รุ่น 3 แบบตอบรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
แบบตอบรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 รุ่น 3
2
ลำดับที่Timestampคำนำหน้าชื่อชื่อ - นามสกุลตำแหน่งบริหาร (ถ้ามี)คุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญสังกัด คณะวิชาประสบการณ์เป็นผู้ประเมินฯ ระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 จำนวน (คณะ)ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินฯ ระดับคณะ ภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 จำนวน (คณะ)ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินฯ ระดับสถาบัน ภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 จำนวน (สถาบัน)คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรมสำหรับผู้ที่ได้รับการทาบทามเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 โปรดระบุตำแหน่งที่ท่านได้รับทาบทามคณะที่ท่านได้รับทาบทามเป็นคณะกรรมการประเมินฯสถานที่ติดต่อได้ (ที่ทำงาน)เบอร์โทรศัพท์มือถือE-mailอาหาร
3
120/03/2017 18:06:39อ.ณัฐกันย์ ชินนรานันทน์ผู้ช่วยคณบดีกศ.บ(ธุรกิจศึกษาการตลาด)บธ.ม. การตลาด-การตลาด คณะบริหารธุรกิจ12ไม่เคยเป็นผู้ประเมินภายนอกได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557กรรมการคณะเศรษฐศาสตร์ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ863488396nadhakan@gmail.comทั่วไป
4
220/03/2017 20:08:37ผศ.ดร.หฤทัย นำประเสริฐชัยรองคณบดีนบ.MBA (General Administration)Ph.D. (International Business)Management, Negotiationคณะบริหารธุรกิจ141ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558คณะบริหารธุรกิจ มก.082-355-8888haruthai.p@ku.ac.thทั่วไป
5
321/03/2017 14:08:53อ.ดร.กฤตยา ณ หนองคายรักษาการรองคณบดีฝ่ายแผนเเละประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. (วรรรณคดีไทย) คณะมนุษยศาสตร์ มก.อม. (ภาษาไทย) อีกษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอด.(ภาษาไทย) อีกษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวรรณคดีไทย คติชนวิทยาคณะมนุษยศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมินยังไม่ได้ตรวจระดับคณะยังไม่ได้เป็นผู้ประเมินระดับคณะเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะคณะมนุษยศาสตร์819056076fhumkyn@ku.ac.thทั่วไป
6
421/03/2017 21:11:43อ.ดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูลผู้ช่วยคณบดีวศ.บ. (ไฟฟ้า)M.S. (Engineering and Technology Management)Ph.D. (Management)Marketing, Managementคณะบริหารธุรกิจไม่ได้เป็นผู้ประเมิน00ได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900081-612-6944fbussci@ku.ac.thทั่วไป
7
522/03/2017 10:32:11ผศ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณประธานโครงการหลักสูตร วศ เครื่องกล ภาคพิเศษวศ บ เครื่องกลวศ ม เครื่องกลวศ ด เครื่องกลระบบอัคโนมัติเเละหุ่นยนต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่เคยไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557, ประเมิรหลักสูตรของคณะอื่รกรรมการคณะวิทยาศาสตร์เเละศิลปศาสตร์ กำเเพงเเสนวศ เครื่องกล กำเเพงเเสน ม เกษตรศาสตร์ กำเเพงเเสน094-414-4112fenghtw@ku.ac.thทั่วไป
8
622/03/2017 10:48:29นางสาวสุวรรณา โพธิอ่อนผู้ช่วยคณบดีฝ่าบบริหารทล.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)--คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาเป็นเลขานุการตรวจประเมินระดับคณะ จำนวน 2 คณะไม่มีไม่มีเป็นเลขานุการตรวจประเมินระดับคณะคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา086-828-08085suwanna.pro@ku.thทั่วไป
9
722/03/2017 12:42:41รศ.ดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล-ค.บ.(ครุศาสตร บัณฑิต) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวและการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ 2526M.Ed (Master of Education) Counseling and Student Services University of North Texas, USA เมื่อ 2528Ed.D.(Doctor of Education) Curriculum and Instruction Students with learning disabilities University of Central Florida, USA เมื่อ 2538การแนะแนว การแนะแนวอาชีพ พุทธิจิตวิทยา จิตวิทยาการศึกษา ผู้เรียนที่มีปัญหาในการเรียนคณะศึกษาศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมินขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินแล้ว เป็นผู้ประเมินใหม่ ลำดับที่ 179ไม่มีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มก. บางเขน089-789-3878fedujnb@ku.ac.thทั่วไป
10
822/03/2017 15:43:40อ.ปริญญา พัฒนวสันต์พรหัวหน้าภาควิศวกรรมอุตสาหการวศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการวศ.ม.วิศวกรรมการจัดการ-Logistics and supply chain management คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนไม่ได้เป็นผู้ประเมิน11ได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557, ที่ม.ราชภัฏนครสวรรค์ทาบทามกรรมการที่ม.ราชภัฏนครสวรรค์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่อยู่ : เลขที่ 1 ม. 6 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ถนน : - ซอย : - ตำบล : กำแพงแสน อำเภอ : กำแพงแสน จังหวัด : นครปฐม รหัสไปรษณีย์ : 73140 959494970Blue_ienu@hotmail.com ทั่วไป
11
923/03/2017 11:26:27อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์พธ.บ. (ภาษาไทย)ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย)ปร.ด. (ภาษาไทย)ภาษาไทย ภาษาไทยถิ่นอีสาน ภาษาบาลี จารึกภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์เป็นผู้สังเกตการณ์ไม่มีไม่มีได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการคณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์094-558-1219boonlertwi@windowslive.comทั่วไป
12
1027/03/2017 16:41:23อ.ดร.อุมารินทร์ แสงพานิชรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์วศ.บ.วศ.มPh.D. in Electronic and Electrical Engineeringไฟฟ้าและพลังงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาไม่ได้เป็นผู้ประเมิน00ผู้บริหารคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา816152979umarin@eng.src.ku.ac.thทั่วไป
13
1128/03/2017 09:01:59อ.ดร.เกรียงไกร สถาพรวานิชย์รองคณบดีฝ่ายวิชาการวทบ. (ประมง)Master of Science (Aquaculture)PhD. (Ecotoxicology)Sustainable Aquaculture, Aquatic Toxicology, Integrated Agriculture Systemคณะประมงไม่มีไม่มีไม่มีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558คณะประมง ม.เกษตรศาตร์086-812-9822ffiskks@ku.ac.thทั่วไป
14
1228/03/2017 19:25:38อ.ดร.เขวิกา สุขเอี่ยมศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นผู้สังเกตการณ์10 คณะ5ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการคณะบริหารธุรกิจ
คณะการจัดการ
คณะนวัตกรรม
คณะศิลปศาสตร์
โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม 73140972462941khea2001@hotmail.comทั่วไป
15
1330/03/2017 14:30:12ดร.ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ตประธานหลักสูตรวท.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์)M.S. (Polymer Science)Ph.D. (Polymer Science)สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม พอลิเมอร์ชีวภาพคณะเกษตรไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีไม่มีเป็นอาจารย์ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินระดับคณะวิชาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร081-929-1474agrsspp@ku.ac.thทั่วไป
16
1403/04/2017 11:01:00ผศ.ดร.อรนัดดา ชิณศรีประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังคมวิทยาประยุกต์วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์)MS (Sociology)PhD (Sociology)Sociologyคณะสังคมศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่เคยไม่เคยยังไม่เคยอบรมภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์099-115-9628fsocodc@ku.ac.thทั่วไป
17
1503/04/2017 15:25:44รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกาผู้ช่วยคณบดีวศ.บ.วิศวกรรมโยธาวศ.ม.วิศวกรรมโยธาD.Eng(RS&GIS)วิศวกรรมโยธา,ขนส่ง,วัสดุ, RS,GISคณะวิศวกรรมศาสตร์221ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนราชมงคล ธัญญบุรี , เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกภาควิชาวิศวกรรมโยธา819500085weerakaset.s@ku.ac.thทั่วไป
18
1604/04/2017 10:00:15นางสาวอัญชิษฐา ภูอุดมศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)รอ.ม.(การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)--คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา711ขอเป็นผู้สังเกตการณ์--899822686Aunchistha.p@ku.thทั่วไป
19
1704/04/2017 13:22:47นางสาวกรรณิกา มิตรปล้อง-----คณะบริหารธุรกิจไม่ได้เป็นผู้ประเมิน--คณะทำงานประกันคุณภาพของคณะ-081-566-1391fbuskkm@ku.ac.thทั่วไป
20
1804/04/2017 13:24:49นางสาวปรารถนา ประสงค์สิน-----คณะบริหารธุรกิจไม่ได้เป็นผู้ประเมิน--คณะทำงานประกันคุณภาพของคณะคณะบริหารธุรกิจ089-672-2967fbuspnpr@ku.ac.thทั่วไป
21
1904/04/2017 13:30:55นายฐิติศักดิ์ แซ่เตีย-----คณะบริหารธุรกิจไม่ได้เป็นผู้ประเมิน--คณะทำงานประกันคุณภาพของคณะคณะบริหารธุรกิจ090-987-6562fbustss@ku.ac.thทั่วไป
22
2004/04/2017 14:08:05อ.เตชทัช คลายโศกก์รองคณบดีฝ่ายวิชการพุทธศาสตรบัณฑิต (อังกฤษ)ศาสนาเปรียบเทียบ-ปรัชญาและศาสนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการผู้ร่วมสังเกตการประเมินระดับคณะวิชาไม่มีไม่มีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558ไม่มีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ 59/6 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000847739860csnpyk@ku.ac.th, khso65@hotmail.comทั่วไป
23
2105/04/2017 08:58:08น.ส.ณัฐธิภา เค็งสมหัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร-ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์เป็นผู้ช่วยเลขานุการไม่มีไม่มีเป็นผู้ปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ-สำนักงานเลขานุการคณะเสรษฐศาสตร์ มหาิวทยาลัยเกษตรศาสตร์094-471-4795natthipa.k@ku.thทั่วไป
24
2207/04/2017 16:27:17นางสาวอุษาวดี แซ่หลีเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเงินบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป--คณะวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์084-125-7572fsciuds@ku.ac.thทั่วไป
25
2307/04/2017 16:31:24นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตวท.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)กศ.ม.(การอุดมศึกษา)-การบริหารจัดการ กิจการนิสิตสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา142ได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา 616169559psdugm@ku.ac.thทั่วไป
26
2407/04/2017 16:31:32นางณัฐิดา ถิรัตประดับกุลวท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์---คณะวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์087-497-5808fscisasa@ku.ac.thทั่วไป
27
2507/04/2017 17:51:07นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารธุรกิจบัณฑิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต--สำนักหอสมุดไม่ได้เป็นผู้ประเมิน---สำนักหอสมุด085 480 8139tanaporn.c@ku.thทั่วไป
28
2610/04/2017 08:59:50นางสาวกษมา เนตรวิเชียร-ศศ.บ.(การตลาด)ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)--คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินฯระดับคณะไม่ได้เป็นผู้ประเมินฯระดับสถาบันเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา-สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา098-827-7209kasama.n@ku.thทั่วไป
29
2710/04/2017 09:25:56นางสาวมยุลดา ทาสุรินทร์-กศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษาคอ.ม.เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา--คณะสังคมศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน--บุคลากรผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์098-2636445mayulada@hotmail.comทั่วไป
30
2810/04/2017 09:50:56อ.ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกรประธานหลักสูตรวศ.บ.วท.ม.-สิ่งทอคณะอุตสาหกรรมเกษตรไม่ได้เป็นผู้ประเมิน00-ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์846691974Nattadon.R@ku.ac.thทั่วไป
31
2910/04/2017 14:15:42นางสาวสุวรรณา ปรมรพจน์หัวหน้างานนโยบายและแผนวท.บ.(จิตวิทยา)อ.ม.(ปรัชญา)--คณะศึกษาศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน--เป็ผู้รับผิดชอบหลักในงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ-คณะศึกษาศาสตร์830953278feduswn@ku.ac.thทั่วไป
32
3010/04/2017 20:38:28รศ.ดร.จตุพร หนูสุดรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพส.พบ. (สัตวแพทยศาสตร์)บธ.ม. (การบริหารทั่วไป)ปรด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)อายุรกรรมสัตว์เลี้ยงคณะสัตวแพทยศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน--ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557คณะสัตวแพทยศาสตร์ 086-352-9063fvetjpn@ku.ac.th ทั่วไป
33
3110/04/2017 20:42:11น.ส.ศศิมา ผะดาวันรป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)บธ.ม. (การจัดการ)--คณะสัตวแพทยศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน---คณะสัตวแพทยศาสตร์081-687-7874psdsmpw@ku.ac.thทั่วไป
34
3210/04/2017 21:10:32อ.ดร.ปริญทิพย์ วงศ์ไทยผช.คณบดีฝ่ายประกันคุณภาพสพ.บ.MSc.Ph.D. (Medicine)Aquatic Medicineคณะสัตวแพทยศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน00ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558คณะสัตวแพทยศาสตร์081-8479099wongthai4@hotmail.comทั่วไป
35
3311/04/2017 09:41:03นางกัลยวรรต ทวีทรัพย์ทล.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ---คณะเกษตร กำแพงแสนไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีไม่มี-สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน864132022agrknt@ku.ac.thทั่วไป
36
3411/04/2017 11:18:08นางสุนทรี กลิ่นบุปผา-ศศ.บ.(พัฒนาชุมชน)ศศ.ม.รัฐประศาสนศาสตร์--สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน1ไม่มีไม่มีได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬากองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต. กำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140082-2946-363tikkukps@gmail.comทั่วไป
37
3511/04/2017 13:24:42นางสาวอรอนงค์ อู่ตะเภา-น.บ.นิติศาสตร์บัณฑิต---คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์------080-431-8305faasona@ku.ac.thทั่วไป
38
3611/04/2017 13:37:17นางสาวยุพิน รักเกียรติ์รักษาการหัวหน้างานนโยบายและแผนวท.บ.(คณิตศาสตร์)กศ.ม.(บริหารการศึกษา)--คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา100เป็นผู้ช่วยเลขานุการ-คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา080-9991938yupin@eng.src.ku.ac.thทั่วไป
39
3711/04/2017 13:48:49นางปนิตา มีหมู่-ศศ.บ.นิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์)---คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่เคยไม่เคยบุคลากรที่รับผิดชอบด้านประกันคุณภาพคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน089-1554146fengpnt@ku.ac.thทั่วไป
40
3811/04/2017 15:09:14นายณรงค์ศักดิ์ หวังรัตนปราณีวท.บ. (สถิติ)การเงินและการบัญชี--คณะศึกษาศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่เคยไม่เคยเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับคณะคณะศึกษาศาสตร์841475180fedunsw@ku.ac.thทั่วไป
41
3911/04/2017 16:26:45รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)Ph.D.(Food Science)ARGO-INDUSTRYคณะอุตสาหกรรมเกษตรไม่ได้เป็นผู้ประเมิน - - -สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900906141166fagitcs@ku.ac.thทั่วไป
42
4011/04/2017 17:07:01น.ส.กอบกาญจน์ เผือกชอุ่มศษ.บ.(สุขศึกษา)วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)-สิ่งแวดล้อมศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นผู้ประเมิน---คณะสิ่งแวดล้อม061-8243642eckkp@ku.ac.thทั่วไป
43
4112/04/2017 09:04:21น.ส.รัชภร พานิชเฮงหัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยงศศ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)---คณะวิศวกรรมศาสตร์เลขานุการคณะกรรมการประเมิน คณะพาณิชยนาวี นานาชาติ ปี 2557----สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. 088-902-3314fengrpph@ku.ac.thทั่วไป
44
4212/04/2017 09:29:43อ.ดร.จีรภา หินซุยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยวท.บ.(เคมีการเกษตร)วท.ม.(ผลิตภัณฑ์ประมง)ปร.ด.(ผลิตภัณฑ์ประมง)เคมีคณะประมงไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีไม่มีผู้บริหารระดับคณะภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง089-8921944ffisjrp@ku.ac.thทั่วไป
45
4312/04/2017 11:55:21นายชัยวัฒน์ รังสิมันตุ์วงศ์บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)--คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาไม่ได้เป็นผู้ประเมิน---ขอเข้าร่วมสังเกตุการณ์ ในฐานะคณะกรรมการงานประกันคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา090-920-5153chaiwat.run@ku.thทั่วไป
46
4412/04/2017 17:04:59อ.ดร.ทิฆัมพร พันลึกเดชประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาสังคมศาสตร์บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)M.B.A. (Management)Ph.D. (Development Administration) การบริหารการพัฒนา, การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์, ทฤษฎีองค์กรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์144ได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140081-658-5885tikhamporn.p@ku.ac.thทั่วไป
47
4518/04/2017 12:10:05น.ส.เพ็ญสุดา โหมลาหัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการวท.บ.สถิติวท.ม.สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ--คณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีไม่มีเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลด้านการประกันคุณภาพของคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์809045460phensuda.h@ku.thทั่วไป
48
4618/04/2017 12:12:17นางศิริวรรณ คล่องแคล่วรักษาการหน.สนง.เลขานุการการบัญชีการบัญชี-บัญชีคณะวิทยาการจัดการไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่เคยไม่เคยพัฒนาความรู้ให้เข้าใจเพื่อการปฏิบัติงานคณะวิทยาการจัดการ813772489siriwan@src.ku.ac.thทั่วไป
49
4718/04/2017 15:15:43รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมวท.บ. (กีฎวิทยา)วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร)--สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมไม่ได้เป็นผู้ประเมิน---02-9428820-29 ต่อ 102865181768eatswp@ku.ac.thทั่วไป
50
4818/04/2017 15:41:59นายประคุณ ศาลิกรหัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพศ.บ.(เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ)ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)-การวิเคระห์โครงการคณะประมงไม่ได้เป็นผู้ประเมิน--เป็นคณะทำงานประกันคุณภาพของคณะ-สำนักงานเลขานุการ คณะประมง816182865ffispks@ku.ac.thทั่วไป
51
4918/04/2017 15:55:30อ.ปิยะพงศ์ เลาศรีรัตนชัย-บธ.บ.การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว และ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษกศ.ม.ภาษาศาสตร์การศึกษา--คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-----081-8565844pukan_walker@hotmail.comทั่วไป
52
5018/04/2017 15:59:57นางอริสา ขุนพิทักษ์-วท.บ.สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน---คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-----081-196-5263kimail1926@gmail.comทั่วไป
53
5118/04/2017 16:28:56อ.บริสุทธิ์ แสนคำ-บธ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวบธ.ม.การท่องเที่ยวและโรงแรม--คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-----083-083-8352bsaenkam@gmail.comทั่วไป
54
5218/04/2017 16:30:08นายชลรัฐ สาระจรัส-ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)---คณะวิทยาการจัดการ000--คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา818657877chonrat.sj@gmail.comทั่วไป
55
5318/04/2017 16:34:47อ.ณภัทร สำราญราษฎร์-บธ.บ.การบัญชี-การสอบบัญชีศศ.ม.การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว--คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-----083-133-1211napat8827@gmail.comทั่วไป
56
5418/04/2017 16:45:23นางสาววิไลวรรณ หยงหนูบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)-บัญชีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาไม่ได้เป็นผู้ประเมินคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะกรรมการประกันคุณภาพเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะฯคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา897489780wilaiwan_y@hotmail.comทั่วไป
57
5518/04/2017 16:45:49น.ส.ธีรนุช เบ็ญจมภิญโญบธ.บ.(การจัดการ)วท.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)-งานนโยบายและแผนคณะวิทยาการจัดการไม่ได้เป็นผู้ประเมิน--ต้องการทราบแนวทางการประเมินระดับคณะคณะวิทยาการจัดการ089-600-5363theeranut.b@ku.thทั่วไป
58
5619/04/2017 08:39:41นางสาวสมใจ บรรเทากุลหัวหน้าฝ่ายยริการสารสนเทศวทบ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)บธม.(บริหารธุรกิจ)-วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสำนักบริการคอมพิวเตอร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน--ได้รับมอบหมายในการจัดทำประกันคุณภาพขององค์กรกรรมการสำนักบริการคอมพิวเตอร์819477458somjai@ku.ac.thทั่วไป
59
5719/04/2017 08:59:21อ.เมทินี วงศ์ธราวัฒน์--บธ.ม.การจัดการบริการ--คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-----083-134-7030maytineekbu@gmail.comทั่วไป
60
5819/04/2017 09:37:55อ.ดร.สุชาติ อิงธรรมจิตร์ผู้ช่วยคณบดีประจำวิทยาเขตกำแพงแสนวท.บ. (ประมง)Ms.C. (Aquaculture)D.Tech.Sc. (Aquaculture)เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคณะประมงไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่เคยไม่เคยผู้ช่วยคณบดี034 351594896145435sucharting@gmail.comทั่วไป
61
5919/04/2017 09:50:29นางสาวโสภาวรรณ ตันหยงวท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร)วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร)--สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมไม่ได้เป็นผู้ประเมิน00คณะทำงานประกันคุณภาพสำนักฯสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ม.เกษตรศาสตร์086-621-7015eatspw@ku.ac.thทั่วไป
62
6019/04/2017 12:09:59ผศ.ดร.สุดารัตน์ สารสว่างประธานหลักสูตรศศ.บ. (เกียรตินิยม อันดับ 2) ภาษาอังกฤษM.A. (Educational Administration)Ph. D. (Educational Administration)การบริหารงานบุคคล การพัฒนาองค์กร การนิเทศการศึกษา โรงเรียนกับชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน----ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์897611641fedusdrs@ku.ac.thทั่วไป
63
6119/04/2017 14:54:17ผศ.ดร.วรพงษ์ แย้มงามเหลือ-
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา)
ค.ม. (พลศึกษา)ศศ.ด. (พลศึกษา)พลศึกษา นันทนาการคณะศึกษาศาสตร์
ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน
ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน
ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน
ไม่ได้รับการทาบทามและไม่ได้ขึ้นทะเบียน
-
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
087-8071616feduvpy@ku.ac.thทั่วไป
64
6219/04/2017 16:06:06นางสาวขวัญพร อมาตยกุลบธ.บ--การจัดการคณะสังคมศาสตร์
ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน
--ไม่เคยคณะสังคมศาสตร์855515201
sanmiquel_nnxz@hotmail.com
ไม่ทานผัก
65
6319/04/2017 16:45:43นายวัฒนชัย ทองธีรภาพ
ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ
ูวท.บ.(สถิติประยุกต์) เกียรตินิยม อันดับ 2
วท.ม.(สถิติ)-
สถิติวิเคราะห์ สถิติธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน
ไม่เคยไม่เคย
เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
-
ศูนย์กิจการนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์
919962951fecownc@ku.ac.thทั่วไป
66
6419/04/2017 17:14:08ผศ.ดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์รองหัวหน้าภาควิชา
วท.บ.(เทคโนโลยีการบรรจุ)
MS(Mechanical Engineering)
PhD(mechanical Engineering)
Shock and vibration in distribution packaging, LCA application in packaging, simulation for packaging process, environmentally conscious packaging
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน
1ไม่เคย
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
840556559lerpong.j@ku.ac.thทั่วไป
67
6519/04/2017 17:26:44ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรมประธานสาขาวิชาวท.บ. (เกษตรศาสตร์)วท.ม. (เกษตรศาสตร์)Ph.D. (Agronomy)
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, การถ่ายยีนเข้าสู่พืช อณูชีววิทยาด้านพืช
บัณฑิตวิทยาลัย
ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน
ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน
ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน
ได้รับหนังสือเชิญชวนจากบัณฑิตวิทยาลัย
-
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
091-774-0091
agrsrc@gmail.com, agrsrc@ku.ac.th
ทั่วไป
68
หากจำนวนเกิน 60 คน สำนักงานประกันขอสงวนสิทธิลำดับถัดไปเป็นสำรองลำดับที่ 1 ตามลำดับ
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Form responses 1