนักงานราชการ0
41
39
นางอริสา สำราญคง
พนักงานราชการ11
42
40
นางสาวจิราภรณ์ ศรีสุวรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว0
43
41
นางชนัญญา ฮุยสุสดี
รก.ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ0
44
42
นางสกุลรัตน์ อุดมฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
0
45
43
นางสาวภาวดี พลเยี่ยม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
0
46
44
นายอำนวย เลื่อมใส
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ0
47
45
นายบรรลุ บุตรศาสตร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
0
48
46
นายจำนงค์ ไถวสินธุ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
0
49
47นายสุรดิษ โยมา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
0
50
48
นางปราณี สาระบาล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
0
51
49
นายทองอินทร์ ภูมิประสาท
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
0
52
50
นางจิราภรณ์ สีลา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
0
53
51
นางวาสนา สืบชมภู
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
0
54
52
นายทนงศักดิ์ แหล่งสนาม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
0
55
53
นางสมศรี ระดารุต
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
0
56
54
นางวิรัลพัชร นิลแก้วบวรวิชญ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
0
57
55
นายกรุงศรี ศิริปะกะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
0
58
56
นายกิตติศักดิ์ ปาปะชะ
ลูกจ้างประจำ0
59
57
นางอุษา บุตรมารศรี
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
0
60
58
นายสฤษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
0
61
59
นางหนูรัก วิฤทธิ์ชัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
0
62
60
นางสาวรุจีรัตน์ นิลสุ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
0
63
61
นางสาวจุฑาทิพย์ พลเยี่ยม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
0
64
62
นางยาใจ ยันตะบุศย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
0
65
63
นายเจษฎา ถวิลถึง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
0
66
64
นายธีรพงศ์ การินทร์
ลูกจ้างชั่วคราว0
67
65
นางจรัสศรี จิตชัย
รก.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
0
68
รวมรายวัน00000000000000000221100000000006
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu