ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ลำดับที่เลขที่เกียรติบัตรชื่อ - สกุล(กรุณาระบุคำนำหน้าชื่อ)
ที่ทำงานปัจจุบัน(โรงเรียน)
อำเภอจังหวัด
2
111157นายวิษณุ ศักดาเดชเรืองศรีจังหวัด​จันทบุรี​ขลุงจันทบุรี​
3
211158นางสาวนิศา ศรีจารุเมธาศักดิ์
โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
อู่ทองสุพรรณบุรี
4
311159เกษศิรินทร์ ตาชั่งโรงเรียนวังหวายวิทยาคมสามเงาตาก
5
411160นางธัญญ์ธิชา ริกากรณ์โรงเรียนบ้านเหล่าตรอนอุตรดิตถ์
6
511161นางสาววิราย แซ่หว้าโรงเรียนศรีสงครามวิทยาวังสะพุงเลย
7
611162นางเกศศิรินทร์ เล้าอารยะรักษ์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
8
711163นางสาวศิริรัตน์ นวนแสงศพด.วัดทำนบภูสิงห์ศรีสะเกษ
9
811164นางปาณิสรา อุ่นไธสงโรงเรียนวัดสระบัวพุทไธสงบุรีรัมย์
10
911165นางสาวมุกดาพร ผลดีโรงเรียนบ้านพนมปราสาทสุรินทร์
11
1011166นางสาวสิรีธร คล้ายมีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาชัยบาดาลลพบุรี
12
1111167นางอมราลักษณ์ ชนะจิตโรงเรียนบ้านบริหารชนบทลำปลายมาศบุรีรัมย์
13
1211168นางสาวธนาทิพย์ วีระวงค์โรงเรียนชุมชนศิลาแลงปัวน่าน
14
1311169นายอนนท์ วัฒนะจำนงค์
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ"
เมืองนครศรีธรรมราช
15
1411170นายสุภาพ สงโสมโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ฉวางนครศรีธรรมราช
16
1511171นางสาว​พัทธ​นันท์​ รุจิ​ยา​ป​นนท์​โรงเรียน​บ้าน​ตา​โ​มม​สังขะ​สุรินทร์​
17
1611172นางสาวนันทิยา ชมดีโรงเรียนบ้านโตงน้อยสังขะสุรินทร์
18
1711173นายศุภโชค แก้วสง่าโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาบ้านหมี่ลพบุรี
19
1811174นางสาวธรรมพร​ จีนใหม่
โรงเรียน​ชุมชน​วัด​สุวรรณาราม​
ฉวางนครศรี​ธรรมราช​
20
1911175ว่าที่ร.ต.ไพศาล บุญรัตน์โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์หันคาชัยนาท
21
2011176นางสาวทัชชา ปทุมสูตรโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยอู่ทองสุพรรณบุรี
22
2111177นางอารียา ดำแสงสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโคกเมาบางกล่ำสงขลา
23
2211178นายธนชัย ยืนยงโรงเรียนวัดตากวนมาบตาพุดระยอง
24
2311179ปทุมวัน ไกรรอด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
พัฒนานิคมลพบุรี
25
2411180นางสาวธมน ต๊ะสุโรงเรียนวรรณสว่างจิตเขตบางขุนเทียนกรุงเทพฯ
26
2511181นางสาวรัชดาภรณ์ นาดีโรงเรียนบ้านตาพรามสังขะ/สุรินทร์
27
2611182นางสาวจุฑารัตน์ งามวิลัยโรงเรียนบ้านเหล่าตรอนอุตรดิตถ์
28
2711183นางสาวยุพิน อยู่เปียโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมเมืองสุโขทัย
29
2811184นางณัฐภาส์ ทะสีโรงเรียนชุมชนศิลาแลงปัวน่าน
30
2911185นางสุ​รี​รัตน์​ บุญ​หล้า​โรงเรียน​โคก​ศรี​วิทยา​ยน​เมืองกาฬสินธุ์​
31
3011186นางสาวนาราภัทร แซ่หว้าโรงเรียนทับยายเชียงวัดโบพิษณุโลก
32
3111187นางวิมล สุระเสนโรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ศรีณรงค์สุรินทร์
33
3211188นางสาวทักษพร สายพญาศรีโรงเรียนบ้านโจรกกาบเชิงสุรินทร์
34
3311189ธนพร สนิทผลโรงเรียนวัดหนองหม้อตาคลีนครสวรรค์
35
3411190นางสาวลัดดาวรรณ์ แก้วยอดโรงเรียนวัดใหม่ลับแลอุตรดิตถ์
36
3511191นางสาวกาญจนา สว่างแจ้ง
โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
ท่าสองยางตาก
37
3611192นางสาวสายฝน ฤทธิ์ไธสง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ
เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
38
3711193นางวรางคนางค์ บุญธรรม
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)
ปทุมรัตต์ร้อยเอ็ด
39
3811194นางสาวณัชชา อารมรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เมืองบุรีรัมย์
40
3911195นางสาวโชติกา คชพงษ์
โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)
เมืองพิจิตรพิจิตร
41
4011196นายธนาวิทย์ นัยศิริธนาวงศ์บ้านกูนปราสาทสุรินทร์
42
4111197นายฮัลมี มะลีเดชะปัตตนยานุกูลเมืองปัตตานี
43
4211198นางกนกอร ชูนพรัตน์โรงเรียนบ้านแข้อุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
44
4311199นางสาวพัฒชรา อยู่เสนโรงเรียนบ้านอำปึลกงปราสาทสุรินทร์
45
4411200นางนิตยา ศรีคำโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
46
4511201นายธีรวัฌน์ เลิศประเสริฐโรงเรียนบ้านโสกปลาดุกหนองบัวระเหวชัยภูมิ
47
4611202นายเอกพล สุขยานุดิษฐ์โรงเรียนบ้านสระทองกาบเชิงสุรินทร์
48
4711203นางเกษร ลิขิตกิจเกษตรโนงเรียนวัดโพธารามเมืองตรัง
49
4811204นางสาวธิดาพร หนูไพลไทยวัฒนาประชารัฐสีคิ้วนครราชสีมา
50
4911205นางรัตนา เลี่ยมดี
โรงเรียนบ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล)
ปราสาทสุรินทร์
51
5011206นางสาวนภัสสร ต่อดอกโรงเรียนบ้านทำนบปราสาทสุรินทร์
52
5111207นายวรพจน์ อย่างดีโรงเรียนประชาสามัคคีกาบเชิงสุรินทร์
53
5211208นางสาวสาวิตรี บุญส่งโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามพิษณุโลก
54
5311209นางสาวศิรินาถ สุวลักษณ์
โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์)
กระแสสินธุ์สงขลา
55
5411210นางขนิษฐา จันทรทรัพย์โรงเรียนบ้านสระเพลงสูงเนินนครราชสีมา
56
5511211นางสาวธาราลักษณ์ พันธ์บุญโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้วเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช
57
5611212นางสาวอัสราพร ทองเจริญโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษาโคกโพธิ์ไชยขอนแก่น
58
5711213นายธัชนนท์ ระบิลโรงเรียนอุทัยธานวิทยาคมเมืองอุทัยธานี
59
5811214นางสาวสุจินดา ศรีโรโรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูนปากพะยูนพัทลุง
60
5911215นางสาวน้ำฝน พรวิจิตร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
เมืองระยอง
61
6011216นางสาวศิริกัญญา​ กิตติวุฒิโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาเมืองสุราษฎร์ธานี
62
6111217นางกิตติยา กาญจนกัณโห
โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา
สว่างแดนดินสกลนคร
63
6211218นายอานุภาพ งามบุญรอดโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์สองพี่น้องสุพรรณบุรี
64
6311219นางอานุชา รัตนพล
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ท่าศาลานครศรีธรรมราช
65
6411220นางเกศศิรินทร์ เล้าอารยะรักษ์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
66
6511221นางลักษณา​ ไชยบุตร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์​ 31
แม่​แจ่มเชียงใหม่
67
6611222นางสงกรานต์ ศรีโยธาโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางเขาสวนกวางขอนแก่น
68
6711223นายอาคม ชนะจิต
โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
ชำนิบุรีรัมย์
69
6811224นางสาวนุชรินทร์ มุสลิมีนโรงเรียนบ้านหน้าศาลหัวไทรนครศรีธรรมราช
70
6911225นายจำนงค์ อินทร์ศวร
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)
หาดใหญ่สงขลา
71
7011226นางสาวนารี ขวัญอ่อนโรงเรียนบ้านเหล่าตรอนอุตรดิตถ์
72
7111227นางสาวธัญญภัทร ตั้งสุระกุลชัยโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมภูสิงห์ศรีสะเกษ
73
7211228นางสาวจิราพร อมรกุลโรงเรียนวัดไทรงามเมืองตรัง
74
7311229นางชุติมณฑน์ ลาแพงดี
โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
อู่ทองสุพรรณบุรี
75
7411230ว่าที่ร.ท.เกียรติบัณฑิต บุญรัตน์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเมืองชัยนาท
76
7511231นางสาวเฟื่องฟ้า ใจใหญ่วันเจริญสามัคคีปราสาทสุรินทร์
77
7611232นางขวัญใจ โกสุธรรมโรงเรียนอนุบาลปัตตานีเมืองปัตตานี
78
7711233นางสาววิภาพร แก้วเนียมโรงเรียนวัดบางปลาเมืองสมุทรสาคร
79
7811234นางเพ็ญศรี กองเกิดโรงเรียนบ้านเลิงใต้โกสุมพิสัยมหาสารคาม
80
7911235นางทิวากร เกิดอุดมวัดน้ำหักคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
81
8011236นางสุภาพ โสภาพุฒโรงเรียนหนองโสนวิทยาสังขะสุรินทร์
82
8111237นางสาวทัศนีย์ เสาศิริ โรงเรียนบ้านตาโมม สังขะสุรินทร์
83
8211238นายประสงค์ สุขแจ่มโรงเรียนวัดชมนิมิตรพระประแดงสมุทรปราการ
84
8311239นางสาวบังอร อย่างดีโรงเรียนบ้านมหาชัยศรีณรงค์สุรินทร์
85
8411240นางสาวไซหนับ สวาหลังโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมพระแสงสุราษฎร์ธานี
86
8511241นายสมบูรณ์ บุญใบโรงเรียนบ้านทำนบปราสาทสุรินทร์
87
8611242นางสาวปาริชาติ ทองเล็กโรงเรียนปราจีนกัลยาณีเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี
88
8711243นางอภัสรา บุญมาเลิศ
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแสงธรรมคลองมณี
สะพานสูงกรุงเทพมหานคร
89
8811244นางเปลี่ยมศรี เลิศขามป้อมโรงเรียนภูเขียวภูเขียวชัยภูมิ
90
8911245นางสาวละมัย ปิดทองบ้านโคกกรมพนมดงรักสุรินทร์
91
9011246นางกฤติยาณี สมงาม
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
เมืองลพบุรีลพบุรี
92
9111247นายกฤษณพล มีศิริโรงเรียนวัดพรหมสาครเมืองสิงห์บุรี
93
9211248นางสาวเกษศิรินทร์ สระเสียงดี
โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
อู่ทองสุพรรณบุรี
94
9311249นายอนุพงษ์ สิริทรัพย์ทวี
โรงเรียนขุมทอง (เพชรทองคำอุปถัมภ์)
ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
95
9411250นางสุภาพร รัตนจิตโรงเรียนบ้านสระเพลงสูงเนินนครราชสีมา
96
9511251นายเจษฎา บุญธรรมโรงเรียนบ้านสายสนองชุมพลบุรีสุรินทร์
97
9611252นางสาวสิรินาถ สงคศิริโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาบ้านไผ่ขอนแก่น
98
9711253นางสาวสุภาวดี ศรีระวงษาวัดตากวนเมืองระยอง
99
9811254นางสาวอภิญญา เศษวงค์โรงเรียนวัดลาดสนุ่นลำลูกกาปทุมธานี
100
9911255นางปภัสรินทร์ คงมีโรงเรียนสรรพวิทยาคมแม่สอดตาก