1. การประกวดทักษะวิชาการ (การศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมการเล่านิทาน (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
ประทับเวลา
1. ระดับชั้น
2. ประเภท3. ประเภทความพิการ
4. ศูนย์เครือข่ายฯ
5. โรงเรียน
6. ชื่อ- สกุล นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
7. ชื่อ- สกุล ครูที่ฝึกสอน
8. โทรศัพท์ ครูที่ฝึกสอน
9. ชื่อ- สกุลผู้กรอกข้อมูล
10. โทรศัพท์ ผู้กรอกข้อมูล
2
25/7/2019, 10:24:18
ระดับ ป. 1-6
เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง 1บ้านโนนสงเปลือย
เด็กหญิงสุภาพร ฤทธิ์แก้ว
นางสาวเมวิกา ไกกาพย์
0887299543นายวันชัย ศุภรมย์0895761952
3
25/7/2019, 12:23:08
ระดับ ป. 1-6
เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง ๖
โคกสนั่น
ด.ญ.ศศิกานต์ เหล่าทองสาน
นางสาววลัยพร เรืองศรี
0810544149
นางสาวจุไรรัตน์ อินทรเพชร
0898628845
4
25/7/2019, 12:26:02
ระดับ ป. 1-6
เดี่ยวบกพร่องทางสติปัญญา
ศรีบุญเรือง ๖
โคกสนั่น
ด.ญ.ศรันย์พร โมกสวรรณ
นางพิมพ์ผกา ยาคอบ0810544149
นางสาวจุไรรัตน์ อินทรเพชร
0898628845
5
26/7/2019, 10:39:33ระดับ ม 1-3เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 3บ้านพร้าว
เด็กชายไพศาล พลราษฎร
นางนิภาลัย ทองชาติ0806203370
นายประดิษฐ์ ศาลาศักดิ
0933614389
6
26/7/2019, 10:58:11
ระดับ ป. 1-6
เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสังฯ 4
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
เด็กหญิงพัณณิตา มนต์ละคร
นางวัณณิตา สุริวงศ์
098-5957009นางดวงใจ พลบูรณ์0929125269
7
26/7/2019, 11:39:29
ระดับ ป. 1-6
เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 4บ้านนาเลิง
เด็กชายสิทธินนท์ ศรีสุทธะ
นายพิจิตร ภูชมศรี0807669618
นายจิรวุฒิ โพธิ์สุดตา
0917756937
8
26/7/2019, 11:43:46
ระดับ ป. 1-6
เดี่ยวบกพร่องทางการเห็นเมือง 4บ้านนาเลิง
เด็กหญิงภัทรนันท์ โพธิ์ทอง
นางยุพารัตน์ พัฒนพงศ์ผดุง
0879492061
นายจิรวุฒิ โพธิ์สุดตา
0917756937
9
26/7/2019, 11:46:48
ระดับ ป. 1-6
เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 3
บ้านโนนสูงใหม่วังทอง
เด็กหญิงแพรวนภา ภูลายยาว
นางวารุณี ชุมภูปิก0819757360
นางสาวนันทนา แสงจันดา
0956486665
10
26/7/2019, 12:09:29ระดับ ม 1-3เดี่ยวออทิสติก
ศรีบุญเรือง 1
เมืองใหม่วิทยา
เด็กหญิงณิชานันท์ สังข์มาศ
นางปิยพร ผ่องแผ้ว086-5794609นางปิยพร ผ่องแผ้ว0865794609
11
26/7/2019, 12:15:17
ระดับ ป. 1-6
เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 6
หนองผือราษฎร์บำรุง
ด.ญ.วิภาวดี นามนิชม
นายประพันธ์พงษ์ กองวงศ์
0956688836นายสายธาร ศักดา0897113673
12
26/7/2019, 12:19:20
ระดับ ป. 1-6
เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุยเรือง 3
บ้านหนองคังคา
เด็กชายวรวิทย์ กันนะลา
นางสาวโกสิน สุวรรณเวียง
0631879959
นายพันธุ์วิจักขณ์ หงษา
0982458083
13
26/7/2019, 12:22:42
ระดับ ป. 1-6
เดี่ยวบกพร่องทางการเห็น
ศรีบุญเรือง 3
โนนสมบูรณ์วิทยา
เด็กหญิงมัณฑนาพร กระจ่างคุณ
นางสาวศุภวรรณ คำสว่าง
0928456199
นายพันธุ์วิจักขณ์ หงษา
0982458083
14
26/7/2019, 12:26:20ระดับ ม 1-3เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 3
บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ เวียงสมุทร
นางสาวศิริพร ดีรักษา
0844188155
นายพันธุ์วิจักขณ์ หงษา
0982458083
15
26/7/2019, 12:28:08ระดับ ม 1-3เดี่ยวบกพร่องทางสติปัญญา
ศรีบุญเรือง 3
ฝายหินประชารักษ์
นายเอกรัตน์ เครือฟ้า
นางสาวดวงฤทัย ประดับศรี
0988319411
นายพันธุ์วิจักขณ์ หงษา
0982458083
16
26/7/2019, 12:29:16
ระดับ ป. 1-6
เดี่ยวบกพร่องทางร่างกาน ฯโนนสัง ฯ ก4
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
เด็กชายเกรียงไกร โกกะพันธ์
นางสาวทิพวรรณ บรรเทิพงสุข
0833051733นางดวงใจ พลบูรณ์ 0929125269
17
26/7/2019, 14:23:31
ระดับ ป. 1-6
เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง 2บ้านท่าลาดเด็กชายมานพ ดีมาก
นางสาวธัญญรัตน์ พลเยี่ยม
095-7988213
นางศิริกุล ม่วงกลาง
0862244684
18
26/7/2019, 14:25:53ระดับ ม 1-3เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง 2บ้านท่าลาด
เด็กชายทิดธิพงศ์ สีธงชัย
นางสาวธัญญรัตน์ พลเยี่ยม
0957988213
นางศิริกุล ม่วงกลาง
0862244684
19
26/7/2019, 18:10:47
ระดับ ป. 1-6
เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 7อนุบาลหนองบัวลำภู
ด.ญ.พิชชากร แก่นหามูล
นางสาวระพีพรรณ บรรเทาพิษ
0942722223
นางสาวรัตน์วดี อินทะกนก
0934145454
20
28/7/2019, 22:42:38ระดับ ม 1-3เดี่ยวบกพร่องทางร่างกาน ฯ
ศรีบุญเรือง 5
หินตลาดศรีสง่าวิทยา
1. เด็กชายวุฒินันท์ อุปนันท์
นางรัชนก คำพระธิก0นายกฤษณพงศ์ นิลนามะ0621945189
21
28/7/2019, 22:46:38ระดับ ม 1-3เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 5
ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยา
เด็กชายธีรเทพ ผาลิจัน
นางสาวปริศนา ริยะบุตร
0878547769
นายกฤษณพงศ์ นิลนามะ
0621945189
22
29/7/2019, 19:39:54
ระดับ ป. 1-6
เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 2
โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
ด.ญ. ภัทราพร ศรีอินทร์
นางสุภาวดี ศิริรุ่งเรืองวิชญ์
-
นางสาววรรณฤดี เหล่าสมบัติ
0855626519
23
30/7/2019, 9:40:36
ระดับ ป. 1-6
เดี่ยวบกพร่องทางร่างกาน ฯโนนสัง 4บ้านโคกสะอาด
เด็กชายเกียงไกร โกกะพันธ์
นางสาวทิพวรรณ บรรเทิงสุข
0833051733นางดวงใจ พลบูรณ์0929125269
24
30/7/2019, 11:32:17
ระดับ ป. 1-6
เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง 5โรงเรียนบ้านถิ่น
เด็กชายสิทธิโชค จันทรสิงห์
นางอรอุมา กันวะลา0956638464
นางสาวกานต์ธิดา ดรละคร
0833382213
25
30/7/2019, 13:02:16
ระดับ ป. 1-6
เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 7
บ้านวังคูณ
เด็กหญิงธัญญา โพธิ์หล้า
นางสาวนารีนาฎ ทองดี0981043446
นางสาวปิยะพร วิเชียรดี
0943925096
26
30/7/2019, 13:18:14
ระดับ ป. 1-6
เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 2บ้านกุดเต่า
เด็กหญิงพลอยชมพู สีนวน
นางนัชชาศิริ ลินทา0981573571นายธนกฤต ภูชมศรี0830822918
27
30/7/2019, 13:33:23
ระดับ ป. 1-6
เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 1
บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์
เด็กชายนฤเบศร์ ลีหนองบัว
นางณภัสลฎา ลีเลิศทวี
0813207184
นางยุพาพรรณ จันทร์ศรี
0898414184
28
30/7/2019, 13:34:52
ระดับ ป. 1-6
เดี่ยวออทิสติกเมือง 1บ้านนาวังเวิน
เด็กชายณัฐวุฒิ นุชิต
นางสาวกนกพร วิชาพูล0934163328
นางยุพาพรรณ จันทร์ศรี
0898414184
29
30/7/2019, 13:42:34
ระดับ ป. 1-6
เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 5
หินตลาดศรีสง่าวิทยา
เด็กชายอภิรักษ์ ใสชาติ
นางสาวจารุวรรณ ทองขัน
0848960131
นายกฤษณพงศ์ นิลนามะ
0621945189
30
30/7/2019, 14:39:32ระดับ ม 1-3เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง3หนองปิงบุ่งบกวิทยา
เด็กหญิงอภิชญา อะริเอื้อ
นางสาวสุภาภรณ์ บุตรจำนงค์
0นางสาวพิชยา สายธนู0849550826
31
31/7/2019, 8:40:11
ระดับ ป. 1-6
เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 1
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
เด็ญหญิงกัญญาณัฐ เทพประเสริฐ
นางสุพัตรา อดทน0897136592
นางสุมาลัย จำเริญพานิช
0897136592
32
31/7/2019, 12:20:40
ระดับ ป. 1-6
เดี่ยวบกพร่องทางการเห็นเมือง 8
ทุ่งโปร่งประชาสรรค์
เด็กหญิงณัฐนันท์ ท้าวน้อย
นางขนิษฐา ศรีสันต์-
นางสาวนงลักษณ์ มุกดาม่วง
0921898899
33
31/7/2019, 12:22:41ระดับ ม 1-3เดี่ยวบกพร่องทางร่างกาน ฯเมือง 8
ทุ่งโปร่งประชาสรรค์
เด็กหญิงชุติมณฑน์ แสนพันนา
นางขนิษฐา ศรีสันต์-
นางสาวนงลักษณ์ มุกดาม่วง
0921898899
34
31/7/2019, 13:23:45
ระดับ ป. 1-6
เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 5
บ้านโนนสวรรค์หนองแก
เด็กหญิงจิราภา สีดาสุข
นางพูนสุข ศักดิ์ดา0878613790
นางสุภาวดี นาคฤทธิ์
0812636568
35
31/7/2019, 13:29:17
ระดับ ป. 1-6
เดี่ยวบกพร่องทางร่างกาน ฯเมือง 5
บ้านโนนสวรรค์หนองแก
เด็กชายสรวิศ ภูแพง
ว่าที่รต.หญิงจิราภรณ์ ทิวาวงษ์
0883390686
นางสุภาวดี นาคฤทธิ์
0812636568
36
31/7/2019, 13:36:05
ระดับ ป. 1-6
เดี่ยวออทิสติกเมือง5หัวนาศึกษาวิทย์
เด็กหญิงชนากานต์ เดชณรงค์ศักดิ์
ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฐพร คำพวงค์
0652509514
นางสุภาวดี นาคฤทธิ์
0812636568
37
31/7/2019, 15:50:05
ระดับ ป. 1-6
เดี่ยว
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 4
บ้านสร้างเสี่ยน
เด็กชายฐิติวัฒน์ สมภาร
นางสมหมาย ยืนสุข0847425171
นางสาววนิดา ผลานิสงฆ์
0925063844
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100