ม.1_3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
ครูที่ปรึกษา นางจริยาภรณ์ พรมเสน นางพิศมัย เกษมพร
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1
เด็กชายกฤษดา การกล้า
ม.1/3
0.00FALSE
9
2
เด็กชายธนวัฒน์ สายศรี
ม.1/3
0.00FALSE
10
3
เด็กชายธีรกานต์ เกษหอม
ม.1/3
0.00FALSE
11
4
เด็กชายปรีชา สาคร
ม.1/3
0.00FALSE
12
5
เด็กชายสราธร ธรรมสัตย์
ม.1/3
0.00FALSE
13
6
เด็กชายอนุภาพ กลมเกลียว
ม.1/3
0.00FALSE
14
7
เด็กหญิงกชกร สารักษ์
ม.1/3
0.00FALSE
15
8
เด็กหญิงกชนันท์ เขียวอ่อน
ม.1/3
0.00FALSE
16
9
เด็กหญิงกนกวรรณ กุลมณี
ม.1/3
0.00FALSE
17
10
เด็กหญิงโกมล ผิวทอง
ม.1/3
0.00FALSE
18
11
เด็กหญิงจีรประภา คุณศักดิ์
ม.1/3
0.00FALSE
19
12
เด็กหญิงจุฑาสิณี สายแวว
ม.1/3
0.00FALSE
20
13
เด็กหญิงชญานิษฐ์ สุขท่าพูด
ม.1/3
0.00FALSE
21
14
เด็กหญิงชนม์นิภา แสงจันทร์
ม.1/3
0.00FALSE
22
15
เด็กหญิงชรินรัตน์ สุหงษา
ม.1/3
0.00FALSE
23
16
เด็กหญิงช่อฟ้า วงศ์โสภา
ม.1/3
0.00FALSE
24
17
เด็กหญิงฐิตวันต์ โสรสจินดา
ม.1/3
0.00FALSE
25
18
เด็กหญิงณัฐธิดา ถนอมวงศ์
ม.1/3
0.00FALSE
26
19
เด็กหญิงธนัชชา สุขอ้วน
ม.1/3
0.00FALSE
27
20
เด็กหญิงธนัชพร ขันทา
ม.1/3
0.00FALSE
28
21
เด็กหญิงธีนัฐชากร แซ่จ๋าว
ม.1/3
0.00FALSE
29
22
เด็กหญิงนภาภรณ์ พระคุณเลิศ
ม.1/3
0.00FALSE
30
23
เด็กหญิงนริศรา ศรีทอง
ม.1/3
0.00FALSE
31
24
เด็กหญิงนิธิพร พุดชา
ม.1/3
0.00FALSE
32
25
เด็กหญิงปราณปริยา คงอุดมเกียรติ
ม.1/3
0.00FALSE
33
26
เด็กหญิงปราณปรียา เจริญชาติ
ม.1/3
0.00FALSE
34
27
เด็กหญิงพรน้ำมนต์ หลักทอง
ม.1/3
0.00FALSE
35
28
เด็กหญิงพลอยชมพู่ กองสุข
ม.1/3
0.00FALSE
36
29
เด็กหญิงพัชรินทร์ คุณมาศ
ม.1/3
0.00FALSE
37
30
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา นนท์ตา
ม.1/3
0.00FALSE
38
31
เด็กหญิงเพชรชริญา สุขเฉลิม
ม.1/3
0.00FALSE
39
32
เด็กหญิงเมญาวี เงาเพชร
ม.1/3
0.00FALSE
40
33
เด็กหญิงรุ้งมณีวัลย์ ภาษาดี
ม.1/3
0.00FALSE
41
34
เด็กหญิงรุจิราพร แซ่เล้า
ม.1/3
0.00FALSE
42
35
เด็กหญิงสุชานุช ศรีพิทักษ์
ม.1/3
0.00FALSE
43
36
เด็กหญิงสุดารัตน์ สายแวว
ม.1/3
0.00FALSE
44
37
เด็กหญิงอรปรียา คงทน
ม.1/3
0.00FALSE
45
38
เด็กหญิงอัญชลี มุสิสาร
ม.1/3
0.00FALSE
46
390.00FALSE
47
400.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu