ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток 1
2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність"
(пункт 5 розділу I)
3
Фінансова звітність малого підприємства
4
КОДИ
5
Дата (рік, місяць, число)
20220101
6
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГАЗКОМПОСТ"
за ЄДРПОУ
43767768
7
ТериторіяШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
за КОАТУУ
8039100000
8
Організаційно-правова форма господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю
за КОПФГ
240
9
Вид економічної діяльності
Виробництво газу
за КВЕД
35.21
10
11
Середня кількість працівників, осіб
1
12
13
Одиниця вимiру: тис. грн з одним десятковим знаком
14
15
Адреса, телефон:04060, М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. РИЗЬКА, БУД. 73-Г, КВ. (ОФІС) 7/1, 380634277420
16
17
18
1. Баланс
Форма № 1-м
Код за ДКУД
1801006
19
на 31 грудня 2021 р.
20
21
АктивКод рядкаНа початок
звітного року
На кінець
звітного періоду
22
1234
23
І. Необоротні активи
24
Нематеріальні активи1000-2,2
25
первiсна вартiсть 1001-3,2
26
накопичена амортизація1002-(0,9)
27
Незавершені капітальні інвестиції1005--
28
Основні засоби:1010--
29
первiсна вартiсть 1011--
30
знос1012--
31
Довгострокові біологічні активи1020--
32
Довгостроковi фiнансовi інвестиції 1030--
33
Інші необоротні активи
1090--
34
Усього за роздiлом I1095-2,2
35
ІІ. Оборотні активи
36
Запаси:1100-13 899,3
37
у тому числі готова продукція1103-13 899,3
38
Поточні біологічні активи 1110--
39
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:1125--
40
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
1135-1 244,6
41
у тому числі з податку на прибуток
1136--
42
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155-859,0
43
Поточні фінансові інвестиції
1160--
44
Гроші та їх еквіваленти1165-7 957,5
45
Витрати майбутніх періодів1170--
46
Інші оборотні активи
1190--
47
Усього за роздiлом II
1195-23 960,4
48
III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття
1200--
49
Баланс1300-23 962,6
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100